Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mors

Formål

 • • At den enkelte familie ud fra deres behov og ressourcer hjælpes og støttes i afskeden med deres barn.

 • • At fungere som huskeliste for plejepersonale, så det letter arbejdsgange og afklarer praktiske spørgsmål omkring mors.

 • • At være en støtte for plejepersonale i forhold til de psykiske aspekter omkring mors.

 • • At forældrene ved, hvor de skal henvende sig for at få deres barn begravet eller bisat.

 • • At forældrene ved, hvor de kan få støtte i efterløbet.

 

Sygeplejehandlinger:

Morsmappen

 • • Morsmappen er placeret i vagtrum 1 på 13. etage (Team 1), skabet længst til højre for køleskab.

 • • Morsmappen indeholder information omkring dødsfald på Neonatalafsnittet – herunder alle nødvendige papirer og formularer, der ligger som færdigpakkede sæt, klar til brug.

 • • Mindeæsker findes i linneddepotet på 13. etage. De er pakket med resten der skal bruges i forbindelse med mors.

Før mors

 • • Lægen og sygeplejersken skal løbende holde forældrene orienteret om barnets tilstand, således at forældrene forberedes på, at videre behandling kan blive udsigtsløs.

 • • Det er ALTID lægen der tager beslutningen om at indstille udsigtsløs behandling. Det er vigtigt, at forældrene orienteres og inddrages i processen, men ALDRIG tager beslutningen om at indstille behandling. Det er en svær beslutning, som forældrene ikke skal have ansvaret for, dels fordi de ikke har den lægefaglige baggrund, dels for at skåne dem for senere skyldfølelser.

 • • Stillingtagen til dåb – se PRI instruks for Dåb/nøddåb .

 • • Forældrene informeres om mulighed for tilkald af pårørende. Vær særlig opmærksom på, hvordan søskende inddrages.

 • • Vær til stede hos familien og vær opmærksom på familiens behov.

 • • Forældrene kan tilbydes samtale med præst/psykolog.

 • • Hvis forældrene ønsker barnet hjem til terminal pleje, er der mulighed for det (se plejehandling for terminal pleje i hjemmet terminal pleje).

 

Umiddelbart før indstilling af behandling

 • • Skabe ro på stuen/gå evt. på mindre stue eller familierum.

 • • Vær opmærksom på løbende at fotografere under hele forløbet, gerne/helst med familiens eget kamera/telefon (alternativt afsnittets). Husk at italesætte fotografering i fht familien.

 • • Efter aftale med læge fjernes monitorering og diverse katetre og dræn.

 • • I.v. adgang kan evt. bevares mhp. smertebehandling.

 • • Giv barnet ble på.

 • • Læg barnet i forældrenes arme.

 • • Hvis barnet er intuberet, trækkes tuben op til sidst.

 

Mors

 • • Mors konstateres ved stetoskopi af læge. Lægen kan evt. uddelegere dette til sygeplejerske.

 • • Klokkeslæt noteres.

 • • Vagthavende læge informeres, hvis denne ikke er til stede.

 

Umiddelbart efter mors

 • • Find et ledigt rum til familien, hvis barnet er mors på patientstue.

 • • Giv familien tid og rum, inden de praktiske gøremål omkring mors.

 • • Vis i hele forløbet at du er tilgængelig og vær opmærksom på den enkelte families behov.

 • • Tænk på mad og drikke samt smertestillende medicin til mor og generel barselspleje.

 • • Vær opmærksom på at der er talt sektion med familien (lægens ansvar).

 

Barnet gøres i stand

 • • Barnet vaskes efter behov med vaskeklud og varmt vand.

 • • Vi laver hånd- og fodaftryk.

 • • Evt. klippe en lille hårtot af – kan gemmes i en lille plasticpose.

 • • I en kasse i linneddepotet etage 13 ligger der tøj i en meget lille størrelse, som kan bruges ved mors af ekstremt præmature. Ellers kan man bruge engleposen som ligger i mindeæsken.

 • • I tilfælde af sektion skal barnet have en hue på.

 • • Barnet kan altid få andet tøj på i forbindelse med det lægges i kiste, dette skrives i brev til kapellet.

 • • Hvis forældrene ønsker barnets armbånd med hjem, påsættes nyt armbånd, da barnet altid skal kunne identificeres.

 • • Når barnet er gjort i stand, skal forældrene have ro og tid til at tage afsked.

 • • Når forældrene har forladt afsnittet, lægges ligblanket ved barnet.

 

Inden forældre forlader afdelingen

 • • Vi udleverer følgende pjecer, som ledsages af en mindre mundtlig vejledning: (Pjecerne ligger i mindeæskerne)

 • ✓ ”Når et lille barn dør” (Neonatalafsnittets folder).

 • ✓ Bogen ”Når I har mistet” fra Landsforeningen Spædbarnsdød

 • ✓ Pårørendepjece ”Vis at du ved det” fra Landsforeningen Spændbarnsdød

 • ✓ ”Tid til samtale (Sygehuspræsterne)

 • ✓ ”Lovet efter tabet”

 • ✓ ”Vis at du ved det”

 • ✓ ”Gravid igen efter man har mistet”

 

 • • Tilbyd forældrene at de kan blive ringet op af en frivillig fra Landsforeningen Spædbarnsdød omkring 14 dage efter dødsfaldet til støtte i forløbet. Hvis forældrene takker ja udfyldes henvisning, der ligger i mindeæsken, som mailes til forening@spaedbarnsdoed.dk eller fremsendes pr. post til Landsforeningen Spædbarnsdød. Mail og adresse står på henvisningen.

 • • Orienter forældrene om, at de inden for to måneder bliver indkaldt til en samtale om forløbet, hvor læge og sygeplejerske deltager (morssamtale). Hvis forældrene ønsker deltagelse af en bestemt læge eller sygeplejerske, noteres dette i EPJ ( se under afsnittet Papirarbejde, hvor det registreres i EPJ) og journal.

 • • Indhent tilladelse til at kontakte sundhedsplejerske.

 • • Hvis afdelingens psykolog har et igangværende forløb med forældrene, tilbydes en afsluttende samtale. Ellers skal forældrene ved behov henvises til psykolog via egen læge.

 • • Forældrene skal gøres opmærksomme på at de kan få hjælp til psykologsamtaler via sygesikringen. Henvendelse skal ske gennem egen læge og senest 6 mdr. efter dødsfaldet. Samtalerne kan foregå når forældrene har brug for det. Dvs. samtalerne kan gemmes, hvis man senere vil gøre brug af dem i forbindelse med ny graviditet.

 • • Gør opmærksom på, at sygehuspræsten eller egen præst kan være en ressource.

 • • Vær opmærksom på, i de tilfælde, hvor man ikke har nået at døbe barnet – enten pga. tidsnød, eller fordi forældrene har valgt det fra – da at gøre opmærksom på, at sygehuspræsten eller egen præst kan komme og velsigne det døde barn ved en højtidelighed.

 • • Fortæl forældrene at de kan lave aftaler med kapelpersonalet omkring deres barn.

 • • Vær opmærksom på at mor evt. skal have medicin (Cabergolin/Dostinex) til at stoppe mælkeproduktionen. Ordineres af obstetrisk læge, kontakt Barselsafsnittet.

 • • Kontakt Barselsafsnit 11 med henblik på kompressionsbinding for at hæmme mors mælkeproduktion.

 • • Arranger overflytning af mor og far til gynækologisk afdeling, hvis det er et nyfødt barn.

 • • Informere om sorgorlov.

 

Vugge/lift gøres klar

 • • Barnet lægges i opredt vugge eller lift.

 • • Liften redes op med madras, vandtæt underlag/blåt stykke, lagen, ble, svøb og dyne.

 • • Hvis forældrene ønsker det, må bamse el. lign. gerne følge barnet. Der er også mulighed for senere at lægge ting i kisten.

 • • I liften vedlægges et brev til kapelpersonalet, hvori det fremgår, hvilke ting, der skal følge barnet, og forældres ønsker til påklædning efter evt. sektion. Noter ligeledes om forældrene selv ønsker at lægge barnet i kisten, eller om de ikke har taget stilling til det endnu.

 • • Sammen med brev til kapelpersonalet vedlægges gerne ekstra labels til kapellet.

 • • Den udfyldte obduktionsbegæring (hvis barnet skal til sektion) og udprintede og underskrevne dødsattest side 1, lægges på kontoret på afsnittet, da portøren, som henter barnet, kan se hvilket afsnit og derfor kommer forbi og henter både dødsattest og obduktionsbegæring.

 • • Det er i orden, at barnet er iklædt tøj, selvom det skal til sektion. Kapelpersonalet vil være behjælpelige med at gøre barnet klar til sektion samt klæde det på igen efter sektion.

 • • Barnet forbliver i afdelingen, til det er synet efter 6 timer – eventuelt tidligere, hvis der er sikre dødstegn. Vær opmærksom på, at temperaturen i rummet ikke er alt for høj.

 

Barnet forlader afdelingen

 • • Når barnet er synet, ringer vi efter en portør, der bærer barnet i liften til 6-timersstuen, som ligger på etage 00. Herfra afhentes det af kapelpersonalet, som transporterer det i liften til kapellet ved Aalborg Sygehus Syd. Liften returneres af kapelpersonalet til neonatalafsnittet.

 • • Portøren kommer ikke og henter barnet, så længe forældrene er der (portøren vil ikke ”tage barnet fra forældrene”).

 

Hvis forældrene ønsker at have barnet med hjem

 • • Oplys altid forældrene om, at de kan tage barnet med hjem indtil bisættelsen/begravelsen. Se punkt vedr. tilbud om lån af kølelift.

 • • I tilfælde af sektion, må barnet ikke tages med hjem.

 • • Barnet gøres i stand (se tidl.).

 • • Barnet skal synes på afdelingen.

 • • Barnet lægges i opredt lift. Det kan være barnets egen eller afdelingens.

 • • Det er muligt at leje kølelift, fødegangen har en vi kan låne.

 • • Forældre kører i egen bil.

 • • Den udfyldte ligblanket( Orange tåseddel) og den udprintede dødsattest sendes med.

 • • Papirarbejde (se senere).

 • • Giv besked til kapel om, at forældrene er taget hjem med barnet. Kapel tlf.: 97 66 83 75 og opgiv CPR-nummer på mor og barn.

 • • Gør forældrene opmærksom på, at det er hensigtsmæssigt, at barnet står køligt.

 • • Hvis forældrene ønsker at have barnet med hjem, kan de leje en kølelift via bedemand Else Mikkelsen ”Min afsked”. Der ligger et indstik i morsmappen om mulighed og hvordan forældrene skal forholde sig. Bedemanden kan kontaktes døgnet rundt (tlf. nr. står i indstik). Bedemanden bringer liften til afdelingen og arrangerer det med forældrene. Det koster 495 kr. at leje liften i perioden fra dødsfaldet og til begravelsen/bisættelsen.

 • • Hvis forældrene ikke ønsker barnet med hjem, kan de få information om mulighed for at hente barnet fra kapellet inden bisættelse/begravelse og få det med hjem. Ligeledes kan barnet afleveres på kapellet inden begravelsen/bisættelsen, hvis forældrene ønsker det.

 

Papirarbejde

 • • Der er pakkede sæt i morsmappen med papirer til brug ved dødsfald – med og uden sektion. Ekstra sæt findes på sekretærkontoret på 13. etage i dueslaget bag skrivebordet

 • • Efter brug lægges de tomme plastiklommer til sekretæren på 13. etage. Hun pakker nye sæt og sætter dem tilbage i morsmappen.

 • • Dødsattesten, der indberettes elektronisk, printes ud og underskrives af lægen. Evt. obduktionsbegæring udfyldes af lægen.Laboratorievejledning.rn.dk Portøren/kapelpersonalet afhenter dødsattest i teamet.

 • • Sundhedsplejersken tilsendes via EPJ sygeplejeepikrisen og kontaktes pr. telefon førstkommende hverdag. Noter dette under ”Ikke indlagte børn” på orlovssedlen.

 • • Beskriv forløbet og aftaler med forældrene i EPJ ved at oprette et separat problem ”Forløbet og aftaler efter mors”. Herunder, og i jouranalen, noteres ligeledes navn på kontaktsygeplejersken, som skal deltage i morssamtalen. Problemet forbliver åbent til efter morssamtalen.

 • • Kontakt involverede samarbejdspartnere og informer om, at barnet er mors.

 • • Barnet meldes mors i patientsystemet.

 

Kondolencekort

 • • Kondolencekortet udfyldes håndskrevet med teksten, som fremgår af fortrykt eksempel, og underskrives af den sygeplejerske, der har afsluttet barnet/kontaktsygeplejerske.

 • • Ved tvillinger, hvor der fortsat er en tvilling indlagt, får forældrene kondolencekortet på begravelsesdagen, sammen med en rose.

 • • Ved øvrige dødsfald sendes kondolencekortet hjem til familien, umiddelbart efter afslutning af papirarbejdet.

 

Morssamtale

 • • Forældrene indkaldes til en samtale 4-6 uger efter dødsfaldet.

 • • I EPJ noteres navne på den læge og sygeplejerske, som forældrene ønsker skal deltage i morssamtale. Se hvordan det dokumenteres under afsnittet ”Papirarbejde”

 • • Lægesekretær finder dato og indkalder forældre til samtale samt meddeler den afsnitsledende sygeplejerske dato for morssamtale. Afsnitsledende sygeplejerske koordinerer med den sygeplejerske, der skal deltage i morssamtalen.

 • • Morssamtalen foregår på den medvirkende læges kontor eller i samtalerummet på 13. etage.

 

Personalepleje

 • • Vær opmærksom på at bruge kolleger som sparringspartnere og omsorgspersoner - både før, under og efter mors.

 • • Som kollega til sygeplejersken, der passer familien med døende/dødt barn skal du være opmærksom på, hvordan du bedst muligt støtter din kollega. Spørg hvad du kan gøre og sørg for, at din kollega får noget at spise og drikke samt mulighed for afløsning og sparring.

 • • Efter mors indkalder ledelsen til debriefing for det involverede personale. Noter navnene på alle involverede i forløbet, således at ledelsen har mulighed for at indkalde alle de relevante parter til debriefing; inkl. evt. personale fra anæstesiafdelingen og andre samarbejdspartnere.