Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Total hoftealloplastik (THA) - Patientforløbsbeskrivelse

Formål

 • • At der er en ensartet høj kvalitet i modtagelse, behandling, pleje og rehabilitering af patienter, der får isat en Total Hofte Alloplastik

 • • At alt personale kender egen rolle og ansvar i samarbejdet med/og omkring patienten

 • • At patientforløbet er tilrettelagt, så unødig ventetid undgås og der ikke opstår flaskehals- problemer

 • • At patientforløbet hviler på faglig evidens og ”best practice”

 

Definition af begreber

Det aktive patientforløb: Bygger på en tværfaglig standardisering af forløb og behandling med fokus på patientens (med)ansvarlighed for sin egen behandling. Der skabes fokus på sundhed frem for sygdom og optimering af smertebehandling.

THA: Total Hofte Alloplastik

VAS: Visual Analogue Skala (VAS) er et visuelt måleredskab til vurdering af smerteintensitet samt ændring af denne. VAS kan graduere patientens oplevelse af smerten og flere målinger over tid, kan vise om der er sket en ændring i patientens smerteoplevelse

VRS: Verbal Rating Skala (VRS). Et måleredskab til vurdering af smerteintensitet samt ændring af denne. Ved anvendelsen af VRS opfordres patienten til mundtligt at beskrive sine smerter på baggrund af 5 udsagn: ingen smerter, lette smerter, moderate smerter, svære smerter og uudholdelige smerter

PAS: Plejeansvarlig Sygeplejerske / Social- og sundhedsassistent

PAF: Plejeansvarlig Fysioterapeut

PAL: Plejeansvarlig Læge

VIPS: Velvære, Integritet, Profylakse, Sikkerhed (=Sygeplejejournal)

Beskrivelse

Indholdsfortegnelse:

Total hoftealloplastik (THA) - Patientforløbsbeskrivelse1

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

1. Indledning2

2. Referencer4

3. Forundersøgelse – THA5

4. Informationsdagen - THA10

5. Indlæggelsen - THA16

6. Standard VIPS Plejeplaner / patientdagbog24

7. Pjecer24

8. Instrukser (PRI-henvisninger)24

9. Litteraturliste25

10. Bilag26

 

1. Indledning

Kort præsentation af principperne i Det Aktive Patientforløb.

Grundelementerne er:

 • • Tværfaglig standardisering af forløb og behandling

 • • Fokus på at gøre patienten (med)ansvarlig for egen behandling (patientuddannelse),
  herunder ansvar for livsstil forud for operationen (kost, tobak, alkohol, motion)

 • • Fokus på sundhed frem for sygdom. Patienten opfattes som rask med en funktionsfejl.

 • • Behandling af patienter i grupper med parallelle forløb

 • • Medinddragelse af pårørende som ressourcepersoner for patienten

 • • Optimering af smertebehandling, ernæring kvalmeprofylakse og optræning

 

Patienten

 • • Psykologiske forhold

 • • Information

 • • Tryghed

 • • Effektmæssige forhold

 • • Sociale forhold

 • • Påvirkes dagligdagen?

 • • Påvirkes arbejdsevnen?

 • • Etiske aspekter

 

Psykologiske forhold

Rolleskift fra patientrolle til aktiv medspiller som bruger af behandlingstilbud. Patienten betragtes som tidligere nævnt i vores nye koncept som en rask person med slid i et led. Han er en samarbejdspartner, der gøres medansvarlig for egen rehabilitering og ”kommer sig hurtigere” ved at påtage sig en aktiv rolle i forhold til egen optræning. De daglige færdigheder og kompetencer, som patienten havde før indlæggelsen, skal han ikke fratages, men derimod opfordres til at fortsætte med. Her kan nævnes personlig hygiejne, medicinadministration m.m. Den nuværende patientuniform udskiftes med patientens eget tøj.

Information

Informationen skal højnes fra den første brevkontakt, klinikken har med patienten i form af tilsendt pjecemateriale, der omhandler, hvad de selv skal gøre før, under og efter operationen.

Ved forundersøgelsen optimeres undervisning og information til patient og pårørende (kost, rygning, alkohol og motion – KRAM og så videre).

Patientuddannelsesdagen finder sted cirka 2 uger før selve operationsdagen. Pårørende forventes at deltage aktivt på denne dag, hvor der gives information om indlæggelsesforløbet. Der gives information af alle faggrupper, som har berøring med patienten (lægen, anæstesipersonale, plejepersonale, fysioterapeut, ergoterapeut samt kostvejleder).

Tryghed

Tryghed skabes bland andet gennem den optimerede information og undervisning i nødvendige færdigheder samt deltagelse af pårørende som aktiv medspiller under hele forløbet. Patienterne deltager i grupper og følges ad fra patientuddannelsesdagen, opereres samme uge og patienter, der skal opereres samme dag, indlægges på samme sengestue uden hensyntagen til kønsfordeling. De træner i fællesskab under indlæggelsen. Patienten følges af det samme pleje- og behandlingsteam under hele forløbet.

Effektmæssige forhold

Patient og pårørende vil evaluere processen ved at udfylde et spørgeskema inden udskrivelsen. Spørgeskemaet omhandler hele forløbet som sikring for, at vi som minimum fastholder samme kvalitet som nuværende (vi har kun de officielle patienttilfredshedsanalyser til sammenligning).

Sociale forhold

Optimeringen i det nye koncept består blandt andet i at optimere rehabiliteringen, således at patienten hurtigere bliver udskrevet og dermed kan genoptage dagligdags gøremål. Patienten kan gå på arbejde, når han/hun føler sig i stand til det (efter cirka 6 - 12 uger). Dette vil variere afhængig af erhverv. Da udskrivningskriterierne er de samme, vil de ikke være ændret i forhold til de nuværende.

Inddragelse af pårørende optimeres i det nye koncept. Pårørende forventes at deltage ved forundersøgelsen, på patientuddannelsesdagen (kaldet informationsdag fremover) og ved udskrivelsen.

2. Referencer

 

Alban, Anita, Danneskjold-Samsøe, Kjellberg, Jacob, Knudsen, Martin Strausholt, Sørensen, Jan (2. udg.) (2004) Sundhedsøkonomi, Principper og perspektiver. DSI Institut for Sundhedsvæsen.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2003) ”Strategi for det behandlende sundhedsvæsen -Patienten først” – Debatoplæg, december 2003, København.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2003) ”Et åbent og gennemsigtigt sundhedsvæsen” – Debatoplæg, december 2003, København.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Produktivitet i sundhedsvæsenet. Åbenhed og fokus, september 2005.

 

Kontrakt 2005 for Sygehuse og Sektorer det somatiske sygehusområde, Nordjyllands Amt, Kontrakt med Ortopædkirurgien.

 

Ugeskrift for læger (2004) ”Reduceret indlæggelsesvarighed ved operation med hofte- og knæalloplastik uden brug af yderlige ressourcer af overlæge Henrik Husted, sygeplejerske Gitte Holm og overlæge Stig Sonne-Holm” - 6. September.

 

Sygeplejersken (2004) ”Implementering af accelereret operationsforløb”, nr. 27.

 

Sygeplejersken (2004) ”Aktivt patientforløb med ligestillede, af Anne Trangbæk”, Nr. 30.

 

Kjærsgård, Per, m.fl. ”Revideret Joint Care Program for primær hoftealloplastikker”, oktober 2004.

 

Fysioterapeuten (2004) no. 8, Fysioterapeuterne som livline, af Vibeke Pilmark.

 

Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 2000, Medicinsk Teknologivurdering,

Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan?

 

3. Forundersøgelse – THA

Indholdsfortegnelse

Hoftealloplastikforløb

Forundersøgelsen

Præoperativt ambulant forløb

 

Henvisning

Forundersøgelse

Første samtale ved ambulatoriesygeplejerske

Samtale med ortopædkirurgisk speciallæge

Anden samtale med ambulatoriesygeplejerske

Livsstilsundervisning ved ambulatoriesygeplejerske

Inden samtale med anæstesien

Samtale med anæstesien

Ortopædkirurgisk sekretariats opgaver på forundersøgelsesdagen

Telefon kontakt fra ergoterapeuten

Præoperativt ambulant forløb

Henvisning

Patienthenvisning sendt til Ortopædkirurgien med henblik på hoftealloplastikoperation modtages i Aalborg, hvorefter de sendes til Klinik Farsø.

Inden for 1 uge modtager patienten meddelelse om tidspunkt for forundersøgelse og journalskrivning.

Sammen med indkaldelsen modtager patienten:

Forundersøgelse

Til forundersøgelsen deltager - udover patienten - en pårørende eller en nær bekendt.

Forundersøgelse udføres af ortopædkirurgisk speciallæge i Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

Her træffes beslutning om hoftealloplastikoperation.

Patient og pårørende henvender sig i receptionen og registreres af sekretæren, og sætter sig i venteværelset.

Patient og pårørende hentes i venteværelset og anvises samtale-/undersøgelsesrum.

 • • Patienten informeres om forundersøgelsens forløb, for eksempel om der besluttes operation eller ej

 • • Patientens BT, puls og BMI registreres

 • • Patienten informeres om ”Det aktive patientforløb”

 • • Patienten informeres om kostens, motionens, rygningens og alkoholens betydning i forhold til valgte operation

 • • Patienten vurderes af anæstesiolog

 • • Patienten får udleveret brev med sin informationsmødedato og operationsdato

 • • Patienten får udleveret dato for informationsdag og operation

 
Første samtale ved ambulatoriesygeplejerske
 1. 1. Gennemgang af patientoplysningsskema.

 2. 2. Måling af BT, P, vægt og højde, beregning af BMI

 3. 3. Gennemgang af eventuelt rygevaneskema hos rygere,

 4. 4. Aftale substitution under indlæggelsen – noteres på patientoplysningsskemaet.

 5. 5. Udlevering af ”patientvejledning ved knogledonation”, Klinik Farsø

 6. 6. Noterer relevante oplysninger i patientoplysningsskemaet og VIPS-forsiden

 

Samtale med ortopædkirurgisk speciallæge
  1. 1. Samtale med patient

  2. 2. Gennemgang af røntgenbilleder

  3. 3. Præsentation af protese og operationsteknik

  4. 4. Information om indlæggelsesforløb:

 • • Kort indlæggelsestid: 2 – 4 dage

 • • Ikke syg patient, men rask person, der har brug for et kunstigt hofteled

 • • Selvtræning/fællestræning/individuel træning

 • • Ophold i hvilestue, måltider i spisestue

 • • Informationsmødet – kan bruges til spørgsmål om operationen.

  1. 5. Udfærdigelse af journal – inklusiv information om ophør med NSAID – Klik på link

  2. 6. Udfærdigelse af knogledonationsskema/patientsamtykke – Se også bilag i højre side.

  3. 7. Samtykke vedrørende blodtransfusion udfyldes

  4. 8. Booking af operationstid i ”bookingsystem” i samråd med patienten

  5. 9. Udfærdigelse af ”Hoftealloplastikker– præoperativ planlægning” lægges i journalen

 

Anden samtale med ambulatoriesygeplejerske
 1. 1. Udlevere pjecen: ”Velkommen til Ortopædkirurgi Nordjylland, Klinik Farsø”

 2. 2. Kort gennemgang af principperne i ”Det aktive patientforløb”

 • • Ikke syg patient, men rask person der har brug for en hoftealloplastik

 • • Del af en gruppe

 • • Fælles træning/selvtræning

 • • Mænd og kvinder sover på samme sengestue

 • • Mobilisering på operationsdagen – aktivt træningsprogram fra dag 1

 • • Informationsmøde

 

Undtagelsestilfælde, hvor patienten ikke kommer til informationsmøde:

Demente, retarderede, blinde, døve eller ikke dansktalende patienter, hvor pårørende ikke har mulighed for at deltage i informationsmødet.

Disse patienter skal 14 dage før operationen have taget EKG + blodprøver på nærmeste sygehus. På rekvisitionen noteres at svaret skal tilgå Afsnit O4, Klinik Farsø.

Journalen markeres med en gul post-it, hvorpå der skrives: ”Journalen ses af anæstesien, når EKG og blodprøvesvar foreligger.

VIPS’en udfyldes helt og patienten informeres om at medbringe egen medicin til indlæggelsen.

 

 1. 1. Besvare individuelle spørgsmål

 2. 2. Modtage måleskemaet vedr. boligtilpasning

   1. 1. Måle crusmål, påføre målet samt patientens vægt på måleskemaets forside

   2. 2. Sikre at patientens telefonnummer er udfyldt

   3. 3. Skemaet sendes i en konvolut med relevant label til pågældende kommune samt sender denne

   4. 4. Udlevere en seddel til patienten med oplysninger om, hvor hjælpemidlerne kan hentes. Oplyse at hjælpemidlerne kan hentes 6 hverdage senere, og at de ved informationsdagen kommer til at tale med en ergoterapeut.

 1. 3. Tage kopi af ”Hoftealloplastikker – præoperativ planlægning”. Kopi lægges i journal og original afleveres til afdelingssygeplejersken for operationsafdelingen med henblik på bestilling af protese før operation

 

Livsstilsundervisning ved ambulatoriesygeplejerske

Sygeplejersken gennemgår livsstilssamtalen (KRAM) med patienten, hvor der indgår samtale om:

Kostens betydning for operationsresultatet, refererer til ”kostvejledning”

 1. a) Sund kost og væske

 2. b) Proteinrig kost

 3. c) Jernrig kost

 4. d) Pjecen: ”Kostvejledning i forbindelse med din hofte-/knæoperation” inkl. oversigten:

 

Rygevaner afklares

 1. a) Rygnings betydning for operationsresultatet

 2. b) Afklaring om der ønskes hjælp til rygestop

 3. c) Afklaring om der er behov for substitut under indlæggelsen

 

Alkoholvaner afklares

 1. a) Hvordan er forbruget af alkohol, Sundhedsstyrelsens anbefaling:

Kvinder <7 genstande ugentlig

  Mænd <14genstande ugentlig

 1. b) Alkoholens betydning for operationsresultatet

 2. c) Udlevering af pjecen: ”Alkohol og operation”

 

Motion

 1. a) Afklaring om patientens nuværende aktivitetsniveau

 2. b) Information om vigtigheden af at være i god fysisk form for operationsresultatet

 3. c) Opfordre til motion og vedligeholdelsestræning før og efter operationen

 

Inden samtale med anæstesien

Ambulatoriesygeplejersken udleverer følgende pjecer inden patienten kaldes ind til samtalen:

 1. a) ”Velkommen til anæstesiafdelingen, Farsø Sygehus” – ligger i et dokumenthotel (inklusiv fasteregler)

 2. b) ”Patientvejledning om rygbedøvelse” – ligger i et dokumenthotel

Samtale med anæstesien
 1. 1. Informere patienten om anæstesiafdelingen og tilbud om bedøveformer i relation til aftalte operation

 2. 2. Udfylde anæstesiskema

 3. 3. Ordinere blodprøver

 4. 4. (Type/screen test, væsketal, EKG, røntgen af thorax og eventuelt andre relevante blodprøver). (Eventuel daglig INR, Blodsukker x 4)

 5. 5. Hvis patienten er i AK-behandling udfyldes skemaet: ”Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling”

 6. 6. Udfylde skemaet for fasteregler (side 3 i pjecen ”Velkommen til Anæstesiafsnittet Sygehus Himmerland i Farsø, som findes i dokumenthotel)

Ortopædkirurgisk sekretariats opgaver på forundersøgelsesdagen
 1. 1. Booke tid for informationsdag:

 • • Kl. 11.15 Indkalde 6 patienter til at møde i O4

 • • Kl. 12.00 Indkalde 4 patienter til at møde i laboratoriet til blodprøvetagning og eventuel EKG

 1. 2. Udfærdige indkaldelsesbrev med tidspunkt for informationsdag og operationsdag

 2. 3. Bestille de af anæstesiens ordinerede prøver og undersøgelse til udførsel på informationsdagen

 • • Sengeafdelingens sekretær udfører følgende opgaver:

 1. 4. Klargør journalen jf. standard

 (Blodprøvesedler udskrives, eventuel røntgenhenvisning sendes)

4. Informationsdagen - THA

Indholdsfortegnelse

Hoftealloplastikforløb

Informationsdagen

 

Patientuddannelse/informationsdag

 

Dagene før informationsdagen

Informationsdag

Individuel samtale med sengeafdelingssygeplejerske eller social- og sundhedsassistent

Individuel samtale og instruktion med ergoterapeuten

Konference mellem anæstesi- og operationsafdelingenPatientuddannelse/informationsdag

Dagene før informationsdagen

Sengeafdelingens sekretær udfører følgende opgaver:

 1. 1) Klargør journalen jf. standard

 • • (Blodprøvesedler udskrives, eventuel røntgenhenvisning klargøres)

 

Sygeplejersken i sengeafdeling (INFO sygeplejersken) udfører følgende opgaver til hver patient:

 1. 1) Klargøre VIPS-forsiden og gennemse patientoplysningsskemaet

 2. 2) Udfylde ”ernæringsark til journal” med højde, vægt og BMI, sværhedsgrad af sygdom

 3. 3) Hvis patient har indvilget i knogledonation krydses af i feltet på VIPS-forsiden

 4. 4) Forberede 1 stk. navneskilt til medicinæske samt finde medicinæske

 5. 5) Forbereder 1 uringlas i plastpose med patientens navn på (uden CPR-nr.)

 6. 6) Bookinglisten ajourføres med kommentarer til de patienter der har udvidet fasteregler, – se anæstesiafsnittets pjece i dokumenthotel - AK-behandling, aftale for røntgen, eller lignende

 7. 7) 2 navneskilte uden CPR-nr. – bagpå skrives THA + sideangivelse samt højde og vægt

Informationsdag

Patienten og en pårørende inviteres til informationsdagen 12–16 dage før planlagt operation.

Dagene afholdes 1 gang ugentligt på samme ugedag (tirsdag).

Cirka 6 patienter møder kl. 11.15 i træningssalen, hvor de får deres ADL-instruktion – herefter går de i laboratoriet, og til sidst til Afdeling O4.

De resterende patienter møder i laboratoriet til blodprøvetagning og eventuelt EKG. kl. 12.00, herefter henvises patienten og den pårørende til sengeafdeling O4.

Er der eventuelt bestilt røntgen af thorax, sendes patienten dertil inden informationsmødet. Tovholderen er ansvarlig for at sende patienten.

I de tilfælde, hvor patienten ikke har haft samtale med anæstesien ved forundersøgelsen, arrangeres dette til at foregå inden informationsmødet eller straks derefter.

Kl. 13.00 er der informationsmøde, hvor patient og pårørende modtager information om indlæggelsesforløbet af: En sygeplejerske fra sengeafdelingen, en anæstesisygeplejerske og en fysioterapeut.

Informationsmødet forventes at vare cirka en time og deltagerantallet er maksimalt 12 patienter samt pårørende.

Kl. ca. 12.00 afhentes madvognen i køkkenet og anrettes. Der bydes på sandwich, kaffe og sodavand under mødet.

Mødet afholdes i afdelingens hvilestue, som også benyttes som venterum.

Før eller efter informationsmødet deltager patienten og pårørende i en individuel indlæggelsessamtale med en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.

Samtalerne forgår i afdelingens samtalerum eller andre tilgængelige lokaler (Medicinsk Ambulatorium).

Program for Informationsmøde

Program:

 

Efter hvert indlæg gives der mulighed for spørgsmål fra patienter eller pårørende.

Rækkefølgen for indlæg prioriteres af dagens tovholder.

Individuel samtale med sengeafdelingssygeplejerske eller social- og sundhedsassistent

 

Formålet med samtalen er at indhente supplerende oplysninger til patientoplysningsskemaet og skrive disse patientdata på VIPS-forsiden og på patientoplysningsskemaet.

Følgende emner gennemgås:

 • • Almene oplysninger

 • • Patientens telefonnummer

 • • Navn og telefonnumre på pårørende, samt relation.

 • • Samtykkeerklæring (pårørende, egen læge og hjemmeplejen)

 • • Cave/overfølsomhed

 • • Indlæggelsesårsag

 • • Medicinsk diagnose

 • • Anamnese:

 • • Helbredshistorie

 • • Igangværende sygepleje

 • • Sociale forhold

 • • Livsstil

 • • Boligforhold

 • • Overfølsomhed – historik

 

 • • Aktuel sygeplejestatus ved ankomsten:

 • • Kommunikation – evnen til at gøre sig forståelig og forstå, eventuel nedsat funktionsevne med hensyn til syn, hørelse og tale – brug af hjælpemidler (eksempelvis briller, høreapparat med videre)

 • • Viden/udvikling – kognitiv evne og udvikling, behov for information og undervisning, vilje og evne til samarbejde og deltagelse

 • • Respiration/cirkulation – luftvejs- og cirkulationsproblemer, behov for medicin fast eller p.n.

 • • BT og P er noteret ved forundersøgelsen

 • • Ernæring – højde, vægt og BMI forelægger fra forundersøgelsen, kostvalg under indlæggelsen registreres

 • • Udskillelse – vandladnings- og afføringsmønster – behov for hjælpemidler

 • • Aktivitet – Evnen til at klare sig selv i det daglige liv, nuværende gangdistance, brug af ganghjælpemidler

 • • Søvn - mønster for søvn, behov for sovemiddel

 • • Smerter – måles via VAS-score – (klik på link for at se instruks: ”Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt”), nuværende smertebehandlingeffekt

 • • Forbrug af NSAID – information om ophør jf. instruks

 • • Tilbyde recept på tablet Dolol ved behov (skrives af lægen ved informationsmødet)

 • • Psykosocialt – sygdomsoplevelse, krav og ønsker til indlæggelsen vedrørende behandling og pleje

 • • Åndeligt og kulturelt – livsanskuelse og religion, information om mulighed for gudstjeneste, afklare eventuel anden religiøst tilhørsforhold

 

Alle felter skal udfyldes, hvis ikke relevant/aktuelt skrives dette i feltet.

 

Gennemgang og udlevering af skemaet til knogledonation, hvis patienten har indvilliget.

 

Give information om følgende:

Selvadministration af medicin:

 • • Patientens medicinliste på patientoplysningsskemaet?, (medbragt til forundersøgelsen og opbevaret i patientens journal) udleveres og gennemgås. Der gives information om vigtigheden af, at patienten redigerer listen, hvis medicinbehovet ændres inden indlæggelsen – og medbringer listen ved indlæggelsen

 • • Ophælde egen medicin - undtagen smertestillende – i medicinæske – udlevere denne. – Æsken skal være forsynet med patientens navn og CPR-nr.

 • • Medtage egen medicin under indlæggelsen og informere om eget ansvar for daglig dosering. Såfremt patienten ingen medicin tager medsendes ingen æsker og dette anføres på VIPS arket Almene oplysninger under øvrige oplysninger: ”Patienten får ingen fast medicin”

 • • Informere om standard smertebehandling, ophældning af denne i patientens æske, samt patientens ansvar for selv at tage medicinen – også p.n.

 • • Får patienten hjælp til medicindosering af hjemmesygeplejerske, gennemgås medicinen og patienten informeres om, at vi doserer alt medicin under indlæggelse, hvis patienten får præparater, som vi ikke har i medicinrummet, informeres patienten om at medbringe denne

 • • Sygeplejehandlingen anføres på arket: sygeplejehandlinger - ”Vi doserer alt medicin”

 

 • • AK—behandling:

 • • Fragmin-sprøjter, kopi af AK-skema og kanyle-boks sendes med patient hjem

 • • Hjemmeplejen kontaktes, hvis patienten ikke selv kan tage injektionen – diverse aftaler skrives på fortrykt label på bagsiden af VIPS-forsiden

 

Afdække patientens behov for overnatning inden operationen:

 • • Lang køretid, høj alder, brug for hjælp til morgentoilette

 • • Lægelig begrundelse

  (eksempelvis: INR blodprøve aftenen før OP, svær diabetes med mere)

 

Tidspunkt for ankomst aftales med patient og sengeafdelingens sekretær

Aftalen anføres på VIPS forsiden: Almene oplysninger under øvrige oplysninger: ”Aftalt overnatning på grund af...”

Eventuel sygeplejehandling anføres på arket: Sygeplejehandlinger.

Give rundvisning

 • • Fremvise en senge-, spise- og hvilestue samt træningsrum og garderobeskab i afdelingen

Individuel samtale og instruktion med ergoterapeuten

Ergoterapeuten samtaler med alle patienter på informationsdagen jf. før beskrevet.

Ergoterapeuten instruerer også patienten i, hvorledes han bliver selvhjulpen i bade- og påklædningssituationen ved brug af de udleverede småhjælpemidler.

Patienten opfordres til at øve sig i brugen af hjælpemidlerne inden operationen, således at han/hun magter at anvende dem selvstændigt efter operationen. Det aftales ligeledes om patienten har brug for yderligere træning under indlæggelsen.

 

Personaleforbrug i forbindelse med informationsdagen.

Dagens tovholder er en sygeplejerske. Denne er ansvarlig for at

 • • Afhente af mad og service i køkkenet

 • • Klargøre AV-udstyr til brug under informationsmødet

 • • Byde velkommen, informere om indlæggelsesforløbet samt afslutte ved informationsmødet

 

Desuden deltager 2-3 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i afviklingen af de individuelle indlæggelsessamtaler med patienten og pårørende før eller efter informationsmødet. Tovholderen er ansvarlig for at hvilestuen er ren og ryddelig og at der er stole til rådighed for alle pårørende. Der lægges 2 patientdagbøger frem.

 

Konference mellem anæstesi- og operationsafdelingen

Konferencen afvikles i samme uge som patienten har været til informationsdag. Ugedagen for konferencen afhænger af, hvornår alle prøvesvar er udkommet, typisk efter 3 hverdage (fredag) Afdelingens sekretær er ansvarlig for at anæstesiskema er påsat forsiden og blodprøvesvar er lagt i patientjournalen.

Journalerne for de patienter, der har været til informationsdag gennemgås af operations- og anæstesiafdelingen i forlængelse af vanlig konference (kl. 12.45).

Patientrækkefølgen for operationsdagen afgøres, og dette noteres på den samlede patient oversigt.

Såfremt der findes lægelig begrundelse for at indlægge patienten dagen før operationen,

er ortopædkirurgisk sekretariat ansvarligt for indkaldelsen af patienten, samt informering af sengeafdelingen. Journalen markeres med en gul post-it med patientens navn og CPR-nr. samt begrundelse for indlæggelse.

Der aftales på konferencen, hvem af deltagerne, der er ansvarlig for at tilbagelevere journalerne til ortopædkirurgisk sekretariat efter konferencen, som herefter straks indkalder patienter, der skal indlægges en dag før.

Journalerne opbevares i sekretariatet indtil 2 hverdage før indlæggelsen.

5. Indlæggelsen - THA

Indholdsfortegnelse

Hoftealloplastikforløb

Indlæggelsen

 

 

Per- og postoperative forløb – Indlæggelsesforløbet

Dagen før patientens indlæggelse

Indlæggelses- og operationsdag

Modtagelse af patienten i sengeafdelingen

Præmedicin, antibiotisk behandling, tromboseprofylakse, fibrinolysehæmmer og smertebehandling

Indsovning

Lejring

Operation

Implantater

Sekretariatet

Opvågningen

Modtagelse af patient efter operation i sengeafdeling O4

Dagsprogrammer for indlæggelsesforløbet

Dag 1 - Dagsprogram

Dag 2 - Dagsprogram

Dag 3 - Dagsprogram

Dag 4 - Dagsprogram

Udskrivelse

Afvigelser

Efterambulant forløb

3 måneders kontrol ved fysioterapeut

1 års kontrol ved sygeplejerske i Ortopædkirurgisk AmbulatoriumPer- og postoperative forløb - indlæggelsesforløbet

Dagen før patientens indlæggelse

Sekretæren udfører følgende opgaver:

 

Plejepersonalet udfører følgende opgaver:

Indlæggelses- og operationsdag

 

Modtagelse af patienten i sengeafdelingen

 

 • ▪ Patienten møder kl.7.00 – fastende. Det personale der modtager patienten byder velkommen, identificerer patienten med armbånd og henviser patienten til sengestuen

Følgende opgaver løses af PAS (plejeansvarlige sygeplejerske)

 • • Følge patienten til den tildelte sengestue og seng og sikre at identifikationen på sengen stemmer overens med patienten

 • • Afdække om patienten har taget et brusebad inden ankomsten

 

Den første patient på operationsprogrammet gøres klar til operation:

 • • Instruere patienten i påtagning af patient-tøj til operation

 • • Påsætte eventuelt nikotinplaster

 • • VAS-score patienten

 • • Udføre primær ernæringsscreening

 • • Rasere patienten ved udtalt behåring

 • • Tjekke at patienten har medtaget sin medicin – æsken lægges i skuffe i sengebord. Medicinlisten skal gennemgås med patient og medicinæsken tjekkes for at indholdet stemmer overens med listen. Medicinlisten lægges i patientens journal

 • • Tjekke at medbragte hjælpemidler er påført patientens navn

 • • Udlevere præmedicin efter ordination på anæstesiskema

 • • Informere om vandladning før afgang til operationsafdelingen ca. kl. 7.45 til patient nr. 1

 • • Give information om at kirurgen vil komme og markere patientens operationsfelt med et kryds samt egne initialer på afdelingen eller operationsafdelingen jf. instruks om forvekslingskirurgi

 • • Sikre at patienten får taget BAC-test kl.7.00 ved bioanalytiker

 • • PAS dokumenterer sine handlinger i patientmappen på patientens sengebord

 • • Journalen klargøres til anæstesi- og operationsafdelingen af afdelingens sekretær

 

De efterfølgende patienter klargøres til operation ud fra rækkefølgen på operationsprogrammet.

Operationsafdelingen ringer til afdelingen cirka 15 minutter før patienten afhentes til operation. PAS informerer straks patienten samt sikrer, at patienten lader vandet før afhentningen.

Evt. blæreskanne patienten, hvis denne ikke kan lade vandet, og éngangskateterisere ved blærefyldning over 400 ml.

PAS tilbyder patient nr. 2 og 3 på operationsprogrammet et glas saft eller en kop kaffe 20 minutter efter patient nr. 1 er kørt – skal indtages indenfor 30 min. (Hvis patienten ikke har ”udvidede fasteregler” – se anæstesiafsnittets pjece i dokumenthotel).

 

Præmedicin, antibiotisk behandling, tromboseprofylakse, fibrinolysehæmmer og smertebehandling

Præmedicin ordineres ved anæstesitilsynet ved forundersøgelsen jf. standard.

Ortopædkirurgen som skal udføre operationen ordinerer, samme dag som patienten opereres,

tromboseprofylakse, antibiotika og fibrinolysehæmmer jf. standard

Smertebehandling ordineres af den opererende ortopædkirurgiske speciallæge, samt patientens vanlige medicin.

Ordinationerne skrives ind i Theriak ved hjælp af Orto Hofte – THA (dag- eller aften-) protokollen.

 

Patientidentifikation før indledning af anæstesi

(Forvekslingskirurgi)

Indsovning

Der anlægges fortrinsvis spinalanæstesi eventuel i kombination med sedativa. Dette sker i indsovningsrummet, hvorefter patienten flyttes ind på operationsstuen.

Hvis patienten har særligt ønske herom anvendes generel anæstesi, enten i kombination med spinalanæstesi eller alene. En portør kører patienten fra indsovningsrummet til operationsstuen og assisterer til den endelige lejring.

Lejring

Lejringen sker på operationsstuen. Patienten lejres i sideleje med den aktuelle side opad på et fladt leje med specialmadras af portør og operatør/operationsassistent.. Der placeres en støtte bagtil over os sacrum og fortil 2 støtter som placeres mod hoftekammen oppe og nede, så bækkenet er fikseret.

Der udføres time out procedurer – se instruks: ”Infiltrationsanalgesi og postoperativ smertebehandling ved total knæalloplastik, THA” og se instruks: ”Time out – skadestuen og amb.”

 

Operation

Operationspersonalet fremfinder de elektroniske røntgenbilleder på Easyviz.

Den hofte der skal opereres, afvaskes med klorhexidinsprit 2 gange, og der foretages steril afdækning med speciel hofteafdækning samt Ioband over hoften og femur, så der er lukket op til lysken.

Operationen foretages sædvanligvis som beskrevet Standardoperationsbeskrivelse for THA, ucementeret type og i Standardoperationsbeskrivelse for THA, Hybrid type

Operationsbeskrivelserne opdateres løbende og fungerer samtidig som en makro til tekstbehandling i journalsystemet.

Den anvendte forbinding er en Mepilex Border 10x25 cm samt Aquacel ved sivning.

Patienten flyttes fra operationslejet over i seng og lejres med pude mellem benene.

Implantater

I acetabulum anvendes: Trilogy fra Zimmer Inc., leveret af NMS. Implantatet er ucementeret.

Der kan anvendes supplerende skruefiksation.

I femur anvendes: Bi-Metric fra Biomet Inc. leveret af BiometMerck med tilhørende ledhoved af stål eller keramik. Femurkomponten til hybrid protesen cementeres med Palacos gentamicin knoglecement leveret af BiometMerck.

Postoperativt forløb

Efter endt operation køres patienten af en portør til opvågningen og forbliver der indtil udskrivningskriterierne er opfyldt - Standardkriterier for udskrivning fra opvågning til ortopædkirurgisk stamafdeling (O4)– Patienten tilbageflyttes herefter til sengeafdeling O4.

Sekretariatet

Operationsnotatet skrives i AS-400, sekretæren procedureregistrerer de anførte procedurer på procedureregistreringsarket. Booker en ambulatorietid 3 måneder efter operationen. Lægger indkaldelsesbrevet inklusiv pjecen ”Tre måneder efter THA” og evalueringsskemaet.

Opvågningen
 • • Patienten monitoreres og overvåges efter instruks

 • • Patienten tilbydes smertebehandling

 • • Patienten tilbydes vand, saft og evt. sandwich – ved længere ophold tilbydes samme kost som i sengeafdelingen

 • • Personalet i opvågningen dokumentere følgende status:

 • • Cirkulatorisk

 • • Respiratorisk

 • • Blødning – gennemsivning, dræn, autotransfusion,

 • • I.v. behandling: Tidspunkt for næste indgift af Cyklokapron og antibiotika

 • • Smertebehandling, VAS-score inden afgang

 • • Patientens egen medicin – er det givet?

 • • Kvalme – Hvilken behandling er givet?

 • • Vandladning – scanning og blæretømning – tidspunkter

 • • Spinalanæstesiens status

 • • Mængden af drikke og føde under opholdet

 

Modtagelse af patient efter operation i sengeafdeling O4

Patienten modtages i afdelingen af PAS jf. ”patientprogrammet, dag 0, efter operationen”. Følgende handlinger udføres for resten af døgnet:

 • • Observation og dokumentation af patientens smerter ved hjælp af VAS-score

 • • Ophældning af ordineret peroral smertebehandling i patientens doseringsæske, samt p.n. medicin (3 stk. tablet Morfin) ud fra ordinationer i Theriak

 • • IV antibiotika jf. Theriak

 • • Bolusindgift i infiltrationskateteret ved smertegennembrud og senest på natterunden

 • • Observation og vejledning vedrørende væske og fødeindtag

 • • Observation og vejledning af proteinrige drikke

 • • Mobilisering af patienten med gangstativ kan ske, når patienten har opnået følelse og bevægelse af det opererede ben

 • • Mobilisering af patienten i forbindelse med vandladning til bækkenstol eller toilettet

 • • Udlevering af indkaldelse til 3 måneders kontrol i terapiafdelingen inkl. pjecen:

”Tre måneder efter operation i hoften og evalueringsskemaet

Dagsprogrammer for indlæggelsesforløbet

Patienten følger patientprogrammet for ”Det aktive patientforløb”, som er fastlagt for hver dag med henblik på udskrivelse 2–4 dage efter operation. Senere udskrivelser kan forekomme.

Dag 1 – dagsprogram
 • • Patienten tilbydes et let morgenmåltid kl.6.30

 • • Postoperativ røntgenkontrol

 • • Patienten modtager stuegang ved ortopædkirurgisk læge og PAS med henblik på operationsinformation, ordination af smertebehandling og aktuel status

 • • Infiltrationskateteret seponeres ved stuegang. Kateteret kan lægge 1 døgn yderligere ved behov og efter ordination fra ortopædkirurgisk læge

 • • Det afholdes en kort konference mellem PAS og den tildelte fysioterapeut (PAF) inden 1. træning

 • • Patienten modtager fysioterapi 2 gange i dette døgn efter planlagt træningsprogram Træningen foregår på stuen sidst på formiddagen og slutter på hvilestuen. 2. gang træning foregår efter middagshvilet. Patienten instrueres ud fra udleverede pjece

 • • Patienten mobiliseres med relevant ganghjælpemiddel

 • • Patienten går til og fra toilet og bad i forbindelse med personlig hygiejne og alle toiletbesøg. Patienten følges af PAS

 • • Fra dag 1 har patienten sit eget tøj og sko på hele dagen - behageligt tøj til brug for træning og hvile

 • • Patienten tilbydes morgenmad på stuen og følges i spisestuen til de 2 hovedmåltider af PAS

 • • Patienten hviler i sin seng ml. kl. 12.30 og 13.30

 • • PAF introducerer patienten i brugen af hvilestolene, samt vigtigheden af at veksle mellem hvile og bevægelse/træning

 • • Patienten har en ADL dialog med ergoterapeuten med henblik på forståelsen for regimet i bade- og påklædningssituationen

 • • Patienten opholder sig på hvilestuen indtil aftensmaden i spisestuen – såfremt den almene tilstand tillader dette

 • • Patienten tilbydes proteindrik: minimum 2 stk. indtages dagligt

 • • Tilbydes sygehuskost

 • • Fast smertebehandling efter ordination

 • • PAS og patienten måler og dokumenterer kontinuerligt i patientens dagsprogram patientens smerte- og funktionsniveau. Vejleder i VAS-score og smertebehandling

 • • Patienten tilses kontinuerligt på hvilestuen af PAS, tilbydes drikkevarer og støttes ved mobilisering

 • • Planlægning af næste dags status/udskrivningssamtale

 • • PAS påbegynder udskrivningsplanlægningen. Dokumenteres i kontaktpersonpjecen

 • • Patient og PAS evaluerer og dokumenterer, at dagens program er nået

Dag 2 – dagsprogram
 • • Vejledes i forflytning og mobilisering ved PAS. Patienten mobiliseres med relevant ganghjælpemiddel. Enkelte patienter skal følges

 • • Klarer toiletbesøg, går til og fra toilet ved hjælp og vejledning af PAS

 • • Klare selv brusebad. Enkelte patienter kan have behov for hjælp

 • • Enkelte patienter vil modtage bade- og påklædningstræning ved ergoterapeuten

 • • Patienten modtager fysioterapi 2 gange i dette døgn jf. fastlagt program

 • • De 3 hovedmåltider indtages i spisestuen

 • • Smertebehandling justeres ved behov

 • • PAS og patienten måler og dokumentere kontinuerligt patientens smerte- og funktionsniveau. Vejledning i VAS-score og smertebehandling gives

 • • Patienten tilbydes middagshvil på stuen

 • • Patienten opholder sig på hvilestuen indtil aftenskaffen er serveret og indtaget – såfremt den almene tilstand tillader dette

 • • Patienten tilbydes proteindrik: minimum 2 stk. indtages dagligt

 • • Patienten tilbydes ispakninger efter behov – skal det med i THA?

 • • Patienten tilses kontinuerligt på hvilestuen af PAS, tilbydes drikkevarer og støttes ved mobilisering

 • • Patienten og PAS evaluerer og dokumenterer i patientens dagsprogram. Patienten opfordres til selv at skrive i programmet

 • • Staus/udskrivningssamtale jf. instruks med henblik på at sikre, at udskrivningskriterierne er opnået eller søges opnået inden for de næste dage. Ved samtalen deltager patienten, PAL, PAS og eventuel en pårørende. Eventuel deltagelse af PAF, såfremt der findes behov derfor

 • • Kontaktperson-pjecen udfyldes

 • • Planlægning med henblik på udskrivelse. Eventuel kontakt til primær sundhedstjeneste hvis behov for hjælp til personlig hygiejne, medicinadministration og eventuel agraffjernelse – såfremt egen læge ikke kan benyttes

 • • Ved behov for genoptræningsplan, udarbejdes denne af PAF

 

Dag 3 – dagsprogram
 • • Klarer toiletbesøg, klarer selv brusebad. Enkelte patienter kan have behov for hjælp

 • • Går i spisestuen til de 3 hovedmåltider

 • • Får fysioterapi efter fastlagt træningsprogram. Går med relevant ganghjælpemiddel selvstændigt eller med følge

 • • Såfremt denne ikke er afholdt dag 2 afholdes status/udskrivningssamtale

 • • Smerteniveau måles og dokumenteres iflg. VAS–score. Analgetica justeres efter behov

 • • Proteindrik: minimum 2 stk. Fuldkost/sygehuskost. Dokumenteres i patientprogrammet

 • • Patient og sygeplejerske evaluerer og dokumenterer (skema), om dagens program er nået

 • • Sidste opfølgning på udskrivelsesplan ved PAS

 • • Aftale vedrørende hjemtransport

 • • Informere om ”hotline” til afdelingen og fysioterapien efter udskrivelsen

 • • Udlevere evalueringsskema

 • • Ved udskrivelsen laves medicinafstemning og patienten medgives en kopi af medicinlisten fra Theriak. Der lægges to kopier i journalen og der faxes til egen læge

Dag 4 – dagsprogram
 • • Patienten klarer selvstændigt forflytninger, personlig hygiejne samt toiletbesøg

 • • Patienten går selvstændigt med relevant ganghjælpemiddel

 • • Fysioterapi efter fastlagt træningsprogram

 • • Instruktion i selvtræningsprogram efter udskrivelsen

 • • Går i spisestuen til de 3 hovedmåltider

 • • Smerte – og funktionsniveau måles og dokumenteres ifølge VAS–score

 • • Smertebehandling justeres efter behov

 • • Proteindrik 2 stk.

 
Udskivelse
 • • Afsnitssekretæren udskriver patienten i AS400 og videresender journalen til Ortopædkirurgisk sekretariat

 • • Epikrisen skrives og journalen ordnes jf. standard

Afvigelser

Da Det Aktive Patientforløb er et uselekteret patientforløb deltager også komplekse patient kategorier eksempelvis reumatoid artrit-patienter eller plejekrævende patienter. Dagsprogrammet vil da blive forlænget efter behov, og der udarbejdes en individuel plejeplan postoperativt dækkende både sygeplejen og genoptræningen ved fysioterapeuten.

Efterambulant forløb

 

3 måneders kontrol ved fysioterapeut

Patienten møder i Terapien

 • • Selvtræningsprogram ændres

 • • Ved evt. problemer kontaktes PAL

 

 

1 års kontrol ved sygeplejerske i Ortopædkirurgisk ambulatorium

Patienten møder i Ortopædkirurgisk ambulatorium

 

6. Standard VIPS Plejeplaner / patientdagbog

 

Printerudgave THA, Farsø

 

For at finde ovenstående plejeplan i printerudgave følg da følgende filsti:

 

K:\Ortopædkirurgien\VIPS\VIPS Fortrykte plejeplaner\Farsø\Alloplastik_osteotomi\THA

 

7. Pjecer

Alkohol og operation, Sundhedsstyrelsen

Anmodning om knogledonation (donorjournal) – Rekvireres hos Klinisk Afdeling

Dansk hoftealloplastik Register

Fasteregler for patienter, der opereres i ventelisteprojekt THA/TKA

Journalark til registrering af rygevaner, nr. 000 026, Nordjyllands Amt

Knogleudtagningsrapport – Rekvireres hos Klinisk Afdeling

Kontaktpersonpjece THA/TKA

Kostvejledning i forbindelse med din hofte-/knæoperation

Kunstigt hofteled

Patientvejledning om rygbedøvelse – Ligger i et dokumenthotel

Rygning og operation, Sundhedsstyrelsen

Transfusionsskema Region Nordjylland

Tre måneder efter operation i hoften

Træningsprogram efter operation af hofte

Velkommen til Anæstesiafdelingen, Farsø Sygehus – Ligger i et dokumenthotel

Velkommen til Ortopædkirurgi Nordjylland – Klinik Farsø

 

8. Instrukser (PRI-henvisninger)

 

Energi-, protein- og fedtindhold i kød, fisk og ost

Ernæringsark til journal

Ernæringsinstruks til THA/TKA

Evalueringsskema – Det aktive Patientforløb

Evalueringsskema fys. 3 mdr. kontrol THA

Færdigheder hos patient med kunstigt hofteled

Journalorden under indlæggelse

Journalorden ved arkivering

Hoftealloplastikker – præoperativ planlægning

KRAM (actioncard – livsstilssamtaler)

Medicinskema for patienter til Total HofteAlloplastik (THA) operation

Måleskema vedrørende boligtilpasning

Patientoplysningsskema knæ- og hofteoperation

Patientinformation om smertestillinde medicin forud for hofte- eller knæoperation

Patientprogram for hoftepatienter - eksempel

Pausering af AK-behandling forud for operation

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Præmedicin til ortopædkirurgiske patienter i Farsø

Rutine 1 års kontrol efter hoftealloplastik ved sygeplejerske

Smertebehandling efter bilateral THA og TKA

Standardoperationsbeskrivelse for THA, ucementeret type

Standardoperationsbeskrivelse for THA, Hybrid type

Status/udskrivningssamtale for THA og TKA patienter

Time out procedure

Standardkriterier for opvågningen, Farsø Sygehus

Udskrivningskriterier for THA og TKA

Udskrivelseskriterier for opvågningen, Farsø Sygehus

 

9. Litteraturliste

 

Alban, Anita, Danneskjold-Samsøe, Kjellberg, Jacob, Knudsen, Martin Strausholt, Sørensen, Jan (2. udg.) (2004) Sundhedsøkonomi, Principper og perspektiver. DSI Institut for Sundhedsvæsen.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2003) ”Strategi for det behandlende sundhedsvæsen -Patienten først” Debatoplæg december 3002, København.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2003) ” Et åbent og gennemsigtigt sundhedsvæsen” Debatoplæg december 2003, København.

 

Indenrigs- og sundhedsministeriet, Produktivitet i sundhedsvæsenet. Åbenhed og fokus, september 2005

 

Kontrakt 2005 for Sygehuse og Sektorer det somatiske sygehusområde, Nordjyllands Amt, Kontrakt med Ortopædkirurgien.

 

Ugeskrift for læger (2004) ” Reduceret indlæggelsesvarighed ved operation med hofte- og knæalloplastik uden brug af yderlige ressourcer af overlæge Henrik Husted, sygeplejerske Gitte Holm og overlæge Stig Sonne-Holm”. 6. Sep.

 

Sygeplejersken (2004) ”Implementering af accelereret operationsforløb”, nr. 27

 

Sygeplejersken (2004) ”Aktivt patientforløb med ligestillede, af Anne Trangbæk, nr. 30

 

Kjærsgård, Per, m.fl. ”revideret Joint Care Program for primær hoftealloplastikker oktober 2004.

 

Fysioterapeuten (2004) no. 8, Fysioterapeuterne som livline, af Vibeke Pilmark.

 

Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 2000, Medicinsk Teknologivurdering,

Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan?

 

10. Bilag

 

Anmodning om knogledonation (donorjournal) – side 1

Anmodning om knogledonation – side 2

Anmodning om knogledonation – side 3

Anæstesiskema

Dagsprogram – hofter – dag 1 + Dagsprogram – Dag 2 og derefter

Dansk Hoftealloplastik Register

Fasteregler for patienter, der opereres i ventelisteprojekt THA/TKA

Indkaldelsesbrev til forundersøgelse

Indkaldelsesbrev til informationsdag og indlæggelses-/operationsdag THA

Journalark til registrering af rygevaner - nr. 000 026, Nordjyllands Amt

Knogleudtagningsrapport

Medicinskema for patienter til Total HofteAlloplastik (THA) operation

Procedureregistrering

Præmedicin til ortopædkirurgiske patienter i Farsø

Registrering af blodkomponenter ved transfusion

Relevante bidiagnoser

Rygevanesamtalen

Smertebehandling efter bilateral THA og TKA

Sygeplejejournal almene oplysninger

Sygeplejejournal aktuel status

Sygeplejejournal korte meddelelser

Sygeplejejournal afvigelser

Sygeplejejournal - bagside

Transfusionsskema Region Nordjylland

Vejledning i brug af ispakninger (Gitte)

 

Hentes fra Booking-systemet

Indkaldelsesbrev til forundersøgelse

Indkaldelsesbrev til informationsdag og indlæggelses-/operationsdag – TKA

 

PowerPoint Præsentationer

PowerPoint Præsentation – Sengeafdeling / Læge – knæ

 • • Kan findes på følgende filsti: O:\Aktive patientforløb\Informationsdag-undervisning\Informationsmøde

PowerPoint Præsentation – Anæstesien – knæ

 • • Kan findes på følgende filsti: O:\Aktive patientforløb\Informationsdag-undervisning\Informationsmøde

PowerPoint Præsentation – Fysioterapien - knæ

 • • Kan findes på følgende filsti: O:\Aktive patientforløb\Informationsdag-undervisning\Informationsmøde