Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af akutte patienter i Akutmodtagelsen (AM), Aalborg UH Thisted

 

Formål

Alle akut henviste patienter og patienter, indbragt med Falck, og selvhenvendere visiteres ud fra gældende visitationsmanual.


Alle akutte patienter starter deres forløb med at blive triageret i modtageafsnittet og observeres, plejes og behandles og modtages af læge ud fra triageringsgrad samt skærpet opmærksomhed på SIRS-kriterier.

 

Triagen udføres af en sygeplejerske, som foretager en sundhedsfaglig vurdering af kontaktårsag samt måling af vitalparametre i forhold til gældende triagemanual.

 

For modtagelse af alle akutte patienter gælder:

1.Patienten registreres tidstro i PAS ved ankomst af akutsekretær

2. Visitatorsygeplejerske udruller aktiviteter på C-view tavle

3. Patientidentifikation foretages ud fra gældende retningslinje

4. Primær triagering foretages af modtagende sygeplejerske indenfor 30 minutter efter ankomst. Triage skal dermed påbegyndes som det allerførste ved patientens ankomst

5. Patienten monitorers på alle parametre og TOKS-scores. Se skemaet ”Observation og arbejdsgange i Akutmodtagelsen” (bilag)

6. Værdierne registreres i EPJ

7. Læge/ sygeplejerske orienterer sig i patientdata, herunder indlæggelses- og kontaktårsag. Hvis der forefindes henvisning fra egen læge/ vagtlæge, læses denne af modtagende sygeplejerske og læge i forbindelse med modtagelsen

8. Samtykke til behandlingsforløbet indhentes og dokumenteres

9. Læge og sygeplejerske påbegynder ”Akutpakkeforløb” efter indlæggelsessymptomer/ -årsager.

10.Sygeplejerske rekvirerer relevante blodprøver efter akutprofiler i Labka samt eventuelle tillæg af blodprøver, EKG, jf. ”Akutpakkeforløb”

11.MRSA-screening udføres og dokumenteres hurtigst muligt efter patientens ankomst i qEPJ af læge og sygeplejerske

12. Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Akutmodtagelsen

13. Alle læge- og sygeplejerskeaktiviteter registreres tidstro på C-view tavle eller Anywhere

14. Behandlingsplan samt afstemning af medicin skal foreligge indenfor 4 timer og inden flytning eller udskrivelse fra modtageafsnittet

 

Særlige forhold ved modtagelse af den akutte patient med henblik på triagegrad:


Rød triage (lægelig vurdering straks ved ankomst)

Tilstande, der truer liv og førlighed (eller hvor det skønnes, at der er risiko for forværring) kræver en umiddelbar handling. Indbringes oftest med kørsel A og paramediciner, men kan også selv komme til sygehuset.

 • • Patienter triageres primært præhospitalt eller af modtagende sygeplejerske og modtages direkte i akutrum 2 samt eventuelt modtagerum i modtageafsnittet til behandling, diagnosticering og journaloptagelse

 • • Visitator kalder relevant team før patientens ankomst (hjertestopteam, rødt medicinsk kald, anæstesiologisk nødkald eller anden relevant funktion, eksempelvis akutlæge, vagthavende forvagt/ bagvagt fra relevant speciale, vagthavende anæstesisygeplejerske ved AB-problematikker)

 • • Hvis det ikke er muligt at foretage MRSA-screening på grund af patientens tilstand, dokumenteres dette i EPJ

 • • Indlæggelse og journaloptagelse samt behandlingsplan dikteres af lægen

 • • Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Akutmodtagelsen

 • • Patienter overflyttes herefter efter lægeordination til stamafsnit, Intensivafsnittet, Operationsafsnittet eller andet sygehus

 

Orange triage (lægelig vurdering hurtigst muligt, dog indenfor 15 minutter efter ankomst)

Tilstande, der potentielt udgør en trussel mod liv og førlighed og kræver en hurtig vurdering, diagnostik og behandling. Indbringes oftest med Falck og eventuelt paramediciner, men kan også selv ankomme til sygehuset.

 • • Patienter modtages i modtagerum i modtageafsnittet til triage, behandling, diagnosticering og journaloptagelse

 • • Modtagende/ visiterende sygeplejerske tilkalder akutlæge og/ eller forvagt/ bagvagt fra relevant speciale

 • • Læge og sygeplejerske påbegynder ”Akutpakkeforløb” efter indlæggelsessymptomer/ -årsager.

 • • Indlæggelse og journaloptagelse samt behandlingsplan dikteres af lægen

 • • Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Akutmodtagelsen

 • • Patienter overflyttes efter lægeordination til stamafsnit, Intensivafsnittet, Operationsafsnit eller andet sygehus


 

Gul triage (lægelig vurdering hurtigst muligt, dog indenfor 60 minutter efter ankomst)

Tilstande, hvor patienten fremstår let påvirket, men er vågen, orienteret og kan kalde hjælp. Patientens tilstand kan potentielt kræve hurtig indgriben. Indbringes oftest med kørsel 2 eller 3 eller kommer selv til sygehuset.

 • • Patienter modtages i modtagerum på Modtageafsnittet til triage, behandling, diagnosticering og journaloptagelse

 • • Modtagende sygeplejerske tilkalder relevant forvagt/ mellemvagt

 • • Læge og sygeplejerske opstarter ”Akutpakkeforløb” efter indlæggelsessymptomer/ -årsager

 • • Indlæggelse og journaloptagelse samt behandlingsplan dikteres af lægen

 • • Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Akutmodtagelsen

 • • Patienter overflyttes efter lægeordination til stamafsnit, Operationsafsnit, andet sygehus, eller udskrives


 

Grøn triage (lægelig vurdering hurtigst muligt, dog indenfor 180 minutter efter ankomst)

Tilstande, der kræver diagnosticering, udredning og lægelig vurdering. Tilstanden vurderes ikke at skabe en akut trussel mod liv og førlighed. Indbringes med Falck eller ankommer selv til sygehuset med henvisning eller som selvhenvender.

 • • Patienter modtages i modtagerum/ skadestuerum på modtageafsnittet til triage, behandling, diagnosticering og journaloptagelse

 • • Kan triageres på leje eller stol

 • • Modtagende sygeplejerske tilkalder relevant forvagt

 • • Læge og sygeplejerske påbegynder ”Akutpakkeforløb” efter indlæggelsessymptomer/ -årsager

 • • Efter vurdering kan patienten henvises til venteareal

 • • Indlæggelse og journaloptagelse samt behandlingsplan dikteres af lægen

 • • Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Akutmodtagelsen

 • • Patienter overflyttes efter lægeordination til stamafsnit, operationsafsnit, andet sygehus eller udskrives


 

Blå triage
ABCDE-stabil tilstand, som ikke umiddelbart kræver behandling af speciallæge.
Patienten er via visiterende sygeplejerske vurderet til blå triagegrad.

 • • Patienter modtages i skadestuerum på modtageafsnittet

 • • Modtagende sygeplejerske tilkalder relevant forvagt, som vurderer patienten

 • • Patienter med ikke-akut behov for observation kan henvises til venteareal. Journaloptagelse samt behandlingsplan dikteres af lægen

 • • Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Skadestuen

 • • Patienter overflyttes efter lægeordination til stamafsnit, operationsafsnit, andet sygehus eller udskrives

 • • Patienter tilses og behandles af behandlersygeplejerske efter gældende flowdiagrammer for behandlersygeplejerske