Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lungehjemmebehandling

 

Formål

At vejlede plejepersonale og læger i:

 • • hvordan det afklares, hvem der kan være mulige kandidater til lungehjemmebehandling og hvordan lungesygeplejersken kontaktes.

 • • hvordan der handles i forbindelse med opringning fra patienter med forværring under lungehjemmebehandling.

 

Definition af begreber

CPAP: Continuous Positiv Airway Pressure. Maskebehandling hvor lufttrykket holdes vedvarende positiv ved både inspiration og ekspiration.

NIP: National Indikator Projekt.

MRC-Skala: et spørgeskema med fem svarkategorier, hvor patienten selv angiver hvor meget aktivitet og deltagelse er påvirket på grund af dyspnø:

 1. 1. Kun åndenød ved svær fysisk anstrengelse

 2. 2. Åndenød ved hurtig gang eller gang op ad bakke

 3. 3. Går langsommere end jævnaldrende pga. åndenød, eller må stoppe op på grund af åndenød ved egen hastighed

 4. 4. Stopper p.g.a. åndenød efter ca. 100 meters gang på lige grund

 5. 5. For svær åndenød til at forlade huset, eller åndenød ved af- og påklædning

 

Beskrivelse

 

Udvælgelse af patienter til hjemmebehandling:

Hjemmebehandling med sygeplejeassistance kan tilbydes patienter indlagt med eksaserbation i kendt/nydiagnostiseret lungesygdom.

Udvælgelse af patienter til hjemmebehandling sker i samråd mellem sygeplejersken tilknyttet hjemmebehandlingsordningen og stuegangsgående læge/vagthavende læge.

Hjemmebehandlingssygeplejersken kan på eget initiativ opsøge indlagte patienter mhp. hjemmebehandling, men det forventes at afsnittene selv kontakter hjemmebehandlingssygeplejersken, hvis der er patienter, der vurderes egnet til hjemmebehandling.

Ved tvivl om patienten kan tilknyttes hjemmebehandlingen konfereres dette med læge tilknyttet hjemmebehandlingen.

 

Iværksættelse af hjemmebehandling:

Hjemmebehandlingen iværksættes så tidligt i forløbet som muligt under hensyntagen til følgende:

 • • Patienten er diagnostisk afklaret

 • • Behandlingen er ordineret og iværksat

 • • Patienten er sygdomsmæssig stabiliseret

 • • Patienten accepterer hjemmebehandlingen

 

Kontraindikation for hjemmebehandling:

 • • Svær sygdom/eksacerbation med behov for intravenøs behandling

 • • PaO2<7,30 trods ilt behandling, PaCO2>7,5 (dog ikke ved habituel forhøjelse), pH<7,35

 • • EKGforandringer eller symptomer tydende på akut iskæmisk hjertesygdom

 • • Ikke stabil incompensatio cordis

 • • Påvirket sensorium

 • • Ustabil psykisk/ikke vurderet egnet til samarbejde om behandlingen

 • • Anden svær medicinsk/kirurgisk lidelse

 • • Utilstrækkelig sociale forhold

 • • Ikke telefon i hjemmet

 • • Bosiddende uden for sygehusets optageområde

 

Forberedelse af patienter til hjemmebehandling:

 • • Patienten/familien informeres om hjemmebehandlingen.

 • • Det kontrolleres at patienten er udstyret med relevant inhalationsdevice - evt. måles inhalationskapacitet på testfløjte.

 • • Patientens inhalationsteknik kontrolleres.

 • • Der udføres spirometri uden reversibilitetstest, m.h.p. at se evt. forandringer, hvis der opstår forværring.

 • • Ved behov udlånes nebulator (Portaneb, Pariinhalator) til hjemmebehandlingen.

 • • Ved fortsat ilt behandling i hjemmet bestilles hjemme ilt/det kontrolleres, at der er relevant iltforsyning i hjemmet.

 • • Der udleveres behandlingsplan/medicinskema til patienten.

 • • Ved behov for PEEP fløjte eller CPAP behandling udlånes det fra fysioterapien.

 • • Det kontrolleres, at patienten har den medicin, der skal bruges/evt. medgives medicin fra afsnittet. Recepter faxes/indtelefoneres af læge til apotek.

 • • Patienten informeres om åben indlæggelse og der udleveres materiale med telefonnummer til hjemmebehandlingssygeplejersken/afsnittet.

 • • Hjemmesygeplejen orienteres om udskrivelsen til hjemmebehandling, hvis patienten tidligere har haft kontakt dertil, eller hvis der aktuel er opstået behov herfor.

 

Følge-hjem funktion:

 • • Ved udskrivelsen fra afsnittet sikrer afsnittet, at patienten transporteres hjem på betryggende vis. Hvis ikke familie/pårørende kan transportere patienten, arrangeres der relevant Falck transport.

 • • Hjemmebehandlingssygeplejersken har bil stillet til rådighed af sygehuset, og planlægger det første besøg i hjemmet samtidig med/umiddelbart efter at patienten er kommet hjem.

 • • Hjemmebehandlingssygeplejersken sikrer sig ved hjemmebesøget, at der er de tilstrækkelige ressourcer i hjemmet, til at hjemmebehandlingen kan iværksættes, og at patienten har forstået behandlingsplanen.

 • • Ved behov for evt. anden hjælp (personlig hygiejne, rengøring, madlavning mv.) skal dette varetages af hjemmesygeplejen.

 • • Hjemmebehandlingssygeplejersken aftaler næste hjemmebesøg/telefonkontakt med patienten.

 

Opgaver ved hjemmebesøg:

 • • Vurdere patientens sygdomsforløb i forhold til sidste kontakt. Ved tegn på forværring eller der ikke er det forventede forløb, vurderes det ud fra kriterierne for genindlæggelse, om patienten skal genindlægges. Hjemmebehandlingssygeplejersken informerer vagthavende læge om genindlæggelsen.

 • • Vurdere patientens aktuelle tilstand/patientens subjektive beskrivelse af tilstanden mhp. om behandlingen kan fortsætte eller patienten som ovenfor anført skal genindlægges.

 • • Kontrollere at patienten har relevant medicin/inhalationsdevice til rådighed indtil næste besøg.

 • • Vurdere om der er behov for justering af behandlingen, og konferere dette med mellemvagt/bagvagt.

 • • Undervise og vejlede om sygdommen og behandlingen.

 • • Opfordre patienten til at, og kontrollere om, patienten anvender lungefysioterapiudstyr.

 • • Lungefunktionsundersøgelse ved forværring, mhp. evt. genindlæggelse.

 • • Opfordre patienten til fysisk træning/aktivitet.

 • • Vurdere ernæringstilstanden og opfordre patienten til at indtage tilstrækkelig væske/ernæring.

 • • Kontakte hjemmesygeplejen hvis der er ændret behov.

 • • Vurdere om patienten kan afsluttes i hjemmebehandling?

 

Opgaver ved telefonkonsultationer:

 • • Har forløbet siden sidste kontakt været tilfredsstillende?

 • • Hvordan er patientens subjektive vurdering af symptomerne aktuelt?

 • • Er der behov for justering af behandlingen?

 • • Er det fortsat forsvarligt at patienten er i hjemmebehandling? (se kriterier for genindlæggelse)

Hvis det vurderes, at patienten kan afsluttes, gøres dette pr. telefon.

 

Afslutningskriterier/funktioner:

Når følgende punkter er opfyldt, kan patienten afsluttes i hjemmebehandlingen. Er der tvivl om, hvorvidt patienten kan afsluttes eller ej, konfereres med mellemvagt/bagvagt.

 

Afslutningskriterier:

 • • Aftagende dyspnøe/aftagende behov for pn. behandling/stabil eller faldende score ved MRC scala

 • • Aftagende ekspektoration

 • • Normalisering/faldende temperatur

 • • Øget fysisk funktionsniveau

 

I forbindelse med afslutning af hjemmebehandlingen skal der være taget stilling til følgende:

 • • Fortsat medicinsk behandling – ajourføre patientens medicinskema.

 • • Behov for ambulant opfølgning – bestille tid i ambulatoriet/evt. røntgenkontrol og lungeundersøgelse.

 • • Patienten vurderes m.h.p. om denne kan tilknyttes lungerehabiliteringen.

 • • Fortsat ilt behov?

 • • Information til hjemmesygepleje/egen læge.

 • • Udfærdiges NIP registrering på alle patienter med KOL.

 

Dokumentation af sygeplejefunktioner/journalføring:

 

I forbindelse med udskrivelse til hjemmebehandling udfyldes:

 • • Sygeplejejournal i CCS

 • • Hvis aktuel, information til hjemmeplejen

 

I forbindelse med hjemmebesøgene/telefonkontakter udfyldes:

 • • Registreringsskema med symptomscore/værdimåling

 • • Notat i CCS (sygepleje og læge CCS)

 

I forbindelse med afslutning af hjemmebehandlingen udfyldes:

 • • Notat i sygepleje CCS

 • • Afslutningsnotat i læge CCS

 • • Hvis aktuelt, information til hjemmesygeplejen

 • • Afslutningsinformation til egen læge

 • • Registreringsskema til sekretær – antal hjemmebesøg/telefonkontakter inkl. Dato

 

Kriterier for genindlæggelse i lungehjemmebehandlingsperioden:

Absolutte kriterier:

 • • Tiltagende bevidsthedspåvirkning

 • • Tiltagende dyspnøe/stigende score på MRC skala uden effekt af behandlingen

 • • Stigende temperatur trods behandling

 • • Forværring i anden lidelse som ikke kan behandles betryggende i hjemmet

 • • Patienten/familien utryg ved fortsat hjemmebehandling

 • • Ændring i de sociale forhold der gør hjemmebehandling umulig

 • • Faldende saturation

 

Relative kriterier:

 • • Stigende behov for pn behandling, men fortsat med virkning af medicinen

 • • Ingen eller dårlig fremgang i sygdom

 • • Tiltagende ekspektoration/evt. tiltagende purulent

 • • Tiltagende dårlig søvn pga. symptomer

 • • Tiltagende ødemer

 • • Vigende funktionsniveau pga. åndenød

 

Ved en eller flere af de absolutte kriterier kontakter lungesygeplejersken vagthavende læge og aftaler indlæggelsen, og Falck rekvireres til transporten.

 

Ved en eller flere af de relative kriterier kontaktes mellemvagt/bagvagt mhp. evt. behandlingsændring/indlæggelse.

 

Ved kontakt uden for dagtid til medicinsk sengeafsnit M4 fra patienter i lunge-hjemmebehandling:

 

 1. 6. Gennem samtale afklare, om det er et problem, der kan klares gennem telefonen.

 • • Hvis ikke ring til Falck og få patienten hentet i hjemmet til indlæggelse i Akutmodtagelsen som ved øvrige åbne indlæggelser. Patienterne må også selv komme, hvis de hellere vil det.

 • • Der skrives kort indlæggelsesnotat af forvagt i lægejournal i CCS. Indlægges i AS 400 som ved andre åbne indlæggelser.

 1. 7. Hvis problemet kan afklares gennem telefonen, laves dokumentation herfor ved at skrive i almindelig sygepleje CCS på samme måde, som hvis patienten er indlagt.

 2. 8. Kontakt til lungesygeplejersken den efterfølgende dag, så der kan følges op på evt. problemstillinger.