Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale – Hjerte-lungekirurgisk Afdeling T – Thoraxintensivt Afsnit TIA

Samarbejdsaftale for intensivt behandlingskrævende thoraxkirurgiske patienter, indlagt på Thoraxintensivt Afsnit (TIA)

Samarbejdsaftale for intensivt behandlingskrævende thoraxkirurgiske patienter, indlagt på Thoraxintensivt Afsnit (TIA)1

Beskrivelse1

Koordinering af samarbejde1

Evaluering1

Samarbejdssituationer2

Hvornår skal en thoraxkirurgisk patient konfereres med vagthavende fra TIA/overflyttes til TIA?2

Hvornår kan en patient tilbageflyttes fra TIA til Afdeling T?2

Respiratorisk2

Cirkulatorisk2

Monitorering2

Ernæring2

Dialyse2

Smertebehandling2

Arbejdsgange2

Lægeniveau2

Overflytning af patient2

Overflytning af patient fra Afdeling T eller Skadestuen til TIA3

Ikke akut situation3

Akut situation3

Overflytning af patient fra andet sygehus til TIA3

Overflytning af patient fra TIA til Afdeling T3

Overflytning af thoraxkirurgisk patient fra TIA til anden intensivafdeling eller andet sygehus3

Stuegang på TIA4

Sygeplejerskeniveau4

Overflytning af patient fra Afdeling T til TIA4

Overflytning af patient fra afsnit TIA til Afdeling T4

Tværfaglig Udskrivningskonference4

Definition af begreber5

Formål5

Beskrivelse

Koordinering af samarbejde

Specialeansvarlig overlæge i TIA/TV, afsnittets overlæger, afdelingslæger og den kontaktansvarlige overlæge i Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling har det daglige lægefaglige ansvar for koordinering af samarbejdet i henhold til denne aftale, mens afsnitsledende sygeplejerske på TIA og afsnitsledende sygeplejerske på Afdeling T har det overordnede sygeplejefaglige ansvar.

 

Evaluering

Samarbejdsaftalen vil blive evalueret hvert andet år eller tidligere ved behov.

Samarbejdssituationer

Hvornår skal en thoraxkirurgisk patient konfereres med vagthavende fra TIA/overflyttes til TIA?

Til en intensivplads visiteres patienter med akutte sygdomme og tilstande, resulterende i truende eller manifest, potentielt reversibel dysfunktion af et eller flere vitale organsystemer.

Når en patient indlagt på Afdeling T vurderes ustabil, trods lægelige relevante tiltag, således at der er behov for vejledning/hjælp til intensiv pleje, observation og behandling.

Indlæggelsen på TIA påhviler speciallægen fra TIA.

Hvornår kan en patient tilbageflyttes fra TIA til Afdeling T?

For at en patient kan flyttes fra TIA til Afdeling T, skal Afdeling T kunne give følgende behandling/pleje:

Respiratorisk

 • • CPAP maksimalt hver anden time.

 • • Lungefysioterapi: Maksimalt x 2 dagligt.

 • • Ilt/atmosfærisk luft via varmtvandsfugter.

 • • Inhalationsbehandlinger med bronkolytika/mukolytika/steroider.

 • • Sugning i glat kanyle og svælg.

Cirkulatorisk

I.v. infusioner af Cordarone®

Som hovedregel skal patienter, som har behov for inotropisk behandling ikke ligge på afdeling T. I sjældne tilfælde kan der på Afdeling T være behov for opsætning af øvrige inotropika og kronotropika i forbindelse med akut intervention, indtil overflytning til TIA kan effektueres.

Monitorering

 • • Non-invasiv BT.

 • • Arrytmimonitorering.

 • • Iltsaturation.

 • • Blodsukker.

 • • Døgnurinopsamling med henblik på nyrefunktionsbestemmelse.

Ernæring

Afdeling T viderefører og eller justerer ernæringsplaner fra TIA.

Dialyse

Hæmodialyse kan udføres på afdeling T i samarbejde med Nyremedicinsk Afdeling.

Smertebehandling

Såfremt patienten har en længere smerteanamnese på TIA, skal patienten ved udskrivelsen have udarbejdet en smertebehandlingsplan til videre brug på afdeling T. Nyopererede hjertepatienter uden tidligere smerteanamnese udskrives med analgetika i henhold til instruks for smertebehandling af nyopererede hjertepatienter.

Arbejdsgange

Lægeniveau

Overflytning af patient

Generelt gældende for såvel akutte som ikke-akutte overflytninger af thoraxkirurgiske patienter:

Der skal udfærdiges et journalnotat ved thoraxkirurgisk læge om årsagen til overflytningen, og den thoraxkirurgiske læge foretager medicinstatus i det elektroniske medicinsystem, og al medicin skal pauseres i det elektroniske medicinsystem.

I alle tilfælde af overflytning af patient fra Afdeling T til TIA skal der være lægeledsagelse.

Thoraxkirurg eller thoraxkirurgisk sygeplejerske informerer pårørende om overflytning til TIA.

Overflytning af patient fra Afdeling T eller Skadestuen til TIA

Ikke akut situation

Thoraxkirurgisk bagvagt/bag-bagvagt tager kontakt til TIA-vagthavende speciallæge og aftaler vurdering/overflytning til TIA. Hvis thoraxkirurgisk bagvagt ikke er til stede eller er optaget af andet arbejde, tager thoraxkirurgisk forvagt efter konference med thoraxkirurgisk bagvagt/bag-bagvagt kontakt til TIA-vagthavende speciallæge, som herefter tager stilling til, om patienten skal overflyttes direkte, eller om thoraxkirurgisk bagvagt/vagthavende speciallæge TIA skal tilse patienten før overflytning. Thoraxkirurgisk bagvagt/bag-bagvagt møder på TIA og aftaler behandlingsforløb med TIA-vagthavende speciallæge, så hurtigt som muligt/ved først givne lejlighed.

Akut situation

Thoraxkirurgisk vagthavende (forvagt/bagvagt eller bag-bagvagt) kontakter TIA-vagthavende speciallæge direkte, som herefter tager stilling til om patienten skal overflyttes direkte. Såfremt patienten overflyttes direkte uden forudgående konference med thoraxkirurgisk speciallæge, skal thoraxkirurgisk forvagt/bagvagt kontakte sin bagvagt eller bag-bagvagt og orientere om overflytningen. Herefter skal thoraxkirurgisk speciallæge kontakte TIA-vagthavende speciallæge og aftale behandlingsforløb.

Overflytning af patient fra andet sygehus til TIA

Thoraxkirurgisk bagvagt sikrer sig ved kontakt til TIA-vagthavende speciallæge, at der er kapacitet til at modtage patienten.

Thoraxkirurgisk bagvagt og TIA-vagthavende speciallæge modtager patienten på TIA og aftaler behandlingsforløbet. Ved patientens ankomst til TIA skal thoraxkirurgisk forvagt tilkaldes til journalskrivning. Ved behov konfererer thoraxkirurgisk bagvagt med sin bag-bagvagt.

Overflytning af patient fra TIA til Afdeling T

Det tilstræbes aftalt på daglig morgenkonference, hvornår patienten er klar til overflytning til Afdeling T. Såfremt det er muligt, varsles det dagen før udskrivelse. Overflytningen aftales imellem sygepleje-koordinator i TIA og Afdeling T.

Såfremt en patient skal overflyttes udenfor dagtiden, skal det altid ske efter aftale mellem TIA-vagthavende speciallæge og thoraxkirurgisk bagvagt eller bag-bagvagt.

Ved en overflytning til afdeling T udfærdiges af TIA-vagthavende journalført udskrivningsnotat, inklusiv resumé af forløbet i TIA, indbefattet alle fremadrettede ordinationer (Medicinering – Dokumentation af medicinstatus og medicinering i intensiv- og intermediær afsnit) som sugning, iltterapi, fysioterapi, lejring, evt. med angivelse af tidsbegrænsning. Desuden foretager anæstesilæge medicinstatus i det elektroniske medicinmodul.

I tilfælde af, at der ved konference mellem T-læge og intensivist er aftalt et behandlingsloft, der indebærer, at en tilbageflytning til TIA med henblik på videre intensivterapi er udsigtsløs, anføres dette samt baggrunden herfor i journalen. Det anføres endvidere i journalen, om patienten og/eller pårørende er informeret.

Såfremt T-læger i løbet af det videre postoperative forløb i sengeafdelingen mener, at forudsætningerne for behandlingsloftet har ændret sig, konfereres den tidligere beslutning med overlægen på TIA (hverdage dagtid), og beslutningen journalføres.

Såvel TIA’s plejepersonalet som TIA’s læger er opmærksomme på og vil, på forespørgsel, være behjælpelige med tilsyn/rådgivning i forbindelse med disse komplekse forløb.

Stuegang på TIA sker ved, at TIA-vagthavende speciallæge foretager daglig journalisering.

Overflytning af thoraxkirurgisk patient fra TIA til anden intensivafdeling eller andet sygehus

Det skal altid konfereres med thoraxkirurgisk bagvagt eller bag-bagvagt, om patienten kan overflyttes til anden intensivafdeling eller andet Sygehus. Såfremt patienten skal have anden stamafdeling i denne sammenhæng, påhviler det thoraxkirurgisk bagvagt eller bag-bagvagt at aftale dette.

Stuegang på TIA

Såfremt thoraxkirurgisk læge ønsker at ordinere ny/ændre behandling skal dette altid ske i samråd med TIA-vagthavende speciallæge, som har det endelige behandlingsansvar i tæt samråd med en eventuel operatør eller thoraxkirurgisk bag-bagvagt, hvis operatøren har forfald.

Ved specifikke undersøgelser og behandling foretaget af thoraxkirurgisk læge journalfører thoraxki-rurgisk læges fund og konklusion.

Samtale med pårørende foretages primært af TIA-vagthavende speciallæge, men med assistance fra thoraxkirurgisk læge, når dette vurderes hensigtsmæssigt (evt. ud fra pårørendes ønske).

Sygeplejerskeniveau

Overflytning af patient fra Afdeling T til TIA

 • • Thoraxkirurgisk sygeplejerske ledsager patienten til TIA.

 • • Thoraxkirurgisk sygeplejerske udarbejder sygeplejestatus i forhold til patientens aktuelle tilstand og problemstilling.

 • • Herudover gives kort mundtlig rapport om bl.a. de pårørende, om patienten har spist eller er fastende.

Opdatering af givet medicin, så intensiv-sygeplejersken ved hvad der er givet/ikke givet. Hvis thoraxkirurgisk sygeplejerske har kvitteret for ophældning af medicin i det elektroniske medicinsystem, skal denne registrering ophæves så intensiv sygeplejerske kan administrere medicinen efter overflytning.

 • • Opdateret væskebalance frem til overflytningstidspunktet.

 • • Thoraxkirurgisk sygeplejerske opdaterer sygeplejeanamnesen i forhold til helbredsoplysninger, herunder patientens habituelle tilstand og sociale forhold, om muligt medtages speciel medicin.

 

Overflytning af patient fra afsnit TIA til Afdeling T

 • • Ansvarshavende sygeplejerske fra TIA opdaterer dagligt ansvarshavende sygeplejerske fra Afd. T om status på T-patienter på TIA og evt. planlagt overflytning.

 • • Hvis der planlægges overflytning, oplyses om plejebehov inkl. evt. behov for fast vagt - gerne dagen i forvejen.

 • • Når overflytningen er planlagt, kontakter TIA-sygeplejersken Afdeling T ca. ½ time før den fysiske overflytning. I den forbindelse oplyser TIA-sygeplejersken om patientens aktuelle behov for ilt behandling, intravenøse infusioner m.v.

 • • Når patienten ankommer til afdeling T, installerer thoraxkirurgisk sygeplejerske og TIA-sygeplejerske sammen patienten.

 • • Mundtlig overlevering foregår som udgangspunkt uden for sengestue. Særlige opmærksomhedspunkter ridses kort op, hjerterytme/pacemaker, afvigelser i forhold til medicin, smerteproblematik, delir, evt.særlige hensyn i forhold til pårørende.

 • • Forinden overflytning skriver TIA-sygeplejerske sygeplejestatus med søgeord somatik, som knyttes til problem ”status ved overflytning fra intensiv”.

 • • TIA-Sygeplejerske opdaterer sygeplejeanamnesen - under kontaktårsag, i forhold til helbredsoplysninger, herunder også patientens habituelle tilstand og sociale forhold.

 • • TIA-sygeplejersken dokumenterer patientens ABCDE-værdier inklusiv seneste vægt og væskeind- og udgift fra midnat til dags dato. Det skrives i status hvis T-sygeplejerske skal bestille særlige blodprøver.

Tværfaglig Udskrivningskonference

I tilfælde af langvarigt (>14 dage) eller komplekst intensivt pleje- og behandlingsforløb, som ofte fordrer en forventningsafstemning såvel for professionelle som patient og pårørende, bør der inden udskrivelsen fra intensivt afsnit arrangeres en tværfaglig udskrivningskonference.

Dette behov aftales mellem de to afsnit og tilrettelægges af den intensive sygeplejeledelse med deltagelse af relevant speciallæge- og sygeplejerepræsentanter fra begge afsnit om muligt inkluderende patient og pårørende. Andre relevante faggrupper kan deltage.

Konferencen afholdes optimalt få dage før udskrivelsen i tidsrummet 12-14 på Intensiv og dokumenteres efterfølgende i journalen af deltagende intensive læge.

Definition af begreber

TIA – Thoraxintensivt Afsnit, Intensiv Syd, Klinik ABK, Aalborg Universitetshospital

Afdeling T – Hjerte-lungekirurgisk Afdeling, Klinik ABK, Aalborg Universitetshospital

Formål

Samarbejdsaftalen beskriver arbejdsgange og kommunikation i forbindelse med evt. overflytning og behandling på TIA, og tilbageflytning til Hjerte-lungekirurgisk Afdeling T af intensivt behandlingskrævende thoraxkirurgiske patienter.