Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilberedning og administration af antibiotika på hospitaler i Region Nordjylland

Beskrivelse

Tilberedning

For at optimere og øge arbejdsmiljø og patientsikkerhed bør det tilstræbes at anvende et lukket system for tilberedning af antibiotika, jf. Arbejdsmiljøloven

 

Følgende systemer bør anvendes ved tilberedning af antibiotika i prioriteret rækkefølge:

 

A

Antibiotika koblet til infusionspose. Koblingen foretages af Sygehusapoteket (koblet antibiotika)

B

Ecoflac® Connect, hvor A ikke er mulig.

Billede 1

C

Antibiotika som kræver initialopløsning i sterilt vand eller som er i hætteglas med en ukurant krave i forhold til de koblede systemer:

Her anvendes en Codan Spike Swan – en ”lukket” optrækskanyle i både hætteglas og opløsningsmedium.

Opløsningen kan herefter overføres nålefrit til infusionsposen via ”overføringsslange” eller gives som bolusinjektion

 

cid:image001.jpg@01D3D63B.A4F88000

 

Administrationsmetode

Ved lukkede systemer opereres overordnet med to forskellige administrationsmetoder:

 

I.V.-infusion.

Bolus-injektion

 

I.V.-infusion

Der anvendes et infusionssæt til antibiotika, hvor der påsættes 100 ml NaCl, som benyttes til for- og efterskyl. Ved infusion af mere end én antibiotika anvendes 250 ml NaCl.

 

Fyld infusionssæt med NaCl inden brug.

Påsæt infusionssæt jf. nedenstående alt efter system, der anvendes – se også vejledninger i bilag.

A: Infusionssæt stikkes op i posen med NaCl inden antibiotika tilberedes.

B: Infusionssæt stikkes ned i flaske med NaCl inden antibiotika tilberedes.

C: Infusionssæt stikkes i pose/flaske med NaCL inden antibiotika tilsættes via anden port.

 

Klargøring af antibiotika

Anvendes hætteglas:

  • • Fjern kapsel

  • • Desinficer membran med swabs præpareret med ethanol 70-85%.

Antibiotikaopløsninger færdigblandet ved levering:

  • • Hold pose/flaske så der stikkes ind i luft og ikke i den færdigblandede antibiotikaopløsning.

Systemer med tørstof og opløsningsvæske i foliepakke:

  • • Infusionssæt stikkes i port (luft) inden antibiotika tilberedes.

Efterskyl antibiotikadosen med 50 ml NaCl.

 

NaCl må højst sidde på infusionssættet i 24 timer. Vær opmærksom på den individuelle holdbarhed på antibiotika – se www.iv-vejledninger.dk

 

Blanding af antibiotika har stor betydning for arbejdsmiljøet. Det er vigtigt ikke at få antibiotika på sig eller ud i luften.

Frakobl ikke antibiotika og infusionssæt af arbejdsmiljømæssige hensyn.

Kassér infusionssættet, hvis det har været frakoblet patienten, jf. infektionshygiejnisk retningslinje

Intravaskulære katetre (5.1)

 

Bolus-injektion

Bolus-injektion må anvendes i situationer, hvor antibiotika ikke kan eller må gives som infusion samt i situationer, hvor der er særlige patienthensyn, eksempelvis ved væskerestriktion.

I.V. behandling til patienter i eget hjem

Sygehusapoteket fremstiller Kit – Antibiotika til patienter, der udskrives til fortsat IV-antibiotikabehandling i eget hjem eller på plejehjem/plejecenter.

Afsnittene kan bestille 8 forskellige kits til at sende med de patienter hjem, som udskrives med antibiotika IV.

 

Vær opmærksom på, at antibiotika IKKE indgår i de forskellige kits. Antibiotika skal bestilles særskilt.

Bestilling af antibiotika udenfor afsnittets standardsortiment kræver lægeunderskrift og bestilles på vanlig vis via mail eller fax.

Bestilling af kits foregår elektronisk via ”Online II medicinbestilling”, hvis de er på afsnittets standardsortiment. Ellers henvises til Sygehusapoteket, Logistik- medicinbestilling på tlf. 97665797 eller srnmedicinbestilling@rn.dk

Der må forventes en leveringstid på 1-2 hverdage.

Se bilag Kit – antibiotika, oversigt.

 

Affaldshåndtering af antibiotika

 

 

Antibiotika skal destrueres som et samlet system. Det betyder, at infusionssæt med tilkoblet hætteglas IKKE må adskilles. Antibiotika-sæt med hætteglas:

 

med rest-dosis, skal destrueres som klinisk risikoaffald.

hvor dosis er indgivet (tomt infusionssæt) skal destrueres som klinisk risikoaffald.

 

Definition af begreber

Koblet system: Hætteglas, infusionspose og infusionssæt forbliver sammenkoblet i et lukket system således, at aerosoler indeholdende lægemiddelstof ikke afgives til omgivelserne

 

I.v.- infusion: Antibiotikum opløst i 50-250 ml infusionsvæske, der oftest løber ind over 20-30 minutter.

 

Bolus-injektion: Koncentreret opløsning optrukket i sprøjte, der oftest gives over 5-10 minutter

 

Målgruppe – modtagelse

 

Patienter i behandling med antibiotika

Formål

At sikre, at tilberedning og administration af IV-antibiotika foregår efter gældende love og regler samt med høj grad af kvalitet, sikkerhed og dokumentation for at øge patient- og personalesikkerhed.

 

 

Referencer

Henvisning til referencer

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø kap. 1 § 1 og kap. 2 § 5