Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patienter på Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen - Hobro

Beskrivelse

Afsnittet modtager patienter i aldersgruppen 15 år og der over. Den akutte patient, som meldes, skal falde ind under generel medicinsk område, hvor der ikke påkræves akut vurdering af specialeafdeling eller kirurgisk behandling. Henvisning af akutte og elektive patienter til regionens sundhedsvæsen.

 

Der indlægges ligeledes subakutte patienter efter aftale med læge eller læge fra andet afsnit/sygehus. Lægefagligt godkendes det, at patienten kan modtages. Forløbslederen i afsnittet vurderer pladsmulighed.

 

Der modtages akutte patienter til Småskadeklinikken efter henvisning fra egen læge eller vagtlæge. Selvhenvendere anmodes om at kontakte egen læge eller vagtlæge.

Småskadeklinikken og behandlersygeplejerskefunktionen i AMA, Aalborg Universitetshospital, Hobro.

 

Der modtages ikke traumepatienter på Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen - ej heller 112-kørsler eller patienter, der triagerer rød eller orange.

 

Afsnittet er en del af Beredskabsplanen for Aalborg Universitetshospital – se Beredskabsplan Aalborg UH.

 

Det tilstræbes, at patienter ikke skal omvisiteres eller flyttes unødigt.

 

Kun efter aftale modtages afdøde personer - Dødsfald i AMA - Aalborg Universitetshospital, Hobro.

 

Forløbsleders funktion

Patienter meldes via SMS fra AMK. SMS indeholder ingen patientoplysninger.

Patienten vises herefter på Cetreatavlen. Her ses cpr. nr., navn og indlæggelsesårsag, som noteres på akutjournal-blanketten.

 

I de tilfælde, hvor patienten meldes fra andre afdelinger, oprettes der advis på Cetreatavlen. Kommer patienten f.eks. fra Daghospitalet oprettes patienten manuelt på tavlen.

 

Uddelegerer modtagelse af patienten til sygeplejerske. Informerer forvagt.

 

Angiver stue, hvor patient skal modtages, der tages højde for behov for overvågning, isolation, lift, etc.

 

Skaffer specialseng til de patientgrupper, der kræver dette.

 

Forløbsleders funktion ved ankomst

Kalder modtagende sygeplejerske og forvagt

Følger patienten ind på stuen

 

Indlægger patienten i epj

Klargør id-bånd

(ovenstående gøres af afsnit-sekretær i dagtid på hverdage)

 

Patientforløbet aktiveres på C-view.

 

Sygeplejerskes funktion ved ankomst

Identificer patienten og påsætter Id-bånd.

 

Triagering inden for 10 minutter og retriagering i forhold til triageringsfarve indtil patienten er set af forvagt og TOKS angivet.

Der reageres efter retningslinjer på triageniveauet.

Akut intervention iværksættes efter ABCDE-vurdering.

 

Modtagende sygeplejerske triagerer, ABCDE-vurderer, bestiller Medicinske Rutine-blodprøver og EKG, lægger eventuelt venflon og opstarter væskebehandling. Optager sygeplejeanamnese og opretter problemarket Akut sygeplejestatus i epj, hvor anamnese og akut sygeplejestatus dokumenteres.

 

Blodprøver (Medicinske Rutine-blodprøver) og EKG bestilles som fremskyndet, livsvigtigt hvis nødvendigt.
Prøvetagning i Hobro i tidsrummet kl. 23.00-07.00.

Koordinerer eventuelt, at patienten kommer på Røntgenafdelingen.

 

Ud fra ABCDE og afhængig af indlæggelsesårsag udføres: VAS-score, urinstix og eventuelt U-D/R.

 

Medicin administreres og dispenseres efter ordination.

 

Kontakt til samarbejdspartnere hvis nødvendigt, eventuelt hjemmesygeplejerske, hjemmehjælp, egen læge etc.

 

Der foretages følgende screeninger:

Ernæringsscreening, tryksår, MRSA, og abstinensscore på patienter til afrusning.

 

Andre opgaver

Vurdering af selvmordsrisiko.

 

Kontakt til kommune, hvis behov for underretning.

 

Vurdering af patientens sikkerhed - herunder om han/hun kan lades alene. Fast vagt, sikring af omgivelser og hjælpemidler.

 

Pårørende-oplysninger registreres i epj.

 

Der indhentes samtykke til behandling samt samarbejde og information med relevante samarbejdspartnere.

 

Pårørende informeres og inddrages i behandling efter patientens ønske.

 

Patient og pårørende informeres om forventet indlæggelsesforløb i afsnittet og ventetider.

 

Patient og pårørende informeres om afdelingens døgnrytme (madtider, køleskab/kaffe, døgnåben, dagligstue).

 

Patient og pårørende informeres eventuelt om klagemuligheder.

 

Udlevering af sygehustøj, og hjælp til omklædning, hvis nødvendigt.

 

Anskaffe hjælpemidler eller sætte navn på patientens egne medbragte hjælpemidler.

Anskaffe seng svarende til patientens behov - herunder bariatri, apopleksi, tryksårstruede etc.

 

Værdigenstande kan deponeres i Informationen.

 

Patient og pårørende informeres om patientens mulighed for at opbevare tøj etc. i eget skab med lås. Der hjælpes med at pakke ud, hvis nødvendigt.

 

Eventuel opbevaring af patientens eget medicin aftales.

 

Ved patienter, der ikke forstår eller ikke taler dansk, kan rekvireres tolkebistand.

 

Alle værdier og informationer føres i epj under Akut Sygepleje.

Al medicin administreres i Columna.

Alle ekstraordinære blodprøver konfereres med forvagt inden bestilling.

 

Definition af begreber

Akut patient: er en patient der kommer til behandling og udredning på grund af akut opstået sygdomssymptomer

Subakut patient: er en patient som henvises til indlæggelse efter aftale, da patientens tilstand tillader at udredning og behandling opstartes inden for få dage

Epj: den elektroniske patientjournal, som anvendes på Aalborg Universitetshospital

Triage: et prioriteringsredskab, der sikrer, at patienterne bliver vurderet og behandlet i rækkefølge efter alvorligheden af den enkelte patients sygdomsbillede ud fra fastlagte faglige kriterier

ABCDE-vurdering: en systematisk prioriteret gennemgang af patientens tilstand

Akutjournal: det skema, som patienternes vitale værdier noteres på ved modtagelse, den umiddelbare triagering, skemaet opbevares i patientens journal som dokumentation

C-view: digital oversigtsskærm som angiver indlæggelsesårsag, aktionsdiagnose, triagering, indlæggelsestid, TOKS, noter, personaleoversigt og tildelte kontaktpersoner med telefonnr.

TSM: Tværsektorielle Meddelelser, elektronisk kommunikationssystem til samarbejde med kommuner

COLUMNA: system til administration af medicin og FMK

Forløbsleder: Visiterende sygeplejerske med ansvar for visitation, organisering, planlægning og sikkerhed for patientforløbene i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen.

Formål

  • • At sikre at relevant behandling iværksættes så hurtigt som muligt og justeres i takt med patientens udvikling i tilstand

  • • At sikre en klar og effektiv opgave- og arbejdsfordeling mellem samarbejdspartnere i modtagelsen af den akutte patient

  • • At sikre det bedst mulige faglige resultat for patienten i form af funktionsevne og livskvalitet efter udskrivelse

  • • At sikre rettidig reaktion på objektive fund og prøvesvar

  • • At sikre patienten og eventuelle pårørende inddrages i behandlingsforløbet

Referencer