Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb for patient til indlæggelse og operation i NHH/Øjenafdelingen

Elektive patientforløb

Patienten møder i ambulatoriet til journalskrivning hos yngre læge. Umiddelbart efter undersøgelsen dikteres journalen og bilagsmappen afleveres i bakken ”indlagte til skrivning” på sekretærkontor ved trafikcenter, således at journalen kan skrives samme formiddag og dermed nå at komme med til middagskonference. Det er den journalskrivende læges ansvar at journalen lægges til skrivning.

Akutte forløb

Før kl. 16.00:

Det aftales, at patienten skal indlægges og opereres i generel anæstesi den efterfølgende dag. Sygeplejerske/læge giver besked til den sekretær, som skriver journaler på indlagte patienter. Denne indlægger patienten samt skriver og klargør journalen.

Der laves narkoselægetilsyn enten i ambulatoriet eller i sengeafsnittet (afales hver gang).

 • • Til patienter over 55 år og alle diabetikere bestilles blodprøver (væsketal 2 og Hgb) og EKG, som rutine blodprøve til runden i afsnittet kl. 12.30. prøverne bestilles i kode ø1(aa)

Efter kl. 16.00:

Vagthavende læge giver sengeafsnittet besked om akut patient.

Sygeplejersken på sengeafsnittet indlægger patienten.

Journalen skrives den efterfølgende dag.

 

Ambulatoriet

Patient til indlæggelse samme dag med henblik på operation i generel anæstesi den efterfølgende dag.

Der foretages indlæggelsessamtale i Clinical Suite.

 • • Narkosetilsyn er bestilt af sekretær, og udføres i sengeafsnittet mellem kl. 12 og 14

Patienten skal ses af operatør inden operationen, dette kan foregå samtidigt med journaloptagelsen eller senere, eventuelt på selve operationsdagen

Patienten følges i sengeafsnittet, og mundtlig besked gives til den sygeplejerske, som skal passe patienten.

Ambulatoriesygeplejersken medbringer labels, tjekskema, anæstesijournal og evt. tidligere anæstesijournal i et chartek.

Sekretæren lægger den skrevne journal/bilagsmappe i kurv ”Til sengeafsnittet” på sekretærkontor ved trafikcenter.

Sengeafsnittets sygeplejerske henter journalen/bilagsmappen og medbringer den til konference.

Sengeafsnittet

1. Indlæggelsesdagen:

 • • Patienten modtages i afdelingen og får påsat patientidentifikation i henhold til retningslinje ”Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland” og Sundhedsfaglig kontaktperson kortet udleveres ifølge ”Sundhedsfaglig kontaktperson FBE Øjenområdet

 • • Patienten informeres om dagens og morgendagens program

 • • Sygeplejersken i sengeafsnittet er opmærksom på at der er taget EKG og blodprøver hos patienter over 55 år og alle diabetikere, og at der bliver gået narkosetilsyn mellem kl. 12 – 14. Hos patienter under 55 år tages der kun blodprøver, hvis det er ordineret.

2. Operationsdagen:

 • • Præoperativ klargøring af patient

 • • Hvis patienten har diabetes tages faste blodsukker og ”GIK drop” sættes op efter ordination

 • • Operationstøj findes eventuelt frem (frakturskjorte, almindelige underbukser og strømper). Har patienten løssiddende tøj på, må dette godt bibeholdes på og brugessom operationstøj.

 • • Har patienten overnattet, tilbydes der bad

 • • Patienten må ikke have sminke, neglelak, smykker og piercinger på

 • • Præoperativ information omkring det forventede forløb på dagen

 • • Hvis operationen foregår i lokal anæstesi, er det vigtigt at patienten har fået et let måltid og noget at drikke inden operationen

 • • Eventuelt anlæggelse af venflon hos patienter med forventet operationstid efter kl. 10 og der aftales med narkosen om opsætning af væske

 • • Eentuelt DVT profylakse, se ”DVT profylakse i forbindelse med øjenoperation i generel anæstesi

 • • Patienten dilateres præoperativt i henhold til ordination, og skal være klar en time inden operationstidspunktet

 • • Eventuelt præmedicin i henhold til ordination på anæstesijournal

 • • Når patienten er kaldt klar til afhentning til operationsafsnittet, opfordres patienten til at afvikle toiletbesøg

 • • Patienten afhentes af portør. Kan patienten gå gøres dette ellers køres patienten i seng

På operationsgangen

 • • Er der noget specielt med patienten

 • • Ser under sygeplejehandlinger om patienten er klargjort i henhold til instruks, hvis ikke må det gøres nu

 • • Er der operationsindikation

 • • Hvilken type operation er aftalt

Patienten klargøres nu i henhold til standard for den pågældende operation

Patienten opereres, og operationssygeplejersken udfylder Sikker Kirurgi Tjekliste og skriver eventuelt i den Elektroniske Patientjournal

Retur i sengeafsnit efter operation

 • • Mundtlig eller telefonisk rapport fra opvågningssygeplejerske fra opvågningen 1, 2 eller 3, der informerer om operations- og opvågningsforløbet. Dokumentation i den Elektroniske Patientjournal.

 • • Patienten tilses umiddelbart efter ankomst til afdelingen

 • • Respiration

 • • Saturationsmåling hos patient med ilt-tilskud samt faglig vurdering

 • • Hud/væv

 • • Forbinding observeres for serøs væske og der spørges ind til eventuelt gener, forbindingen lades urørt til dagen efter

 • • Observer venflon: funktion, tegn på phlebit, smerter ved brug af venflon. Ved problemer seponeres venflon og ny anlægges.

 • • Øjet observeres efter ”Observation af et nyopereret øje

 • • Orienterer sig om eventuel lejringsregime

 • • Ernæring:

 • • Der tilbydes tynde væsker ved ankomst til afdelingen og patienten tilbydes noget at spise, når han er klar til det. Vær dog opmærksom på patientens øvrige sygdomme fx diabetes.

 • • Drop observeres for indhold/funktion og bibeholdes, indtil det vurderes, at patienten kan spise og drikke sufficient. Hvis patienten har GIK drop, seponeres dette ved sufficient ernæringsindtag og stabile glukose værdier og der tages efterfølgende vanlig insulin, se instruks for GIK drop.

 • • Observer kvalme og opkastning. Hvis patienten er påvirket af kvalme og/eller opkastning, kontaktes øjenlægen med henblik på ordination af antiemitika. Administration ifølge medicin modul og effekt dokumenteres.

 • • Smerter:

 • • Observering af patientens smerter. Patienten VAS scores og tilbydes analgetika (samtykke indhentet i behandlingsplanen i journalen), som gives efter ordination af læge. VAS scoren dokumenteres i den elektroniske patientjournal, og medicinen administreres i det elektroniske medicinmodul. Observer effekt af den givne analgetika. Ved fortsatte smerter VAS scores patienten igen.

 • • Information til patienten om øjensmerter, lejringssmerter og intubationssmerter.

 • • Ved smerter som ikke forsvinder på paracetamol kontaktes vagthavende øjenlæge, da det kan være tegn på forhøjet tryk i øjet.

 • • Udskillelse:

 • • Observation af vandladning – senest 6 timer postoperativt. Ved manglende vandladning eller hvis patienten føler vandladningstrang og har forsøgt vandladning uden held, kontaktes øjenlægen med henblik på eventuelle tiltag.

 • • Aktivitet:

 • • Patienten skal lejres efter operatørens anbefalinger

 • • Patienten må altid gerne sidde op at spise samt gå på toilettet

 • • Når patienten er mobiliseret, kan eventuelt støttestrømper seponeres

 • • Kommunikation

 • • Patienten informeres vedrørende plan for den videre observation og pleje under indlæggelsen

 • • Ved forespørgsel informeres patientens pårørende (samtykke indhentet ved forundersøgelsen, skal være noteret i den Elektroniske Patientjournal om planen for det videre observations- og plejeforløb.

1. postoperative dag (Udskrivelsesdagen)

 • • Hud og væv:

 • • Forbindingen fjernes, der vaskes evt. af omkring øjet med NaCl servietter

 • • Hvis andet ikke er angivet i journalen, behøver patienten ingen forbinding

 • • Ses til stuegang i undersøgelsen på 7. sal, som regel udskrives patienten herefter.

 • • Smerter:

 • • Koordinering:

 • • Udlevering af ambulant kontroltid om 1 uge og 1 måned postoperativt eventuelt også 3 måneds postoperativ kontrol

 • • Udlevering af recept på øjendråber

 • • Tage kontakt til hjemmesygeplejersken, hvis der er behov for hjælp til øjendrypning eller observation

 • • Udlevere huskeseddel samt kontrollere at patienten har fået udleveret relevante foldere

 • • Informere patienten om selv at arrangere kørsel hjem. Se ”Dine rettigheder som patient”, for gældende regler for patientkørsel i Region Nordjylland.