Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sundhedsfaglig kontaktperson ved Klinik Kvinde-Barn

 

Formål

At sikre at alle patienter/den gravide får tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson eller et team af sundhedsfaglige kontaktpersoner og at den sundhedsfaglige kontaktperson/teamet løser opgaven ud fra nedenstående beskrivelse.

 

Definition af begreber

Ved sundhedsfaglig kontaktperson forstås: sundhedsfaglig person tilknyttet den enkelte patient/den gravide med særligt ansvar for sikring af sammenhæng i patientforløbet under indlæggelse og i ambulante forløb

Sundhedsfaglige kontaktpersoner kan være:

 • • læger.

 • • sygeplejersker.

 • • social- og sundhedsassistenter.

 • • jordemødre.

 

Sundhedsfagligt kontaktpersonsteam består af: de relevante sundhedsfaglige kontaktpersoner.

Behandling: tiltag indenfor udredning, behandling og pleje.

Jordemoderkonsultation: tilbud til alle gravide om sundhedsfremmende og forebyggende konsultation.

Patientforløb: de aktiviteter, kontakter og hændelser som en patient/gravid oplever i forhold til den sundhedsfaglige ydelse i Klinik Kvinde-Barn, Sygehus Vendsyssel

Patienter med særlige behov: defineres som alle patienter, der har en eller flere af følgende aktions eller bidiagnoser

 • • Cancer

 • • Obs. cancer

 • • Hjerteinsufficiens

 • • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

 • • Type-2 diabetes

 • • Skizofreni

Kontaktpersons-/mødekort: informations- og oplysningskort om kontaktperson, tidspunkt for undersøgelse og mødested. I afdelingen findes der fire typer:

 • • Velkommen til Obstetrisk Ambulatorium

 • • Velkommen til Gynækologisk Ambulatorium – for henholdsvis Hjørring og Frederikshavn

 • • Velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling – en med henblik på indlæggelse i afsnit 105/G3 og for indlagte patienter i afsnit 105

 • • Velkommen til Børneafdelingen – Sygehus Vendsyssel

 

Beskrivelse

Alle gravide, alle indlagte patienter herunder også patienter med særlige behov i Klinik Kvinde-Barn skal være tilknyttet en sundhedsfaglig kontaktperson/team inden for 48 timer efter indlæggelsen.

Ambulante patienter med mere end 1 besøg skal være tilknyttet en sundhedsfaglig kontaktperson.

Ambulante patienter med særlige behov skal være tilknyttet en sundhedsfaglig kontaktperson ved 1. ambulante besøg.

Den gravide tildeles sundhedsfaglig kontaktperson ved andet ambulante besøg, som er første jordemoderkonsultation.

Den sundhedsfaglige kontaktperson/teams opgaver og ansvar ophører, når et behandlingsforløb i sygehusregi afsluttes – se nedenstående under telefonkontakt.

 

Den sundhedsfaglige kontaktperson/team har et særligt ansvar for at sikre patienten/den gravide oplever et koordineret og veltilrettelagt forløb af de sundhedsfaglige ydelser ved:

 • • Jordemoderkonsultation

 • • Modtagelse

 • • Undersøgelse og behandling

 • • Omsorg og pleje

 • • Information og vejledning

 • • Udskrivelse eller overflytning

 

Den sundhedsfaglige kontaktperson/ teams opgaver:

 • • Har den opsøgende rolle i kontakten med patienten og pårørende.

 • • Påtager sig det overordnede ansvar for indlæggelsesforløbet.

 • • Sikrer kontinuitet, helhed og kvalitet i det enkelte patientforløb under indlæggelse og/eller i det ambulante forløb.

 • • Varetager planlægning og koordinering af behandlingen omkring patienten.

 • • Det tilstræbes, at den sundhedsfaglige kontaktperson så vidt muligt er til stede i den periode, som patienten er indlagt.

 • • Er ansvarlig for, at patienten er orienteret om sundhedsfaglig kontaktperson/teams rolle og den praktiske funktion i hverdagen

 • • Udfører eller delegerer opgaverne omkring patienten, herunder planlægger udskrivelse

 • • Ved overflytning til andet afsnit/afdeling kan patienten beholde sin kontaktperson, hvis dette vurderes som muligt. Ellers tildeles patienten en ny kontaktperson så hurtigt som muligt, dog senest 24 timer efter overflytning.

 • • Ovenstående sikres ved, at patienten er bekendt med, hvem der træder i den sundhedsfaglige kontaktperson/teams sted, når hun/han ikke er til stede. Samtidig skal patienten vide, hvornår den sundhedsfaglige kontaktperson/team igen kan træffes i forløbet.

 

Særlig opgave for jordemoderen, som sundhedsfaglig kontaktperson:

 • • Jordemoderen følger den gravide og dennes pårørende gennem hele graviditeten

 • • Samtidig skal den gravide informeres om, at hun kan møde andre jordemødre i forløbet

 • • Det er jordemoderen, der er ansvarlig for koordinationen af kontakt til sygehus, almen lægepraksis og andre relevante instanser

 

De praktiske foranstaltninger:

Ambulant

Den gynækologiske ambulante kvindes (incl. ”pakkeforløb”) sundhedsfaglige kontaktperson er:

 • • Den læge der ser patienten til første undersøgelse og/eller forsætter forløbet med patienten

 • • Det er ambulatoriesygeplejersken, som udleverer kontaktpersons-/mødekort med navn på den sundhedsfaglige kontaktperson og informerer kvinden om sundhedsfaglig kontaktpersonsordning.

Den gravide kvinde i et normalt graviditetsforløb:

 • • Konsultationsjordemoderen

 • • Konsultationsjordemoderen sikrer sig, at kvinden har fået forløbsplanen udleveret ved første ultralydsscanning.

Den gravide kvinde med et kompliceret ambulant graviditetsforløb er:

 • • Den behandlende læge

 • • Det er ambulatoriesygeplejersken eller social- og sundhedsassistenten, der udleverer kontaktpersons-/mødekort med navn på den sundhedsfaglige kontaktperson og informerer kvinden om sundhedsfaglig kontaktpersonsordning

Det ambulante barn:

 • • Den læge eller sygeplejerske der ser patienten til første undersøgelse og/eller fortsætter forløbet med patienten.

 • • Det er ambulatoriesygeplejersken, som udleverer kontaktperson-/mødekortet med navn på den sundhedsfaglige kontaktperson og informerer barn/forældre om sundhedsfaglig kontaktpersonordning.

 

Indlagte

Den indlagte kvindes sundhedsfaglige kontaktpersonsteam er:

 • • Den behandlende læge, som gerne er lægen fra det ambulante besøg/forløb.

 • • Den sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, der udfører indlæggelsessamtalen.

 

Det indlagte barns sundhedsfaglige kontaktperson er:

 • • Den behandlende læge, som kan være lægen fra det ambulante besøg/forløb.

 • • Den sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, der udfører indlæggelsessamtalen, og som har flere sammenhængende arbejdsdage i forløbet.

 

Tildeling som kvindens eller barnets sundhedsfaglige kontaktperson sker ud fra arbejdsplanen og tilstedeværelse i forløbet.

Foregår indlæggelsessamtale i forbindelse med ambulatoriebesøg og tildelte sundhedsfaglige kontaktpersoner ikke er tilstede ved indlæggelse, ændres til den sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, som modtager kvinden ved indlæggelse. Navn ændres således i CSC og på kontaktperson-/mødekort, når kvinden modtages i afsnittet.

Det er sygeplejersken eller social- og sundhedsassistenten, der informerer om sundhedsfaglig kontaktpersonsordning og udleverer kontaktpersons-/mødekort med navnene på det sundhedsfaglige kontaktpersonsteam.

 

Sundhedsfaglig kontaktpersons-/mødekort - type og udfyldning af kortet

 • • Der anvendes specialkort tilrettet det enkelte område

 • • Kortet skal altid udfyldes med ny mødedato, hvis dette er aktuelt

 • • Udfyldes af den, som udleverer kortet jævnfør ovenstående

 • • Der anvendes altid fortrykte/printede navnelabel på patienten

 

Telefonkontakt:

 • • Ambulante forløb kan ringe til ambulatoriets sekretariat i telefontiden

 • • Indlagte patienter kan ringe til det afsnit hvor hun har været indlagt indtil 1 døgn efter udskrivelsen eller efter individuel aftale, hvis spørgsmålet har relation til den aktuelle indlæggelse

 • • Kvinder efter fødsel kan ringe indtil besøg af sundhedsplejersken

 

Dokumentation:

Hjørring:

 • • Plejepersonalet noterer i CSC navn på sundhedsfaglig kontaktpersoner og tidspunkt for tildeling heraf.

 • • Jordemoder noterer det i forløbsplanen/vandrejournalen

Frederikshavn:

 • • Plejepersonalet noterer i CSC navn på sundhedsfaglig kontaktpersoner og tidspunkt for tildeling heraf.

Dokumentationen betyder:

 • • At patienten har fået tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson/team.

 • • At der er udleveret kontaktpersons-/mødekort med navn på den/de sundhedsfaglige kontaktperson/team

 • • At patienten er informeret om sundhedsfaglig kontaktpersons ordning.

 

Lægesekretær/sekretær i jordemodercenteret:

 • • Sekretæren registrerer sundhedsfaglig kontaktperson/team i PAS

 

Referencer

Den regionale retningslinje

Sundhedsloven nr 546 af 24. juni 2005 23a § 90a: 5 Kontaktpersoner.