Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omsorg for afdøde patient i Speciale for Kræftbehandling

 

Formål

At der ydes omsorg for afdøde samt at afdødes pårørende informeres og ydes omsorg på en værdig og respektfuld måde.

 

Definition af begreber

Forventeligt dødsfald: Når dødens indtræden vurderes som forventet på baggrund af viden om patientens aktuelle tilstand og dette er anført i journalen.

 

Sekstimersstue/intervalstue/observationsstue/transitstue:
Det lokale, hvori afdøde anbringes efter konstatering af umiddelbare dødstegn (dødsformodning) og indtil sikre dødstegn kan påvises (dødsbekræftelse). Indtil liget bringes til kapel, skal det opbevares forsvarligt og sømmeligt.

Værdigenstand:
Værdigenstande er, foruden kontante penge/kreditkort, nøgler samt effekter, der kan omsættes i handel. Det vil sige mobiltelefon, smykker, ure, bærbar computer, TV, MP3, CD-er og lign.

 

Øvrige efterladte ejendele:
Omfatter eksempelvis afdødes tøj, fodtøj, briller, høreapparat, tasker og toiletartikler.

 

Konstatering af dødsfald

Når patienten dør underrettes vagthavende med henblik på konstatering af dødens indtræden. Konstatering af dødens indtræden kan ikke foretages af sygeplejersker, lægestuderende eller andet sundhedspersonale.

 

Endvidere underrettes pårørende, såfremt de ikke allerede er hos afdøde.

 

Registrering af dødsfald

Samlet pakke med papirer findes på sygeplejerskernes vagtkontor, denne indeholder:

 • • Ligblanket (tåseddel)

 • • Sektionsattest

 • • Seddel til anmeldelse af dødsfald til egen læge

 • • Vejledning: ”Til pårørende”

Endvidere skal lægen udfylde dødsattest elektronisk – se Udfyldelse af dødsattest i SEI.

 

Ligblanket (tåseddel) udfyldes med:

Patientlabel - obs. at den afdeling hvor patienten er mors, er angivet på labelen.

Læge bør udfylde punkt 3.

Før patienten forlader afdelingen udfyldes punkt 4, hvis muligt.

 

Anmeldelse til egen læge:

Blanket udfyldes og sendes til egen læge

 

Dødsfaldet registreres endvidere i patientjournalen:

På forsiden af journalen noteres dato og klokkeslæt for dødstidspunkt, samt † stempel. Stempel findes ved sekretæren.

Endvidere skal følgende fremgå:

 • • om pårørende er informeret

 • • pårørendes relation til afdøde

 • • tilladelse eller forbud mod obduktion – og ved tilladelse omfanget af obduktionen.

I Clinical Suite, Plejestatus noteres dødstidspunkt, forløbet heraf, om de pårørende var til stede m.m.

 

Dødsfald registreres i patientsystemet af sekretæren. I vagter registreres dødsfald om muligt af sygeplejerske, alternativt registreres dødsfaldet den følgende dag af sekretær.

 

Hvis afdøde skal flyttes til udlandet skal der foreligge et ligpas, dette udfærdiges af den læge der har udfærdiget dødsattest – se Omsorg for afdøde.

 

Istandgørelse af afdøde

Istandgørelse foregår etisk korrekt på en rolig og værdig måde.

De pårørende kan spørges, om de ønsker at deltage i soigneringen af den afdøde patient.

 • • To personer gør afdøde i stand.

 • • Rullebord med rent sengetøj efter behov, et ekstra lagen til at lægge over afdøde, engangsble og underbenklæder, et håndklæde til evt. at lægge under nakken, evt. to vattamponer til øjnene, skjorte til afdøde. Husk at spørge pårørende om afdøde skal i eget tøj – det er imidlertidigt ikke tilrådeligt at iføre den afdøde sit private tøj umiddelbart efter dødens indtræden, grundet risiko for sivning af kropsvæsker. Der kan laves aftale med kapellet om påklædning og evt. andre ønsker i forbindelse med kisteilægning.

 • • Afdøde soigneres. Husk evt. barbering, tandprotese og evt. paryk – spørg de pårørende.

 • • Afdøde må gerne forblive på luftskiftemadras.

 • • Patientidentifikations armbånd skal forblive på afdøde.

 • • Tåseddel sættes på højre storetå/ankel.

 • • Evt. en lille buket hos afdøde.

 

Afhængig af afdødes religiøse og kulturelle baggrund samt etniske herkomst findes der forskellige ritualer og traditioner. Disse bør så vidt muligt imødekommes enten på afdelingen eller efter særlig aftale med kapellet.

 

Udlevering af afdøde til pårørende, må kun ske efter aftale med og gennem kapellet. For at afdøde kan udleveres, skal dødsattesten være korrekt udfyldt og afdøde være frigivet.

 

Smykker - som skal forblive på afdøde efter dennes eller de pårørendes ønske

Synlige smykker registreres på ”Særlig liste for smykker som forbliver på afdøde efter dennes eller de pårørendes ønske”, som underskrives af 2 ansatte samt en pårørende. Listen fastgøres af sikkerhedshensyn til afdødes skjorte og sendes med afdøde til Kapellet. En kopi af listen forbliver på afdelingen.

 

Værdigenstande

Værdigenstande optælles af 2 personer og noteres i ”værdigenstandsbogen”. Hvis afdøde har en ægtefælle afleveres værdigenstande til pågældende, som kvitterer for modtagelse. Værdigenstande må ikke udleveres til andre – heller ikke samlever.

 

Hvis afdøde ikke har en ægtefælle afleveres værdigenstandene i Informationen, der henvender sig til skifteretten. Skifteretten kontakter herefter de pårørende og udsteder skifteretsfuldmagt. De pårørende kan derefter afhente værdigenstandene på Aalborg Sygehus på regnskabskontoret i ”kasseekspeditionen”.

 

Fremvisning af afdøde

De pårørende spørges om der kommer yderligere pårørende senere for at tage afsked med afdøde. Når pårørende har forladt afdelingen, køres afdøde i observationsstuen (sekstimersstuen), evt. direkte i kapel, hvis afdøde er synet i afdelingen.

Ønsker pårørende at se afdøde i kapellet er dette kun muligt efter forudgående aftale med portørerne i kapellet. Kapellet er kun åbent hverdage mellem 7-15, aldrig i weekenden. I helt specielle tilfælde og ved meget nærer pårørende kan vagthavende portørerne kontaktes med henblik på mulig femvisning – Vagthavende ved kapellet kontaktes via informationen, og der laves præcis aftale om hvordan det kan arrangeres (tidspunkt m.m.).

 

Opfølgning

Der kan aftales med de pårørende om de ønsker opfølgende sygeplejerskesamtale. Vejledning til samtalen se bilag ”Samtale med efterladte”.

Politianmeldelse

Den læge, der tilkaldes i forbindelse med dødsfaldet, afgiver også eventuel indberetning til politiet. Indberetning til politiet skal ske efter sundhedslovens § 179 – se Omsorg for afdøde.

 

Indberetning af utilsigtet hændelse

Et dødsfald blandt indlagte patienter, der er uventet eller hvor døden kan antages at være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling af eller forebyggelse af sygdom skal endvidere indberettes som utilsigtet hændelse til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

 

Dødsfald udenfor sengeafdeling

Hvis patienter dør udenfor sengeafdelingen eksempelvis i stråleterapien eller i forbindelse med ambulant behandling, foregår istandgørelse i sengeafdelingen.

Indlagte patienter bringes tilbage til deres stamafdeling, hvor afdelingens personale istandgøre afdøde.

Hvis afdøde er ambulant patient, kontaktes patientens stamafdeling udfra diagnosegruppe, og det aftales med afdelingen, om de har mulighed for at modtage afdøde. Såfremt det ikke er muligt grundet overbelægning kontaktes anden sengeafdeling. En sygeplejerske fra det ambulante afsnit kontakter de pårørende og informere dem.

Om muligt følger en sygeplejerske fra det ambulante afsnit afdøde til sengeafdelingen, hvor han/hun har kontakten med de pårørende og evt. hjælper med istandgørelse.

Registrering samt udfyldelse af øvrige morspapirer varetages i sengeafdelingen.

 

Bilag:

 • • Særlig liste for smykker som forbliver på afdøde efter dennes eller pårørendes ønske

 • • Samtale med efterladte