Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation/omvisitering - Visitationsregler for radiografer/røntgensygeplejersker og sekretærer på Radiologisk afdeling, Aalborg UH

 

Formål

Det overordnede formål er: at sikre at radiologiske rekvisitioner visiteres af medarbejdere med de rette kompetencer, således det sikres at undersøgelsen er berettiget og relevant.

Dokumentet med bilag tydeliggør hvem der har bemyndigelse til at visitere udvalgte radiologiske rekvisitioner, samt hvem der har det overordnede bemyndigelsesansvar.

 

Definition af begreber

Akut undersøgelse:

Akut undersøgelse er en undersøgelse, der ønskes udført indenfor kort tid, enten på grund af patientens tilstand, eller fordi der er tale om patienter i behandlings/pakkeforløb

 

Elektiv undersøgelse

Elektiv undersøgelse er en undersøgelse, der kan bookes. Kan godt være indenfor få dage, blot vi har tid til at booke den.

 

Akut patologisk tilstand

Fraktur, luksation…

Pneumothorax, Akut dyspnø af ukendt årsag, høj feber med muligt lungefokus, betydende pleuraansamling (1)

 

Ikke akut patologisk tilstand

Arthrose, Artrit…

CP- status…

 

Visitation

Ved visitation forstås en vurdering af hver enkelt rekvisition mhp. undersøgelsens berettigelse, en evt. tilretning eller uddybelse af henvisningens oplysninger og prioritering af undersøgelserne.

Dertil kommer tilføjelse af evt. bemærkninger fra Radiologisk afdelings side hvad angår særlige omstændigheder ifm. Undersøgelsen. (F.eks. undersøgelsesprotokoller, særlige undersøgelsesrum ol)

 

Delegation

I forhold til delegation og visitation af henvisninger, så er der ikke forskel på om der er tale om børn eller voksne.

 

Bemyndiget person

En person til hvem der er uddelegeret af den ledende overlæge at visitere efter givne retningslinjer.

Det skal bemærkes at de bemyndigede personer altid har ret og pligt til at konferere med radiolog ved tvivlsspørgsmål

 

 

 

Radiograf visitation

 

 

Undtagelser

Konventionel røntgen

 

Knogler og OOA

Akutte henvisninger: Knogler med henblik på fraktur eller anden akut patologisk tilstand, samt oversigt over abdomen mhp. fremmedlegeme fra praktiserende læge, praktiserende speciallæge, skadestue/modtagelse, sengeafdelinger og ambulatorier/dagafsnit: (2)

 

1) På nord skal knogleoptagelser på børn og unge under 18 år konfereres med radiolog.

Dette gælder dog ikke i vagttid, hvor vagthavende radiograf selv visiterer almindeligt forekommende knogleundersøgelser.

Husk ved knoglealder at anvende kode for knoglealder

 

2) På syd skal knogleoptagelser på udefoto konfereres med radiolog

Konventionel røntgen

 

Thorax

Akutte henvisninger: Thorax med henblik på akut patologisk tilstand på både børn og voksne. Må visiteres af radiografen både i dagtid og i vagten, bortset fra thorax m.h.p. fremmedlegeme.

 

 

 

Røntgen Thorax- udefoto

Akutte henvisninger: radiografen/røntgensygeplejersken visitere og udføre akut røntgen af thorax i ATC og på sengeafdelinger, når dette specifikt ønskes.

Ved tvivlsspørgsmål om f.eks. berettigelse af us. kontaktes thoraxsektionen i dagtid og i vagttid kontaktes ansvarshavede radiolog ved tvivlsspørgsmål.

 

 

EOS

Elektiv

Akut

 

 

Multitraume

 

Oprettelse og visitation af rekvision på bemyndigelse af radiolog Firas Mahdi jf. Traume – oprette traumerekvisition (rn.dk)

 

Hypotermi

kald

 

Oprettelse og visitation på bemyndigelse af thoraxkirurg Benedict Kjærgaard jf Hypotermikald– oprettelse og visitering af røntgenhenvisning (rn.dk)

 

CT

Akut henvisning CT Columna cervicalis, med henblik på luksation eller fraktur.

 

 

Akut henvisning CT ansigtsskelet med henblik på fraktur.

 

 

Akut henvisning IKCT med henblik på sten.

 

 

CT – Spotmåling og femoral anteversion på patienter henvist fra Ortopædkirurgi Nordjylland.

 

 

CT Femoral Anteversion, henvist af speciallæger ved Ortopædkirurgi Nordjylland.

Må visiteres af radiograf

 

 

CT cerebrum obs. SAH (SAH NK) henvist fra Neurokirurgisk afdeling.

Må visiteres af radiograf

 

 

MR

MR cerebrum TCI (transitorisk cerebral iskæmi)

Må visiteres af radiograf på Syd

 

 

Trombolyseskanning

Må visiteres af radiograf på Syd

 

 

 

MR hofte og bækken må visiteres af radiografer

 

OBS fraktur der skal foreligge konv. Rtg.

 

MR Cerebrum stroke FAST track

 

 

 

 

Radiograf omvisitation:

Fra konventionel røntgen til CT

Akut røntgen rekvisition på Col. Cervicalis obs fraktur må gerne omvisiteres til CT col. Cervicalis.

Akut RTG rekvisition på sternoclaviculærled obs fraktur eller luksation må gerne omvisiteres til CT sternoclaviculærled.

Akut RTG rekvisition på sternum obs fraktur må gerne omvisiteres til CT sternum

 

 

 

CT Radiografvisitation (gældende for radiografer på Syd, Nord, Farsø og Hobro)

CT Cerebrum obs blødning

Med traumatisk anamnese i henvisning. Efter kl. 22 visiterer TMC, for at sikre at US. bliver beskrevet.

CT ansigtsskelet

OBS fraktur

CT thoracalis og CT lumbalis

Med traumatisk anamnese i henvisningen. Efter kl. 22 visiterer TMC, for at sikre at US. bliver beskrevet.

Kun efter konventionel initial undersøgelse

CT cervicalis

Med traumatisk anamnese i henvisningen

CT sternum

Obs fraktur

IKCT

Akut mhp. nyre- el. urethersten. Efter kl. 22 visiterer TMC, for at sikre at US. bliver beskrevet.

CT sternoclaviculærled

OBS fraktur eller luksation

 

 

Thisted Plejepersonale visitering

MR (MR plejepersonale)

Alle akutte og elektive MR undersøgelser

Ved behov rådføres med radiolog

Konventionelt (alt plejepersonale)

Ligesom øvrige matrikler

Ved thorax fremmedlegeme tages alm. Thorax

 

 

 

Farsø plejepersonale visitering

Konventionelt (alt plejepersonale)

Ligesom øvrige matrikler

 

Ved thorax fremmedlegeme tages alm. thorax

 

 

Nord: Sekretærvisitation

Undersøgelse

Bemærkninger

RU thorax henvist fra egen læge

Børn og unge under 18 år visiteres af radiolog.

RU knogler/thorax

Henvist fra Reumatologisk

UL scrotum

Præbookede fra Urologisk

Mammografi kontrol

Henvist fra Onkologisk og Mammakirurgisk afdeling.

Mammografi kontrol

Gældende for dem der går i årligt forløb pga. særlig disponering for mammacancer.

 

 

Skaderøntgen, Farsø og Hobro: Sekretær visitation

Konventionel røntgen

 

Undtagelse

Akutte henvisninger: fra praktiserende læge, praktiserende speciallæge, skadestue/modtagelse, sengeafdelinger og ambulatorier/dagafsnit:

 

 

Knogler med henblik på fraktur/luksation eller anden akut patologisk tilstand.

Ved henvisning af patienter med henblik på fraktur/luksation eller anden akut patologisk tilstand i columna thoracalis eller lumbalis, er det henvisende læge der vurderer hvordan patienten skal transporteres til hospitalet.

 

 

Thorax med henblik på akut patologisk tilstand (i dagtiden).

 

 

Farsø og Hobro: akutte RU thorax på børn under 16 år visiteres af radiolog

 

 

 

 

OBS pneumothorax: Husk gult flag jf. RIS - Brug af gule flag i RIS på Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (rn.dk)

Elektive henvisninger fra praktiserende læge, praktiserende special læge, sengeafdelinger og ambulatorier/dagafsnit:

 

Knogler med henblik på kontrolrøntgen eller ikke akut patologisk tilstand.

 

 

Farsø og Hobro: elektive RU knogler og thorax på børn under 16 år og RU af columna under 18 visiteres af radiolog

Thorax med henblik på kontrolrøntgen eller ikke akut patologisk tilstand.

 

 

 

Hobro: Sekretær booking

Elektive

Ru OOA mhp. colontransittid eller lokalisering af spiral mm.

Akutte

RU OOA mhp. sondeplacering

 

Farsø - Hobro: Sekretær omvisitation

Akut RU af mandibel obs. fraktur/luksation på voksne og unge over 16 år omvisiteres til CT kæbeled med funktion åben og lukket

Akut RU af columna cervicalis obs. fraktur omvisiteres til CT columna cervicalis

Akut RU af sternoklavikulærled obs. fraktur/luksation omvisiteres til CT sternoklavikulærled

 

 

 

MR booking Sekretærvisitation

Kræftpakker

 

Neurologisk afdeling: ”MR cerebrum pakkeforløb screening med i.v. kontrast”

Afdeling A: ”MR bækken rectum tumor diagnose” (undtagen hvis der står ”restaging” i henvisningen, så skal henvisningen visiteres af Gastrosektionen)

 

Urologisk afdeling : ”mp MRI prostata – kræftpakke”

 

Kontroller

Onkologisk afdeling : ”MR cerebrum kontrol uden og med i.v. kontrast 1191” (henvisninger hvor der står at pt. skal bookes i Stråleterapien på en bestemt dato og klokkeslet)

 

MR hjerter

Alle henvisninger sendt af Tomas Zaremba og Philip Freeman

 

Henvisninger til CTO Noble

 

Forskning

Alle henvisninger visiteres af forskningssekretær

MR Scaphoideum

 

 

 

CT Booking: Sekretær visitation

Undersøgelse OBS kun elektive

Bemærkning

CT-KAG

 

CT-TAVI

 

DIV forskningsprojekter

Ved CT udviklingsradiograf

IKCT kontroller

Indenfor 1 år henvist fra urologisk ambulatorium

Urologisk kræftpakker

Kun CT urografi

Gastropakker

I de tilfælde hvor det er oplagt hvilken undersøgelse, det drejer sig om

Prostata kombitider

Hvis ingen cave

Lungekræftpakker

Henvist fra egen læge

Konventionel thorax

Kontrolrøntgen efter lungebiopsi

 

 

Gastro-team Sekretærbooking

Undersøgelse

Bemærkning

RU EOS-skolioser/spotmålinger.

Ved tvivlsspørgsmål kontaktes ortoradiolog

RU oesophagus

henvist fra praksis/speciallæger.

RU Oversigt over abdomen

kun når  det er colontransittid.

UL knogler/hud  

på  SARKOM-tid

UL-hofter obs. Dysplasi

babyer henvist fra ortopæd.kir. afd. O.

UL-in-situ kontrol

henvist fra karkir. Afd. V

UL-aorta kontrol

henvist fra karkir. Afd. V.

 

 

 

Thisted sekretærbooking

Akutte henvisninger: fra praktiserende læge, praktiserende speciallæge, skadestue/modtagelse, sengeafdelinger og ambulatorier/dagafsnit:

 

Knogler med henblik på fraktur/luksation eller anden akut patologisk tilstand.

Ved henvisning af patienter med henblik på fraktur/luksation eller anden akut patologisk tilstand i columna thoracalis eller lumbalis, er det henvisende læge der vurderer hvordan patienten skal transporteres til hospitalet

Thorax med henblik på akut patologisk tilstand

 

Elektive henvisninger fra praktiserende læge, praktiserende speciallæge, sengeafdelinger og ambulatorier/dagafsnit:

 

Knogler med henblik på kontrolrøntgen eller ikke akut patologisk tilstand

Børn under 18 år visiteres af radiolog

Thorax med henblik på kontrolrøntgen eller ikke akut patologisk tilstand

Børn under 18 år visiteres af radiolog

OBS: Efter radiolog har visiteret CT- Angio UE må Bookingsekretær i Thisted lægge standardundersøgelseskoder på.

 

 

Farsø sekretærbooking

CT ( alle henvisninger)

Visiteres af radiolog

UL ( alle henvisninger)

Visiteres af radiolog

RU Oversigt over abdomen ( kun frasengeafsnit)

Visiteres af radiolog

 

OBS for alle der visiterer gælder: konventionel røntgen special optagelse af SI-led tages kun på særlige indikationer jf Konventionel - Oversigt over ortopædiske standardprojektioner (rn.dk) (Afventer opdatering Elsebeth og Firas)

 

 

Ansvarlig for bemyndigelse til ovenstående visitationer:

Referencer

 

1

Henvisning – Visitation - Røntgenundersøgelser på ortorad sektor

 

2

CT – Columna cervicalis – Retningslinier

 

3

Henvisning – Visitation – CT-undersøgelser ortorad sektor

 

4

Henvisning – Visitation - Røntgenundersøgelser på ortorad sektor

 

5

Konventionel - Oversigt over ortopædiske standardprojektioner (rn.dk)