Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Telefonisk svarafgivelse for kritiske prøvefund i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 

Indholdsfortegnelse

Telefonisk svarafgivelse for kritiske prøvefund i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling1

Baggrund1

Liste over prøvekategorier1

Multiresistente eller særligt virulente bakterier ved Indlagte patienter2

 

Baggrund

Denne instruks er gældende for Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) og Infektionshygiejnen.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har sammen med rekvirenten ansvar for at vigtige (”kritiske”) både foreløbige og endelige svar når rekvirenten rettidigt, således at vigtige prøvesvar hurtigt kan anvendes i patienternes interesse.

Denne vejledning beskriver for hvilke prøvekategorier, hvor der altid gives telefonisk svar fra KMA i tilfælde af positive fund (foreløbige og/eller endelige).

Lægerne i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling vurderer hvornår prøvesvaret er tilstrækkeligt veldokumenteret til, at det er hensigtsmæssigt at meddele svaret til rekvirenten. Det er en lægelig opgave at afgive telefoniske svar, med mindre andet er specificeret i eks. udbrudssituationer.

Undtaget fra dette er korrigerede svar, hvor bioanalytikere/laboranter telefonisk må orientere om når der er afgivet korrigerende svar.

 

Bemærk:

Nedenstående liste er en minimumsliste og der kan efter lægens skøn også afgives telefonisk svar indenfor andre prøvekategorier såfremt der vurderes at være i rekvirenten og/eller patientens interesse. Eksempler på dette kan være sjældne fund, inkonklusive prøveresultater, etc.

 

I særlige situationer kan der være specifik grund til at afvige fra denne instruks, og ikke afgive telefonisk svar. I disse tilfælde oprettes PJ notat der redegør for årsagen til afvigelsen.

 

Ved telefonisk svar:
1. Der oprettes journalnotat i WWBakt efter retningslinjerne i dokumentet: Vagtinstruks for yngre læger (YL).

2. Såfremt det er hensigtsmæssigt afgives samtidigt foreløbigt eller endeligt svar i wwLab.

 

Liste over prøvekategorier

Alle korrigerede svar (Rekvirenten gøres opmærksom på at der er sendt korrigeret svar på prøven)

 

Bakteriologi - Positive reelle fund i nedenstående kategorier:

Spinalvæsker

Liqour (eksterne dræn)

Hjerneabsces (Kun hvis patienten ikke allerede er i antibiotisk behandling)

Bloddyrkning

Corpus vitreum

CAPD væske

Ledvæske

N. meningitidis (meningokokker) i øjenpodninger

 

 

Fæces - Positive fund af nedenstående:

VTEC (Verotoxin producerende E. coli)

Vibrio cholerae

Shigella species

 

PCR - Positive fund af nedenstående:

Meningitis/encephalitis PCR

Legionella pneumophila

Influenza A+B (Kun uden for Influenza sæson; Maj-Oktober )

Pneumocystis jirovecii (tidl. carinii)

Chlamydophila psittaci

 

Antistof/Antigen - Fund af nedenstående:

Borrelia SPV/Serum Positiv IgM og/eller IgG index

Parvovirus (IgM positive hos gravide)

Toxoplasmose (IgM positive hos gravide)

Rubella (IgM positive hos gravide)

LUT

 

Mykologi - Positive fund af nedenstående:

Tinea capitis (kun børn og såfremt rekvirenten ikke er praktiserende hudlæge)

 

Parasitologi - Positive fund af nedenstående:

Malaria (alle arter)

 

Akutte vagtprøver - Efter forudgående kontakt til lægevagten i KMA:

Spinalvæsker, nekrotiserende fasciitis, ledvæske og malaria

Multiresistente eller særligt virulente bakterier ved Indlagte patienter

C. difficile (binært toxin positive)

Ved 1. gangs tilfælde eller >8 uger siden sidste laboratorie verificerede tilfælde;

Læge afgiver telefonisk svar.

 

Ved recidiv <8 uger siden sidste laboratorie verificerede tilfælde;

Infektionshygiejnen kontakter evt. rekvirenten ved behov.

 

 

 

MRSA

I visse situationer udføres både PCR og dyrkning for MRSA på den samme patient. Der er derfor risiko for at de to svar ikke stemmer overens. Alle positive dyrkninger og/eller PCR svar skal betragtes som sandt positive! For patienter med fund af MRSA følges en af nedenstående vejledninger; A) Ved overensstemmelse mellem PCR (hvis udført) og dyrkning, eller B) Ved diskrepans mellem PCR og dyrkning.

 

A) Ved overensstemmelse mellem PCR (hvis udført) og dyrkning

Kendt patient (MRSA indenfor 1 år)

► Der sendes skriftligt svar

 

Ny patient (almen praksis)

► Der sendes skriftligt svar.

 

Ny patient (indlagt)

► Lægerne i KMA kontakter telefonisk Infektionshygiejnisk Afsnit. Eventuel behandling sker i samarbejde med MRSA enhedens læge.

 

B) Ved diskrepans mellem PCR og dyrkning.

Situation 1) Ved 1-3 positive PCR og 3 negative dyrkninger:

Kendt patient (MRSA indenfor 1 år) 

► Der sendes skriftligt svar

 

Ny patient (udskrevet)

► Hvis der er givet tilsagn om at Infektionshygiejnen må kontakte patienten, kontakter lægerne i KMA infektionshygiejnen og gør opmærksom på de diskrepante fund og at patienten skal betragtes som MRSA positiv. Der følges op med nye podninger ifm. infektionshygiejnens kontakt til patienten. Er der ikke givet tilsagn sendes skriftligt svar.

 

Ny patient (indlagt)

► Lægerne i KMA kontakter telefonisk rekvirenten. Der gøres opmærksom på de diskrepante fund og at patienten skal betragtes som MRSA positiv. Samtidigt udbedes nye podninger til dyrkning. Infektionshygiejnen informeres også om diskrepansen.

 

Situation 2) Ved 3 negative PCR og 1-3 positive dyrkninger.

Alle kendte og nye patienter

► Lægerne i KMA kontakter telefonisk rekvirenten. Der orienteres om de diskrepante fund og at patienten skal betragtes som MRSA positiv. Infektionshygiejnen orienteres også om diskrepansen.

 

VRE

Ved fund af en ny patient med VRE kontakter lægerne i KMA telefonisk Infektionshygiejnisk Afsnit og der aftales hvordan rekvirenten bedst informeres. I tilfælde af behandlingsindikation vil både lægerne i KMA og Hygiejnesygeplejerskerne ofte være involveret.

 

CPO

Ved fund af en ny patient med CPO kontakter lægerne i KMA telefonisk Infektionshygiejnisk Afsnit. Hvis lægen vurderer at der ikke er behandlings indikation, kontakter hygiejnesygeplejerskerne derefter rekvirenten og orienterer om fundet samt mulige infektionshygiejniske konsekvenser.

I tilfælde af behandlingsindikation vil både lægerne i KMA og hygiejnesygeplejerskerne ofte være involveret.