Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lymfødembehandling i fysioterapien

Formål1

Definition af begreber2

Beskrivelse2

Patientgruppe2

Overordnet fremgangsmåde2

MANUAL OM LYMFØDEMBEHANDLING PÅ SYGEHUS THY-MORS2

Visitation3

Mål for lymfødembehandling3

MÅL4

MIDLER4

Behandlingsintensitet4

Indikationer for lymfødembehandling a.m. Földi5

Kontraindikationer5

Relative kontraindikationer5

Eksklusionskriterier for lymfødembehandling a.m. Földi6

Udlån af kompressionsmaskiner til lymfødempatienter6

Målgruppe6

SKS-registrering6

Referencer7

Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention til patienter med primær lymfødem, sekundær lymfødem eller lipødem med henblik på at sikre

 • • at patienterne oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser

 • • at alle fysioterapeuter i afdelingen - med særligt fokus på lymfødemterapeuterne - har kendskab til fremgangsmåden for indholdet af - og rammerne for behandling af patienter med lymfødem.

 • • t ordinerende læge har kendskab til henvisningsprocedure til lymfødembehandling

Definition af begreber

Lymfødem: kronisk hævelse

Ødem: midlertidig hævelse

Tyngdefornemmelse: subjektiv fornemmelse af øget vægt

Omkredsforøgelse: en målbar forøgelse af emnets omkreds

Kompression: Øge det interstitielle tryk

Drænage: stimulering til øget væsketransport

Selvdrænage: patienten stimulerer til øget væsketransport

IPC: intermitterende pneumatisk compression

 

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter med lymfødem henvist fra onkologiske afdelinger samt medicinske -, organkirurgiske -, gynækologiske - og sårambulatorier.

 • • Primær lymfødem: Patienter med primær lymfødem henvises fra samtlige specialer i den sekundære sektor.

 • • Sekundær lymfødem: Patienter med sekundær lymfødem henvises primært fra onkologisk afdeling. Sekundært henvises patienter fra samtlige specialer i sekundær sektor.

 • • Lipødem: Patienter med lipødem henvises fra medicinsk afdeling Sygehus Thy Mors

 

Overordnet fremgangsmåde

Henvisende afdeling ordinerer vurdering og/eller behandling af lymfødem med angivelse af lymfødemtypen samt fremsender relevant materiale.

Behandlingen foregår primært i ambulant regi, men kan også foregå under indlæggelse.

MANUAL OM LYMFØDEMBEHANDLING PÅ SYGEHUS THY-MORS

Bilag

 1. 1. Henvisningsskema til lymfødembehandling i fysioterapien

 2. 2. Instruktion i selvbehandling og leveregler

 3. 3. Lymfødembehandling a.m. Földi

 4. 4. Indhold i fysioterapeutens slutjournal til journal

Visitation

Borgere fra Sygehus Thy-Mors optageområde modtages til behandling.

Patienter med sekundært lymfødem som følge af cancersygdom visiteres til fysioterapi via Onkologisk afdeling, Aalborg Sygehus og Herning Sygehus.

Patienter med primært lymfødem og sekundært lymfødem af anden årsag end cancer, visiteres til fysioterapi ved Karkirurgisk afdeling, Aalborg og Onkologisk afdeling, Herning.

I forbindelse med visitation foretager lægen en forundersøgelse som indeholder:

 • • Vurdering af indikationer, kontraindikationer

 • • Vurdering af relevante behandlingsoplæg

 • • Udfyldelse af henvisningsblanket og specielt henvisningsskema til lymfødembehandling, se bilag 1

Henvisninger sendes til Terapiafdelingen, Sygehus Thy-Mors, 7700 Thisted. Fysioterapien indkalder dernæst patienten til en fysioterapeutisk undersøgelse og behandling.

Hvis patienten derefter sættes på venteliste sendes brev til patienten.

Efter afslutning skrives status over forløbet og resultatet. Status sendes til henvisende læge og lægges i patientens journal, se bilag 4.

Mål for lymfødembehandling

 • • At reducere patientens subjektive symptomer: spændings- og tyngdefornemmelse og smerter.

 • • At holde konsistensen af lymfødemet blødt.

 • • At reducere/holde nuværende omfangsmål af ødematøse ekstremitet.

 • • At give patienten forståelse for lymfødemet og redskaber til håndtering af ødemet.

 • • At forebygge hudproblemer og infektioner.

 • • At gøre patienten så selvhjulpen som mulig

Földis behandlingsprincip

 

MÅL

MIDLER

At flytte overskud af væske og protein fra området med nedsat lymfetransport til normalt fungerende områder.

Let massage + evt. IPC-apparat. Der startes med at stimulere centrale lymfekirtelgrupper.

Dernæst drænes væske fra det raske område, som lymfen fra den ødematøse ekstremitet skal passere.

Sidst drænes overskydende lymfe fra den lymfødematøse ekstremitet til de friske lymfekirtelgrupper.

At nedsætte transport af væske og protein fra blodbanen til interstitiet ved at øge vævstrykket og reducere det intravaskulære hydrostatiske tryk.

Kompressionsbandage.

I initialfasen med polstret kortstræks forbinding.

I vedligeholdelsesfasen med målsyet/standard kompressionsærme/strømpe.

At forebygge komplikationer som følge af hud skader og infektioner.

Instruktion i hudpleje og ”leveregler”.

 

Behandlingsintensitet

 1. 5. Instruktion i selvbehandling og ”leveregler”. (se bilag 2)

 • • 3 ambulante besøg.

 • • Der instrueres 2 gange á 1-1½ times varighed og checkes / geninstrueres 1 gang efter ca. 14 dage efter primær instruktion. Det vurderes, om patienten vil have gavn af at bruge standard kompressionsærme/-strømpe. Se evt. bilag 2

 • • Lymfødembehandling a.m. Földi (se bilag 3)

 • • Et normalt behandlingsforløb planlægges til at vare 4-6 uger alt inkl. (måltagning +strømpeudlevering)

 • • Der behandles dagligt:

 • • 1 arm ca. 1 time.

 • • 1 ben ca. 2 timer

 • • 2 ben ca. 3 timer/evt. kortere tid ved 2 fysioterapeuter.

 • • Når ekstremiteten er drænet så godt som muligt efter 3-4 uger, bestilles målsyet/standard kompressionsærme/-strømpe.

 • • De første 3-4 uger betragtes som et intensivt højt prioriteret forløb. Der vil derfor meget sjældent opstå afbrydelser i forløbet i form af aflysninger fra Fysioterapiafdelingen.

 • • De næste 2 uger, hvor patienten venter på strømpe/ærme, instrueres i vedligeholdende selvbehandling og hjemmeøvelser. Desuden vedligeholder fysioterapeuten det opnåede resultat (max 2 gange ugentlig). Efter tilendebragt behandling afsluttes patienten.

 • • Behandlingen udføres udelukkende af fysioterapeuter med specialuddannelse i lymfødembehandling. Se evt. bilag 3.

 • • 

 1. 6. Genbehandling.

 • • Pt. visiteres af kontrollerende afdeling/læge til samme behandlingsintensitet som behandling a.m. Földi, men af kortere varighed.

 • • 

 1. 7. Palliativ drænage.

 • • Tilrettelægges individuelt efter patientens formåen, men også ud fra Fysioterapiafdelingens generelle politik om, at indlagte patienter prioriteres højere end ambulante. Der behandles 1/2- ¾ time pr. gang. Der lægges som hovedregel ikke kompresssionsforbinding.

 

Indikationer for lymfødembehandling a.m. Földi

 1. 8. Patienten skal føle sig besværet af lymfødemet. Dette kan være i form af spændingsfornemmelse, tyngdefornemmelse og smerter.

 

 1. 9. Forudsætningen for at kunne modtage behandling er som udgangspunkt at være i stand til og villig til at vedligeholde behandlingen på egen hånd (OBS – pareser og dårlig koordination). Dette indebærer dagligt selvdrænering, hudpleje og øvelser samt brug af kompressions- strømpe/ærme.

 

 1. 10. Det lymfødematøse ben skal være mindst 3 cm tykkere end det raske målt midt læg/midt lår. Den lymfødematøse arm skal være mindst 2 cm tykkere end det raske målt midt på overarm/ midt på underarm. Der er ikke faste mål kriterier for ødem andre steder på kroppen f.eks. i ansigtet og genitalier.

 

 1. 11. Der kan dispenseres fra disse regler, hvis patienten har gentagne tilfælde af erysipilas, smerter eller andet, der kræver lindring. Desuden skal blot et af ovenstående punkter opfyldes, for at der er indikation for igangsættelse af behandling.

 

 

Kontraindikationer

 • • Inkompenseret cor.

 • • Arteriel insufficiens i området.

 • • Akut dyb venetrombose i området.

 • • Akutte inflammationer i området.

 • • Strålebehandling afsluttet for mindre end 6 uger siden.

Relative kontraindikationer

 • • Hudsygdomme med skadet epidermis.

 • • Graviditet.

 • • Inflammatoriske tarmsygdomme.

 • • Tyreoidit.

Eksklusionskriterier for lymfødembehandling a.m. Földi

 

 • • Lymfødemet besværer ikke patienten.

 • • Patienten vil eller kan ikke udføre vedligeholdende behandling.

 • • Patienten vil ikke dagligt kunne bruge kompressionsærme/strømpe.

 

Eksklusionskriterierne er kun gældende for behandling a.m. Földi. Man kan således godt henvises til anden type behandling/instruktion, selvom man ikke opfylder kriterierne for at modtage fuld Földi-behandling.

 

Udlån af kompressionsmaskiner til lymfødempatienter

 

Målgruppe

Udlån af kompressionsmaskiner som led i opfølgning af lymfødembehandling er ikke standard.

Sygehus Thy - Mors afprøver kun kompressionsmaskiner og hjælper evt. med ansøgning for lymfødem-patienter, der ikke kan holde lymfødemets omfang og deraf følgende gener under kontrol på trods af gennemført brug af kompressionsstrømpe eller – ærme/handske, selvdrænering og overholdelse af foreskrevne ”leveregler”.

Patienten skal være kendt i Fysioterapiafdelingen som modtager af lymfødembehandling og medspiller i vedligeholdelsesbehandlingen eller skal modtage oplysninger fra andet behandlende sygehus, som godtgør, at patienten falder ind under målgruppen.

 
SKS-registrering

Følgende SKS-koder bruges hovedsageligt:

ZZ5049: fysioterapeutisk undersøgelse

BLNJ: Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet – lymf. Pres.

BMFF1: Lymfødembehandling

BLP: bandagering

BMFF0: ødembehandling og ødemprofylakse

Referencer

Engeset A, Petlund CF: Lymfødem, klinikk og behandling. Gyldendal. Oslo 2000

Henriksson TG, Walenius I.: Lymfödem: Uppkomst, klinikk og behandling. Studentlitteratur. Lund 1991.

Weissleder H., Schuchardt C.: Lymphoedema: Diagnosis and therapy/ Erkrankungen des Lymphgefässystems. Kagerer Kommunikation. Bonn 1997.

Twycoss R, Jenns K, Todd J: Lymphoedema. Redcliffe Medical Presse. Padstow, Cornwall 2000.

Földi M, Kubri S.: Lehrbuch der Lymphologie für Mediziner und Physioterapeuten. Fisher. Stuttgart 1999.

Kaasa S: Palliativ behandling og pleie. Nordisk lærebok. Ad Notam Gyldendal. 1998.

Norsk Kreftplan, Omsorg og kunnskap, nov 1997:20.