Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal - Tværfaglig konference

 

Formål

Gennem en ligeværdig tværfaglig dialog, at skabe et helhedsorienteret indlæggelsesforløb for patienten – herunder en vurdering af rehabiliteringsbehovet efter udskrivelse.

At koordinere patientens indlæggelsesforløb, således af pleje og behandling bliver af høj faglig kvalitet.

k

Beskrivelse

Dagligt, inden kl. 8.00, faxes belægningsliste og dagseddel for de to teams til terapien. (Fax. nr. 64276).

Derigennem har terapeuterne mulighed for at være velinformeret om nye patienter eller aktuelle tiltag omkring planlægningen og koordinering i patientens indlæggelsesforløb.

Fra kl. 8.30-9.00 har ergo og fysioterapeuter mulighed for at se patienter evt. deltage i uformel læring i forhold til ADL, lejring, forflytninger, omkring den enkelte patient.

 

Alle deltagerne har ansvar for at være velforberedt til konferencen.

Mødelederen, har et specielt ansvar for dette, obs. journalnotater/planer for patienten.

Ved nye patienter forventes viden om patientens habituelle tilstand, hjemmehjælp/sygepleje, hjælpemidler eventuelt boligforhold.

Plejepersonale som ikke deltager i konferencen, forventes at udveksle viden om patienternes funktionsniveau, med deltagende plejepersonale, til brug for koordinering af den tværfaglige indsat omkring patienten.

 

Deltagere: Fysio –og ergoterapeuter, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger, talepædagog. neuropsykolog, socialrådgiver.

 

Mødeleder: Den sygeplejerske og SoSa som den aktuelle dag, har den koordinerende funktion omkring X antal patienter fra sit team, forventes at redegøre med kort oplæg omkring sine patienter.

 

Rammer for konferencen:

Den tværfaglige konference foregår på 6 sal, i personalets opholdsrum.

 

Mødetidspunkt dagligt kl.9.05 til 9.25

 

Kl. 9.05-9.25 tværfaglig konference

Team 1: mandag, onsdag og fredag

Team 2: (mandag), tirsdag og torsdag

Den læge der ikke begynder stuegang kl. 9.00 deltager i tværfaglig konference.

 

Kl. 9.00 påbegyndes stuegangen (se link i højre side) følgende dage i:

Team 1: Tirsdag og torsdag.

Team 2: Mandag, onsdag og fredag.

Hvis der er et akut/aktuelt behov for en dialog med fysio – og ergoterapeuter om udvalgt patient fra den gruppe som ikke har tværfaglig konference er dette en mulighed.

 

Konferencen afholdes som udgangspunkt fra stue 1 og frem.

Kan også afholdes i tilfældig rækkefølge.

 

Lægen har en speciel pædagogisk opgave, idet evt. billeddiagnostik gennemgås/forklares for de øvrige konferencedeltagere.

 

Konferencen tager udgangspunkt i følgende punkter:

 

  1. 1. Kort gennemgang af alle/hver patient med navn, alder og diagnose/plan

 

  1. 2. På kendte patienter en kort, konkret gennemgang af patientens funktionsniveau i forhold til planen for indlæggelsen/udskrivelsen.

 

  1. 3. Der orienteres helhedsorienteret omkring nye patienter evt. af lægen, derunder diagnose, hvis muligt forventet plan for patientens udredningsforløb. Forventet fysio –og ergoterapeutisk indsats.

 

Til aktuelle tværfagligt personale, udfyldes henvisningsseddel, som er sendt til fysio- og ergoterapeutafdelingen før kl. 8.00 den pågældende opstartdag.

 

Den aftalte tværfaglige indsats/planlægning under patientens indlæggelsesforløb dokumenteres, dels af lægen i journal, obs. patientens accept, dels af sygeplejersken og dels af terapeuterne i den elektroniske patientjournal.

 

Hvis behov for efterfølgende ”tværfaglig koordinerende samtale”, omkring en patient, da aftales efterfølgende møde med aktuelle aktører.

 

På den tværfaglige konference kan der aftales emner eller aktuel patient ”problematik” som ønskes uddybet og debatteret på ”lærende konference”.

 

Koordinerende samarbejdsmøde hvert hver kvartal.

Deltagere: Fysioterapeut, ergoterapeut, ledende terapeut, sygeplejersker, SoSa samt afsnitsledende sygeplejerske.

Referencer

Ingen referencer angivet.