Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansættelse, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling for læger

Formål

At sikre:

Definition af begreber

 • • Opslag af lægestillinger sker for introduktionslægers vedkommende med en summarisk stillingsannonce, da stillingsindholdet er fastlagt af uddannelsesbestemmelserne. Hoveduddannelsesforløbene opslås af videreuddannelsesregionerne efter en nøje fastlagt procedure både med hensyn til opslag, standardiserede ansøgninger, ansættelsessamtaler og udformning af ansættelseskontrakter. Der er et regionalt regelsæt for ansættelse af overlæger.

 • • MUS = (medarbejderudviklingssamtaler) = Udviklingssamtalen for ledere og for medarbejdere. Alle medarbejdere mødes en gang årligt med nærmeste leder for at planlægge kompetenceudvikling m.v. For yngre læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger gør vejledersamtalerne det ud for MUS.

 • • Vejledersamtaler: Halvårlige samtaler mellem uddannelsessøgende yngre læge og vedkommendes kliniske vejleder om justering af uddannelsesforløbet.

 • • Central introduktion: Foregår 1 gang månedligt for sygehusets nyansatte og inkluderer undervisning i brandbekæmpelse og genoplivning. For lægers vedkommende er der desuden en dag med introduktion til forskningsmuligheder, litteratursøgning, idéklinik m.v.

 • • Afdelingsvis introduktion: Første ordinære arbejdsdag modtages lægen af en læge med høj charge, oftest den ledende overlæge, vises rundt i afdelingen, præsenteres for medarbejderne og orienteres.

 • • Individuel månedsplan for nyansat læge: En plan for de enkelte dages aktiviteter under den første måneds ansættelse med introduktion til forskellige elektroniske systemer, undersøgelsesteknikker m.v.

 • • Generelle uddannelsesplaner: Et skema for, hvornår i uddannelsesforløbet den enkelte læge skal introduceres for nye patientkategorier, kliniske problemstillinger, operationer m.v.

 • • Arbejds- og stuefordelingsplan: Et skema, der viser Øjenafdelingens langtidsplanlagte aktiviteter fordelt på lokaler, læger og øvrigt personale.

 • • Uddannelsesansvarlig overlæge: Overlæge med overordnet ansvar for planlægning, koordination og gennemførelse af yngre lægers uddannelse.

 • • Uddannelseskoordinerende yngre læge: Yngre læge med ansvar for at bistå den uddannelsesansvarlige overlæge med særligt udgangspunkt i kendskab til yngre lægers forhold.

 • • Porteføljemappe: En samling af dokumenter, der understøtter uddannelsesforløbet til speciallæge.

 • • LUF: Lægernes uddannelsesforum er et sted på sygehusets hjemmeside, hvor der er oplysninger og links med relation til speciallægeuddannelsen.

 • • Personlig uddannelseskonto: Afdelingslæger og overlæger ved Aalborg Sygehus har hver især en personlig uddannelseskonto, der kan disponeres til løbende efteruddannelse i form af deltagelse i kurser og kongresser, bogindkøb, studieophold m.v.

 • • Regionale efter- og videreuddannelsestilbud: På ”PersonaleNet” er der henvisninger til et bredt sortiment af supplerende uddannelser inden for f.eks. ledelse.

Beskrivelse

Læger i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger

Fra og med introduktionen i afdelingen fremgår lægens arbejde i afdelingen af arbejds- og stuefordelingsplanen. Den første måneds introduktionsplan udleveres i papirform til den nyansatte i form af en individuel månedsplan.

I øvrigt planlægges arbejdet med henblik på opnåelse af et trinvist tiltagende kompetenceniveau i overensstemmelse med diverse uddannelsesbestemmelser fra Sundhedsstyrelsen og Videreuddannelsesregionen. Uddannelsen forgår med assistance af kliniske vejledere, uddannelseskoordinerende yngre læger og uddannelsesansvarlig overlæge.

Speciallæger

Afdelingslæger og overlæger bliver ansat i henhold til en stillings- og funktionsbeskrivelse, der angiver yderligere specialisering ud over speciallægeanerkendelsens krav. Denne yderligere specialisering og almindelig vedligeholdelsesuddannelse, lederuddannelse m.v. er i princippet den enkelte speciallæges eget hovedansvar. Det forventes, at speciallægen selv tager uddannelsesinitiativer. Initiativer kan dog også udgå fra afdelingsledelsen. Efteruddannelsesinitiativerne drøftes ved MUS-samtaler og ved forekommende anledninger. Der kan bevilges op til 10 efteruddannelsesdage med løn pr. år. Den økonomiske ramme for efteruddannelsen er overlægernes og afdelingslægernes personlige uddannelseskonti. Ansøgninger om frihed og økonomi til uddannelsesaktiviteter foregår i det elektroniske ansøgningssystem kursus- og tjenesterejser.

Det forventes, at overlæger i løbet af det første par år af ansættelsen påbegynder en eller anden form for uddannelse i ledelse.

Firmasponsorerede arrangementer

Deltagelse i alle typer firmasponsorerede arrangementer forudsætter tilladelse. Der skal derfor udfyldes elektronisk ansøgning i hvert enkelt tilfælde – også selv om deltagelse i arrangementet ikke kræver fravær fra arbejdet eller økonomiske udgifter.

Links

Bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse nr. 155 af 7. marts 2006 om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse nr. 654 af 3. juli 1996 om uddannelse af speciallæger

Lægernes uddannelsesforum

Regionens kursuskatalog Plan2learn udbyder forskellige kompetencegivende kurser samt lærings- og vejledningskurser specifikt for læger

Lægeforeningen Nordjylland udbyder møder og kurser for læger i Nordjylland, herunder møder arrangeret af Efteruddannelsesudvalget og Lægekredsforeningen for Nordjylland

Aalborg Universitet, Institut for Læring udbyder kurser inden for læring og pædagogik

Rejseinformationer findes under kursus- og tjenesterejser

Personalepolitikker i Region Nordjylland