Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernærings- og Måltidspolitik for Aalborg Universitetshospital

Baggrund

Ernærings- og Måltidspolitikken for Aalborg Universitetshospital tager afsæt i den regionale Ernærings- og Måltidspolitik, men er tilpasset de omstændigheder og visioner, som gør sig gældende for regionens eneste Universitetshospital.

Som Universitetshospital påhviler der os en særlig forpligtelse til at fremstå som et flagskib i regionen, der er med til at fremme udvikling og forskning også indenfor ernæring og kostforplejning.

 

Ernærings- og Måltidspolitikken skal sikre, at såvel patienter som personale får det optimale måltidstilbud på Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

 • • At patienter sikres optimal ernæring under indlæggelsen som en vigtig del af det samlede behandlingsforløb.

 • • At patienter oplever gode måltidsoplevelser under indlæggelsen som tilfredsstiller sanserne og tilgodeser deres kulturelle baggrund.

 • • At personalet oplever hospitalet som en arbejdsplads, der vil gøre det sunde måltidsvalg til det lette valg i arbejdstiden.

 • • At personalet har et attraktivt madtilbud baseret på sunde retter samt sikres gode rammer for indtagelse af dagens måltider.

 • • At madtilbuddet på hospitalet er baseret på råvarer, der i videst mulig omfang er fremstillet ud fra økologiske og klimavenlige hensyn samt regional oprindelse.

 

Vision

At Aalborg Universitetshospital fremstår som et af de førende internationale hospitaler i relation til praksis, forskning og udviklingsarbejde indenfor klinisk ernæring, diætetik, kostforplejning og måltidsoplevelser for både patienter og personale.

 

Overordnet ansvar

Ansvaret for kostforplejningen på regionens hospitaler og sygehuse påhviler Regionsrådet i samarbejde med Hospitals- og Sygehusledelserne.

 

På Aalborg Universitetshospital er der nedsat et Kost- og Ernæringsudvalg, som har til opgave at rådgive Hospitalsledelsen om ernærings- og kostforplejningsspørgsmål. Kost- og Ernæringsudvalget er tværfagligt sammensat udvalg med repræsentanter fra medicinske og kirurgiske specialer, køkkenet - og servicefunktionen samt udvalgte tillidsrepræsentanter for det ansatte personale. Kost- og Ernæringsudvalgets sammensætning afspejler, at ernæringsbehandling og kostforplejning er en tværfaglig opgave, som kræver høj grad af samarbejde og koordinering mellem de involverede funktioner.

 

Aalborg Universitetshospital udformer med denne ernæringspolitik en fælles målsætning om ernæringens betydning for forebyggelse, behandling og pleje af indlagte patienter. Desuden afspejles en fælles holdning til, at sund kost til personalet er en vigtig og nødvendig del af en sundhedsfremmende arbejdsplads.

 

Mål

Aalborg Universitetshospitals Ernærings- og Måltidspolitik skal sikre, at patienter:

 • • Modtager ernæringsbehandling og pleje efter individuelt behov, baseret på obligatorisk ernæringsscreening og vurdering ud fra bedste tilgængelige evidens

 • • Tilbydes kostform/supplerende ernæring, der tilgodeser det individuelle ernæringsbehov samt kulturelle/religiøse hensyn

 • • Får relevant og nødvendig information om ernæringens betydning for helbredet

 • • Får relevant information om ernæringsstatus og plan for ernæring samt plan for evaluering

 • • Får individuel diætbehandling ved klinisk diætist ved behov

 • • Får daglig information om dagens kosttilbud og alternative valgmuligheder

 • • Tilbydes årstidsvarierede måltider af høj kulinarisk kvalitet

 • • Kan indtage måltider i omgivelser, der tilgodeser krav om æstetik, ro og hygiejne

 • • Behandlings- og plejeopgaver tilrettelægges således, at fasteperioder og forstyrrelser under måltiderne mindskes mest muligt

 • • Oplever en sammenhængende ernæringsbehandling fra indlæggelse og til udskrivelse samt sikres opfølgning ambulant i hospitalsregi eller i primær sektoren ved behov.

 

Aalborg Universitetshospitals Ernærings- og Måltidspolitik skal sikre, at personalet:

 • • Har mulighed for at spise sundt på arbejdspladsen

 • • Oplever sund mad som det lette og attraktive valg på arbejdspladsen, også ved mødeservering

 • • Der skal være et attraktivt, sundt og lettilgængeligt tilbud uanset arbejdstider

 • • Madtilbudet er baseret på årstidsvarierende retter af høj kulinarisk kvalitet

 • • Madtilbuddet er baseret på principperne for nøglehulsmærkning og der anvendes nøglehulsmærkede produkter i videst mulig omfang

 • • Spisepauser skal prioriteres i den daglige arbejdstilrettelæggelse

 • • Mulighed for at indtage måltiderne i omgivelser, der tilgodeser krav om æstetik

 • • Måltiderne skal ses som pauser i dagens gøremål

 • • Har lettilgængelig adgang til information om sund livsstil, herunder kost og motion

 

Ansvarsfordeling til effektivisering af Ernærings- og Måltidspolitikken

Nedenfor er beskrevet de overordnede ansvarsområder for de faggrupper/funktioner, som er involveret i patienters kost- og ernæringsrelaterede behandling og pleje.

De enkelte funktioners kompetenceområder er konkret beskrevet i Assistanceskema for ernæringsteams, som er et bilag til denne politik.

 

Kost og ernæringsudvalget

Kost og ernæringsudvalget er ansvarlig for at:

 • • Rådgive Hospitalsledelsen i ernærings- og kostforplejningsspørgsmål

 • • Medvirke til at ernærings- og kostforplejningsspørgsmål fremmes i relation til hospitalets planlægning og drift

 • • Understøtte implementeringen af Ernærings- og Måltidspolitikken i de afsnit, der varetager patient forplejning og behandling

 • • Opfordre klinikledelserne til, at der oprettes tværfaglige ernæringsteams samt udpeges kostansvarlige i hvert afsnit

 • • Ny viden om mad, måltider, kost og ernæring indarbejdes i hospitalets ernærings-, kost- og sundhedsfaglige praksis

 • • Sikre at personalet har relevant uddannelse om måltider, kost og ernæringens betydning for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, behandling og pleje

 • • Sikre fortsat udvikling og forskning indenfor ernærings- og kostforplejningsområdet

 

Udviklingskoordinator for ernæring

Udviklingskoordinator er ansvarlig for at:

 • • Klinikker, afsnit og ernæringsteams får kendskab til beslutninger vedtaget i ernæringsudvalget

 • • Informere ernæringsudvalget om status, udvikling, behov og ønsker fra ernæringsteams på såvel klinik som afsnitsniveau

 • • Arrangere relevant undervisning i klinisk ernæring for medlemmer af ernæringsteams

 • • Vejlede og støtte ernæringsteams til at planlægge og udføre udviklings- og forskningsprojekter i klinisk ernæring

 • • Bistå klinikker, afsnit og ernæringsteams i at udvikle, implementere og kvalitetssikre kliniske retningslinjer og instrukser i relation til ernæringsrelateret behandling og pleje

 • • Vejlede klinikkerne til optimering på baggrund af audit resultater

 

Ansvarsfordeling i patientkøkkenet

Cheføkonomaen

Cheføkonomaen er ansvarlig for at:

  • • Kulinarisk kvalitet af de færdigtilberedte måltider til såvel patienter som personale

  • • Der skabes mulighed for indbydende servering af hvert enkelt måltid

  • • Årstidens friske råvarer anvendes

  • • Indkøb af klimavenlige, økologiske og regionale fødevarer prioriteres

  • • Der sker udvikling i forhold til nye kostkoncepter i forhold til kostforplejning

  • • Maden er næringsberegnet

  • • Maden produceres og distribueres hensigtsmæssigt

  • • Spild reduceres

  • • Maden produceres efter gældende hygiejniske og øvrige lovmæssige forhold

  • • At kantinerne tilbyder sund, nærende og velsmagende mad og at der anvendes nøglehulsmærkede produkter i videst mulig omfang

  • • Medvirke til forskningsaktiviteter indenfor klinisk ernæring

Kostkonsulent

Kostkonsulenten er ansvarlig for at:

 • • Rådgive, vejlede og undervise plejepersonale samt serviceassistenter i anretter - og afdelingskøkkener i patientkøkkenets kosttilbud, kostkomponenters anvendelse, indbydende servering, rekvisition og opbevaring

 • • Vejlede i reduktion af spild i forbindelse med rekvisition samt anretning og servering

 • • Deltage i udviklingsaktiviteter

 

Ansvarsfordeling i Rengøring og Serviceafdelingen

Rengøringschefen er ansvarlig for at:

  • • Maden tilberedes, færdiggøres, anrettes og serveres efter gældende retningslinier

  • • Mad og andre fødevarer rekvireres i forhold til det konkrete behov i afdelingen.

  • • Medarbejderen har relevant uddannelse og viden indenfor madproduktion, ernæring, anretning, servering samt fødevarehygiejne og at den relevante viden anvendes i praksis

  • • Medarbejderen har godt kendskab til de gældende egenkontrolprogrammer og at de udføres i praksis

  • • Udvikle arbejdsgange til fremme for bedre måltidsservering på de enkelte afsnit

 

Ansvarsfordeling i de kliniske afsnit

Klinikledelsen

Klinikledelsen er ansvarlig for at:

  • • Der udpeges tværfaglige ernæringsteams i alle kliniske afsnit

  • • Der afholdes statusmøder mellem ernæringsteams i klinikken og udviklingskoordinator for ernæring

  • • Ernæringen prioriteres, som en vigtig og nødvendig del af pleje og behandling

  • • At drøfte i medarbejder udvalg, hvordan der i planlægningen i de enkelte afsnit kan tages højde for at personalets spisepause får en høj prioritet.

  • • Tage initiativ til at personalet i hvert afsnit diskuterer en fælles holdning til tilgængeligheden af sunde og usunde fødevarer i dagligdagen

 

Afsnitsledende sygeplejerske

Afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for at:

  • • Patienten i praksis kan tilbydes mad og drikke 24 timer i døgnet

  • • Arbejdet tilrettelægges således at hjælp til patienten i forbindelse med måltiderne prioriteres og anden aktivitet hos og med patienten mindskes i måltidsperioderne

  • • Sikre at ernæringsteamet i afdelingen får mulighed for at være ajourført indenfor ernæringsområdet

  • • Rekvisition, servering og spisemiljø prioriteres højt

  • • De gældende egenkontrolprogrammer overholdes i sengeafsnittet

  • • Madspild reduceres mest mulig i afdelingen

 

Ernæringsteam

Ernæringsteams er ansvarlige for at:

 • • Informere og undervise kollegaer i eget afsnit om ernæringens betydning for behandling og pleje

 • • Medvirke til at udarbejde og revidere evidensbaserede kliniske retningslinjer og instrukser for kost og ernæring af relevans for afsnittets patientgrupper

 • • Holde sig ajour med køkkenets kosttilbud til indlagte patienter

 • • Holde sig ajour om viden om klinisk ernæring og kosttilbud af relevans for afsnittets patienter

 • • Forholde sig til audit på ernæringsområdet og deltage i aktiviteter til forbedring af resultaterne

 

Lægen

Lægen er ansvarlig for at:

 • • Ernæringen medtænkes, som en del af det samlede behandlings- og plejeforløb

 • • Vurdere og ordinere individuel ernæringsplan for patienten på baggrund af screeningsresultat

 • • Tage stilling til behov for yderligere ernæringsvurdering på baggrund af screeningsresultat

 • • Tage stilling til og ordinere sonde- og/eller parenteral ernæring ved behov

 • • Tage stilling til samt henvise svært ernæringstruede patienter til ambulant ernæringsopfølgning efter udskrivelse, evt. ved hjælp af Center for Ernæring og Tarm sygdomme.

 

Den kliniske diætist

Den kliniske diætist er ansvarlig for at:

 • • Varetage den lægeligt ordinerede diætbehandling

 • • Indgå som en del af det tværfaglige team omkring individuelle ernæringsterapiforløb

 • • Vejlede og/eller undervise patienter og pårørende om ernæringens betydning for behandlingsforløbet

 • • Opsøge og ajourføre viden om kost, ernæring og diætetik i relation til sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og pleje

 • • Rådgive og undervise personale på de kliniske afsnit om kost, diætetik og ernæring

 

Referencer

Ernæringsscreening og ernæringsplan. Regional klinisk retningslinje.

Ernæringsrisiko, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning, klinisk instruks. Aalborg

Screenning og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko. Sundhedsstyrelsen 2008

Ernærings og måltidspolitik for sygehussektoren Region Nordjylland.

Anbefalinger for den danske institutionskost. Fødevarestyrelsen 2009

Den Nationale Kosthåndbog: www.kostforum.dk

Center for Ernæring og Tarmsygdomme. Aalborg Universitetshospital.