Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hornhindedonation, indhentelse af samtykke på klinisk afdeling

 

Fremgangsmåde

Ved dødsfald på klinisk afdeling, laves en hurtig gennemgang af patienten for egnethed til hornhindedonation. Patientjournal gennemgås og afdøde inspiceres senere af læge fra Patologiafdelingen.
Kontraindikationer for donation er smitsomme/overførbare kroniske/livstruende sygdomme, såsom: HIV/AIDS, hepatitis A (aktiv), B og C, leukæmi og lymfom, okulær cancer eller mistanke om disse.

Anamnestiske kontraindikationer for donation er oplysninger som mand med homoseksuel adfærd, stiknarkomani, prostitution, hurtigt progredierende demens af ukendt årsag eller recipient af organ eller væv.

En komplet liste over udelukkelse fra hornhindedonation er beskrevet i reference 1.

Bemærk: Hornhindedonation er ikke muligt ved dødsfald i tidsrummet fredag kl. 12.00 til søndag kl. 12.00 pga. manglende mulighed for videre procedure på Kapellet i dette tidsrum.

Hvis afdøde umiddelbart er egnet som donor, kan Den Danske Hornhindebank kontaktes på hverdage kl. 8-17 (se kontaktoplysninger), som undersøger afdødes status i Donorregistret. Hvis afdøde har givet samtykke til hornhindedonation, kan afdøde køres på kølerum af Logistikafdelingen, når samtykket i Donorregistret er journalført, og der er foretaget dødsbekræftelse/ligsyn. Hvis afdødes samtykke forudsætter nærmeste pårørendes accept, eller hvis afdøde ikke er registreret i Donorregistret, indhentes informeret samtykke fra nærmeste pårørende.

Den sundhedsfaglige person giver en generel information til nærmeste pårørende, som omfatter følgende:

 • • At der er mangel på donorhornhinder til transplantation i Danmark

 • • At en hornhindetransplantation er eneste mulighed for at bedre synet, undgå smerter eller undgå fjernelse af øjet for mange øjenpatienter

 • • At tilladelse til donation kan være givet af afdøde (fx via Donorregistret eller det røde donorkort) eller ved, at nærmeste pårørende giver samtykke

 • • At udtagning af øjne foretages på Kapellet efter Den Danske Hornhindebanks instrukser

 • • At indgrebet udføres forsigtigt og skånsomt

 • • At øjenhulerne bagefter udfyldes med gazetampon og lukkes pænt sammen, hvilket gør at indgrebet ikke vil være synligt efterfølgende, og at det således fortsat vil være muligt med fremvisning af afdøde til pårørende. Det kan en sjælden gang ske, hvis donor har fået blodfortyndende medicin, at det kommer til at bløde efterfølgende, og der kan forekomme hæmatomer omkring øjenhulerne.

 • • At der tages blodprøve til screening for smitsomme sygdomme (herunder HIV og hepatitis)

 • • At nærmeste pårørende kan modsætte sig indgrebet, eller kan vælge ikke at tage stilling

 • • Samtykke til hornhindedonation fra én enkelt nærmeste pårørende er tilstrækkeligt

 • • Såfremt blot én enkelt nærmeste pårørende har udtalt sig imod indgrebet, foreligger der ikke samtykke

 • • At tilladelse til hornhindedonation ikke også automatisk er ensbetydende med tilladelse til anden organdonation eller hospitalsobduktion

 • • Der kan opstå forhold, hvor donation efter samtykke alligevel ikke er mulig

 

Giver nærmeste pårørende samtykke og dette er uden kendskab til afdødes status i Donorregistret, informeres den/de om, at Den Danske Hornhindebank vil undersøge afdødes status i Donorregistret før et eventuelt donationsindgreb.

 

Det videre forløb efter samtalen, ved samtykke

Det journalføres, hvilken information der er afgivet, navn på vedkommende, der har afgivet samtykket og dennes relation til afdøde, samtykkets omfang (at det omfatter hornhinder), tidspunkt for samtalens afslutning, samt den sundhedsfaglige persons navn og titel.

Journal, dødsattest og evt. obduktionsbegæring afhentes på afdelingen af Kapellets personale. Afdøde skal være bragt til Kapellets kølerum inden for 12 timer efter dødens indtræden. Der skal være foretaget dødsbekræftelse/ligsyn. Overskrides de 12 timer, kan vævet ikke anvendes til hornhindedonation.

Der skal ikke foretages yderligere fra den kliniske afdelings side.

En læge fra Patologiafdelingen vil stå for grundig gennemgang af patientjournal, inspektion af afdøde for fysiske tegn på smitsom/overførbar sygdom, og, i samarbejde med kapelassistent, udfyldelse af udtagningsrapport. Udtagning af blodprøve og af øjne samt forsendelse af vævet til Den Danske Hornhindebank foretages af kapelassistent.

Proceduren tager 1 time, og afdøde kan herefter lægges tilbage på køl eller i kiste, såfremt der ikke skal udføres obduktion.

Pårørende kan, ved særligt ønske herom, via den kliniske afdeling, som kontakter Kapellet, få at vide, om øjnene blev udtaget.

Ved obduktion

Hornhindedonation kan ved samtykke også udføres, selvom der begæres obduktion. Ved samtykke til obduktion og hornhindedonation, afkrydses feltet for ”Udtagning af væv til patientbehandling” på Obduktionsbegæringen.

Ved organdonation

Hvis der også foreligger samtykke til hornhindedonation, informeres Den Danske Hornhindebank automatisk via transplantationskoordinatorerne.

 

Kontaktoplysninger

Den Danske Hornhindebank

Indgang H14, Plan 2, H209

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 139

8200 Aarhus C

Tlf.: 78 46 32 42

 

Kapellet v/Aalborg Universitetshospital

Ørstedsvej 38

9000 Aalborg

Tlf.: 97 66 83 70 / 97 66 83 75

Målgruppe

Læger og andet sundhedspersonale på kliniske afdelinger, der indhenter samtykke til hornhindedonation

 

Formål

At informere kliniske læger og andet sundhedspersonale om hornhindedonation og fremgangsmåde herfor ved dødsfald på kliniske afdelinger.

 

Problemstilling

Den Danske Hornhindebank, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital indsamler, forarbejder og distribuerer donorhornhinder til danske patienter. Hornhinderne indsamles fra i alt 21 sygehuse fordelt over hele Danmark, herunder også Aarhus Universitetshospital. Hornhinder fra personer ned til 6 år kan anvendes til donation, og der er ingen øvre aldersgrænse.

Behovet for hornhindetransplantater i Danmark er ca. 600 pr. år. Dette behov dækkes med ca. 70 % fra danske donorer. Én hornhindedonor leverer sædvanligvis hornhinde til to recipienter, og i sjældne tilfælde fire.

 

Definitioner

Nærmeste pårørende: samlevende ægtefælle eller samlever, registreret partner, slægtninge i lige linje og alt efter de konkrete forhold, søskende. Også adoptivbørn og plejebørn vil være omfattet.

Sundhedsfaglig person: Behandlingsansvarlig læge, sygeplejerske eller anden sundhedsperson, der er oplært i at informere og indhente samtykke til transplantation.

Samtykke: Samtykket behøver ikke at være direkte, men kan være stiltiende (nærmeste pårørende vælger ikke at modsætte sig indgrebet inden 6 timer efter afslutningen af samtalen om samtykke).

 

Referencer

 1. 1. Link til e-doc, Region Midtjylland med Generel information om hornhindedonation indeholdende link under referencer til pdf-dokument med udelukkelseskriterier.

 2. 2.  Link til Den Danske Hornhindebank, Aarhus Universitetshospital