Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oxygenmåler GJD-L1C fra Geopal

 

Formål

At sikre, at korrekt betjening og vedligehold af oxygenmåler GJD-L1C sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Referencer: Instruktionsbog GJD-L1C fra Geopal system A/S.

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Oxygenmåler GJD-L1C fra Geopal

Sirene på gangen

Handsker af isolerende materiale

Sikkerhedsbriller

Nitrogen

Fremgangsmåde

 

Vedligehold

 

Mandag- onsdag- fredag, kontrolleres og aflæses oxygenindholdet i rummet. Data noteres på skema som hænger på væggen i laboratoriet.

 

Oxygenindholdet aflæses på display, og skal ligge mellem 19,5-23,5 vol.%.

 

Logbog

Alle serviceeftersyn, reparationer og problemer skrives i logbogen.

 

Test af alarm på oxygenmåler GJD-L1C

Alarmen afprøves hvert 1/2 år.

 

Oxygenmålerens første alarmgrænse er sat til 18 vol.% O2, og derunder vil alarmen gå i gang i fryserummet.

Oxygenmålerens anden alarmgrænse er sat til 16 vol.% O2 og derunder vil sirenen på gangen gå i gang.

 

Afprøvningen foregår ved at der forsigtigt pustes nitrogen på O2-føleren med den manuelle aftapningsslange (mrk. liquid) på nitrogentank XL-240.

Der skal pustes til displayet viser <16 vol.% O2, for at sirenen går i gang på gangen.

 

Alarmhåndtering

Normalt består atmosfærisk luft af 21 vol.% O2. Ved en O2 koncentration på 18 vol. % begynder det at blive kritisk for mennesket.

Hvis der er udslip af nitrogen i rummet vil oxygenmåleren GJD-L1C give alarm, når O2 niveauet falder til 18 vol.%, og ved et fald til yderligere under 16 vol.% vil sirenen på gangen gå i gang.

 

Ved alarmering mellem 16 vol.% og 18 vol.% undersøges årsagen, og der afventes til O2 niveauet stiger.

Når O2 målerens display igen viser >18 vol.%, skal der trykkes nedad på kontakten mrk. RESET.

 

Sikkerhed

Farlige egenskaber ved nitrogen:

  • • Fortrænger ilt og er kvælende.

  • • Har en lav temperatur og fordamper hurtigt.

  • • Kontakt med væsken kan medføre forbrændinger på hud og øjne.

  • • Opvarmning medfører trykstigning med risiko for sprængning.

  • • Gassen er lettere end luft.

Personlig beskyttelse

Brug sikkerhedshandsker af isolerende materiale.

Brug beskyttelsesbriller der fuldstændigt beskytter øjnene. 

 

Serviceeftersyn

Årligt serviceeftersyn/kalibrering.

Se serviceaftalen i ”servicemappen”.

  

Geopal system A/S