Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Penicillin- og medicinprovokation – AaUH og RHN

Formål

Provokationen udføres for at af- eller bekræfte mistanke om overfølsomhed for penicillin.

Beskrivelse

Visitation

Henvisninger visiteres af læge, der vurderer, om der skal foretages telefonisk forundersøgelse, indkaldes til lægesamtale i ambulatoriet eller visiteres direkte til sygeplejerskekonsultationen med udfyldt provokationsskema. Det kontrolleres, at der er målt IgE/HR-test for relevante antibiotika og evt. se-Tryptase i rolig fase, og det anføres på provokationsskemaet, hvilket præparat der skal provokeres for.
 

Udførelse i sygeplejerskekonsultationen (se bilag: sygeplejevejledning)

Provokationsskema gennemgås med patienten. Hvis der kommer nye oplysninger i forhold til visitationen, kontaktes læge. Hvis patienten er i behandling med antihistamin eller corticosteroid svarende til >10 mg Prednisolon pr døgn, og der ikke er mulighed for medicinpause, kan provokationen gennemføres, men risikoen for falsk negative resultater må haves in mente. Hvis patienten har aktuelle overfølsomhedssymptomer eller andet, der kan maskere resultaterne, udskydes undersøgelsen.

Forud for provokation måles BT, puls og FEV1/PEF, og disse målinger gentages før hver dosis og før hjemsendelse.

Dosering og observation følger standardskemaerne med mindre andet er specifikt aftalt med læge.

Provokationen foretages under anafylaksiberedskab i henhold til sygeplejevejledning. Ved eventuel overfølsomhedsreaktion behandles efter almindelige retningslinjer. Ved systemisk reaktion og behov for indlæggelse kontaktes vagthavende anæstesiolog. Som udgangspunkt skal patienten observeres 24 timer på IMA/Intensiv afdeling. Det er anæstesivagten, der vurderer, om det i det konkrete tilfælde er forsvarligt at observere patienten på akutafsnit med kontinuerlig overvågning.

Efter sidste dosis observeres patienten i 2 timer og kan så hjemsendes ved velbefindende, normal lungefunktion og upåfaldende hud. Patienten skal informeres om risikoen for senreaktioner og om at søge læge ved behov samt at informere ambulatoriet ved først kommende lejlighed.

Hvis der er planlagt lang provokation, medgives pjece og medicin. Det sikres, at patienten er orienteret om forholdsregler i forbindelse hermed.
 

Tolkning

 

+ senreaktion

÷ senreaktion

+ straksreaktion

Der er påvist overfølsomhed for det undersøgte penicillin. Det indføres i EPJ og egen læge orienteres via notat

÷ straksreaktion

IgE ikke involveret og risikoen for anafylaksi beskeden

Mistanken om overfølsomhed for det undersøgte penicillin afkræftet.

 

Det afklares, om det er relevant at gentage provokationen med et andet penicillin, for at få afklaret om dette tåles.

Patientinformation

På regionens hjemmeside under: Lungemedicinske undersøgelser og behandlinger findes nedenstående patientinformationsmateriale:

  1. 1. Lang Provokationstest ved mistænkt medicinallergi

  2. 2. Provokationstest ved mistænkt medicinallergi

  3. 3. Provokationstest ved mistænkt medicinallergi (kort provokation)

Reference

Dansk Selskab for Allergologi: Retningslinjer for udredning for penicillinallergi.