Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nethinden/retina - Amotio retinae/ablatio retinea/nethindeløsning

Definition

Afløsning af sensorisk retina fra underliggende pigmentepitel og chorioidea.

Beskrivelse af patientforløb

Visitation og planlægning

Indlægges som hovedregel akut/subakut fra praktiserende øjenlæge/praktiserende læge/ambulatorium/anden øjenafdeling.

Specielle regimer

Macula afløst

Roligt regime. I tvivlstilfælde vælges regimet ”macula tilliggende”.

Patienten behøver i reglen ikke indlæggelse, men kan planlægges opereret inden for 1 uge.

Macula tilliggende

Patienten indlægges som hovedregel til sengeleje med toilettilladelse, ingen læsning, men må gerne se fjernsyn. Patienten skal ses af vitreoretinal kirurg og skal være fastende, såfremt der på undersøgelsesdagen kan skaffes en akut operationstid i GA.

Patienten lejres således at makula ligger over nethindeløsningen. Patienten skal "ligge på amotioen", og se amotio-skyggen opadtil. Lejring kræver i regelen sengeleje, og man skal overveje om patienterne kan tåle sengeleje. Forsigtighed ved kendte koagulationsforstyrrelser, venøs insufficiens, overvægt, P-pillebrug. Sengeleje er kun acceptabelt i få dage.

Operation planlægges så vidt muligt til førstkommende hverdag. Hvis der er tale om starten på en længere ferieperiode overvejes andre muligheder.

Typisk anamnese

Beskrivelse:

Starttid for symptomdebut, relevante symptomer, muligt traume, evt. myopi, evt. tidligere kataraktoperation og om muligt præoperativ korrektion.

Objektive fund

Objektive fund, råd om journaloptagelse

Angiv: Synsstyrkebestemmelse med optimal refraktion, egen korrektion, spaltelampeundersøgelse med angivelse af katarakt/pseudophaki. Angivelse af evt. celler/pigmentstøv i den forreste del af corpus vitreum. Oftalmoskopi + trespejlsundersøgelse med beskrivelse af den afløste nethinde samt af retinal patologi, herunder nethindedegeneration, blødninger, fibrøse strøg, afløst område af nethinden. Tegning af retinale forhold jævnfør skematisk tegning udføres (se nedenstående).

 

Amotiotegning

Udfærdigelse af amotiotegning

Undersøgeren kan med fordel anvende en panfundoskopisk kontaktlinse (almindeligvis Volks Trans Equator linse) til oftalmoskopi under udfærdigelsen af amotio tegningen. Det skyldes, at øjet ved brug af denne linse type ikke roteres under undersøgelsen og placering af huller og rifter bliver mere nøjagtig end ved brug af trespejl.

Ved udfærdigelsen af amotio tegningen roterer undersøgeren tegningen 180 grader så den vender på hovedet. Herefter tegnes amotioen på den roterede tegning som den ses igennem spaltelampen og Trans Equator linsen

Undersøgelsesprogram

Synsstyrkebestemmelse, spaltelampeundersøglse,oftalmoskopi og trespejl. Ultralydsundersøgelse ved manglende indblik til nethinden. Husk oftalmoskopi og trespejlsundersøgelse af andet øje.

Hvis amotioøjet ikke er pseudophakt laves akselængde og IOL beregning på begge øjne.

Almen undersøgelse og herefter udfærdigelse af papirer med henblik på narkoselægevurdering.

Gennemgang af patientens medicin, især bemærkes blodfortyndende præparater. Magnyl og lignende kan patienten fortsætte med og disse udgør ikke nogen kontraindikation mod operation. Vitamin K-antagonister (Marevan og Marcoumar) udgør en relativ kontraindikation mod operation. Derfor skal indikationen for denne antikoagulerende behandling vurderes og, hvis seponering ikke umiddelbart synes muligt, skal behandlingsindikationen konfereres med den instans (andre afdelinger/egen læge med flere) som har ansvaret for behandlingen med henblik på seponering og evt. opstart af anden antikoagulerende behandling.

Patientinformation ved modtagelse

Patienten orienteres af journalskrivende læge om sygdommen og om de operative muligheder og komplikationer hermed. Brug gerne en anatomisk tegning, det fremmer patientens forståelse.

Nævn for patienten, at 85 % af alle tilfælde af nethindeløsning er færdigbehandlet efter 1 operation. De sidste 15 % er problematiske, og vil kræve flere indgreb. Trods dette kan mange alligevel opnå et rimeligt resultat. Enkelte tilfælde kan trods behandlingerne ikke reddes og udvikler blindhed. Informationen vil blive gentaget af opererende læge.

Informeret samtykke dokumenteres i journalen.

Tænkeboks

Differentialdiagnoser

Retinoskise (undersøge for relativt/absolut skotom).

Behandling

Afgøres af vitreoretinal kirurg, men vil som hovedregel foregå efter nedenstående principper. Operationen er næsten altid i generel anæstesi.

Udelukkende ekstern operation (plombe, cerclage cryotermi af retinal rift og intravitreal injektion af ekspanderende gas).

Ekstern og intern procedure (cerclage, vitrektomi, silikoneolieinstillation/medicinsk gas og laserbehandling).

Amotioprofylakse på det andet øje

Undersøgelsen af det andet øje skal foregå med samme grundighed som ved amotio øjet. Det skyldes, at en anseelig del af patienterne skal have profylaktisk laserbehandling på det andet øje. Det gøres bedst ved første undersøgelse. Det er tilstrækkeligt at beskrive de oftalmoskopiske fund og behandle de tilfælde af retinal patalogi som er oplagt behandlingskrævende. I tvivlstilfælde stilles behandlingsindikationen af VR-kirurg. Se i øvrigt retningslinjer for amotioprofylakse.

Komplikationer

Trykforhøjelse

Ved trykforhøjelse startes med vanlig tryksænkende medicin. Hvis trykket fortsat er forhøjet hos patienter med silikoneolie kan man overveje at lukke lidt af olien ud.

Reamotio

Patienter med silikoneolie. Hos disse patienter foranstaltes kontrol hos vitreoretinal kirurg indenfor 2-3 uger, hvorefter der tages stilling til evt. reoperation.

Patienter uden silikoneolie med nethindeløsning. Ses snarest af vitreoretinal kirurg.

Smerter

Sædvanlig smertestillende medicin vil være tabl. Panodil p.n. max. 1 g x 4. Ved mere udtalte og længerevarende smerter, som ikke er trykbetingede, kan man forsøge med tabl. Ibumetin 600mg x 3 eller lignende.

Pupilblok

Ved afake (og pseudophake) patienter med silikoneolie kan der opstå pupilblok. Tjek om ando-iridektomien er åben, ellers åbnes denne med YAG-laser.

Follow-up

Udskrives typisk dagen efter operation til kontrol efter 2-3 uger I VR ambulatoeiet og i øvrigt som beskrevet i operationsnotatet.

Udskrives sædvanligvis med ogtt. Spersadex Comp. x 3.

Der skal ved udskrivelsen og ved førstegangskontrol som hovedregel ordineres dilatation ved den førstkommende undersøgelse.

Patienten orienteres ved udskrivelsen om hensigtsmæssig adfærd efter Postoperative anbefalinger efter kirurgi i øjets bagerste segment.

Sygeplejeprocedurer

Patientforløb for patient til indlæggelse og operation i O1/Øjenafdelingen

Fremstilling til amotio-operation (se mappe på operationsafsnittet)

Patientinformation

Nethindeløsning

Registrering

H33.0

Almindelig, rhegmatogen nethindeløsning med et eller flere huller:

H33.3

Nethindehul(ler) uden nethindeløsning:

H33.4A

Traktionsamotio:

AZAC1

Hvis afløsningen af nethinden er så kompliceret, at der er tale om landsdelsfunktion, skal der tilføjes som bidiagnose

H44.7F

Hvis en patient indlægges til fjernelse af silikoneolie efter en vellykket peration, er aktionsdiagnosen ikke nethindeløsning, men H447F: corpus alienum chronicum non magneticum corporis vitrei.

E14.3

Sukkersyge uden specifikation med øjenkomplikationer. Hvis der er tale om traktionsamotio som komplikation til diabetes, skal der som bidiagnose anføres E14.3

D2968E

Tilstand med corpus vitreum substitut