Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kraniotomipatienten, - postoperativ observation og pleje

Beskrivelse1

Modtagelse af patienten1

Observationer af patienten1

Lejring2

Væske og fødeindtagelse2

Dokumentation2

Udskrivelse af patienten til stamafdeling2

Referencer2

Beskrivelse

Modtagelse af patienten

Patienten tilkobles overvågningsudstyr: EKG, SaO2-måler, temperatur, non- eller invasiv blodtryksmåling, timediuresesæt og respirationsmåling.

Rapport modtages fra anæstesisygeplejerske, herunder postoperative ordinationer vedrørende steroid, smertebehandling, antibiotika mm.

Venflon og CVK kontrolleres se eventuelt Intravaskulære katetre

Patientens forbinding og dræn tilses. Drænet placeres i holder på seng.

Patienten registreres i KoorInt, Patientsystem (AS400), Cetreatavle og patientregistreringsmappen. Vagthavende læge ordinerer medicin samt p.n. medicin i Columna Medicin i EPJ. Intrakranielle operationer, postoperativ behandling på NOTIA

Observationer af patienten

Se vejledningen: Kontrol ved overdragelse af patient i intermediært og intensivt afsnit

Patientens peroperative væskebalance overføres til afsnittets observationsskema.

Pupiller, bevidsthedsniveau, BT, puls, respiration, og SaO2 kontrolleres hvert 15. minut de første to timer, herefter hver halve time de næste to timer og derefter 1 gang i timen resten af døgnet.

Hvis patientens tilstand forværres eller bliver ustabil kontrolleres patienten hver 15 min. (BT, P, SaO2, respiration, bevidsthed, GCS) indtil andet ordineres af vagthavende læge eller neurokirurg.

Arteriepunktur kontrolleres en time efter patientens ankomst til afdelingen og herefter efter behov.

Der gives nasalt ilttilskud de første timer efter operation. Ved ændringer i ilttilskud kontrolleres arteriepunktur 30 minutter efter ændringen er foretaget. Ilttilskuddet seponeres når patienten er vågen, og der er tilfredsstillende gastal, som hovedregel med pO2>10-12 kPa.

Patienten vurderes neurologisk med Glasgow Coma Scale (GCS). Der scores første gang når patienten modtages på afdelingen og derefter en gang hver time de efterfølgende timer.

Er første score under 14 skal patienten scores igen efter 30 minutter. Er patientens første score under 12 skal patienten scores igen efter 15 minutter. Er GCS ikke bedret kontaktes vagthavende læge.

Er patientens første score 10 og derunder kontaktes vagthavende læge.

Ved et pludseligt fald på to point eller mere i GCS skal vagthavende læge kontaktes.

Hvis GCS er 15, og patienten i øvrigt er velbefindende og har stabile værdier, kan det aftales med den vagthavende læge, at der kun GCS hver 2-3 time.

Patienten observeres for neurologiske udfald samt følges tæt med hensyn til timediureser og væskebalance grundet risiko for at udvikle Diabetes Insipidus.

Patienten smertescores med VAS. Ofte smertebehandles patienten med infusion Ultiva 50 µg/ml. Denne tilstræbes aftrappet efter 6-12 timer og overgået til anden smertebehandling efter aftale med vagthavende læge. Intrakranielle operationer og postoperativ behandling på NOTIA

Patienten skal anvende støttestrømper for at forebygge venøse tromboemboliske komplikationer. Neurokirurgen ordinerer antitrombose behandlingsplan.

Patientens temperatur kontrolleres mindst én gang i hver vagt, og yderligere såfremt patienten er febril.

Forbinding observeres for gennemsivning. Dræn observeres for produktion og udseende. Se bilag Subgalealt dræn

Lejring

Patienten må lejres frit med eleveret hovedgærde.

Patienter opereret for subdurale hæmatomer med indlagt subduralt dræn skal lejres fladt i sengen eller efter aftale med neurokirurg.

Væske og fødeindtagelse

Patienten kan umiddelbart postoperativt tilbydes isterninger eller lidt vand.

Der kan, når patienten er vågen og ikke generet af kvalme, tilbydes almindelig mad og drikke.

Patienter, der er opereret for fossa posterior tumor, må kun indtage frit flydende det første døgn på grund af risiko for postoperativ påvirkning af synkefunktionen.

Dokumentation

Observationer dokumenteres på observationsskema eller bagsiden af anæstesiskema afhængigt af, hvor længe patienten skal observeres i NOTIA.

Status dokumenteres i ”postoperativ sygeplejestatus” i EPJ

Udskrivelse af patienten til stamafdeling

Patienten vurderes af anæstesilæge og neurokirurg inden udskrivelse til sengeafdeling med henblik på videre behandlingsplan

Sygeplejersken A-kanyle og venflon undtagen én velfungerende. Blærekateteret kan fjernes hvis patienten er mobil og ikke har problemer med diureser/væskebalance.

Neurokirurg ordinerer om patientens dræn skal seponeres. Et subgalealt dræn kan på ordination af neurokirurg seponeres af en sygeplejerske. Se bilag Subgalealt dræn

Et subduralt dræn skal seponeres af en neurokirurg.

Afdeling NHH orienteres telefonisk om, at patienten flyttes tilbage. Status dokumenteres i ”postoperativ sygeplejestatus” i EPJ.

Sygeplejersken fra NOTIA følger patienten til afdeling NHH og giver rapport til modtagende sygeplejerske.

Patienten udskrives i patientregistreringsmappen, patientsystem (AS 400), Cetreatavlen og KoorInt.

Referencer

Gulbrandsen, Tove og Dag-Gunnar Stubberud. Intensivsygkepleie. CAPPELEN DAMM. 3. utgave, 1. opplag, 2015.

Paulson, Olaf B., Flemming Gjerris, Per Soelberg Sørensen. Klinisk Neurologi og Neurokirurgi. FADL´s Forlag. 6. udgave, 2015.

Larsson, Anders og Sten Rubertsson. Intensiv Medicin. FADL´s Forlag. 1. udgave, 2. oplag, 2013.

Chugtai KA, Nemer OP, Kessler AT, Bhat AA. Postoperative complications of craniotomy and craniectomy. Emergency Radiology. 2019; 2699 - 107