Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til patienter efter Bankart eller Bristow Laterjet operation

 

1.Formål1

2. Definition af begreber1

3. Beskrivelse2

3.1 Patientgruppe2

3.2 Overordnet fremgangsmåde2

3.3 Før patientkontakt2

3.3.1 Specielle forholdsregler3

3.4 Fysioterapeutisk undersøgelse4

3.4.1 Formål4

3.4.2 Indhold4

3.4.3 Konklusion5

3.5 Fysioterapeutisk behandling5

3.5.1 Indhold5

3.6 Relevant tværfagligt samarbejde6

3.7 Vedrørende afslutning af behandlingsforløbet6

4. Referencer6

5. Bilag8

 

 

1.Formål

At beskrive den fysioterapeutiske behandling til patienter, der har modtaget Bankart eller Bristow Laterjet operation med henblik på at

 • • sikre at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle fysioterapeuter i afdelingen, med særlig fokus på fysioterapeuter i det ortopædkirurgiske område, har kendskab til fremgangsmåden, indholdet af og rammerne for behandling af patienter opereret med Bankart/Bristow Latarjet

 

2. Definition af begreber

Bankart-operation:

Operation, hvor labrum fikseres på cavitas glenoidalis vha. ankre.

 

Biceps tenodese/tenotomi:

Såfremt caput longum af m. biceps er revet af, kan kirurgen vælge enten at fiksere det med ankre i sulcus (tenodese) eller lade den retrahere sig (tenotomi).

 

Bristow Latarjet-operation:

Operation, hvor et stykke knogle (en del af processus coracoideus) flyttes ned samt frem foran labrum for at forhindre reluksation.

 

Collar´n cuff:

Armslynge der sikrer let fiksering af skulderled.

 

Fikseret mitella:

Armslynge, hvor armen fikseres til overkroppen og kun tillader minimal mobilitet af skulderled.

 

”Safe zone”:

Bevægeudslaget, hvor patienten må bevæge sin skulder frit de første 6 uger efter operationen, uden risiko for re-luksation eller manglende heling. ”Safe zone” vurderes af kirurgen under operationen.

SLAP-læsion:

Skade på del af labrum, hvor også biceps caput longum hæfter.

 

Skulderrelease:

Kirurgisk indgreb, der anvendes ved vedvarende bevægelsesindskrænkning i skulderleddet. Under indgrebet løsnes det kontraherede væv, herunder fx ledkapsel og ligamenter.

 

3. Beskrivelse

3.1 Patientgruppe

Instruksen retter sig mod patienter, der er henvist til specialiseret fysioterapeutisk genoptræning efter Bankart operation eller Bristow Latarjet-operation. Instruksen beskriver desuden den fysioterapeutiske procedure for den ambulante genoptræning. Patienten har, for at opnå bedst mulig heling, aflastet armen enten i Collar’n cuff i 2 uger – eller i sjældnere tilfælde – fixeret mitella i op til 6 uger efter operationen. Der skelnes mellem patienter, der har øget risiko for re-luksation i glenohumeralleddet og patienter, der er i risiko for at udvikle kontrakturer i skulderleddet grundet operation/immobilisering. Dvs. patienter, der fremviser stort passivt bevægeudslag bibeholder collar´n cuff i dagtimerne i 3 uger efter operationen.

Patienter der ikke opnår det anbefalede passive bevægeudslag kan være i risiko for at udvikle kontrakturer. Disse patienter seponeres med collar´n cuff, der skal anvendes i dagtimerne fra anden postoperative uge.

Patientgruppen oplever ofte smerter i skulderleddet i den tidligere postoperative fase, men de fleste patienter opnår relativt hurtigt smertefrihed i hvile og ved bevægelser inden for ”safe zone”.

Patientgruppen er ofte yngre sportsaktive mænd, som har flere tilfælde af skulderluksationer.

 

3.2 Overordnet fremgangsmåde

Patienten henvises af ortopædkirurgen efter operationen til specialiseret fysioterapeutisk genoptræning. Fysioterapeuten ser patienten på operationsdagen, hvor patienten instrueres i øvelser og regime samt genoptræningsplan udarbejdes. Herefter møder patienten til fysioterapeutisk kontrol og opstart af genoptræning tidligst 2 uger efter operationen. I enkelte tilfælde ses patienten af kirurgen, før genoptræningen opstartes. Patienten starter i et specialiseret genoptræningsforløb, men overgår herefter til almen genoptræning efter aftale med kirurg.

 

3.3 Før patientkontakt

Fysioterapeuten orienterer sig i operationsbeskrivelsen om

 • • operationstype: Artroskopisk eller åben kirurgi. Ved åben kirurgi bør fysioterapeuten være opmærksom på evt. indgreb af m.subscapularis, hvilket udløser restriktivt regime, hvor der kun tillades begrænset bevægelsesudslag i skulderleddet.

 • • der er fortaget anden type operation eks. SLAP, bicepstenodese eller -tenotomi, AC-leds resektion eller sutur af rotator cuff sener.

 • • andre forholdsregler som gør, at patientens genoptræning ikke bør følge vanligt regime.

 

3.3.1 Specielle forholdsregler

Patienten er i risiko for reluksation, specielt ved kombination af abduktion- og udadrotations bevægelse i skulderleddet. Fysioterapeuten skal sikre at patienten overholder regimet, så risikoen for reluksation af gleno-humeralleddet mindskes. Se også Bilag 1.

Fysioterapeuten skal informere patienten om vigtigheden af at træne såvel bevægelighed som proprioception og styring af skulderleddet under bevægelse.

 

Regime, Bankart:

Under operationen vurderer kirurgen ”safe-zone”.

Hvis ”safe-zone” ikke er noteret i lægens procedurenotat, gælder vanligt regime og procedure efter Bankart-operation, hvilket er følgende:

 

0-2 uger postoperativt:

 • • Patienten anvender Collar’n cuff i døgnets 24 timer. Patienten må fjerne Collar’n cuff under hygiejnebesøg og ved øvelsesterapi.

 • • Patienten må udadrotere skulderleddet til 50% sammenlignet med modsatte skulder – dog minimum til 0 gr.

 • • Patienten må under øvelserne udføre 120 graders ledet aktiv fleksion og elevation i scapulas plan.

 • • Patienten må ikke kombinere abduktion og udadrotation i skulderleddet.

 • • Patienten må ikke tilføre pres i skulderleddets yderstillinger.

 • • Patienten må føre hånden til lænden, hvilket er svarende til den højst tilladte indadrotation i skulderleddet.

 • • Hvis pt. fremviser større passiv bevægelighed end regimet tillader, skal pt. bibeholde Collar’n cuff hele døgnet 1 uge ekstra. Såfremt patientens ledkapsel viser tegn på kontraktur, seponeres Collar’n cuff’en i dagtimerne mens den bibeholdes om natten i 6 uger.

 

2-6 uger postoperativt:

 • • Bevægerestriktionerne i skulderleddet fortsætter (se regime for 0-2 uger).

 • • Isometriske rotator cuff-øvelser under 90 graders elevation i skulderleddet opstartes.

 • • Øvelser for scapulakontrol og corestabilitet opstartes.

 

6-8 uger postoperativt:

 • • Fri bevægelighed i skulderleddet.

 • • Ingen overpres i skulderleddet ved abduktion og udadrotation.

 • • Øvelser for rotator cuff muskulatur må udføres kontrolleret i skulderens bevægebane.

 

> 8 uger postoperativt:

 • • Funktionel træning af skulderleddet tillades.

 • • Progression af stabilitetstræning af skulderleddet med stigende belastning.

 • • Opstart af sportsrelateret aktivitet og arbejde.

 • • Genoptagelse af kontaktsport sker tidligst 4 mdr. postoperativt såfremt kirurg og fysioterapeut vurderer at genoptræningen er sufficient.

(Kilde:1,2,3,4 5,6)

 

Regime, Bristow Latarjet:

Hvis patienten gennemgår Bristow-Laterjet operation, gælder samme regime som ved Bankart operation – dog uden modstand på indadrotation i skulderled de første 6 uger efter operationen.

 

Regime, Restriktivt Bankart:

0-6 uger postoperativt:

 • • Patienten må udføre passive skulderrelatererede øvelser op til 90 graders elevation, 0 graders udadrotation samt anvende skulderen til ”daglig brug ”(dog max til 90 graders elevation i skulderled).

 • • Patienten må kun anvende skulderen til funktioner, hvor belastningen ikke overskrider 0,5 kg, eks. løft af kop.

 • • Patienten anvender Collar’n cuff døgnets 24 timer de første 3 uger efter operationen. 3-6 uger efter operationen anvender patienten kun slyngen kun om natten.

 

> 6 uger postoperativt:

 • • Patienten instrueres i bevægetræning af skulderleddet samt rotator cuff-øvelser som beskrevet under Bankart-regime (se ovenfor).

 

3.4 Fysioterapeutisk undersøgelse

3.4.1 Formål

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand, specielt med henblik på at vurdere patientens ressourcer i forhold til anbefalede træningsmængde, forventede funktionsniveau samt behov for manuel behandling og øvelsesterapi.

 

3.4.2 Indhold

Der tages udgangspunkt i ”Den fysioterapeutiske undersøgelse” med særligt fokus på følgende:

 

I anamnesen klarlægger fysioterapeuten følgende om patienten:

 • • Traumeforløb

 • • Forventninger til fysioterapi og mål med behandlingen

 • • Funktionsevne

 • • Smerter, herunder intensitet, karakter og døgnrytme

 • • Medicinforbrug

 • • Erhvervssituation

 • • Sportsgren

 • • Om tilstanden skyldes hyper mobilitet i skulderleddet

 • • Personlige ressourcer

 

Funktionsundersøgelse

 • • Observation af patientens spontane bevægemønstre, herunder af – og påklædning, med fokus på skulderleddet

 

Inspektion i stående stilling

 • • Patientens kropsholdning

 • • Patientens aktive og ledet aktive bevægelser af skulderen inden for ”safe zone” med fokus på kompensatorisk bevægemønster og smerter

 • • Muskelatrofi- og hypertrofi i skulder - og nakkeområdet

 

Ledbevægelighedsundersøgelse

 • • Patientens aktive, ledet aktive og passive bevægeudslag af skulderled og nakke

 

Palpation

 • • Muskulaturen omkring skulderen palperes med fokus på kontrakt væv og aktive triggerpunkter

 • • Leddets passive bevægelighed. Der undersøges for kapsel stramhed/løshed samt translatorisk glid

 

3.4.3 Konklusion

På baggrund af ovenstående tilrettelægger fysioterapeuten den efterfølgende intervention, som primært har fokus på regime, bevægeudslag, muskelkontraktur og smerter. Desuden tilpasser fysioterapeuten interventionen til patientens ressourcer og motivation for genoptræningsforløbet.

 

3.5 Fysioterapeutisk behandling

Den fysioterapeutiske behandling har til formål at fremme patientens funktionsniveau gennem bl.a. information, øvelsesterapi og manuel behandling. Se også Bilag 1.

 

3.5.1 Indhold

 

Information

Informationen har til formål at give patienten viden om, og forståelse for baggrunden for genoptræningen, samt at motivere patienten til at tage ansvar for selvtræning.

Fysioterapeuten informerer patienten om følgende:

 • • Formålet med behandlingen

 • • Forløbet af behandlingen

 • • Indhold i behandlingen

 • • Fysioterapeuten sikrer sig patientens accept af genoptræningsforløbet

 

Informationen har særligt fokus på:

 • • At patienten opnår forståelse for at den fysioterapeutiske behandling ikke kan stå alene, men at selvtræning er nødvendigt for at bevare den opnåede bevægelighed samt styring under bevægelse, så risiko for reluksation minimeres.

 • • At patienten skal selvtræne dagligt ud fra et specifikt tilrettelagt træningsprogram.

 • • At smertemedicineringen vejledes af fysioterapeuten i samarbejde med lægen.

 • • At genoptræningen kan vare op til 9 mdr. efter operationen. Det specialiserede fysioterapeutiske genoptræningsforløb typisk varer 6-12 uger, efterfulgt af et alment genoptræningsforløb.

 • • At pt. først kan forvente at genoptage arbejde efter 8 uger og sport/kontaktsport tidligst efter 4 måneder postoperativt. Dette er dog forudsat at genoptræningen forløber planmæssigt og at kirurgen ikke har vurdereret anderledes.

Anbefalingerne for information bygger på evidensniveau, Level 3-5 (1,2,3,4,11).

 

Øvelsesterapi

Øvelserne har følgende formål:

 • • At vedligeholde/forbedre patientens bevægelighed i skulderleddet. Det vægtes højt, at patienten udføre alle øvelserne med god kvalitet, dvs. at patienten ikke udfører kompenserende bevægelser, eksempelvis skulderløft. Fysioterapeuten tilpasser løbende øvelsesprogrammet i samarbejde med patienten for at sikre optimal udbytte af træningen.

 • • Bevægeøvelserne i træningsprogrammet udføres i form af 3 x 10 repetitioner med mindre pause imellem, 5-6 gange dagligt.

 • • At opnå tilfredsstillende proprioception og funktion af rotator cuff muskulatur under bevægelse. Øvelserne udføres med lille modstand op til 3 x 15 repetitioner 1-2 g. dagligt.

 • • At opnå forbedret corestabilitet og korrekt positionering af scapula under bevægelse.

Anbefalingerne for øvelsesterapi bygger på evidens, Level 3-5 (2,3,4,5,7,8,9,10)

 

Manuel behandling:

Manuel behandling har til formål at normalisere kapsel- og muskelvæv, således at patienten opnår tilfredsstillende bevægelighed i skulderleddet. Endvidere er formålet med den manuelle behandling, at dæmpe smerter.

Den manuelle behandling kan bl.a. bestå af:

 • • Ledmobilisering og traktion (8)

 • • Bløddelsbehandling

 • • Akupunktur, herunder smertereduktion

 • • Ledkorrektion

 

Inden den manuelle behandling startes anbefales opvarmning af leddet i form af passive øvelser, eks. trisseøvelser.
Ved behov for manuel behandling, modtager patienten dette ca. 2 gange ugentligt i starten af det fysioterapeutiske behandlingsforløb. Senere falder hyppigheden af antal ugentlige behandlinger.

Anbefalingerne for manuel behandling bygger på evidensniveau, Level 4, samt konsensus blandt erfarne fysioterapeuter (8).

 

Supplerende behandling:

 • • Kinesiotape eller Dynamictape kan anvendes ved behov.

 • • Patienter med nedsat bevægelighed i skulderled opfordres til at supplere genoptræningen med træning i varmvandsbassin.

 

3.6 Relevant tværfagligt samarbejde

Fysioterapeuten samarbejder med den ordinerende læge om det postoperative regime, den postoperative smertebehandling, overgang til almen genoptræning samt evt. release-operation ved forsat betydelig indskrænket bevægelighed efter forsøgt genoptræningsforløb.

 

3.7 Vedrørende afslutning af behandlingsforløbet

Når patienten er færdigbehandlet i det specialiseret genoptræningsforløb, aftales det med den ordinerende læge, at patienten overgår til almen genoptræning eller fortsætter med selvtræning.

Kriterierne for afslutning af specialiseret genoptræningsforløb er følgende:

 • • Skuldersmerterne er aftagende.

 • • Der ses bedring i proprioception, hvilket ses ved gleno-humeral styring under bevægelse, eks at patienten kan tegne cirkler eller balancere med bold.

 • • Patienten har forståelse for træning af styring omkring gleno-humeralleddet og scapula.

 • • Patienten har forståelse for restriktioner og hvilken træning, der er nødvendig før genoptagelse af specifik sport.

 

For patienter med nedsat bevægelighed i skulderleddet er følgende kriterier gældende:

 • • Kan føre hånden til nakke i scapulas plan.

 • • Kan føre hånden i lænd.

 • • Mindst 120 graders ledet aktiv elevation i skulderleddet.

 

4. Referencer

 1. 1) Genoptræningsforløbsbeskrivelse for Bankart læsion, Region Hovedstaden; 2011

 2. 2) Liverpool Upper Limb Unit: Bankart repair regime. Available at: http://www.liverpoolshoulderclinic.com/_Client/Documents/rehabilitation_Bankart_ULTRA_2016.pdf 2017.
  Accessed 13-12-2017

 3. 3) Gibson J m. fl. Accellerated rehabilitation after arthroscopic bankart repair in proffesional football players, j of Shoulder & Elbow; 2016: (vol. 4):279-86

 4. 4) Kim m. fl. Accelerated Rehabilitation after arthrosopic Bankart repair for selected cases: a prospective randomiced clinical study, J. of Arthosocpic and related surgery; 2003: (vol. 19): 722-731

 5. 5) McDermott m. fl. Early results of Bankart repair with a patient-controlled rehabilitation program J Shoulder and Elbow surgery; 1999

 6. 6) Gaunt m. fl. The American society of shoulder and elbow therapists consensus rehabilitation guideline for arthroscopic anterior capsulolabral repair of the shoulder. J ortho. &sports physical therapy; 2010 (vol.40)

 7. 7) Baumgarten m. fl. Are pulley exercises initiated 6 weeks after rotator cuff repair safe and effective rehabilitative treatment? A randomized controlled trial the American j of sport med; 2016:(vol. 7)

 8. 8) Wilk m. fl. Current concepts in the rehabilitation of the overhead throwing athlete. The American j. of sports med; 2002(vol. 30)

 9. 9) Wilk m. fl. The advanced throwers ten exercise program: A new exercise series for enhanced dynamic shoulder control in the overhead athlete . The physician and sporrtsmedicine; 2011: (vol.39)

 10. 10) Reinold m. fl: current concepts in the evaliation and treatment of the shoulder in overhead throwing athletes part 2: injury prevention and traetment Sports physical therapy; 2010: (vol. 2)

 11. 11) Rowe m. fl. The Bankart Procedure, a long-term end result study J.bone and joint surgery; 1978(vol. 60)

5. Bilag

 

Luksation, konservativt behandlet

Bankart-operation

Bankart eller Bristow Latarjet operation

Antal uger efter operation

 

Vanligt regime

Restriktivt regime

0-4 uger

Aktivitet indenfor smertegrænsen

 

 

 

 

Let Isometrisk cuff-træning (skal ske uden smerte)

 

Primær bandagering: Collar’n cuff til smertefrihed

Ledet aktiv/aktiv bevægelse indenfor smertegrænsen og ”safe zone” – hvis ikke andet er angivet er dette 120 graders fleksion og

50% af udadrotation sammenlignet med modsat side – dog mindst til 0gr.

 

Let Isometrisk rotator cuff-træning (skal ske uden smerte)

 

Primær bandagering: Collar’n cuff 2 uger om dagen

Passiv bevægelse til max. 90 graders fleksion og max. 0 graders udadrotation

 

Primær bandagering. Collar’n cuff 3 uger om dagen

Indtil 6 uger

 

Ingen kombineret bevægelse i abduktion og udadrotation.

Ingen overpres i udadrotation.

Collar´n cuff anvendes om natten.

Ingen kombineret bevægelse i abduktion og udadrotation.

 

Ingen overpres i udadrotation.

Collar´n cuff anvendes om natten.

4-8 uger

Opstart af rotater cuff øvelser med progression.

Forsigtig opstart af rotator cuff-øvelser og

scapula kontrol.

Fortsat bevægetræning,

Efter 6 uger må opstartes manuel mobilisering

rotator cuff-øvelser, scapula kontrol.

8-16 uger

Progression i træning og belastning

Progression i træning og belastning

Progression i træning og belastning

Efter 16 uger

Opstart af sport – også kontaktsport, hvis gleno-humerale kontrol er opnået.

Opstart af sport – også kontaktsport, såfremt dette vurderes sikkert af fysioterapeut og kirurg.

Opstart sport, dog først kontaktsport efter 6 -8 mdr.

 

Bilag 1: Behandlingsoversigt for typer af operation.