Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præ- og postoperativ sygepleje til den lungeopererede patient

 

Formål1

Indlæggelsesdagen1

Præoperative undersøgelser1

Indlæggelsessamtale2

Forberedelse af patienten til operation2

Dag 03

Dag 16

Dag 28

Dag 39

Dag 4-610

Patienten udskrives11

Referencer11

 

Formål

At sikre relevant observation og pleje af patienter indlagt til standard lungeoperation.

 

Standard lungeoperation: Pneumonektomi, lobektomi, segmentektomi, kileresektion, decorticatio, åbne komplicerede lungebiopsier, reoperationer efter primær lungeoperation, enten som torakoskopi eller torakotomi.

 

Indlæggelsesdagen

Alle lungepatienter modtages i afdeling T dagen før planlagt operation ca. kl. 08. Patienten får udført indlæggelsessamtale. Velkomstpjece, Ernærings- og Blodtransfusions pjece, Velkommen til Anæstesien, samt forberedelsesprogram udleveres til patienten, såfremt patienten ikke har modtaget disse tidligere.

 

 

Præoperative undersøgelser

Sekretær i Sengeafsnittet bestiller:

Blodprøver:

(pakke i Labka: Lungepatienter pr. indlæggelse)

 • • Type + BAC-/BF-test

 • • Hæmoglobin, albumin, væsketal 2 (natrium, kalium, creatinin, carbamid), infektionstal (C-reaktivt protein, leucocytter), trombocytter, APTT, INR

 

Andre undersøgelser:

 • • Røntgen af thorax i 2 planer

 • • EKG

 • • Lungefunktionsundersøgelse (bør være bestilt af enten Lungemedicinsk Afsnit eller vores sekretariat)


Sygeplejerske klargør patienten efter tjekliste og indlæggelsesprogram

 

Tilsyn:

 • • Journalskrivende læge

 • • Anæstesien (efter kl. 13.15)

 • • Fysioterapeut

 • • Operatør informerer patienten senest aftenen før operationen om det planlagte indgreb og risici samt markerer hvilken side, der skal opereres. Pårørende/sygeplejerske må gerne deltage ved informationen efter aftale med patienten

 

Indlæggelsessamtale

Der afvikles indlæggelsessamtale i samtalerum eller under lignende rolige forhold. Det er vigtigt at vælge lokaliteter, hvor samtalen ikke overhøres eller forstyrres af andre.

Samtalen afholdes med henblik på:

 • • at finde frem til patientens ressourcer og behov

 • • patientens kendskab/opfattelse af sin sygdom og forventninger til indlæggelsen

 • • patientens symptomer

 • • at indgå aftale om hvem sygeplejersken må udtale sig til om patientens tilstand samt telefonnumre til pårørende og patientens eget telefonnummer

 • • at påbegynde en fremadrettet og målrettet plejeplan i NordEPJ

 • • KRAM-screening i den elektroniske patientjournal

 • • vi må sikre, at patienten er informeret efter ønske, arrangere lægesamtale ved behov (efter aftale med pågældende læge), hvor sygeplejerske deltager mhp. opfølgning og kontinuerlig psykisk pleje

 • • det er vigtigt at medinddrage de pårørende allerede fra indlæggelsens start, dog altid under hensyntagen til patientens ønske

 • • præoperativt forberedes patienten på, at lægen de første dage kun kan give foreløbigt svar på udbredelse/afgrænsning og at det endelige patologisvar først foreligger ca. 8-10 hverdage efter operationen. Hvis patienten udskrives inden, laves der aftale om ambulant svar, når svaret foreligger. (Jf. ambulant kontrol)

 

Forberedelse til operation

 

 • • Patienten informeres/forberedes ud fra tjeklistens for- og bagside.

Se bilag: Tjekliste - lungeoperation

 • • Der tages mål til skridt-lange TED-strømper

 • • De patienter, der har hår på brystkassen og i aksillen klippes - se bilag: Præoperativ klipning - thoraxkirurgiske operationer

 • • Patienten overnatter som udgangspunkt helst hjemme

 • • Bad + hårvask foretages hjemme på OP-dagen.

 • • Ved overnatning i afdeling T bades gerne aftenen før operationen

 • • Fjerne eventuelt neglelak

 • • Smykker og andre værdigenstande opbevares aflåst

 • • Tromboseprofylakse: Inj. Fragmin gives aftenen inden operation mellem kl. 17 og kl. 20

 • • Patienterne tilbydes 2 proteindrikke samt sen natmad

 • • Faste i henhold til narkoseskema. Patienter med diabetes mellitus har altid lang faste = faste fra midnat. Link: Præoperative fasterutiner

 

Morgenen på operationsdagen:

 • • Kl. 05.30 gives tbl. Paracetamol Retard og vanligt medicin, der er ordineret. Patienten drikker 400 ml Præ-Op-Drik, hvis ikke andet er ordineret på checklisten. Diabetes patienterne har dog lang faste

 • • Sengen redes op, ifølge instruks, til operation

 • • Patienten gives skridtlange TED-strømper

 • • Præ-medicin gives

 • • 3 l 02, hvis tablet Dormicum

 • • Thopaz, der er opladt (i en plasticpose), sendes med på OP

 

Link: Lungeoperation, klargøring af patient til operation

 

Telemetriovervågning

Alle nyopererede lungepatienter telemetri overvåges til næste dags morgen. I tilfælde af supraventrikulære arytmier, ventrikulære arytmier eller AV-blok aftales ved stuegang om telemetri skal bibeholdes. Som udgangspunkt skal telemetrien opretholdes i minimum 24 timer efter sidste event.

 

Patienter, som har intern pacemaker: Telemetri bibeholdes indtil den interne pacemaker er tilbagestillet i Paceambulatoriet.

Dag 0

Patienten kommer retur fra Opvågningen, når patienten er stabil, ofte sidst på dagen.

Senest kl. 21.00 status af vagthavende anæstesilæge og thoraxkirurgisk bagvagt, der meddeler T-forvagt samt sengeafdeling, hvornår patienten forventes retur i Afdelingen.

Patienter, der pneumonektomeres overnatter altid på TIA.

Modtagelsen i afdeling T er planlagt på forhånd. Telemetri med saturation gøres klar.

 

Den tildelte sygeplejerske modtager rapport fra opvågningssygeplejersken, for herigennem at sikre et optimalt kendskab til operationsforløb og oplysninger om evt. informationer givet til patienten/pårørende i Opvågningen. På baggrund heraf bliver den postoperative sygepleje planlagt i samarbejde med patienten.

 

Basale funktioner:

 • • Overvågning med telemetri og saturationsmåler

 • • TOKS x 2

 • • Hyppigere kontroller afhængig af patientens tilstand

 • • Subkutant emfysem - beskriv nøje placering, omfang. Indtegne på skemaet med ill. figurer – husk dato og klokkeslæt. Se bilag: Skema til subkutan emfysem.

Ved nytilkommet subkutant emfysem skal T-forvagt ALTID kontaktes

 • • Lungefysioterapi/PEP-fløjte evt. CPAP

 • • 1-3 l nasal O2, evt. varmefugtet nasalilt ved øget sekret eller behov for > 3 l/minut

 • • OBS vækkes x 1 om natten til blodtryk, drænkontrol samt PEP-fløjte eller CPAP

 

Dræn:

Thopaz

 • • Thopaz placeres i oplader monteret på dropstativ, så den ikke ligger/falder ned.

 • • Observer mængde i drænbeholder når patienten kommer fra Opvågningen. Husk dato + streg ved aflæsning på drænbeholder

 • • Drænet seponeres, hvis det ikke lufter (ved Thopaz < 20 ml luft/min i 4 timer, - vær opmærksom på, at patienten skal have været mobiliseret) og der er kommet < 700 ml blodtilblandet - serøst væske siden OP - må ikke være blod eller kylos

Når der ikke er tilkoblet Thopaz, men en almindelig pleurakassette

 • • Link: Pleuradræn – observation og sygepleje

 • • Observer om drænet oscillerer og eventuelt lufter

 • • Observer mængde og udseende. Ved pågående blødning og/eller kylos, skal T-forvagt ALTID kontaktes

 • • Drænkassetten placeres på samme side som drænene på de specielt byggede T-drænstativer og skal hænge så væskeoverfladen er vandret – dette for at sikre vandlåsen

 • • Patienter, der er pneumonektomeret, har ingen dræn

 

Ernæring:

 • • Frit per os

 • • P-drik x 3

 

Væskestatus:

 • • Supplerende intravenøs væske afhængig af cirkulation, væskebalance og elektrolytsvar

 • • Væskeskema

 • • Væskebalance kl. 14, 22, 06

 

Udskillelser:

 • • KAD / OBS vandladning

 • • Mixtur Laktulose 15 ml x 2

 • • Tabl Toilax 10 mg

 

Smertebehandling:

 • • Thorakotomi: Har som regel epiduralkateter med Bupivacain/sufenta

 • • Thorakoskopi: Får intercostalblokade 40 ml marcain

 • • Blokaden giver analgesi 4-12 timer

 • • Smertepakken opstartes senest når patienten kommer retur til sengeafsnitter. Husk smertestillende om natten.

 • • Tabl. Paracetamol 1 g x 4

 • • Tabl. Ibumetin Retard 800 mg 2

 • • Tabl. Pantoprazol 40 mg x 1

 • • Evt Bupivacain/Sufenta kontinuerligt

 • • P.N.: Inj Toradol/Morfin i.v. eller tablet

 • • Patienten VAS- scores minimum x 1 i hver vagt, dog ikke hvis patienten sover

 • • Link: Smertevurdering og behandling af smerter hos patienter indlagt i Hjerte- Lungekirurgisk afdeling.

 • • Link: Spinale og epidurale katetre.

 

Operationssår/indstiksteder:

 • • Forbindinger tilses og skiftes ved behov, min. hver 3.dag, eller når den ikke slutter tæt eller er fugtig. Husk dato på forbinding

 

Hud/Væv:

 • • CVK

 • • Venflon

 • • Forbindingen tilses og skiftes ved behov, dog minimum hver 3. dag. Husk dato

 • • Link: Centralt venekateter (CVK)

 

Aktivitet:

 • • Mobilisering els/el i 2 timer

 • • Fragmin 5000 IE x 1 subkutant vesp. Se operationsbeskrivelse

 • • Støttestrømper

 

Antibiotika:

 

Undersøgelser:

 • • Blodprøver (prøverne er taget på Opvågningen)

 • • Blodprøver (Lungept. postop. kontrol) bestilles til dag 1

 • • Røntgen af thorax ordineres KUN efter behov eller efter drænseponering (husk at notere seponeringstidspunkt i røntgenhenvisningen)

 

Information:

 • • Information om operation og fund i henhold til informationsdiagnose. Ved tilbageflytning fra Opvågningen, skrives i Informationsdiagnosen om patienten har fået besked om operationsfund samt af hvem

 

Administrative opgaver:

 • • Ajourføre NordEPJ

 

Dag 1

Basale funktioner:

 • • Overvågning med telemetri og saturationsmåler seponeres

 • • TOKS x 2

 • • Hyppigere kontroller afhængig af patientens tilstand.

 • • Subkutant emfysem - beskriv nøje placering, omfang. Indtegne på skemaet med ill. figurer – husk dato og klokkeslæt. Ved nytilkommet subkutant emfysem skal T-forvagt ALTID kontaktes.

 • • Lungefysioterapi/PEP-fløjte evt. CPAP

 • • 1-3 l nasal O2, evt. varmefugtet nasalilt ved øget sekret eller behov for > 3 l/minut

 • • Patienter, der er pneumonektomeret, skal på telemetri 2 døgn efter OP og vejes dagligt

 • • OBS vækkes x 1 om natten til blodtryk, puls, SAT, drænkontrol samt PEP-fløjte eller CPAP.

 

Dræn:

Thopaz

 • • Thopaz placeres i oplader monteret på dropstativ

 • • Observer mængde i drænbeholder når patienten kommer fra Opvågningen. Husk dato + streg ved aflæsning på drænbeholder

 • • Drænet seponeres, hvis det ikke lufter (ved Thopaz < 20 ml luft/min i 4 timer, - vær opmærksom på, at patienten skal have været mobiliseret) og der er kommet < 700 ml blodtilblandet - serøst væske siden OP - må ikke være blod eller kylos

Når der ikke er tilkoblet Thopaz, men en almindelig pleurakassette

 • • Link: Pleuradræn – observation og sygepleje

 • • Observer om drænet oscillerer og eventuelt lufter

 • • Observer mængde og udseende. Ved pågående blødning og/eller kylos, skal T-forvagt ALTID kontaktes

 • • Drænkassetten placeres på samme side som drænene på de specielt byggede T-drænstativer og skal hænge så væskeoverfladen er vandret – dette for at sikre vandlåsen

 • • Patienter, der er pneumonektomeret, har ingen dræn.

 • • Ved seponering af dræn tages røntgenkontrol efter 2 timer.


Ernæring:

 • • Frit per os

 • • P-drik x 3

 

Væskestatus:

 • • Supplerende intravenøs væske afhængig af cirkulation, væskebalance og elektrolytsvar

 • • Væskeskema og væskebalance efter behov

 

Udskillelser:

 • • KAD seponeres. OBS vandladning

 • • Mixtur Laktulose 15 ml x 2

 • • Tabl Toilax 10 mg

 

Smertebehandling:

 

Operationssår/indstiksteder:

 • • Forbindinger tilses og skiftes som dag 0. Kan over operationssåret seponeres efter 24 timer, når der ikke er sivning. Husk dato

 

Hud/Væv:

 • • CVK seponeres

 • • Venflon seponeres

 

Aktivitet:

 • • Mobilisering els/el i 4 timer, dog minimum x 1 i hver vagt

 • • Fragmin 5000 IE subkutant x 1

 • • Støttestrømper

 

Undersøgelser:

 • • Blodprøver, svar ses vesp. Nye blodprøver efter ordination

 

Information:

 • • Information om operation og fund. Beskrives i informationsdiagnosen med samme ord som anvendes ved informationen

 • • Vurdering af patientens og/eller de pårørendes behov og ønsker for uddybende information

 

Administrative opgaver:

 • • Ajourføre NordEPJ

Dag 2

 

Basale funktioner:

 • • TOKS x 2

 • • Subkutant emfysem - beskriv nøje placering og omfang. Indtegnes på skema ill. figurer. Husk dato og klokkeslæt. Ved nytilkommet subkutant emfysem skal T-forvagt ALTID kontaktes.

 • • Lungefysioterapi/PEP-fløjte, evt CPAP

 • • 1-3 l nasal O², evt. varmefugtet nasalilt ved øget sekret eller behov for > 3 l/minut.

 • • Daglig vægt v/pneumonektomi.

 

Dræn: Som Dag 1.

 

Ernæring: Som Dag 1.

 

Væskestatus:

 • • Eventuelt supplerende intravenøs væske afhængigt af cirkulation, væskebalance og elektrolytsvar.

 • • Væskeskema, obs. kun ved større dræntab, døgnet forinden.

 

Udskillelser:

 • • Obs vandladning og afføring

 • • Mixtur Laktulose 15 ml x 2

 • • Tabl Toilax 10 mg

 

Smertebehandling:

 • • Som dag 1

 

Operationssår: Som dag 1

 

Aktivitet:

 • • Mobilisering els/el i 6 timer, dog minimum x 2 i hver vagt

 • • Fragmin 5000 IE subkutant x 1, obs. sep. epiduralkateter

 • • Støttestrømper

 

Information: Se Dag 1.

 

Administrative opgaver: Se Dag 0.

 

Dag 3

 

Basale funktioner:

 • • TOKS x 2

 • • Subkutant emfysem - beskriv nøje placering og omfang. Indtegnes på skema med ill. figurer. Husk dato og klokkeslæt. Ved nytilkommet subkutant emfysem skal T-forvagt ALTID kontaktes.

 • • Lungefysioterapi/PEP-fløjte, evt. CPAP.

 • • 1-3 l nasal O2 P.N..

 • • Daglig vægt v/pneumonektomi.

 

Dræn: Se Dag 1

 

Ernæring:

 • • Frit per os

 • • P-drik x 3

 

Væskestatus: Se dag 2

 

Vægt: Daglig vejning, obs væskeretention

 

Udskillelser: Se dag 2

 

smertebehandling: Se Dag 2
 

Operationssår: Se dag 1

 

Aktivitet:

 • • Mobilisering els/el gradvis stigende i samarbejde med patienten

 • • Fragmin 5000 IE subkutant x 1

 • • Støttestrømper

 

 

Information:

 • • Vurdering af patientens og/eller de pårørendes behov og ønsker for uddybende information

 

Administrative opgaver: Som dag 0

 

Dag 4-6

Afsluttende forberedelser inden udskrivelse.

 

Basale funktioner:

 • • TOKS x 2

 • • Lungefysioterapi/PEP-fløjte

 • • Nasal O² P.N.

 

Dræn: Se Dag 1.

 

Ernæring:

 • • Frit per os

 • • P-drik x 3

Vægt: se dag 3

 

Udskillelser: Se Dag 3

 

Epiduralkateter/smertebehandling: Se dag 2

 

Operationssår: Som dag 3

 

Aktivitet:

 • • Mobilisering els/el gradvist stigende i samarbejde med patienten

 • • Patienten er selvhjulpen ved personlig hygiejne, samt frit mobiliseret på gangen.

 • • Fragmin 5000 IE subkutant x 1

 • • Støttestrømper

 

Undersøgelser:

 • • Blodprøver kun efter ordination

 • • Røntgen af thorax ordineres KUN efter behov eller efter drænseponering

 

Information: Se dag 3

 

Administrative opgaver: Som dag 0.

 

Patienten udskrives

 • • Efter 2-6 dage

 • • Patienten er drænfri

 • • Røntgen af thorax er i orden

 • • Patienten angiver at være sufficient smertedækket på tabletbehandling

 • • Udlever ”Hjemme igen efter lungeoperation”

 

Referencer

 

Vibeke Hjortdal og Peter Rasmussen:Thoraxkirurgi.F.A.D.L’s Forlag. 2009.

Kirurgi I. –Sygdomslære og sygepleje.Nyt Nordisk Forlag. 1996.