Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienten med tumor cerebri

 

 

Hjernesvulster kan, selv om de er små, give symptomer, hvis det trykker på vitale funktioner. Andre svulster kan blive temmelig store, før patienten får symptomer. Da hjernen er omgivet af kraniet, er der ikke megen plads til udvidelse, hvorfor tryk fra en hjernesvulst ofte vil komprimere det omkringliggende sunde væv.”

 

”Patienter med diagnosen hjernesvulst og deres pårørende oplever stor angst og usikkerhed i forhold til fremtiden. På kort sigt er det nødvendigt at forholde sig til operation i hjernen, evt. efterfulgt af strålebehandling og kemoterapi. Patienten oplever måske manglende kontrol af fysiske funktioner og intellektuel formåen, hvilket øger usikkerheden og medfører, at patienten ofte bliver afhængig af familien. Hvis svulsten vokser hurtigt, kan det blive vanskeligt for patienten og familien at mestre de hurtige forandringer i livsstil, fordi de føler at have mistet kontrol. Ofte må patienten og hans/hendes familie tage hele deres livssituation op til revision.”

 

 

Der kan ikke på forhånd forudsiges, hvilke symptomer den enkelte patient vil opleve, ej heller i hvilket omfang.

 

Selv om symptomerne opleves forskellige, alt efter deres primære årsag, kan handlingerne være de samme, dog med forskellige detaljer og niveauer.

 

Materialet er derfor valgt opdelt så man kan tage udgangspunkt i netop den enkeltes problem, uden at skulle gennemgå alle mulige problemområder. Det vil sige, har patienten hukommelsesbesvær, som er en kognitiv forstyrrelse, kan man på samme side gennemgå hele Clinical for netop dette problem.

 

Vi har desuden valgt at medskrive selv meget grundlæggende handlinger, som f.eks. væske, da vi oplever patienter med forhøjet intrakranielt tryk kan opleve kendte gener til dehydrering før andre, da de i forvejen er meget påvirkede mht. balance, træthed, svimmelhed, hovedpine osv.

 

Derfor skal denne vejledende plejeplan ses som støttemateriale til sygeplejepersonalet i Onkologisk Afdeling. Et opslagsværk med ideer til sygeplejediagnose, mål og handlinger. Herfra kan den enkelte blive inspireret i udformningen af den enkelte patients plejeplan. Velvidende der kan være handlinger som vi ikke har været opmærksomme på, eller som kan være meget specielle for en enkelt patient. Derfor kan materialet revideres når nye problemer og muligheder opstår. Vi modtager gerne forslag, ideer og tanker i CNS-gruppen.

 

Sygeplejediagnose

Sygeplejemål

Problem

cerebrale påvirkninger

 

Årsag

hjernetumor (primær tumor)

 

Konsekvens/symptom

Forhøjet intrakranielt tryk, der kan vise sig ved

hovedpine, kramper, svimmelhed, dobbeltsyn,

kvalme/opkastning, pareser

 

Kognitive forstyrrelser, der kan vise sig ved

afasi, apraksi / motoriske forstyrrelser (ex. besvær med gang, tale, tygge), hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær

balanceproblemer, synsforstyrrelser

 

Personlighedsforandring, der kan vise sig ved

aggression, depression, angst, hallucinationer, mental reduktion ved længere forløb, træthed,

krisereaktioner

 

Behandlingsrelaterede symptomer, der kan vise sig ved

angst for fremtiden, behandling (og bivirkninger dertil)

bivirkninger til medicin (kvalme/opkastning)

nedsat eller ingen egenomsorg

ringe mestringsevne

vægtøgning og ændret udseende

hårtab

Målene afhænger af den enkeltes tilstand, grad og omfang af cerebrale påvirkninger.

Målene må være individuelle og skal søge at sikre den mest optimale tilstand for den enkelte patient ud fra dennes forudsætninger og de realistiske muligheder der findes.

 

Generelle mål kunne være

 • • at bevare den enkeltes integritet

 • • at bevare den enkeltes funktionsniveau

 • • at behandlingsforløbet er med så få gener som muligt

I den konkrete plejeplan laves målene mere specifikke

 

 

Handlesøgeord

Medinddragelse

Information/undervisning

 

Støtte

Miljø

Grundlæggende sygepleje

 

 

Træning

Observation/overvågning

Speciel sygepleje

 

Lægemiddeladministration Koordinering

Symptom

Søgeord

Planlagte sygeplejehandlinger

Forhøjet intrakranielt tryk der kan vise sig ved:

 

 

hovedpine

kramper

svimmelhed

dobbeltsyn

kvalme

opkastning

pareser

 

Medinddragelse

 • • pårørende kan have brug for information/undervisning, som støtte til patienten

 • • sikre den enkeltes muligheder og behov for de pårørendes inddragelse i hverdagen

 • • være opmærksom på patientens børn og deres behov afhængig af deres alder

 

Info/undervisning

Informere om

 • • behandling/bivirkninger til strålebehandling og medicamina

 • • årsagssammenhæng til symptomerne

 • • at symptomerne kan forværres under behandling

 • • at virkning ikke kan forventes under eller lige efter behandling

 • • vigtigheden af at få nok at drikke

 • • udlevere/gennemgå ”gode råd ved kvalme/opkast”

 • • vigtigheden af at følge den ordinerede behandling

 • • registrering af hyppighed/varighed ved krampeanfald

 • • forventet varighed af forhøjet intracranielt-tryk og behandling heraf

 • • at patienten ikke må køre bil

Vejlede om

 • • indtagelse af medicin ex. aftrapning af binyrebarkhormon

 • • kost ved vægtøgning pga. binyrebarkhormon

Støtte

 • • medinddrage pårørende

 • • kontakt til primær sektor for evt. tilsyn i hjemmet, eventuelt behov for nødkald pga. krampeanfald

 • • hjælp til etablering af netværk eks. via Kræftens Bekæmpelse

Miljø

 • • ro i omgivelserne, evt. enestue

 • • mulighed for adspredelse (eks. tv, bøger, musik, besøg, udflugter)

 • • sikre frisk luft flere gange dagligt for patienten

Grundlæggende sygepleje

 • • sufficient væskeindtagelse

 • • søvn og hvile – bevare døgnrytme

Træning

 • • hjælpe med træningsaktiviteter evt. under vejledning af relevante terapeuter

Observation og overvågning

 • • symptomer vurderes dagligt eller ugentligt med fokus på

 • • varighed, styrke og lokalisation

 • • behov for smertestillende medicin

 • • behov for mavesårsmedicin

Speciel sygepleje

 

Lægemiddel-

administration

 

Være opmærksom på ordination af

 • • medikamenter (binyrebarkhormon, mavesårsmedicin, krampeforebyggende medicin, kemoterapi)

 • • eventuel aftrapning af binyrebarkhormon

 • • eventuel p.n. medicin

Være opmærksom på

 • • udlevering af nødvendig medicin eller recepter ved udskrivelse

 • • administration af ordinerede medikamenter (dosisinterval m.m.)

Koordinering

 • • sikre kontrol af antiepileptikabehandling ved udskrivelse(oftest via neurologisk afd.)

 • • behov for ændringer af boligforhold ved udskrivelse (beskyttet bolig, boligændringer, kontakt til hjemkommune)

 • • kontakt til fysioterapeut, ergoterapeut, talepædagog

Handlesøgeord

Medinddragelse

Information/undervisning

 

Støtte

Miljø

Grundlæggende sygepleje

 

 

Træning

Observation/overvågning

Speciel sygepleje

 

Lægemiddeladministration Koordinering

 

Symptom

Søgeord

Planlagte sygeplejehandlinger

Kognitive

forstyrrelser der kan vise sig ved:

afasi

apraksi

motoriske forstyrrel-ser (ex. besvær med gang, tale, tygge),

hukommelsesbesvær

koncentrationsbesvær

balanceproblemer

synsforstyrrelser

 

Medinddragelse

 • • inddrage de pårørende med henblik på håndtering af symptomerne, være patientens ”forlængede arm”

Info/undervisning

Informere om

 • • årsagssammenhæng til symptomerne

 • • forventet varighed af symptomerne

 • • vejlede pårørende om

 • • observation i forhold til symptomer

 • • behandlingsrationale

 • • bivirkninger til behandlingerne

Støtte

 • • støtte til egenomsorg

 • • støtte til at ændre hverdagen i forhold til symptomerne

 • • nærvær i situationen

 • • tid til at lytte

 • • nedskrive beskeder

 • • støtte til at skrive dagbog/kalender

Miljø

 • • tilstræbe at bevare den enkeltes integritet og værdighed

 • • skabe trygge og velkendte omgivelser

 • • hjælpemidler efter behov (seng, gangstativ, stol mm.)

 • • skabe ro for patienten

 • • skabe mulighed for oplevelser og aktiviteter

Grundlæggende sygepleje

 • • hjælp eller støtte til personlig pleje, måltider, toiletbesøg mv.

 • • guidning i ovenstående situationer hvor der er muligt

 • • strukturere dagens forløb og opgaver

Træning

 • • guide til ADL

 • • hukommelsestræning (tværfagligt, eks. psykolog)

 • • mobilisering (evt. brug af hjælpemidler)

 • • balancetræning

Observation og overvågning

 • • grad og omfang af symptomer (jævnlig vurdering)

 • • evne til ADL

Speciel sygepleje

 • • udføre træning efter anvisning fra eks. talepædagog

 • • udføre træning med bistand fra tværfaglige kolleger

Koordinering

Kontakt til

 • • psykolog

 • • fysioterapi/ergoterapi

 • • socialrådgiver (mhp. hjælpemidler ved udskrivelse)

 • • talepædagog

 • • hjemmesygeplejen (medicin administration, hjælpemidler i hjemmet mm.)

 • • øjenlæge

 • • ambulante pt’er kan henvises via egen læge (eks. ergoterapi)

Lægemiddel-administration

 • • sikre relevant administrationsform

 • • medicindosering

 • • udlevering af nødvendig medicin eller recepter ved udskrivelse

 

Handlesøgeord

Medinddragelse

Information/undervisning

 

 

Støtte

Miljø

Grundlæggende sygepleje

 

 

Træning

Observation/overvågning

Speciel sygepleje

 

Lægemiddeladministration Koordinering

 

Symptom

Søgeord

Planlagte sygeplejehandlinger

Personligheds-

forandringer der kan vise sig ved:

 

aggression

depression

angst

hallucinationer

mental reduktion træthed

krisereaktion

 

Medinddragelse

 • • Søge oplysninger hos pårørende (evt. patienten selv) hvis de forandrer sig meget (vaner, ønsker)

 • • det er lige så vigtigt at inddrage, støtte, informere og lytte til de pårørende som til patienten.

 • • medinddrage børn afhængig af deres alder

Info/undervisning

 • • informere patient og pårørende om denne mulige udvikling

 • • være opmærksom på børn som pårørende også har brug for information/undervisning i forløbet

 • • at ændrede sinds- og humørsvingninger er naturlige reaktioner, men er for pårørende svære at håndtere

Støtte

 • • lytte og observere

 • • støtte pt. til at holde styr på tiden, dagen ”hvad skal jeg i dag?”

 • • støtte op om at bevare pt’s status/rolle i familien/netværket

 • • lytte til og bekræfte de pårørende i observationer

 • • støtte familien i forhold til deres frustrationer over pt’s forandring

 • • etablere kontakt mellem pårørende og mulige støttegrupper

 • • sikre den enkeltes integritet både ved ambulant og indlagt forløb (eks. enestue, kort ventetid mm.)

Miljø

 • • afklare patientens muligheder for at klare sig i hjemmet

 • • ved angst evt. bruge afslappende musik, billeder

 • • sikre at patienten bærer identifikationsarmbånd

 • • sætte navneskilt på døren (så de kan finde tilbage)

 • • skabe hyggelige rammer på stuen ved indlæggelse (eks. fotografier, dagbog, smykker, livretter)

Grundlæggende sygepleje

 • • hjælpe patienten til at tage vare på sig selv som før (eks. personlig pleje, toiletvaner, obs. obstipation)

 • • sikre at patienten udadtil kan ”ligne sig selv”

Træning

 • • støtte patienten til social træning (ved indlæggelse)

 • • læse avis, se nyheder med patienten

 • • opfordre pt. til daglig motion – eks. gåture

Observation og overvågning

 • • observere handlinger som patienten ikke før har gjort eller som nu IKKE gør

 • • behov for angstdæmpende medicin

Speciel sygepleje

 • • støttende psykisk pleje med bistand fra tværfaglige kolleger

Koordinering

 • • yde primærsygepleje, så patienten ikke skal forholde sig til mange forskellige behandlere i forløbet

 • • tilbyde kontakt til præst ved angst

 • • evt. psykiatrisk tilsyn

 • • være i god tid med planlægning af fremtid (bolig, hjemmesygepleje, familie/netværk)

 • • tæt samarbejde med primær sektor ved udskrivelse

 • • evt. skabe kontakt til palliativt team

Lægemiddel-administration

 • • sikre relevant administrationsform

 • • medicinadministration

 • • udlevering af nødvendig medicin eller recepter ved udskrivelse

Handlesøgeord

Medinddragelse

Information/undervisning

 

Støtte

Miljø

Grundlæggende sygepleje

 

 

Træning

Observation/overvågning

Speciel sygepleje

 

Lægemiddeladministration Koordinering

 

 

Symptom

Søgeord (VIPS)

Planlagte sygeplejehandlinger

Behandlings- relaterede symptomer der kan vise sig ved:

angst for fremtiden

behandling

bivirkninger

hårtab

nedsat eller ingen egenomsorgevne

ringe mestringsevne

vægtøgning

ændret udseende

Medinddragelse

 • • inddrage patienten i observationer og administration af medicin

 • • medinddrage pårørende i administration og observationer ved udskrivelse

Info/undervisning

Informere om

 • • årsagssammenhæng til symptomerne

 • • årsager til bivirkninger

 • • muligheder for at kompensere medicinsk for bivirkninger

 • • anskaffelse af paryk/hovedbeklædning i forbindelse med strålebehandling

 • • udlevere folder ”Patientinformation om paryk”

 • • muligheder for videre kontrolforløb/scanning mv.

 • • udlevere skriftligt materiale om forventede bivirkninger til behandlingen (strålebehandling, kemobehandling, medicin)

Vejlede patient og/eller pårørende

 • • om kost

 • • i relevante observationer i forhold til bivirkninger til behandlingen

 • • relevante reaktioner på symptomer/bivirkninger

Støtte

 • • søge at møde pt. lige netop der, hvor han/hun er nu og gerne vil mødes

 • • hjælpe pt. med at sætte ord på sine frustrationer i forhold til mestringsevne og egenomsorg.

 • • være lyttende og nærværende

 • • være opmærksom på pt. og familiens roller (og eventuelle rolleskift) og om de ”når” hinanden

 • • være bindeled mellem patient og netværket hvis de ikke ”når hinanden”

Miljø

 • • skabe ro for patienten

 • • komfortable omgivelser (seng, stol mm)

 • • skabe mulighed for adspredelse/aktivitet

Grundlæggende sygepleje

 • • frisk luft for patienten flere gang dagligt

 • • mundpleje/hudpleje

 • • praktisk hjælp eller guidning ved personlig pleje

Træning

 • • hjælpe med træningsaktiviteter evt. under vejledning af relevante terapeuter

Observation og overvågning

 • • observere de enkelte bivirkninger og registrere/reagere på dem

 • • 

Speciel sygepleje

 • • reagere på specielle bivirkninger til kemoterapi

Koordinering

 • • psykologbistand

 • • kontroltid i ambulatorium

 • • sikre aftale om videre kontrol skal foregå i onkologisk, neurokirurgisk eller anden afdeling

Lægemiddel-administration

 • • administration af ordinerede medikamenter

 • • sikre ordination af op- og nedtrapning af steroidbehandling inden udskrivelse/afslutning af behandlingsforløb

 • • udlevering af nødvendig medicin eller recepter ved udskrivelse