Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diagnostisk Center – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Formål og opgaver

Diagnostisk Center, Regionshospital Nordjylland, Hjørring har til opgave at foretage en systematisk og hurtig udredning af patienter, hvor henvisende læge har begrundet mistanke om en alvorlig sygdom, men hvor diagnosen fortsat er uklar.

Specielt foretages udredning i diagnostisk pakkeforløb for patienten med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom , som kunne være kræft.
 

Beskrivelse

Organisation

Diagnostisk Center er placeret i afsnit 204A.

Specialeansvarlig for Diagnostisk Center er overlæge Kathrine Skaaning Laursen, som også varetager funktionen som forløbsleder i samarbejde med afsnitsleder Ann Engkjær.

Ud over forløbslederen er der normeret 4 speciallæger, sygeplejersker, der fungerer som forløbskoordinatorer samt sekretærer.

Diagnostisk Center er åbent mandag til fredag kl. 08.00-15.00.
 

Henvisning

Patienter, som den praktiserende læge har mistanke om lider af en alvorlig sygdom, og som ikke umiddelbart kan udredes i almen praksis, kan henvises til Diagnostisk Center. Medicinsk visitator kan også henvise patienter, som skønnes egnet til ambulant udredning. Ligeledes kan indlagte patienter henvises, hvis man skønner udredning kan foregå ambulant. Henvisning sker fortrinsvis via Edifact eller interne henvisninger, men kan også ske ved telefonisk kontakt til speciallæge ved Diagnostisk Center.

Patienter, som opfylder kriterierne for at indgå i et etableret andet pakkeforløb, skal ikke henvises til Diagnostisk Center, men til det relevante pakkeforløb.

Da der er tale om en ambulant funktion, skal patienterne helst være oppegående, helt eller delvis selvhjulpne og geografisk bo i vores optageområde.

Visitation

Der visiteres dagligt ved speciallæge i samarbejde med forløbskoordinator. Ved visitationen planlægges forløbet ud fra de tilgængelige oplysninger, og der skitseres et udredningsprogram i henhold til gældende regler. Endoskopier og billeddiagnostiske undersøgelser bestilles.
 

Forløbsbeskrivelse

Forløbskoordinator/sekretær kontakter/informerer patienten telefonisk eller pr. brev med tid til forundersøgelse samt tid til eventuelle billeddiagnostiske undersøgelser eller endoskopier. Ved billeddiagnostiske undersøgelser og endoskopier er forløbskoordinator ansvarlig for, at patienten er orienteret om de forholdsregler, der skal foretages forud for og i forbindelse med undersøgelsen. Herunder evt. justering af AK-behandling.

Patienten skal ses til forundersøgelse senest 3 hverdage efter henvisningen er modtaget, og vi tilstræber, at patienten er diagnostisk færdigudredt indenfor 22 kalenderdage.

Forundersøgelsen bliver foretaget af erfarne yngre læger eller speciallæger, og den videre planlægning af undersøgelsesprogram samt svar på undersøgelser vil blive foretaget af speciallæger.

Ved forundersøgelse optages anamnese. Der gøres en grundig klinisk undersøgelse af patienten. Så tages der stilling til supplerende prøver og undersøgelser i forbindelse med middagskonference, hvor speciallæger, forløbskoordinator og sekretær deltager.

Når patienten er henvist til Diagnostisk Center, påhviler ansvaret for den videre udredning Diagnostisk Center.
 

Videre henvisning

Såfremt man under udredning får begrundet mistanke om organspecifik kræft, som kan henvises til pakkeforløb, skal patienten henvises til den relevante afdeling.

Hvis den initiale udredning giver holdepunkt for en organspecifik sygdom, henvises patienten ligeledes til den relevante afdeling med henblik på videre udredning og behandling.

Såfremt den initiale udredning ikke giver holdepunkter for alvorlig sygdom, tilbagevises patienten til egen læge, og det tilstræbes, at egen læge får tilsendt udskrivningskort umiddelbart efter patienten er afsluttet fra Diagnostisk Center.

Såfremt man skønner, at udredning ikke kan foregå ambulant, indlægges patienten i relevant afsnit, hvilket oftest vil være Almen medicinsk sengeafsnit 205A.

Endeligt kan patienten henvises til videre opfølgning i Intern Medicinsk Ambulatorium 204A.
 

Tilsyn og vurdering fra andre afdelinger

Der rekvireres tilsyn og vurdering fra andre afdelinger via Rekvisition/svar modul. Dog har vi en specialaftale med Organkirurgisk Afdeling, hvor henvisning til endoskopier ordineres i NordEPJ, og tidspunkt bookes af vores koordinator. Af hensyn til overholdelse af forløbstiden skal tilsyn fra andre afdelinger foretages snarest muligt.

 

Opgave- og ansvarsfordeling i Diagnostisk Center

Specialeansvarlig
 • • Refererer til Afdelingsledelsen ved Medicinsk Afdeling, RHN

 • • Har det faglige ansvar for Diagnostisk Center
   

Forløbsleder
 • • Ansvarlig for den daglige drift

 • • Ansvarlig for den løbende dialog med de samarbejdende afdelinger, herunder eventuelt justering af indgåede aftaler

 • • Ansvarlig for at monitorere og følge op på, at forløbstider overholdes.
   

Uddannelsessøgende læge
 • • Skal i forbindelse med forundersøgelse optage anamnese, foretage en grundig objektiv undersøgelse og i samråd med speciallægen ordinere supplerende blodprøver og supplerende undersøgelser udover det, der allerede er bestemt ved visitationen

 • • Skal sammen med forløbskoordinator sikre, at patienter og eventuelt pårørende er orienteret om forløbet og de planlagte undersøgelser.
   

Speciallæge
 • • Ansvarlig for, at patienten informeres om svar på undersøgelsesresultater. Justerer undersøgelsesprogrammet

 • • Skal afslutte de enkelte forløb, enten til videre behandling på anden afdeling eller til kontrol via egen læge

 • • Skal dagligt visitere patienter og planlægge undersøgelsesprogram i samarbejde med forløbskoordinator.
   

Forløbskoordinator
 • • Skal dagligt visitere henviste patienter i samarbejde med læge og sekretærer

 • • Er sundhedsfaglig kontaktperson for patienten under hele forløbet i Diagnostisk Center

 • • Ansvarlig for, i samarbejde med sekretæren, at alle undersøgelser er bestilt samt booke tider til patienten

 • • Skal orientere patienten om forholdsregler og fremgangsmåder i forbindelse med de forskellige undersøgelser

 • • Sørge for praktiske ting som blodtryksmåling, vægtkontrol, temperaturmåling mv. Desuden klargøre patienten og assistere ved undersøgelser som Jamshidibiopsi, hudbiopsi mv.
   

Sekretær
 • • Skal dagligt visitere patienter i samarbejde med læge og forløbskoordinator

 • • Sørge for at der er indhentet svar på de undersøgelser, der er foretaget, inden patienten bliver henvist til Diagnostisk Center, så som røntgenbeskrivelser, blodprøver med videre

 • • Ansvarlig for, i samarbejde med forløbskoordinatoren, at alle undersøgelser er bestilt og booket

 • • Ansvarlig for at journal og prøvesvar forefindes til konferencer

 • • Ansvarlig for at journalen er ajourført med notater

 • • Monitorerer forløbstider for henviste patienter

 • • Ansvarlig for korrekt registrering, specielt i forhold til de diagnostiske pakkeforløb.

 

Referencer

Diagnostisk pakkeforløb på patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft. Sundhedsstyrelsen, juni 2012