Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prøver og undersøgelser i Opvågningen

Røntgenundersøgelser1

Blodgasanalyse1

Blodprøver, Klinisk Biokemisk Afdeling2

Mikrobiologiske prøver2

Patologiske undersøgelser2

Prøve- og undersøgelsessvar samt dokumentation2

Formål3

Definitioner3

Referencer3

Røntgenundersøgelser

Følgende røntgenundersøgelser kan foretages akut i Opvågningen:

  • • Røntgen af thorax

  • • Ultralydsundersøgelser

  • • Diverse punkturer

Ved fortsat observationsbehov foretages røntgenundersøgelser på patienterne i Opvågningen, når muligt, ellers transporteres patienten til Radiologisk Afdeling ledsaget af opvågningssygeplejerske eller anæstesisygeplejerske under fortsat monitorering. Ved undersøgelser, som kræver transport fra Opvågningen, afgøres ledsage- og monitoreringsbehovet af tilknyttede anæstesilæge.

Røntgenundersøgelser bestilles af anæstesilæge eller stamafdelingens læge i RSM i EPJ. Alle relevante oplysninger for undersøgelser påføres bestillingen. Herefter kontaktes Radiologisk Afdeling på telefon vedrørende selve optagelsen. Ved CT- og Ultralydsundersøgelser kontakter anæstesilægen dog først Radiologisk Afdelings læge omkring indikation og bedst planlægning af udførelsen.

Patienten forudsættes altid informeret af den læge, som bestiller undersøgelsen, ligesom retningslinjerne for informeret samtykke gælder.

Patienten identificeres af opvågningspersonale sammen med Radiologisk Afdeling efter vanlige retningslinjer.

Blodgasanalyse

Blodgasanalyse foretages ved udtagelse fra allerede anlagt arterienål, eller ved punktur af arterien.

Alle opvågningssygeplejersker er oplært i udtagning af prøver fra arteriekanyle, mange desuden i punktur af arterien. Dette sker ved introduktionen samt løbende i afdelingen. Selve analysen foretages på ABL i Perioperativt afsnit, TIA eller på operationsgangen. Oplæring heri foregår ved en obligatorisk certificering af alle ansatte i Opvågningen/RIMA. Certificeringen indeholder tre timers undervisning med både teori og praktik foretaget af KMA. Der afsluttes med en teoretisk prøve foretaget af KMA og en praktisk prøve foretaget af superbrugere i afdelingen.

Hvert andet år skal personalet recertificeres, hvilket foregår via e-learning.

Kvalitetskontrol og kalibrering af udstyret foretages af Klinisk Biokemisk Afdeling.

Indikation for gentagen blodgasanalyse stilles af anæstesilægen, men ligger implicit for patienter, som ankommer til Opvågningen monitoreret med invasiv blodtryksmåling.

Prøvesvaret forelægges anæstesilægen og gemmes i journalen. Prøvesvar lagres endvidere elektronisk i ABL via stregkodelæsning. I nødstilfælde kan man altid indtaste CPR-nummer manuelt under ABL-analysen.

Blodprøver, Klinisk Biokemisk Afdeling

Alle blodprøver bestilles i RSM i EPJ.

Prøver, bestilt ”på runden”, tages og analyseres automatisk af Klinisk Biokemisk Afdeling personale

Ved akutte uopsættelige prøver bestilles de som livsvigtige, og der bestilles laborant i opgavesystemet med prioritet som livstruende.

Ved bestilling af akutte prøver skal den firecifrede kode på den læge, der har ordineret prøverne akut, noteres i RSM i EPJ.

Patienten identificeres af bioanalytikeren, evt. assisteret af opvågningssygeplejersken.

Mærkning og fremstilling af prøveglas sker efter KBA’s egne instrukser

Mikrobiologiske prøver

Podninger og andet materiale, der ønskes undersøgt for mikrobiologiske agenser, kommes i podeglas eller transportmedie jævnfør laboratorievejledningen.

Mærkning og afgivelse af kliniske oplysninger sker på KMA’s prøvetagningsblanket, med tilhørende prøvenummer.

Prøven transporteres i godkendt beholder til KMA’s køleskab, som står i rum til venstre umiddelbart før og overfor Skaderøntgen. Koden er 8001.

Ved behov for akut analyse, fx spinalvæske ved mistanke om meningitis, skal der telefonisk tages kontakt til KMA jævnfør særskilt instruks herom.

Patologiske undersøgelser

Materiale til undersøgelse for maligne celler sendes til cytologisk/histologisk undersøgelse på Patologisk Institut. Prøveseddel inkl. mærkning og nummerering af materialet medsendes jævnfør Patologisk Instituts instrukser.

Prøve- og undersøgelsessvar samt dokumentation

Det dokumenteres af sygeplejersken på anæstesiskema og i EPJ, hvornår og hvilke prøver eller undersøgelser der er ordineret og foretaget

Når prøvesvaret eller undersøgelses-resultatet foreligger, kontaktes den til patienten tilknyttede anæstesi-læge umiddelbart.

Det registreres i observationsskemaet eller i journalen, hvornår prøvesvaret eller undersøgelses-resultatet foreligger, hvornår det er set og eventuelt hvilken reaktion undersøgelsen eller prøvesvaret afstedkommer.

For prøve-svar, arteriepunkturer og radiologiske undersøgelser gælder, at de ses og vurderes af den ordinerende eller til patienten tilknyttede læge, umiddelbart når svaret eller undersøgelsesresultatet foreligger.

KMA-svar gennemses af den til patienten tilknyttede anæstesilæge én gang dagligt ved stuegang/gennemgang samt ved eventuelt yderligere behov.

 

Alle prøver og undersøgelser som er bestilt akut, skal besvares akut og vurderes akut af anæstesilægen.

Hvis der afgives telefonisk/mundtligt svar om afvigende prøver, skal der handles på følgende måde:

  • • Der skal ske en entydig identifikation af patienten med navn og CPR-nummer.

  • • Modtager noterer tidspunkt, identifikation af patienten og undersøgelsesresultat.

  • • Svarafgiver skal sikre sig, at modtager har forstået svaret. Det anbefales, at svarmodtager gentager informationerne for svarafgiver.

  • • Svarafgiver noterer den firecifrede kode på den, der modtager svaret.

  • • Svarmodtager er ansvarlig for at videregive informationerne til den sygeplejerske, der har ansvaret for patienten. Herefter er det den sygeplejerske, der har ansvaret for patienten, der skal kontakte ansvarshavende anæstesilæge samt reagerer på svaret.

Ved hvert vagtskifte kontrolleres prøvesvar, samt gøres status over evt. manglende resultater på allerede foretagne undersøgelser.

Formål

At sikre patienterne hurtig og effektiv behandling, korrekt rekvirering og prøvetagning ved diagnostiske undersøgelser, samt relevant og rettidig reaktion på prøvesvar og undersøgelser i forhold til øget patientsikkerhed

Definitioner

KMA - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

RSM - Rekvisition/svar-modul i EPJ

A-punktur - arteriel blod-analyse udført af opvågningssygeplejerske på ABL maskine

ABL – blodgasanalyseapparat fra Radiometer

Referencer

Klinisk biokemi – Laboratoriehenvisning. Analyserings-prioritet: http://www.laboratorievejledning.dk

Akut kontakt til Radiologisk Afdeling

Informeret samtykke

Patientidentifikation

Arteriekateter