Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsyningssvigt - Barselsafsnit 11

 

Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra Teknisk Afdeling, der sammen med akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Det er op til den enkelte afdelingssygeplejerske at kontakte Teknisk Afdeling og akkrediteringskoordinatoren for centeret.

Årlig gennemgang dato:

Afsnit

Gennemgået af

8. oktober 2010

Barselsafsnit 11

 

Morten A. Christensen

Bente Skadkær Møller

 

1. Brand

Spørgsmål

Svar

 

Hvor findes flugtvejsplanen?

Flugtvejsplanen findes ved elevator i begge ender af afsnittet og midt på gangen.

På flugtvejplanen er nødtelefon og brandudstyr markeret med forskellige symboler.

Personalet skal orientere sig på disse oversigter.

 

Hvor findes varslingsinstruks (og telefonen) for alarmering? (markeret med rød telefon på flugtvejsplanen)

Varslingsinstruksen hænger på vindue på kontoret.

Nødtelefon indenfor døren til højre på kontoret.

 

Hvordan adviseres personalet om brand?: Lys, lyd, lamper der blinker, telefon, personsøger?

Personalet adviseres ved den lyd, der kommer fra afsnittets varslingssystem. Findes i personalekøkkenet bag døren (Aba-display).

Desuden skal den lille grå kalder til brand altid bæres af den ansvarlige i vagten. Brandkalderen bipper sammen med Aba-displayet.

 

 

Findes der sprinkleranlæg/røgalarmer i afsnittet?

 

Der er sprinkleranlæg i alle rum og på gangene. Derudover er der røg- og partikeldetektorer i alle rum og på gangen.

 

Findes der branddøre, som lukker automatisk ved brand? Hvordan åbnes de manuelt?

ABDL døre i begge ender af afsnit og midt i afsnittet og køkkendøren lukker automatisk i ved alarm.

Disse døre kan åbnes manuelt ved at bruge håndtag og lægge kræfterne i.

 

ABDL døre til birum, der åbnes med kontakt eller træk lukker ligeledes. Disse døre kan åbnes, hvis man opholder sig i birummet, idet dørene er med håndtag.

 

Alarmering af naboafdelinger?

Er der nogen udover Informationen, som skal adviseres?

Informationen giver besked til naboafdelinger.

 

 

Hvem møder brandvæsenet?

Informationen adviserer portørerne: 1 portør møder brandvæsenet på terrænet og en anden portør går til afdelingen.

Afsnittes personale identificerer brandstedet via oversigtskort, der ligger ved alarm i frokoststuen. Dette kort er markeret tydeligt, idet der er skrevet navne på rummene på oversigtssedlen. Arbejdsmiljørepræsentant (Charlotte) er evt. sammen med en kollega nøgleperson, der jævnligt tager ”sikkerhedsbrillerne på” specielt rettet mod vores forebyggelse af brand.

 

Hvordan foretages evakuering af patienter (dag, aften, nat)?

Patienter flyttes til næste brandfri zone, det vil sige bag den næste branddør.

 

Hvor findes CO2 slukkere?

Co2-slukkere er markeret på flugtvejsplanen.

 

Hvor findes brandslanger? - og hvilke stuer kan nås med slangen?

Der er tre brandslanger i afsnittet, der hver er 25 meter lange. Hver af disse kan nå til det næste slangested.

 

 

Hvor findes håndsprøjte med vand? Hvor tit kontrolleres vandstand i håndsprøjten og af hvem?

Vi har CO2 slukkere.

 

Hvordan håndteres iltudtag og iltbomber ved brand?

Iltbomben, der findes i apparaturrum, markeret med gult skilt med advarselstrekant, flyttes ud af rummet til næste brandfri zone.

Personalet skal tage niplerne ud af ilt-bagudtagenet.

Hovedhaner for ilt, air og vac. findes til venstre lige inden for døren til afsnittet. Det er en vurderingssag om ilttilførslen skal lukkes ved hovedhanen. Husk saks. Ved siden af disse haner sidder en rød autronica alarmering. Alarmering fra denne går direkte til 112

 

Hvor findes nøgle til evt. låste vinduer/døre?

Ekstra nøgle findes i skuffe i skrivebordet på sekretærpladsen.

 

Hvordan sikres flugtveje mod blokering og brandbart materiale?

Afsnittet skal være ryddet op, og brandbart materiale skal væk fra gangen.

Venteplads i indhak.

 

Kontrol af afsnittets brandudstyr? Hvem og

hvornår?

2 gange årlige gennemgås udstyret af Brandmyndigheder/Falck/Teknisk afdeling.

 

Har afsnittet faste aftaler om lokal brandinstruktion?

Personalet laver e-learning om brandinstruktion

 

2. Hjertestop

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan meldes hjertestop?

Hjertestop meldes ved hjælp af tryk på rød knap over patientens seng. - ved aktivering af rødt HS-tryk (hjertestop) i sengevægspanel løftes det klare beskyttelsesglas og der trykkes !!

Der alarmeres ud på dect-telefoner og stue-paneler på hele afdelingen samt til INFO SYD tlf. 6-0000.

Fra Informationen, afsnit Syd, alarmeres hjertestopholdet på afsnit Nord, og der sendes en kvittering til sengeafsnit, afsnit Nord.

Det betyder, at der vil stå "Modtaget" i sengestue-panelet og der lyder en hyletone på stuen.

Når hjertestop-holdet ankommer, kan hjertestop-kaldet ophæves ved at trykke nærværs-markering to gange!!!

Ved nedbrud af ovenstående kontaktes Informationen på tlf. 9.

Hjertestop meldes og afsnit og stue meldes. Personalet modtager hjertestopholdet.

 

Hvordan meldes hjertestop ved nedbrud af vanlige meldesystemer? (hjertestopknap, telefoni etc.)

Vagthavende anæstesipersonale opholder sig på Intensiv afdeling. Ordonans sendes af sted for at alarmere.

 

Hvor findes hjertevogn/akutbakker?

Akutbakker er låst inde i medicinrummet.

 

Hvor findes hjertestarter?

På væggen modsat kontoret/vagtstuen. Alle er oplært i brugen.

 

3. Beredskabsplan

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan indgår afdelingen i katastrofeberedskabet ifølge beredskabsplanen?

Beredskabsplan er på computerskrivebordet. Afdelingsledelsen er ansvarlig for at kalde personale ind. Der forefindes ”Katastrofeplan telefonliste” i afsnittet, som opdateres hver måned af sekretæren. Listen findes i telefonkonsol ved sekretærskrivebord på kontoret.

Indkaldt personale skal møde ind på Gynækologisk-Obstetrisk Afdelings konferencelokale på 3. etage.

 

4. Strømforsyning

Spørgsmål

Svar

 

Hvilke kontakter fører nødstrøm/supernødstrøm? (Hvordan er de mærket?)

Mærkning på skrift ved siden af stik:

Sorte = Almindelig strøm.

Røde = Nødstrøm, her kan være spændingsfald.

Blå = Supernødstrøm her er ikke spændingsfald ved svigt.

Runde symboler på almindelige stuer.

Afprøvning hver tirsdag. Her er det de røde kontakter altså nødstrøm, der afprøves.

Barselsafsnit 11 har almindelig strøm (sort) og nødstrøm (rød) på kontor og alle stuer + blå på kontoret.

 

Hvilket apparatur/udstyr skal altid tilsluttes nødstrøm? Skal dette apparatur/udstyr genstartes, fx i forbindelse med afprøvning af nødstrømsanlæg tirsdag morgen?

Afsnittet har infusionspumper der skal sættes i nødstrøm ellers intet andet.

 

Hvilken PC på vagtstuen står altid i nødstrøm og skal være tændt? (Nødstrømscomputeren skal via kabel være tilknyttet printer, som også skal sidde i nødstrømsstik).

Hvem er ansvarlig for at genstarte nødstrømscomputeren x 1 ugentligt?

Afdelingens PC og printer skal i supernødstrøm (blå).

 

Sekretær sørger for genstart.

 

Hvordan meldes mindre lokale strømnedbrud?

På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk Afdeling på tlf.nr.: 6-5900.

Uden for åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen NORD, tlf.nr.: 6-0000.

På hverdage kl. 7.30-15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk afdeling på tlf.nr.: 6-5902.

Uden for åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen Nord, tlf. nr.: 6-0000 på hverdage fra 7.00-21.00.

Weekend- og søgne-helligdage fra 10.00-17.00. Uden for disse tider kontaktes Informationen på Syd 2-2000.

 

5. Telefoni

Spørgsmål

Svar

 

Hvor findes afsnittets nødtelefon (gælder kun sengeafsnit samt enkelte andre fx skadestue etc.)?

Hvilket nødtelefonnummer har den?

Status på nedbrud i telefoni udsendes pr. mail.

Afsnittets nødtelefon indenfor døren på vagtstuen

Har nummer 97 66 28 71.

 

Hvor findes liste over nødtelefonnumre?

Listen findes i telefonkonsol på sekretærskrivebord på kontoret.

 

Hvordan kontaktes vagtbærende sundhedspersonale i forbindelse med totalt nedbrud af telefoni? Herunder udpegning af ordonnans/kontaktperson.

 

 

Ansvarshavende sygeplejerske er kontaktperson i afsnittet. Hun udpeger ordonans og skal hele tiden vide, hvor vagthavende læge og andet vagtpersonale er. Hun skal blive i afsnittet.

Vagthavende læger vil have base på fødegangen.

 

Hvem skal orienteres ved telefonnedbrud?

Informationen:

Ringe fra mobtlf. eller sende ordonans.

Andre akutte funktioner: Ingen livsvigtige på B11.

 

6. Patientkald

Spørgsmål

Svar

 

Hvis anlægget har nøddrift: Hvordan vises nøddrift på kaldeanlæg? (lyd, lamper etc.).

Hvordan skal personalet forholde sig?

Hvis patientkaldet går på nøddrift, vil det fungere med lyd som i gamle dage.

 

Personalet skal kontakte Teknisk Afdeling: Som beskrevet under testmelding.

 

Hvordan skal personalet forholde sig, hvis kaldeanlægget er ude af drift?

Patienter, der ikke selv kan kontakte personalet tilses hyppigt. Andre får et glas med teske til at larme med.

 

Hvordan sker fejlmelding til teknisk afdeling?

 

På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk Afdeling på tlf.nr.: 6-5900

Underfor åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen 6-0000

 

7. Personsøger

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan kontaktes personsøger, hvis 88-kodning ikke fungerer?

 

 

 

Hvordan udpeges ordonnanser fx ved vagtskifte?

Hvordan kontaktes øvrige vigtige samarbejds-partnere (Jordemødre, Bioanalytikere m.fl.)?

Forsøg 87 efterfulgt af søgenummer og det anvendte apparatsnummer. Når der er ringetone, er søgningen gennemført.

Hvis dette ikke virker, kontaktes Informationen: 6-0000.

Læger skal fysisk opholde sig svarende til oplysninger på vagtskema.

Der findes actioncard i PRI for nedbrud af personsøgeanlægget PRI til afsnittene.
Actioncard 2 til sygehuset.

Actioncard 3 for receptionist.

 

8. Medicinske gasser

Spørgsmål

Svar

 

Hvor mange iltbomber samt aggregater skal forefindes i afsnittet?

Der findes et stk. iltbombe ved vugge i apparaturrum.

Afsnittet skal selv holde øje med, om der er ilt i bomben.

Opgaven med at kontrollere iltindholdet ligger i nattevagten, der tjekker iltbomben hver nat, sammen med opgaver på puslestuen. Der ringes til portøren, når iltbomben skal skiftes.

 

Er der behov for at have adgang til injektorsug, hvis vægsug er ude af drift?

Der er ikke behov for injektorsug.

 

 

Er der behov for nødforsyning af Co2 eller Medicinsk luft?

Der er ikke behov.

 

 

9. Ventilation, varme, køling og vand

Spørgsmål

Svar

 

Er der i afsnittet rum eller apparatur, som er særligt følsomt over for svigt i ventilation og køling?

Nej det er der ikke.

 

 

 

Hvordan håndteres svigt i forsyning af vand, varme, ventilation og køling?

Teknisk Afdeling kontaktes med henblik på etablering af nødforsyning: På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk Afdeling på tlf.nr.: 6-5900.

Underfor åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen tlf. nr. 6-0000.