Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Primær knæalloplastik

 

Formål

At optimere behandling og information ved beskrivelse af standardiseret forløb i forbindelse med primær knæalloplastik.

Definition af begreber

Primær knæalloplastik: førstegangsoperation med indsættelse af total- eller partiel-knæalloplastik

TKA: Total knæalloplastik

mUKA: medial partiel knæalloplastik

latUKA: lateral partiel knæalloplastik

PFA: patello-femoral partiel knæalloplastik

 

Udredning

Anamnese

Symptomvarighed, smerteanamnese, led-stivhed, funktionsbegrænsninger, sociale forhold herunder bolig og arbejdssituation. Tidligere behandlingstiltag. Forventninger til behandling. Tidligere/anden væsentlig sygdom.

Objektiv undersøgelse

Højde, vægt, almentilstand. Underekstremitetens akse, ROM, krepitation, ansamling, ledbånds-løshed, muskelatrofi. Hofte-bevægelighed. Perifer puls. Andet væsentligt.

Billeddiagnostik

Knæ PA i let fleksion + sidebillede.

Rosenberg view (eller Telos) + patella specialoptagelse (Ved partiel-knæalloplastik eller ved diskrepans imellem rtg. og øvrige udredning)

MR: Sjældent indiceret

Differential diagnoser

Hofte eller ryglidelse, aterosklerotisk okklusiv lidelse

 

Indikation for knæalloplastik

Ikke operativ behandling bør være afprøvet. Anamnese, objektive fund, radiologiske forandringer og forventninger inddrages i indikationsstilling. Radiologisk led-spalte obliteration er som hovedregel obligatorisk, kan dog ved væsentlige objektive fund og andre væsentlige radiologiske fund fraviges.

 

 

Protesekoncepter

TKA:Gold standard hvad angår proteseoverlevelse. Ved insufficiens af collaterale ligamenter eller væsentligt knogletab benyttes stemmede komponenter med mulighed for øget fiksation og constraint.

mUKA:

Indikation som anbefales i producentens seneste operationsvejledning:

 • • Anteromedial OA med bone on bone (rtg / skopi) eller primær avaskulær nekrose

 • • 2 funktionelle korsbånd (obs bagudglidning af femur og posteromedial knogletab på (lateral view) og obs mediolateral subluxation (AP))

 • • Korrigerbar varus

 • • Mindre osteofytter lateral er ok

 • • Varusstilling, dog mindre end 15 grader

 • • Ekstensionsdefekt < 15 grader

 • • Fleksion> 110 grader

 • • PF-artrose begrænset lateralt, mediale del uden betydning

 • • Alder, vægt og BMI uden betydning

 • • Kontraindiceret ved inflammatorisk ledsygdom

Dog observeres følgende: Ved ekstensionsdefekt eller varus over 10 grader overvejes indikationen grundigt, det sammen gælder ved tydelig artrose i patellofemoral leddet samt ved større ansamling i knæet (generaliseret inflammation?). Ved forhøjet BMI overvejes om operationen kan gennemføres med tilstrækkelig sikkerhed.

Ved tvivl om indikation for mUKA konfereres internt eller vælges TKA

PFA

 • • Isoleret patellofemoral OA med bone on bone (rtg / mr / skopi)

 • • Anamnese med mest betydende gener ved belastning i fleksion

Kontraindikationer:

 • • inflammatorisk ledsygdom

 • • Større maltracking og malalignment

 • • “high-activity” patients

Relative kontraindikationer

 • • Patella Baja

 • • Adipositas

For alle protesekoncepter gælder at der ved brug af ucementerede komponenter skal opnås primær fiksation og knoglekvalitet vurderes individuelt.

 

Komplikationer

DVT, Infektion (ca. 1 %), aseptisk løsning, kar-/nervelæsion, fraktur

 

Forundersøgelse

Ved indikation for knæalloplastik, optages journal, og der informeres om operation i henhold til standard samtykke. Der udfyldes operatørsamtale samt præoperativt DKR skema (evt jointbase). Ved højde<155 cm (før osteoporotiske sammenfald) eller >190 sikres at der foreligger billeder med kugle til templating. Der udleveres pjece. Ved væsentlige medicinske problemer henvises til medicinsk tilsyn. Ved relevante ikke akutte medicinske problemer henvises til egen læge. Eventuel pausering af blodfortyndende medicin planlægges.

Ambulatoriesygeplejerske/sekretariat varetager bestilling af blodprøver og booking.

Templating: TraumaCad giver mulighed for dette. Protesestørrelse bør sikres ved templating hos patienter i yderområde. Ved mUKA templates protesestørrelse eller størrelse aflæses i algorithme. Endelig protesestørrelse afgøres intra-operativt.

Medicin: Pausering af blodfortyndende medicin iht PRI instruks. Peri-operative ordinationer i henhold til gældende standard mecinpakke, afvigelser herfra fremhæves.

 

Operationsteknik

TKA: Measured resection teknik med bevarelse af bagerste korsbånd hvis muligt. Der tilstræbes neutral mekanisk alignment. Producentens anvisninger følges.

mUKA+PFA: Producentens anvisninger følges.

 

Postoperative forløb

Patienten mobiliseres på operationsdagen med fuld støtte, relevant hjælpemiddel og fokus på faldprofylakse. Observeres for patologisk hævelse, sivning og perifere udfald. Ved stuegang/udskrivelse sikres afstemning af FMK og recepter. Postoperativ røntgenkontrol i 2 plan kommenteres.

Udskrivelse efter instruktion af fysioterapeut. Hjemtransport kan foregå siddende i bil. Fjernelse af agraffer efter 2 uger ved egen læge eller hjemmesygeplejerske. Der tilrådes gradvis afvikling af krykkestokke.

 

Ambulant kontrol

Efter 2-3 måneder før ved behov. Ved standardforløb i Frederikshavn / Farsø hos fysioterapeut ellers ved kirurg.

Når patienten afsluttes, tilrådes at søge læge såfremt den forventede lindring ikke indtræder eller hvis der igen opstår vedvarende gener.

 

Referencer

KNÆARTROSE – nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer. Sundhedsstyrelsen 2012