Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kirurgisk abort før uge 12+0,

Plejeplan, Dagafsnit G3

 

Beskrivelse

Sygepleje-

Diagnose:

Risiko for postoperative komplikationer i relation til kirurgisk abort

Mål:

At undgå postoperative komplikationer

Handlinger:

 

Medinddragelse

Igennem dialog give pt. mulighed for at deltage i planlægning, udførelse og evaluering af sygeplejen ved præoperativ sygeplejesamtale samt løbende under opholdet via sundhedsfaglig kontaktperson/er.

 Ifølge: Planlægningssamtale og Sundhedsfaglig kontaktperson

Information/

Undervisning

Før operationsdagen:

 • • Pt. har fået tilsendt informationspjecen: Valg af abortmetode ved provokeret abort, og ved forundersøgelse udleveres pjecen: Kirurgisk abort

På operationsdagen:

 • • Være opmærksom på om pt. har yderligere behov for information.

 • • Sikre, at pt. er informeret om muligheden for en Abortsamtale før aborten.

 • • Informere løbende om forventet ventetid inden operationen.

 • • Orientere evt. pårørende om, hvornår pt. forventes tilbage i afsnittet efter operationen, og at de kan blive på stuen/opholdsstuen i ventetiden.

Før pt. tager hjem:

 • • Sikre, at pt. er informeret om indgreb og videre plan, evt. af ansvarlig læge.

 • • Informere om forholdsregler efter hjemkomsten: Smerter, vaginalblødning, infektionsrisiko og sygemelding (i henhold til patientinformationspjecen).

Ifølge: Afslutningssamtale og Sygemelding og rekreation efter operation.

 • • Informere om eventuelle psykiske reaktioner, herunder muligheden for Abortsamtale efter minimum 3 uger.

 • • Informere om at påbegynde P-piller på OP-dagen, hvis dette er relevant.

 • • Informere om kontrol af evt. spiral – udlevere pjece herom.

Støtte

 • • Pt. opfordres til at have en pårørende med på operationsdagen.

 • • Tilsyn efter den enkelte pt’s behov, minimum hver 2. time efter operationen.

 • • Opfordres til at ”kalde” ved hjælp af kaldesystem, når hun har brug for hjælp/støtte/vejledning.

 • • Lytte til og samtale med pt. om bekymringer i relation til indgreb og behandling.

 • • Tage kontakt til pårørende efter pt’s ønske, hvis ikke denne er til stede.

Miljø

 • • Pt. placeres på enestue.

 • • Tilbyde pt., at hun kan se TV.

 • • Sikre, at kaldesystem og betjening til seng er indenfor rækkevidde.

 • • Vise kvinden toiletforhold (bind) og patientskab med mulighed for aflåsning.

 • • Spørge til om vinduet skal være åbent eller lukket, gardin/persienner til eller fra.

 • • Behagelig temperatur på stuen.

Grundlæggende sygepleje

Ernæring:

 • • Postoperativt tilbyde og servere mad og drikke når pt. ønsker det

 • • Sikre at pt. har spist og drukket.

Personlig hygiejne:

 • • Tilbyde rent bind og trusser efter behov.

 • • Tilbyde hjælp til nedre toilette efter behov.

 • • Følge pt. ved første toiletbesøg postoperativt.

Observation/

Overvågning

Præoperativt:

 • • Tilsyn mhp. reaktion på faste, blødning, smerter og psykisk påvirkning.

Postoperativt:

 • • At pt. er vågen og klar ved tiltale.

 • • Naturlig hudfarve, evt. lidt bleg.

 • • At pt. er varm og tør.

 • • Blødning:

 • • tilladelig blødning < AS3-2.

Ifølge: Vaginalblødning beskrevet ved foto, ord og gram.

 • • Venflon/drop:

 • • funktion af drop.

 • • hud omkring venflon.

Ifølge: Perifere venekatetre(venflon) 5.1.1.

 • • Smerter i forhold til VAS-skalaen:

 • • dokumentation af VAS i Postoperativ Sygeplejestatus under Smerter.

 • • VAS </= 3 er acceptabelt i såvel hvile som aktivitet

 • • Kvalme/opkastning

 • • tidspunkt, mængde, udseende.

 • • Vandladning – senest 4 timer efter OP.

 • • Psykisk tilstand.

Før pt. tager hjem:

 • • Sikre, at pt. har haft vandladning.

 • • Sikre, at der er vaginal blødning svarende til max. L-3.

Ifølge: Vaginalblødning beskrevet via foto, ord og gram.

Speciel sygepleje

Præoperativt:

 • • Forberedelse til operation.

Ifølge: Klargøring af operationspatient og Præoperative retningslinjer 6.1.

 • • Informere om blødning, smerter, kvalme i forbindelse med Cytotec.

Postoperativt:

 • • Vedrørende venflon/drop:

 • • Venflon proppes, når pt. kan drikke.

 • • Angiv mængde af afsluttet iv-væske, der er givet under operationen og på opvågningen i Postoperativ Sygeplejestatus/ernæring.

 • • Venflon seponeres, når pt. er velbefindende, kan være oppegående, og der er tilladelig blødning (jf. observation af blødning).

 Ifølge: Perifere venekatetre 5.1.1.

Lægemiddel-

Administration

 • • Pt. administrerer selv eventuel vanlig fast medicin.

 • • Udlevere tbl. Cytotec efter ordination i Medicinmodulet. Informere pt. om hvordan disse skal anbringes i vagina, evt. udføre det for pt.

 • • Give præ-medicin samtidig med at pt. får Cytotec.

 • • Give smertestillende medicin postoperativt efter ordination i Medicinmodulet hvis VAS >3.

Ifølge: Postoperative smerter, plejeplan.

 • • Give p.n. medicin, hvis pt. har brug for yderligere smertestillende og/eller kvalmestillende i henhold til ordinationer i Medicinmodulet.

 • • Give Rhesusprofylakse efter ordination.

Ifølge: Rhesusprofylakse.

 • • Dokumentere i Medicinmodulet at medicin er givet

Ifølge: Medicinering – lægemiddeladministration og   Postoperative smerter, plejeplan

 

Koordinering

 • • Modtager telefonorientering om pt.’s opvågningsforløb.

 • • Læse opvågningsjournal og notat om operation i EPJ.

 • • Sikre, at eventuel recept er lagt på receptserver.

 • • Sikre, at pt. bliver hentet i afsnittet af pårørende, når hun skal hjem og sikre, at hun ikke er alene den første nat.

 • • Sygeplejen dokumenteres.

 • • Der laves en kort afslutningsstatus på pt. i Postoperativ sygeplejestatus under Helhedsvurdering.

Ifølge: Afslutningssamtale.

 • • Eventuelt bestille / udlevere ambulant tid.

 • • På journalforsiden noteres:

 • • afslutningsdato/klokkeslæt, initialer på sundhedsfaglige kontaktpersoner og journalen anbringes på hylden: udskrevne.

 

 

 

Definition af begreber

Plejeplan = plan for fremadrettet pleje af et patientforløb

Kirurgisk abort før uge 12+0 = provokeret abort med gestationsalder mindre end 12+0

Pt. = patient

OP = operationsafsnit

Abortsamtale = En støttende samtale før og/eller efter aborten. Udføres ved sygeplejerske, som er uddannet til dette.

 

Formål

At sikre en ensartet og individuel pleje af høj kvalitet med patientsikkerheden i fokus.

 

Referencer i PRI

Abort - Kirurgisk provokeret abort i 1. trimester  

Abortsamtale - tilmelding

Afslutningssamtale

Dokumentation af sygeplejen ved SVE

Infektionshygiejnen:

 Perifere venekatetre (venflon) 5.1.1

 Præoperative retningslinjer 6.1

Klargøring af operationspatient

Medicinering-lægemiddeladministration

Medicinering - lægemiddeldispensering

Planlægningssamtale

Rhesusprofylakse

Postoperative smerter

Sundhedsfaglig kontaktperson

Sygemelding og rekreation efter operation

Vaginal blødning beskrevet ved foto, ord og gram

 

 

Andre referencer

Abortsamtale:

http://www.rn.dk/NR/rdonlyres/8EA42094-3A91-4A0C-9C51-DADEC5BBE9A9/0/Abortstøttesamtaler_3.pdf