Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smertebehandling af børn fra 28 dage til 15 år.

 

 

Formål

Behandling af smerter hos børn mellem 28 dage og 15 år.

Smertescorer og smertevurdering

Se venligst instruks om smertevurdering af børn.

Smertebehandling

Sukkervand = sucrose

Præparat:

 • • Sucrose 25%. Laves i afdelingen.

 

Dosering 2 ml.

 • • Gives i mundhulen 2 min. Før og under kortere varende smertefulde procedurer (f.eks. blodprøvetagning, venflonanlæggelse, lumbalpunktur, anlæggelse af blærekateter, fjernelse af plastre). Fordeles gerne på flere små doser. Kan gives med en sprøjte.

 • • Anvendelse: 0-6 måneder.

 

Ametop

Se instruks for ”Anvendelse af Ametop til forebyggelse af smerter ved venepunktur eller lignende procedurer”.

 

Emla

Præparat

 • • Emla® (kombinationspræparat med Lidocain og Prilocain)

 • • Findes som creme (25+25 mg/g) og plaster (25+25 mg).

 • • Occluderes under plaster 1 time før indgreb. Tilrådes fjernet 15 minutter før venepunktur, da Emla virker karkontraherende. Efter fjernelse af cremen er der analgesi i området i ½-2 timer.

Dosering

 

 

Max total dosis

Max areal

Max applikationstid

0-3 mdr. eller <5 kg

1 g

10 cm2

1 time

3-12 mdr. el. 5-10 kg

2 g

20 cm2

4 timer

1-6 år el. 10-20 kg.

10 g

100 cm2

4 timer

7-12 år el. >20 kg.

20 g

200 cm2

4 timer

 • • Bemærk: Bør ikke anvendes til præmature før 37. gestationsuge pga. risiko for methæmoglobinæmi.

 • • Eksempel på anvendelse: Blodprøvetagning, venflonanlæggelse, lumbalpunktur, blærepunktur, portaCat.

 

Paracetamol

Præparat

 • • Paracetamol mixt. 24 mg/ml

 • • Suppositorier 25, 50, 75, 125, 250, 500 og 1000 mg

 • • Tabletter 500 mg

 • • Brusetabletter 500 mg

 • • Paracetamol i.v. 10 mg/ml (Perfalgan®)

 

Dosering

ORAL ADMINISTRATION

REKTAL ADMINISTRATION

Alder

Bolusdosis

(mg/kg)

Vedligeholdelses

Dosis (mg/kg)

Interval

(timer)

Bolusdosis

(mg/kg)

Vedligeholdelses

Dosis (mg/kg)

Interval

(timer)

Præmatur1

20

20

12

20

20

12

0-3 mdr. 1

20

15 – 20

8

30

20

12

>3 mdr.

-

12,5

(4-)6

402

202

6

 • • 1 Se Smertebehandling af nyfødte.

 • • 2 Stikpiller bør bruges så kort tid som muligt. De anbefalede doser er potientielt toksiske, idet børn absorberer paracetamol i betydelig højere grad end voksne.

 • • Perfalgan bør forbeholdes tilfælde, hvor peroral eller rektal administration ikke er muligt eller tilrådeligt. Doseres som paracetamol. Gives over 10-15 minutter i.v.

 • • Morfin og paracetamol har additiv effekt, og kan være morfinbesparende.

 • • Eksempel på anvendelse: Milde til moderate længerevarende smerter, som ved f.eks. otit, tonsillit, hovedpine. Er 1. valg ved smerter hos børn.
  Bruges til at bedre almentilstanden ved feber.

 • • For virkningsmekanisme og farmakokinetik, se nedenfor.

 

Bivirkninger

 • • Paracetamol har en gunstig effekt- og bivirkningsprofil, men øget risiko for lever- og nyreskade, hvis ikke glutationlageret er stort nok til at afgifte den toksiske metabolit.

 • • N-Acetylcystein øger leverens glutationlager (Se Paracetamolforgiftning).

 • • Fremskredent leversvigt, alvorlig underernæring eller medikamentel leverenzyminduktion (visse antiepileptika, Rifampicin) øger forgiftningsrisikoen.

 • • Enkeltindtagelse på over 120 mg/kg eller døgndoser over 75-90 mg/kg giver risiko for leverpåvirkning og forgiftning.

 

Virkningsmekanisme og egenskaber

Er en potent hæmmer af prostaglandinsyntesen i centralnervesystemet, men har kun moderat antiinflammatorisk effekt. Har ingen klinisk signifikant effekt på koagulationen, og der udvikles ingen tolerance.

 

Farmakokinetik

Halveringstid på 2,3 timer (1,5 - 3,0) hos store børn og voksne. Præmature 5 - 11 timer og mature nyfødte 4 - 10 timer. 1 Se smertebehandling af nyfødte. 

Clearance nyfødte 4,5 l/time, 14 l/time hos voksne. Derfor må doseringsintervallet øges hos de mindste børn for at undgå akkumulation.

En nedre effektiv terapeutisk serumkoncentration på (30-) 65 Fmol/l.

Metaboliseres hovedsageligt i leveren til glukuronider og sulfat, en lille del metaboliseres af cytokrom P-450 (CYP)-systemet til en meget reaktiv og potentielt toksisk metabolit (N-acetyl-P-benzoquinoneimin, NAPQI). Denne bindes normalt til glutation, som dermed forhindrer leverskade. Glukuronideringssystemer umodent hos nyfødte. Sulfatbindingskapaciteten er større og er den vigtigste eliminationsvej. Cytokrom P-450-systemet er umodent og har lavere aktivitet hos nyfødte end hos ældre børn og voksne. Aktiviteten i dette enzymsystem øger gradvist det første leveår, og vil ved et års alder have nået samme aktivitet som hos voksne. Både hos børn og voksne udskilles kun en lille del (<5 %) uomdannet.

 

Administrationsformer

- i.v. Propacetamol, som hurtigt omdannes til Paracetamol

- oralt: absorberes hurtigt fra tyndtarmen, 80 % af dosis når systemisk cirkulation med max. serumkonc. ca. 30 min. (brusetabl. /mixt.) til 45 - 60 min. (tabl.)

- rektalt: absorptionen meget variabel og aldersafhængig. Biotilgængeligheden 50 - 80 % sammenlignet med oral administration, med max. serumkonc. 50 - 70 % sammenlignet med peroral dosering og kommer efter 2 - 6 timer.

Større børn absorberer generelt dårligt rektalt, men enkelte børn absorberer rektal Paracetamol godt!

Max. serumkonc. kommer senere efter rektal end oral administration i alle aldersgrupper og er højest hos de yngste.

 

NSAID

Præparat

 • • Naproxen (Bonyl® oral sups. 25 mg/ml)

 • • Diclofenac (Voltaren suppositorier 12,5, 25 og 50 mg)

 • • Ibuprofen (Burana tabl. 200 mg, 400 mg, Nurofen or. Opl. 20 mg/ml)

 

Dosering

 • • Naproxen 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser

 • • Diclofenac suppositorium 2 mg/kg/døgn fordelt på 2-3 doser

 • • Ibuprofen 30 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser

 

 • • Forsigtighed ved hæmorragisk diatese (pga. hæmmet trombocyt-aggregationsevne) og samtidigt brug af steroid og/eller aspirin.
  Kontraindiceret ved frisk gastrointestinal blødning, sværere hjerte- og leverinsufficiens, svær hypertension, svær nyreinsufficiens og svær trombocytopeni.

 • • Forsigtighed ved postoperative smerter på grund af hæmning af sårhelingen, har dog været brugt til smertebehandling ved knoglefraktur med god effekt og få bivirkninger.

 • • Eksempel på anvendelse: Kan tillægges smertebehandlingen, hvis der ikke er tilstrækkelig effekt af 1. valg paracetamol, og hvor man ønsker den anti-inflammatoriske effekt.

 

Morfin

Præparat

 • • Morfin oral opløsning 2 mg/ml

 • • Morfin tabletter 10 mg

 • • Morfin supp. 0,5, 2,5 og 5,0 mg

 • • Morfin injektionsvæske 0,4 mg/ml og 5 mg/ml

 

Dosering

 

Peroralt

Initielt 0,2 – 0,4 mg/kg/dosis hver 4.-6. time (på afdelingen er standarddosis 0,3 mg/kg/dosis)

Rektalt

3,0 – 6,0 kg:

0,5 mg

 

7, 0 – 14,0 kg

2,5 mg

 

≥15 kg

5,0 mg

Parenteralt

0,05 – 0,2 mg/kg/dosis hver 2. til 4. time

 

 

    • • Bivirkninger: respirationsdepression med stigende CO (apnøer hos spædbørn=, urinretension, obstipation og kvalme (på grund af tarmparalyse og ventrikelretension), sedation, risiko for ophobning pga. langsommere elimination (højere ved nyfødte end større børn), hypotension og bradykardi.
     Hypertension og takykardi kan også ses.

    • • Antidot: Narkanti®, (Naloxon) (5-) 10 µg/kg/dosis, kan gentages efter få minutter. Vær opmærksom på at dosis evt. skal gentages, da Narcanti har kort virkningstid.

    • • Eksempel på anvendelse: Stærke smerter som f.eks. postoperative, pleuradræn, meningit, svær stomatit.

 

Smertebehandling i forbindelse med smertefulde procedurer