Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til EBUS – Endobronkial ultralydsskanning

Beskrivelse1

Præoperativt1

Postoperativt2

Oprydning3

Definition af begreber3

Formål3

Beskrivelse

EBUS udføres som et led i udredningen af patienter med diagnosen cancer pulmonis, observatio pro og enkelte andre sygdomme med glandelsvulst i mediastinum.

Undersøgelsen er en kombination af bronkoskopi og ultralydsundersøgelse af det peritrakeale og peribronkiale væv.

Via arbejdskanalen i bronkoskopet kan man ultralydsvejledt tage finnålsbiopsier af lymfekirtler i hilus områderne og mediastinum superius, samt peribronkialt voksende tumorer, på denne måde diagnosticeres og stadieinddeles patienter med lungecancer.

I visse tilfælde kan undersøgelsen erstatte en bronkomediastinoskopi i udredning af patienter med lungecancer.

Undersøgelsen foregår som ambulant undersøgelse, og kan gennemføres både i lokal analgesi ved lungemedicinerne, og i generel anæstesi ved personale fra anæstesiafdelingen.

I enkelte tilfælde ønsker lungemedicinerne samtidigt med bronkoskopi og EBUS at foretage elektromagnetisk navigationsbronkoskopi med det formål at markere eller tage biopsi fra perifert liggende lungetumorer, hvor det vurderes for risikabelt at lave en transtorakal nålebiopsi.

Hertil kræves en forud gennemført CT-skanning med 3D-rekonstruktion, og patienten skal under undersøgelsen være lejret på en speciel magnetisk navigationsplade.

En styrbar probe kan ved hjælp af det elektromagnetiske felt og CT-skanningen via bronkoskopet navigeres længere perifert, og hjælpe til at få en tilfredsstillende transbronkial biopsi.

Præoperativt

Patienten tilses af anæstesilægen i lungemedicinsk ambulatorium i forbindelse med forundersøgelsen, hvor der fastlægges et udredningsprogram for patienten. Dette sker typisk 1-2 uger før undersøgelsen. Her informeres patienten om anæstesi, evt. supplerende undersøgelser bestilles, og det aftales med patienten hvilken medicin, der skal tages på operationsdagen.

Dette anføres på tjeklisten, således at lungemedicinsk sygeplejerske er orienteret herom.

Patienten møder fastende på observationsstuen på dagen for indgrebet.

Patienten skal faste efter gældende regler – se instruksen Præoperative fasterutiner.

Vanligvis skal patienten indtage vanlig medicin på dagen, men det skal aftales ved anæstesitilsynet.

Peroperativt

Patienten hentes i fællesskab af anæstesi- og ambulatoriepersonale på observationsstuen. Lejres herefter på undersøgelseslejet med hovedpude under knæene og dyne over kroppen. Patientidentifikation og indikation for undersøgelsen kontrolleres.

Prøvesvar gennemgås.

Der anlægges venflon på højre overekstremitet, non-invasiv blodtryksmåling på venstre overekstremitet.

Saturationsføler på højre hånd.

EKG-elektroder med tre afledninger, medmindre andet er ordineret.

Anæstesien indledes og vedligeholdes med propofol og remifentanil.

Patienten ventileres ved hjælp af larynxmaske, medmindre der er kontraindikationer herimod.

Skopet passerer fint igennem larynxmasker str. 3-5, og kan om nødvendigt passere igennem endobronkial tube str. 9,0.

Lungemedicineren overfladeanalgeserer larynx, trachea og bronkier med lidocain-spray peroperativt.

Dette minimerer, efter indledning og start på undersøgelse, patientens hostereflekser og anæstesidybden kan typisk mindskes.

Det er vigtigt at samarbejde med operatøren, således at der ikke foregår respirationsbevægelser, når biopsinålen skydes frem igennem trachea. Lungemedicineren vil typisk bede om en apnø hertil.

De udtagne glandelbiopsier præpareres på stuen, og skal gennemses af en laborant for egnethed. Først når der er opnået tilfredsstillende prøver, er undersøgelsen slut.

Postoperativt

Ved undersøgelsens afslutning afbrydes infusion propofol og remifentanil. Der gives ikke længerevarende analgetika forud for vækning, pt. er lokalanalgeserede i halsen og har sædvanligvis ikke smerter efter indgrebet.

Efter vækning skal patienten være fuldt vågen og orienteret, kunne trække vejret dybt, hoste og være smertefri, inden overflytning til observationsstuen.

På observationsstuen observeres patienten med non-invasiv blodtryksmåling, pulsoxymetri og respirationsfrekvens. Der noteres værdier for hjertefrekvens, blodtryk, ilt-saturation samt respirationsfrekvens hvert kvarter den første time, herefter hver halve time. Der gives nasalilt 3 liter/minut.

Patienter med hjertesygdom og behov for EKG-monitorering eller kompliceret forløb skal observeres i den centrale opvågningsafdeling, idet personalet her har specifikke kompetencer komplicerede postoperative forløb. Beslutning herom træffes af anæstesilægen.

I tilfælde af smerte gives tablet paracetamol 1 g p.n.

Der skal gå minimum to timer efter sidste lidocain-spray i svælg og trachea, før patienten må indtage væske eller fast føde per os.

Patienten må ikke føre bil eller være alene i det første døgn.

Hvis ovennævnte ikke kan opfyldes, skal patienten indlægges på lungemedicinsk afdeling.

Anæstesilægens DECT-telefonnummer noteres på opvågningsskemaet med mulighed for kald ved problemer.

Lungemedicinsk læge har ansvaret for at udskrive patienten til hjemmet.

Oprydning

Anæstesiapparat rengøres og monteres med nyt udstyr samt testes.

Dropstativ, injektomater og anæstesibord rengøres.

Anæstesibord opfyldes i henhold til skema.

Det noteres på memo-blok, hvad der mangler i bord og apparat, og det fyldes i baljen på afdelingen før du sætter den på plads i skabet, således at din kollega den næste dag kan fylde bordet op.

Definition af begreber

EBUS = Endobronkial ultralydsskanning.

Formål

At beskrive standardprocedure for anæstesi til patienter, der skal have lavet EBUS.