Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af kliniske retningslinjer i Hjerte-lungekirurgisk Afsnit

Formål

At sikre en ensartet høj faglig kvalitet i behandlingen af patienter på baggrund af den til enhver tid gældende evidens.

Målgruppe

Afdelingens ledere og medarbejdere, som er involveret i patientbehandlingen.

 

Anvendelsesområde og metode

Der skal i foreligge kliniske retningslinjer hvad angår supplerende diagnostik, behandling, pleje og rehabiliteringsudfordringer, hvad angår de hyppigst forekommende patientgrupper og for komplicerede patientforløb i Hjerte-lungekirurgisk afsnit, Klinik Hjerte-lunge, Aalborg Universitetshospital.

 

Det er vigtigt at notere sig, at kliniske retningslinjer og instrukser ikke kan erstatte faglige lærebøger.

 

Hvor der foreligger nationale retningslinjer anvendes disse. Ved fravalg af relevante kliniske retningslinjer beskrives og begrundes dette i patientjournalen.

 

Alle ovennævnte kliniske retningslinjer publiceres og er tilgængelige i sygehusets PRI-system der fungerer som afdelingens instruksbog.

 

Lokale kliniske retningslinjer og instrukser udfærdiges så vidt muligt på basis af enten en litteraturgennemgang, kongres og kursusdeltagelse samt ved samarbejde med kolleger i andre Thoraxkirurgiske centre, specielt Skejby Sygehus, med hvem Hjerte-lungekirurgisk afsnit, Aalborg Universitetshospital, har en samarbejdsaftale. På sigt er det målet af de to afdelingers kliniske retningslinjer og instrukser skal samordnes.

 

Nedenstående handleplan træder i værk når der identificeres behov for en ny klinisk retningslinje/instruks. Det kan fx dreje sig om situationer hvor en utilsigtet hændelse peger på et behov for en ny klinisk retningslinje og hvor klinisk personale efterspørger en ny retningslinje for at kunne udføres det kliniske arbejde på betrykkende vis.

 

Efterlevelsen af de kliniske retningslinje bliver vurderet gennem analyse af afdelingens resultater via de tilbagemeldinger afdelingen får fra Dansk hjerteregister, det Nationale Indikatorprojekt (NIP) og databasen hvortil afdelingens behandling af cancer esofagus/cardia indmeldes. Endvidere foregår der en ad hoc kvalitetsovervågning når forskningsprojekter med fokus på klinisk og/eller patientoplevet kvalitet gennemføres og publiceres.

 

Handleplan for udarbejdelse af kliniske instrukser/retningslinjer i relation udrednings-, behandlings- og plejeforløb for patienter indlagt i Hjerte-lungekirurgisk afsnit, Aalborg Universitetshospital.

 

Konkrete mål

 

 

 

At sikre patienterne et standardiseret, sikkert, effektivt og koordineret udrednings-, behandlings-, pleje og rehabiliteringsudfordringer i Hjerte-lungekirurgisk afsnit, Aalborg Universitetshospital eller efter udskrivelsen herfra.

Tiltag

 

Tidligere instrukser/kliniske retningslinjer opdateres løbende, når ny viden foreligger.

Nye instrukser/kliniske retningslinjer udarbejdes, når der identificeres et behov herfor. Instruksen skal beskrive et givent udrednings-, behandlings-, plejeforløb eller rehabiliteringsforløb.

Forefindes nationale eller internationale retningslinjer lægges disse til grund for udfærdigelse af den lokale instruks/retningslinje.

Tidsramme

 

 

Der må højst gå én måned fra det tidspunkt hvor behovet for en ny instruks/klinisk retningslinje opstår til en sådan er udformet.

Ansvarlig for gennemførelse

 

 

Specialeledelsen

Ledende overlæge godkender instrukser der udelukkende er af lægelig relevans og instrukser relateret til perfusionsafsnittet. Afsnitsledende sygeplejersker godkender dokumenter der udelukkende er af sygeplejefaglig relevans for de respektive afsnit. Øvrige dokumenter godkendes i fællesskab

Midler til rådighed

 

 

Personale ressourcer

Kursus/kongresdeltagelse

Litteraturstudier

Undervisning og personalemøder

Overvågning af målopfyldelse

 

Journalaudit

 

Ansvarlig opfølgning

 

 

Specialeledelsen