Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse og forbehandling af medicinsk flergangsudstyr

 

Formål 1

Definition af begreber 1

Beskrivelse 2

Prioritering, instrumenter 2

Modtagelse, kontrol og forbehandling af brugte instrumenter 2

Modtagelse af ubrugte instrumenter 3

Manuel rengøring 4

Ultralydsbehandling 4

Betjening 4

Vedligehold (rengøring) 5

Testkørsel 5

Dokumentation 6

Referencer 6

Formål

Vejledning i processen omkring modtagelse og forbehandling af medicinsk flergangsudstyr med henblik på at sikre størst mulig renhedsgrad og korrekt funktion forud for genanvendelse.

Definition af begreber

Instrument: Betegnelsen instrumenter vil i det følgende blive anvendt for det medicinske flergangsudstyr. Instrumenterne modtages fra operationsafsnittene og øvrige behandlings- og sengeafsnit. Til brugte instrumenter regnes ligeledes instrumenter, der returneres fra reparation eller er nyindkøbte, lånte eller leasede.

Ubrugte instrumenter: Som ubrugte instrumenter regnes instrumenter, som er blevet pakket ud i forbindelse med operation/behandling, men ikke har været i direkte kontakt med blod og legemsvæsker. Da der altid vil være usikkerhed om renhedsgraden, skal disse inden fornyet emballering rengøres og desinficeres.

Ultralydsbehandling er en forbehandling af instrumenter, der er vanskelige at rengøre alene ved manuel eller mekanisk behandling samt ved instrumenter, der umiddelbart ikke visuelt kan inspiceres. Det drejer sig om rørformede, hullede, spaltede, krogede dele og dele med gevind og koblinger. Det kan også være almindelige instrumenter, der er særligt snavsede.

Ultralyd er lydsvingninger i området 16.000-40.000 Hz. Ultralydsrenseren har lydsvingninger på ca. 35.000 Hz. Hz = herz = lydsvingninger/sek. Ultralyd er virksomt på hårde overflader, især rustfrit stål, mens materialer som latex, blød plast og træ absorberer ultralyd og derfor gør denne behandling uvirksom.

Sikkerhed: Forbehandling af instrumenterne udføres altid med handsker og plastforklæde. I det omfang der er risiko for stænk og sprøjt under arbejdets udførelse, skal der bæres beskyttelsesbriller eller visir. Der bør udvises speciel omhu ved håndtering af skarpe/spidse instrumenter.

 

Beskrivelse

Prioritering, instrumenter

Personalet, som møder kl. 7, indsamler instrumenter anvendt i løbet af aften/nat på operationsafsnittene på etage 104 samt Fødestuerne. I overensstemmelse med dagens operationsprogram bestemmes rækkefølgen for genbehandling af de brugte instrumenter, således at forsinkelse/aflysning af operationer så vidt muligt undgås.

Ved væsentlig ændring af operationsprogrammerne i dagens løb underrettes Stericentralen af de respektive operationsafsnit.

 

Modtagelse, kontrol og forbehandling af brugte instrumenter

Instrumenterne sorteres efter følgende grupper:

 • • Generelle instrumenter, f.eks. sårhager, uterinsonder, hammer.

 • • Instrumenter med mekanisk funktion, f.eks. sakse, peaner, biopsitænger.

 • • Instrumenter med rørformede hulheder, f.eks. instrumenter til artroskopisk/laparoskopisk kirurgi, kanylerede fræsere o. lign.

 • • Instrumenter med termisk funktion, f.eks. pincetter til diatermi.

 • • El- eller trykluftdrevet bore- og saveværktøj, f.eks. boremaskiner, slanger, shavere.

 • • Optik’er og fiberledninger.

Generelle instrumenter

Generelle instrumenter placeres i instrumentnet, så de ikke skygger for hinanden under vaskeprocessen. Særligt snavsede instrumenter skal afvaskes under rindende vand med blød børste. Er dette ikke tilstrækkeligt til at fjerne fastsiddende snavs, behandles efterfølgende med ultralyd.

Instrumenter med mekanisk funktion

Instrumenter med mekanisk funktion placeres i instrumentbakken med bokslåsen 90 gr. åben og således, at de ikke skygger for hinanden. Særligt snavsede instrumenter skal afvaskes under rindende vand med blød børste. Er dette ikke tilstrækkeligt til at fjerne fastsiddende snavs, behandles efterfølgende med ultralyd.

Instrumenter med rørformede hulheder

Instrumenter med rørformede hulheder adskilles maksimalt, gennemskylles under rindende vand eller med vandpistol. Der bruges evt. flaskerenser. Instrumentet behandles efterfølgende med ultralyd. Efter ultralydsbehandling gentages gennemskylning/gennemspuling af instrumentet. Er instrumentet fortsat ikke synligt rent, gentages ultralydsbehandlingen.

Instrumenter med termisk funktion

Termiske instrumenter med fastbrændt snavs rengøres manuelt med vand, flydende sæbe og instrumentstålbørste. Hvis instrumenterne ikke kan rengøres tilfredsstillende på denne måde, foretages efterfølgende behandling med ultralyd. Gentag ultralydsbehandlingen, hvis nødvendigt.

Instrumenter med el-, batteri- eller trykluftfunktion

Enkelte instrumenter med trykluftfunktion tåler ikke neddypning i vand og skal derfor rengøres manuelt, se Skema til instrumenter, manuel rengøring, OKO. Bore-/saveudstyr o. lign. skal nøje kontrolleres for blod- og vævsrester på de steder, hvor chucks monteres på instrumentet. Kanyleret tilbehør kontrolleres for blodrester i hulheder ved gennemskylning og pustning med trykluft.

Boremaskiner m. batterifunktion samt instrumenter med el-funktion kan i et vist omgang rengøres i opvaskedekontaminator. Se leverandørens anvisninger for det enkelte instrument.

Optikker og fiberledninger

Optikker fastspændes i det dertil indrettede rengøringsnet. Connectorer o. lign. skrues af og sættes på stativ. Herefter rengøres begge dele i instrumentvaskemaskine. Ved fastsiddende snavs på linsen rengøres med specielt rengøringsmiddel for optikker; se vejledning for de forskellige typer optikker. De optikker, som har eget net, rengøres heri.

Fiberledninger må i forbindelse med håndtering ikke bøjes mere end svarende til en cirkel med en diameter på 15 cm for at undgå at skade fibrene.

 

Modtagelse af ubrugte instrumenter

Når de ubrugte instrumenter ankommer til Stericentralens urene rum, opdeles på følgende måde:

Instrumenter som ikke kan komme i instrumentvaskemaskine rengøres og desinficeres i overensstemmelse med Skema til instrumenter, manuel rengøring, OKO.

Instrumenter som kan komme i instrumentvaskemaskine:

 • • Enkeltpakkede instrumenter lægges åbnede/adskilte i instrumentnet, hvor der er plads og den tilhørende mærkat bringes til de respektive pakkepladser.

 • • Instrumentcontainerne tømmes for indhold, således at ubrugte og brugte instrumenter + 2 mønter følges ad, evt. fordelt i flere instrumentnet.

 • • Osteosyntesemateriale bringes til pakkerummet for opfyldning, inden det placeres i vaskemaskine.

 • • Store skruestativer og skinner sættes direkte i instrumentnet.

 • • Mindre skruestativer og skinner placeres i småtingsnet.

 • • Større skinner lægges direkte i vaskenet.

 • • Skinner på egen specialbakke forbliver herpå.

 • • Alle former for K-tråde, guidepinde og cerclagetråde lægges i småtingsnet/rør.

 • • Øvrigt osteosyntesemateriale (kramper o. lign.) lægges i småtingsnet.

 • • Hule instrumenter anbringes på stativ.

 

Manuel rengøring

Instrumenter, som ifølge leverandørens brugsanvisning ikke tåler rengøring og desinfektion i instrumentvaskemaskine, rengøres manuelt. Se Skema til instrumenter, manuel rengøring, OKO.

 

Materiale

 • • flydende sæbe beregnet for manuel rengøring af instrumenter

 • • sterilfiltreret hospitalssprit 70 %

 • • børste

 • • flaskerensere

 • • opvaskebalje

 • • fnugfrit tørrestykke

 • • vandpistol

 • • luftpistol

Bemærk: De anførte materialer skal være rene. Børster, flaskerensere o. lign bør dekontamineres i vaskemaskinen efter hvert brug.

 

Instrumenterne skylles for blod- og vævsrester under vandhane og evt. med vandpistol over udslagsvask (vandtemperatur max. 45˚).

Herefter vaskes af i sæbevand (se dosering på dunken) med ren børste og skylles under vandhane.

Instrumentet tørres med fnugfrit stykke og pustes evt. med luftpistol, så al fugt er væk.

Herefter bringes instrumentet til pakkerummet, hvor det desinficeres med 70 % sterilfiltreret hospitalssprit og ved behov placeres i tørreskab.

Hvis instrumenterne har været anvendt på en isolationspatient, skal desinfektionsmidlet evt. være et klorholdigt produkt.

Se vejledning til rengøring og desinfektion i mappen i det urene rum.

Batterier oplades.

Herefter emballeres instrumenterne.

 

Ultralydsbehandling

Sikkerhed: Udføres altid med handsker og plastforklæde samt beskyttelsesbriller/visir ved risiko for sprøjt/stænk. Berøring af ultralydsrenseren under aktivitet skal undgås. Ultralydsrenseren skal være forsynet med låg, og processen stopper, hvis låget åbnes. Genstartes ved tryk på startknap.

Betjening

Materiale

 • • Ultralydsvæsken er 3 E-Zyme, som doseres automatisk samtidig med indtag af vand.

 • • Kurv med indsats for hule instrumenter.

 • • Engangsfilter.

 • • Forbindelsesslanger og koblinger for gennemskyl.

Opfyldning af kar

 • • Engangsfilter monteres (trykkes helt i bund).

 • • Kurven placeres i ultralydsrenseren (evt. med instrumenter).

 • • Låget lukkes.

 • • Ultralydsrenseren startes.

 • • Ultralydsrenseren er indstillet på P2, hvor ultralydsvæsken forbliver i karret. Se leverandørens brugsanvisning.

 • • Efter udført funktion kvitteres på registreringsskema, rengøring, urent rum samt efter isolationspatient.

 • • Væsken i ultralydsrenseren skiftes hver 4. time samt ved behov.

Placering af instrumenter:

Instrumenterne skylles og pustes, inden de anbringes i ultralydsrenseren. Instrumenterne placeres herefter i ultralydsrenserens instrumentkurv. Rørformede instrumenter monteres på koblinger for indvendig gennemspuling under ultralydsbehandlingen. Instrumenterne anbringes, således at de ikke berører hinanden og er dækket af væske. På studser, hvor der ikke er monteret instrument, fjernes forbindelsesslanger med rengøringskobling. Låget lukkes og ultralydsrenseren startes.

Kontrol efter ultralydsbehandling:

Ved gennemskylning/pustning af instrumentet kontrolleres skyllevandet for farve og urenheder, om muligt inspiceres hulheder. Flaskerenser inspiceres for urenheder. Svært tilgængelige instrumentoverflader inspiceres omhyggeligt. Hvis instrumenterne ser rene ud og skyllevandet er klart, kan instrumenterne videregives til vask og desinfektion. Ultralydsbehandlingen gentages til disse to ting er opnået.

 

Vedligehold

Rengøring foretages dagligt. Karret tømmes vha. indbygget pumpe (se leverandørens brugsanvisning).

Instrumentkurven løsnes fra tilkobling og vaskes i instrumentvaskemaskine/kabinetvaskemaskine.

Brugte forbindelsesslanger og koblinger rengøres i instrumentvaskemaskine (slanger monteret på studs).

Ultralydsrenser rengøres med universalt rengøringsmiddel, aftørres og desinficeres med hospitalssprit 70 %.

Børster der er anvendt i forbindelse med ultralydsrenseren, rengøres efter brug i instrumentvaskemaskine.

Udført rengøring registreres på registreringsskema rengøring, urent rum.

Fejlfunktion

Ved fejl på ultralydsrenseren tilkaldes tekniker og der udfyldes afvigerapport for ultralydsrenser.

Serviceeftersyn

Serviceeftersyn udføres én gang årligt af eksternt firma.

  

Validering

Validering udføres én gang årligt af eksternt firma.

 

Dokumentation

Dokumentationsmateriale for ultralydsrenser på Stericentralen, Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

 • • En logbog, som indeholder dokumentation af relevans for ultralydsrenserens drift.

 • • Leverandørens brugsanvisning på Ultralydsrenseren.

 • • Mappen ”Teknisk dokumentation”, hvor hvert enkelt apparat på Stericentralen er registreret med navn, serienr., anskaffelsesår o. lign. Heri befinder sig desuden testcertifikat.

 • • Valideringsprotokol

 

Referencer

Kvalitetshåndbog for Sterilcentraler, del I, II og III, 1. udgave2000, Den centrale afdeling for sygehushygiejne.

DS 2451-13 Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr.

Infektionshygiejniske retningslinjer, Hygiejneorganisationen, Region Nordjylland (PRI)

Medisafe SE-SA Ultrasonic Irrigator, A/S Electro-Service.