Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolation af patienter ved mistanke om eller verificeret Influenza A og B (4.1.6)

Beskrivelse

Influenza er en typisk vintersygdom. Den tilbagevendende vinterinfluenza kaldes sæsoninfluenza, og den optræder i bølger af 6-10 ugers varighed i perioden fra december til marts.

Smittemåde

Influenzavirus overføres som

 • • Dråbesmitte, fx via dråber ved hoste og nys indenfor ca. 1 meters afstand til patienten

 • • Direkte eller indirekte kontaktsmitte, hvor virus i sekret fra luftvejene overføres via hænderne eller genstande

Inkubationstid og smittevarighed

 • • Inkubationstiden er op til 7 dage med en mediantid på 2 dage

 • • Influenza A og B smitter fra symptomdebut og især de første dage af sygdommen

 • • Svært immundefekte (hæmatologiske og onkologiske patienter i aktiv kemoterapi, organtransplanterede samt HIV-patienter med CD4 <300) kan udskille virus i længere tid

 • • Øvrige patienter anses for at være smittefri, når de har været feberfri et døgn og i øvrigt føler sig raske og ikke har taget febernedsættende medicin

Sygdomsforløb og symptomer

 • • Pludselig opstået høj feber med kulderystelser, muskelømhed og hovedpine, der ledsages af en markant sygdomsfornemmelse. Der er ofte lidt tør hoste og lette synkesmerter. I ukomplicerede tilfælde varer selve sygdommen 4-5 dage, men følges gerne af 1-2 uger med træthed og nedsat fysisk formåen.

 • • Ved alvorlig sygdom ses oftest lungebetændelse med bakterier, fx pneumokokker, ligesom influenza kan forværre eksisterende sygdomme som fx sukkersyge eller hjertekarsygdomme.

Påvisning af influenza A og B

Se Laboratorievejledning.

Forholdsregler for personalet

 • • Sundhedspersonale skal ikke podes, men sygemeldes ved symptomer på influenza.

 • • Man anses for at være smittefri, når man har været feberfri et døgn, og i øvrigt føler sig rask og ikke har taget febernedsættende medicin. Man kan herefter møde på arbejde.

Ved positive fund eller ved stærk mistanke om Influenza A og B

 • • Patienten isoleres på enestue.

 • • Ved behov kan patienter med Influenza A kohorteisoleres. Dette gælder ikke for patienter på intensivt afsnit eller patienter med præmalign eller malign hæmatologisk sygdom, hvor kohorteisolering kun kan anvendes, såfremt undertypen af Influenza er kendt.

 • • Ved behov kan patienter med Influenza B kohorteisoleres.

 

Udover retningslinjen Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2) skal følgende overholdes

Isolation på enestue/kohorteisolation

Patienten isoleres på enestue med lukket dør.

 • • Isolationsstuen skal have eget bad og toilet eller bækkenstol

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen

 • • Unødigt udstyr fjernes fra stuen

Adgang til stuen for personale og pårørende

 • • Der skal anvendes værnemidler som beskrevet, se afsnit om værnemidler, ved ophold på isolationsstue

 • • Tværgående personale, fx bioanalytikere og røntgenpersonale, skal anvende værnemidler som beskrevet nedenfor. Personalet skal efterfølgende ikke skifte uniform, medmindre den er synlig forurenet.

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvorpå det fremgår hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode, der skal anvendes (bilag)

 

Pårørendes besøg skal så vidt muligt begrænses

 • • Pårørende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Pårørende i risikogrupper frarådes adgang. Ved nødvendigt besøg skal der anvendes kirurgisk maske, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Pårørende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. De skal instrueres i at foretage håndhygiejne, før stuen forlades, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt og kontakt med alt udstyr/inventar skal der anvendes

 • • Ved risiko for dråbesmitte skal der indenfor 1 meters afstand fra patienten anvendes kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Brug af værnemidler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor der blot skal gives en kort besked – uden kontakt til patienten eller patientens omgivelser og patienten er > 1 m væk

 

Sundhedspersonale, der tilhører en risikogruppe, bør så vidt muligt ikke udføre procedurer med risiko for inhalationssmitte.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime.

 • • Patienten transporteres iført rent tøj og kirurgisk maske, sengelinned skiftes umiddelbart før transporten.

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synligt ren, og håndtag desinficeres inden transport, se afsnit om desinfektion. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under transporten. Der skal udføres håndhygiejne efter transporten, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng.

 • • Ved direkte patientkontakt, fx løft, anvendes værnemidler, se afsnit om værnemidler.

 • • Patienten føres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter.

 • • Udstyr indenfor 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes.

 

Rengøring efter undersøgelse/behandling

 • • Vandrette patientnære flader rengøres

 • • Kontaktpunkter, fx håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres, se afsnit om desinfektion

 • • Ved spild, se afsnit om spild af organisk materiale

 • • Gulvet rengøres ved behov

Udstyr anvendt på isolationsstuen

Til patientbehandling bør der anvendes éngangsudstyr. Flergangsudstyr bringes til skyllerum med henblik på rengøring og desinfektion i instrumentopvasker.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

 • • Der anbefales brug af engangs rektaltermometre. Anvendes flergangs rektaltermometre, se retningslinje Digitale termometre (8.6)

Mobilt medicinsk udstyr anvendt på isolationsstuen

Mobilt medicinsk udstyr kan være fx ultralydsudstyr, scannere og røntgenudstyr

 • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen, se afsnit om desinfektion

 

Såfremt der ikke er plads til at udføre rengøring og desinfektion på isolationsstuen eller i forrum/sluse, gøres følgende:

 • • Håndtag/kontaktpunkt (til transport) på det anvendte udstyr desinficeres

 • • Værnemidler aftages, og der udføres håndhygiejne.

 • • Udstyret skal, umiddelbart efter det har forladt isolationsstuen, transporteres til et egnet rum, hvor det rengøres desinficeres. Transporten kan foregå uden anvendelse af værnemidler.

 • • Der udføres håndhygiejne og påtages nye værnemidler, inden rengøring og desinfektion påbegyndes.

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal enten lægges i snavsetøjspose på stuen og herefter lukkes og opbevares i skyllerum/affaldsrum, alternativt kan snavsetøjspose stå i isolationsenheden, og posen lukkes og skiftes minimum én gang i døgnet.

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger.

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk.

Bestik og service

Almindelig service og bestik anvendes

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

 • • Der anvendes éngangshandsker ved håndtering af snavset bestik og service, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes på isolationsstuen.

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug.

 • • Mobile IT-enheder med pc’er, tablets, pda’er og mobiltelefoner skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Se afsnit om desinfektion.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas.

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der genbehandles eller kasseres efter endt isolation.

Rengøring og desinfektion

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (fx ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Ved rengøring samt håndtering af tekstiler og affald skal personalet anvende værnemidler som øvrigt personale. Se afsnit om værnemidler.

 • • Medtag kun det mest nødvendige udstyr på stuen

  • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

  • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (fx håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar)

  • • Rengøringsudstyr desinficeres

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

  • • Efter endt rengøring, og inden stuen forlades, aftages værnemidler, og der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Spild af organisk materiale

 • • Ved spild med blod, vævsvæsker, sekreter og ekskreter optørres først med absorberende materiale

 • • Derefter rengøres med vand og sæbe

 • • Til slut desinficeres med et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

Ophævelse af isolation

 • • Isolation kan ophæves, når patienten er i klinisk bedring og har været feberfri i ét døgn, såfremt patienten ikke får febernedsættende medicin. Kontrolprøver er ikke påkrævet.

 • • For patienter i respiratorbehandling kan et alternativt kriterium anvendes; der foreligger en negativ PCR-test på sekret fra nedre luftveje – prøven tages tidligst 5 dage efter 1. prøve

 • • For svært immunsupprimerede (hæmatologiske patienter i aktiv kemoterapi, organtransplanterede samt HIV-patienter med CD <300) kan smitsomhed vare længere end 5 dage. Derfor forbliver disse patienter isolerede indtil udskrivelse, eller til der foreligger 2 negative influenza PCR fra relevant prøvemateriale udtaget tidligst 5 dage efter 1. prøve. Der bør være 3 dage mellem de opfølgende prøver.

 

Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse

 • • Skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i minimum 48 timer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres, se afsnit om rengøring og desinfektion efter ophævelse af isolation

Rengøring og desinfektion efter ophævelse af isolation

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres. Se afsnit om desinfektion.

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt.

 • • Toiletrulle kasseres.

 • • Èngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres.

 • • Linned, som patienten har adgang til, fjernes fra skab på stuen.

 • • Rengøringsudstyr

  • • Rengøres og desinficeres efterfølgende, se afsnit om desinfektion

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose.

Når en patient flyttes ud af en kohorteisolationsenhed

 • • De materialer der kan relateres til patienten kasseres, altså de patientnære ting.

 • • De værnemidler, som personalet anvender (fx æske med handsker), hvor de tilgår indholdet rent, kan forblive i kohorteisolationsenheden, så længe den pågår med samme type isolation.

 • • Ved nedlæggelse af kohorteisolationsenheden kasseres alt, der har været på stuen.

Seng, dyne, pude, forhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

  • • Aftørbar pude rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves, se afsnit om desinfektion.

 • • Gardiner sendes til vask ved synlig forurening.

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk, anbringes i karantæne i 48 timer.

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afsnittets instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres manuelt efterfølgende, se afsnit om desinfektion.

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsheden, rengøres og desinficeres.

 • • Der skal foreligge en aftale om hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Se afsnit om desinfektion.

 

Blade og aviser

 • • Kasseres.

Procedure ved mors

Målgruppe

Alt personale på regionens hospitaler.

Formål

Forebygge og begrænse smittespredning af influenza.

 

Referencer

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Hentet 19-10-2022.

 

SSI.dk – Influenza

Hentet 19-10-2022