Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejerskens opgaver i forbindelse med AK- behandling/VKA-behandling på Aalborg Universitetshospital, Thisted

 

Formål

At beskrive sygeplejen til patienter i AK–behandling/VKA-behandling samt arbejdsgangen i forbindelse med håndtering af AK–behandling/VKA–behandling i Hjertemedicinsk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital Thisted. Dette omfatter både AK–behandling/VKA–behandlingen hos indlagte patienter samt patienter tilknyttet Hjertemedicinsk Ambulatorium.

Dette for at sikre:

At patientens INR ligger i det ønskede interval-område

At patienten kender behandlingens virkning, bivirkning, mulige interaktioner

At patienten får taget blodprøve på aftalte tidspunkter

At patienten indtager korrekt dosis

At de administrative procedurer foregår korrekt

At patienten har forståelse for kostens betydning ved behandlingen

At patienten oplever tryghed i forbindelse med behandlingen

At forebygge utilsigtede hændelser i forbindelse med behandlingen

At sikre at alle samarbejdspartnere omkring patienten kender aktuelle medicinske behandling.

 

Definition af begreber

AK-behandling: Antikoagulationsbehandling. Blodfortyndende behandling som tilsigter at hæmme eller reducere dannelsen af tromber, uden samtidig at medføre en for stor blødningsrisiko.

VKA–behandling: Peroral blodfortyndende behandling med Vitamin K antagonist (Marevan eller Marcoumar). Til tider suppleret med lavmolekylær heparin i form af Fragmin.

INR: International Normalised Ratio er en blodprøve, hvor man undersøger blodets evne til at koagulere.

 

Beskrivelse

Indlagte patienter:

Opstart af AK-behandling på sengeafdeling

Inden opstart af AK-behandling er det vigtigt, at patienten er informeret om, hvad det indebærer. Patienten informeres både mundtligt og skriftligt ud fra afdelingens pjecer.

Patientkort udleveres til patienten.

Før opstart af AK-behandling tages INR. Lægen ordinerer behandlingen i medicinmodulet samt ordinerer dosis ud fra INR værdien. Der tages stilling til næste INR kontrol.

Der dokumenteres i EPJ.

 

Ved indlæggelse af patient, der er i AK-behandling

Når en patient i AK-behandling indlægges, skal man afklare, hvem der styrer patientens behandling; egen læge, Hjertemedicinsk Ambulatorium eller patienten selv.

Hvis patienten ikke selv kan gøre rede for hvilken dosis han får, skaffes AK-skemaet/relevante oplysninger, således at man har dokumentation herfor. Der tages ny INR, og man viderefører behandlingen i medicinmodulet.

Er det ikke muligt at skaffe oplysningerne ordineres dosis udelukkende ud fra INR.

 

Ordination, dispensering og administration af AK-behandling

AK-behandling gives i aftenvagten mellem kl. 20.00 og 22.00. Når aftenens dosis er givet kvitteres der i medicinmodulet. Lægen ordinerer behandlingen frem i medicinmodulet, og når der ikke foreligger flere ordinationer, vil der automatisk fremkomme et spørgsmålstegn, der indikerer at en ny INR skal kontrolleres. Det er sygeplejerskens opgave at holde øje med, hvornår næste INR skal tages, og bestille INR via Labka.

 

Reaktion ved Ak-behandling ude af niveau

For lav INR:

  • • Hvis en INR værdi bliver for lav, skal lægen tage stilling til, om der skal gives inj. fragmin sc indtil behandlingen atter er i niveau.

For høj INR:

  • • Hvis INR er for høj skal lægen tage stilling til pausering, og om der evt. skal gives k-vitamin. Man skal være opmærksom på, om der er blødningstegn ved at kontrollere hgb.

 

Udskrivelse af patient i AK-behandling

Når patienter i AK-behandling udskrives, sikres det, at de er informeret skriftligt og mundtligt om virkning og bivirkning, samt at de har fået udleveret relevant informationsmateriale samt patientkort.

Det afklares:

Hvem der skal styre behandlingen (Hjertemedicinsk Ambulatorium eller egen læge)

Hvor blodprøven skal tages; Egen læge, Klinisk Biokemisk Afdeling (Thisted eller Nykøbing).

Om patienten eller hjemmeplejen doserer. Hvis hjemmeplejen doserer, er det vigtigt, at det er dem, som modtager besked om doseringen.

 

Ovenstående dokumenteres i journalen.

Behandlingen ordineres frem i medicinmodulet, og skemaet overføres til FMK hvor hjemmeplejen, praktiserende læge og Hjertemedicinsk Ambulatorium kan tilgå ordinationen. Ordinationen vil desuden blive synlig på den printede medicinliste fra FMK, som udleveres til patienten.

Patienten udstyres med et mødekort, hvorpå der står, hvornår næste blodprøve skal tages, og hvem svaret skal gå til.

 

Patienter tilknyttet Hjertemedicinsk Ambulatorium/INR-ambulatoriet

Hjertemedicinsk Ambulatorium varetager dagligt ordination af blodfortyndende medicin (Marevan/Marcoumar) hos ambulante patienter tilknyttet INR-ambulatoriet. Overordnet set drejer det sig om patienter, som er svært regulerbare eller patienter med kunstige hjerteklapper. Alle øvrige patientkategorier styres af egen læge eller patienten selv.

Opgaven varetages af en sygeplejerske, som er særligt oplært i forhold til denne funktion og finder sted i tidsrummet 14.30 – 15.00 på hverdage.

I forbindelse med at en patient tilknyttes den ambulante styring af AK-behandling, informeres patienten om, at kontakte ambulatoriet i tilfælde af udeblevne svar/nye ordinationer.

 

Såfremt Hjertemedicinsk Ambulatorium skal fortsætte med at varetage patientens blodfortyndende behandling, vil patienten blive oprettet i det elektroniske styringsprogram ”CoaguChekLink, hvori patientens data indtastes, og hvor der også er mulighed for dels elektronisk svarafgivelse til patienten, men også brevsvar. Her vil dels den fremtidige Marevan/Marcoumar–dosering fremgå, og dels hvornår patienten skal have taget blodprøver igen.

Fremtidig dosering indtastes i FMK og blodprøver bestilles i Labka.

Særlige forhold noteres hos den enkelte patient, hvilket kan dreje sig om, at patienten f.eks. er planlagt til DC–konvertering, har hjælp til medicindosering via hjemmeplejen, hvortil fremtidig ordinationer fremsendes via E-brev, får supplerende Fragmin eller får taget blodprøve hos egen læge, da dette kan betyde forsinkelse i forhold til svarafgivelsen.

 

Håndtering af INR-værdier

Ved for lav INR, henvises til nedenstående link:

https://pri.rn.dk/Sider/23123.aspx

Ved INR ≥ 4,5 kontaktes patienten på prøvetagningsdagen mhp. tablet-pause indtil næste dag.

Ved INR ≥6,0 og ≤10,0 kontaktes en læge på prøvetagningsdagen med henblik på eventuel K-vitamin behandling.

Ved forhøjede eller for lave værdier gives der altid telefonisk svar til patienten/hjemmeplejen

 

Videregivelse af prøvesvar:

 

Svar til patienten

Der sendes enten elektronisk svar eller brevsvar.

Det tilstræbes, at patienten får elektronisk svar mellem kl. 14.30 og kl. 15.00 på blodprøvedagen. I samme tidsrum afsendes der svar pr. brev, mærket med ”Q” til patienten samt foretages evt. telefonisk opkald til patient eller hjemmeplejen i særlige tilfælde.

Patienten informeres om tablet-dosering samt næste blodprøvekontrol på Klinisk Biokemisk Afdeling/Egen læge.

Ved behov indgår vejledningen om kost, øvrig medicins indflydelse på antikoagulationsbehandlingen samt evt. Fragmin behandling.

 

Svar til hjemmeplejen:

Værdier indenfor referenceområdet:

  • • Svar afgives via korrespondance i E-breve.

Værdier udenfor referenceområder:

  • • Ved for høje eller lave værdier tages telefonisk kontakt til hjemmeplejen i forhold til den videre plan.

 

Administrative procedurer ved prøvesvar

Når en patient er ”ny” i INR-ambulatoriet, eller der har været en høj/lav værdi, sættes en patientlabel i kalender på AK-kontoret. Denne label placeres på datoen for næste blodprøvetagning. Dette for at sikre, at der sker opfølgning samt ekstra sikkerhed for, at der ydes særlig opmærksomhed for samt reaktion på disse prøvesvar.

Sygeplejersken, som varetager AK-ordinationen, er ansvarlig for:

at tjekke kalenderen i forbindelse med den daglige håndtering af funktionen

at tage kontakt til patienten eller hjemmeplejen ved manglende blodprøvekontrol.

 

Afslutning af AK-behandling samt EKKO ved lungeemboli

I de tilfælde hvor der er påført behandlingsvarighed på AK-behandlingen, er det AK-sygeplejerskens opgave at følge op på dette.

Varetages AK- behandlingen på en patient med lungeemboli, og der er anført behandlingsvarighed, skal man bede sekretæren om at booke en tid til ekko hos sygeplejerske, omkring det tidspunkt, hvor patienten skal stoppe med Marevan. Der foruden skal der udtages blodprøver (D-dimer + TNT). Når lægen har vurderet blodprøver og ekko, skal han beslutte, om Marevan kan seponeres.

 

Opfølgning

Gennemgang af alle AK-skemaer foregår elektronisk via ChoaguChekLink 1 gang pr måned mhp. opsporing af patienter, der ikke har fået taget blodprøve som aftalt.

Skulle dette være tilfældet adviseres sekretæren, som udsender rykkerbrev til patienten, eller der tages telefonisk kontakt til patienten mhp. afklaring af situationen samt snarlig blodprøvekontrol.

Referencer

Praktisk Guide til AK-behandling, Nycomed

Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin (Sundhedsstyrelsen)

https://www.nbv.cardio.dk/ak

https://www.nbv.cardio.dk/lungeemboli

https://www.nbv.cardio.dk/kardiovertering

https://www.nbv.cardio.dk/kardiel-tromboemboli