Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejerskens opgaver i forbindelse med AK- behandling/VKA-behandling på Aalborg Universitetshospital, Thisted

 

Formål

At beskrive sygeplejen til patienter i AK–behandling/VKA-behandling samt arbejdsgangen i forbindelse med håndtering af AK–behandling/VKA–behandling i Hjertemedicinsk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital Thisted.
 

Dette for at sikre:

At patientens INR ligger i det ønskede interval-område

At patienten kender behandlingens virkning, bivirkning, mulige interaktioner

At patienten får taget blodprøve på aftalte tidspunkter

At patienten indtager korrekt dosis

At de administrative procedurer foregår korrekt

At patienten har forståelse for kostens betydning ved behandlingen

At patienten oplever tryghed i forbindelse med behandlingen

At forebygge utilsigtede hændelser i forbindelse med behandlingen

At sikre at alle samarbejdspartnere omkring patienten kender aktuelle medicinske behandling.

 

Definition af begreber

AK-behandling: Antikoagulationsbehandling. Blodfortyndende behandling som tilsigter at hæmme eller reducere dannelsen af tromber, uden samtidig at medføre en for stor blødningsrisiko.

VKA–behandling: Peroral blodfortyndende behandling med Vitamin K antagonist (Marevan eller Marcoumar). Til tider suppleret med lavmolekylær heparin i form af Fragmin.

INR: International Normalised Ratio er en blodprøve, hvor man undersøger blodets evne til at koagulere.

 

Beskrivelse

Patienter tilknyttet Hjertemedicinsk Ambulatorium/INR-ambulatoriet

Hjertemedicinsk Ambulatorium varetager ordination af blodfortyndende medicin (Marevan/Marcoumar) i en overgangsfase hos udvalgte ambulante patienter tilknyttet INR-ambulatoriet. Overordnet set drejer det sig om få patienter, der har været indlagt og altid efter lægelig vurdering. Alle øvrige patientkategorier styres af egen læge eller patienten selv.

Opgaven varetages af en sygeplejerske, som er særligt oplært i forhold til denne funktion og finder sted i tidsrummet 14.30 – 15.00 på hverdage.

I forbindelse med at en patient tilknyttes den ambulante styring af AK-behandling, informeres patienten om at kontakte ambulatoriet i tilfælde af udeblevne svar/nye ordinationer.

 

Såfremt Hjertemedicinsk Ambulatorium skal fortsætte med at varetage patientens blodfortyndende behandling, vil patienten blive oprettet i det elektroniske styringsprogram ”CoaguChekLink, hvori patientens data indtastes, og hvor der også er mulighed for dels elektronisk svarafgivelse til patienten, men også brevsvar. Her vil dels den fremtidige Marevan/Marcoumar–dosering fremgå, og dels hvornår patienten skal have taget blodprøver igen.

Fremtidig dosering indtastes i FMK og blodprøver bestilles i Rekvisition/svar-modul.

Særlige forhold noteres hos den enkelte patient, hvilket kan dreje sig om, at patienten f.eks. er planlagt til DC–konvertering, har hjælp til medicindosering via hjemmeplejen, hvortil fremtidige ordinationer fremsendes via E-brev, får supplerende Fragmin eller får taget blodprøve hos egen læge, da dette kan betyde forsinkelse i forhold til svarafgivelsen.

 

Håndtering af INR-værdier
Ved for lav INR tages stilling til, om der bør indledes behandling med Fragmin.

Ved INR ≥ 4,5 kontaktes patienten på prøvetagningsdagen mhp. tablet-pause indtil næste dag.

Ved INR ≥6,0 og ≤10,0 kontaktes en læge på prøvetagningsdagen med henblik på eventuel K-vitamin behandling.

Ved forhøjede eller for lave værdier gives der altid telefonisk svar til patienten/hjemmeplejen

 

Videregivelse af prøvesvar:

 

Svar til patienten

Der afgives telefonisk svar til patienten. For patienter tilknyttet hjemmeplejen udsendes korrespondancemeddelelse.

Patienten informeres om tablet-dosering samt næste blodprøvekontrol på Klinisk Biokemisk Afdeling/Egen læge.

Ved behov indgår vejledningen om kost, øvrig medicins indflydelse på antikoagulationsbehandlingen samt evt. Fragmin behandling.

 

Svar til hjemmeplejen:

Værdier indenfor referenceområdet:

  • • Svar afgives via korrespondance i E-breve.

Værdier udenfor referenceområder:

  • • Ved for høje eller lave værdier tages telefonisk kontakt til hjemmeplejen i forhold til den videre plan.

 

Administrative procedurer ved prøvesvar

Der bookes vurdering af INR hos sygeplejerske i bookingmodul på datoen for næste INR-prøvetagning.

Dette for at sikre, at der sker opfølgning samt ekstra sikkerhed for, at der ydes særlig opmærksomhed for samt reaktion på disse prøvesvar.

Sygeplejersken, som varetager AK-ordinationen, er ansvarlig for:

at tjekke om patienten har fået taget prøven i forbindelse med håndtering af opgaven.

at tage kontakt til patienten eller hjemmeplejen ved manglende blodprøvekontrol.

 

Afslutning af AK-behandling

I de tilfælde hvor der er påført behandlingsvarighed på AK-behandlingen, er det AK-sygeplejerskens opgave at følge op på dette. Det er også sygeplejerskens ansvar at få patienten og dennes AK-behandling udsluset til egen læge.

 

Referencer

Praktisk Guide til AK-behandling, Nycomed

Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin (Sundhedsstyrelsen)

https://www.nbv.cardio.dk/ak

https://www.nbv.cardio.dk/lungeemboli

https://www.nbv.cardio.dk/kardiovertering

https://www.nbv.cardio.dk/kardiel-tromboemboli