Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolation af patienter ved stærk mistanke om eller verificeret Influenza A og B (4.1.6)

Formål

Isolation på enestue har til formål at forebygge og begrænse smittespredning til andre patienter og personale ved risiko for kontaktsmitte og dråbesmitte.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Generelt

Patienter, som er isoleret, har samme ret til undersøgelse og behandling som øvrige patienter.

Isolation og ophør af isolation er en lægeordination og skal dokumenteres i patientens journal og skal revurderes med fastlagte intervaller, eller der skal foreligge en plan for ophævelse af isolation.

De kliniske kriterier for Influenza A og B er pludselig opstået sygdom med temperatur over 38o C, luftvejssymptomer og muskelsmerter. Diarré, åndenød og hovedpine kan forekomme. I tilknytning til influenza kan der opstå mere alvorlige sygdomme.

Ansvarsforhold

 • • Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen

 • • Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Risikogrupper

Risikogrupper omfatter personer, der har en særlig risiko for, at infektion med Influenza A og B får et alvorligere forløb.

Risikogrupperne omfatter

 • • Lungesygdomme som KOL, astma med kronisk obstruktion og astma, der er vanskelig at kontrollere, cystisk fibrose, sarkoidose, lungefibrose samt andre lungesygdomme især, hvis lungefunktionen er nedsat eller der er gentagne lungeinfektioner

 • • Hjerte- og karsygdomme, især svær koronarsygdom, hjertesvigt, sværere klaplidelser (ikke kun isoleret forhøjet blodtryk) samt blodsygdomme som hæmoglobinopathier

 • • Diabetes 1 eller 2, især med komplicerende hjerte- eller nyresygdom eller med almen svækkelse på grund af diabetiske senfølger – eller diabetes, der er vanskelig at kontrollere

 • • Medfødte eller erhvervede immundefekter, herunder HIV-smittede personer og medikamentelt immunsupprimerede

 • • Neuromuskulær sygdom med påvirket respiration eller nedsat hostekraft

 • • Kronisk lever- eller nyresvigt (vejledende GFR <30 ml/min)

Andre

 • • Svært overvægtige (vejledende BMI >40)

 • • Personer >65 år

 • • Personer med andre sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko, f.eks. personer, der har gentagne lungeinfektioner

 • • Gravide i 2. og 3. trimester

 • • Kvinder op til 2 uger efter fødsel.

Inkubationstid og smittevarighed

 • • Inkubationstiden er op til 7 dage

 • • Influenza A og B smitter fra symptomdebut og især de første dage af sygdommen

 • • Svært immundefekte (hæmatologiske og onkologiske patienter i aktiv kemoterapi, organtransplanterede samt HIV-patienter med CD4 <300) kan udskille virus i længere tid

 • • Øvrige patienter anses for at være smittefri, når de har været feberfri et døgn og i øvrigt føler sig raske og ikke har taget febernedsættende medicin.

Smittemåde

Influenzavirus overføres som

 • • Dråbesmitte, f.eks. via dråber ved hoste og nys inden for ca. 1 meters afstand til patienten og ved dråbekernesmitte i forbindelse med aerosoldannende undersøgelse/behandling af patienten, f.eks. ved intubation, bronkoskopi, genoplivning, sugning og anvendelse af lungefunktionsudstyr såsom CPAP-behandling og diverse nebulisatorer m.v.

 • • Direkte eller indirekte kontaktsmitte, hvor virus i sekret fra luftvejene overføres via hænderne eller andre genstande.

Intern transport mellem skademodtagelse/lægevagt og afdeling

 • • Berørte afdelinger informeres

 • • Patienten iføres kirurgisk maske (2.2)

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Se afsnit om desinfektion

 • • Det medfølgende personale skal kun anvende værnemidler (2.2) ved direkte patientkontakt.

Prøvetagning for influenza A og B

Se Laboratorievejledning.

Forholdsregler for personalet

 • • Sundhedspersonale skal ikke podes, men sygemeldes ved symptomer på influenza

 • • Man anses for at være smittefri, når man har været feberfri et døgn, og i øvrigt føler sig rask og ikke har taget febernedsættende medicin. Man kan herefter møde på arbejde.

Ved positive fund eller ved stærk mistanke om Influenza A og B

 • • Patienten isoleres på enestue

 • • Ved behov kan patienter med Influenza A kohorteisoleres sammen, når patienterne er i behandling med oseltamivir. Dette gælder ikke for patienter på intensivt afsnit eller patienter med præmalign eller malign hæmatologisk sygdom hvor kohorteisolering kun kan anvendes, såfremt undertypen af Influenza er kendt

 • • Ved behov kan patienter med Influenza B kohorteisoleres sammen, når patienterne er i behandling med oseltamivir.

 

Udover de generelle smitteforebyggende retningslinjer (3.2) skal følgende overholdes

Sengestue

 • • Patienter med symptomer på influenza isoleres på enestue med lukket dør, indtil prøvesvar foreligger. Hvis prøven er negativ, ophæves isolation og der er ikke behov for særlig rengøring af stuen. Isolationsstuen skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres efter hvert brug

 • • Patienter med influenza forbliver på isolationsstue, indtil patienten har været feberfri i 24 timer

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen.

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvorpå det fremgår, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode der skal anvendes (bilag)

 • • Besøg skal så vidt muligt begrænses

 • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Besøgende i risikogrupper (se ovenfor) frarådes adgang. Ved nødvendigt besøg skal der anvendes kirurgisk maske (2.2)

Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at anvende værnemidler, men skal instrueres i at foretage håndhygiejne (2.1) efter aftagning af maske og før stuen forlades.

Håndhygiejne

Der skal foretages håndhygiejne (2.1), når værnemidler er aftaget, og før stuen forlades

 • • Patienter instrueres i at foretage håndhygiejne (2.1). Ikke selvhjulpne patienter tilbydes hjælp f.eks. i forbindelse med måltider, toiletbesøg/brug af bækken.

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt og kontakt med alt udstyr/inventar skal der anvendes

  • • Èngangshandsker (2.1)

  • • Èngangsovertrækskittel (2.2)

 • • Ved risiko for dråbesmitte skal der inden for 1 meters afstand fra patienten anvendes kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir (2.2)

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges

 • • Brug af værnemidler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor man ikke er i risiko for dråbesmitte og ikke har direkte fysisk kontakt med patienten og inventar/udstyr, f.eks. for at give en kort besked eller aflevere mad.

Sundhedspersonale, der tilhører en risikogruppe, bør så vidt muligt ikke udføre procedurer med risiko for inhalationssmitte.

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

  • • Rektaltermometre desinficeres som beskrevet i retningslinjen Digitale termometre (8.6).

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal enten lægges i snavsetøjspose på stuen og herefter lukkes og opbevares i skyllerum/affaldsrum, alternativt kan snavsetøjspose stå i isolationsenheden og posen lukkes og skiftes minimum én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

Almindelig service og bestik anvendes

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

 • • Der anvendes éngangshandsker (2.1) ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder med pc’er, tablets, pda’er og mobiltelefoner skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Se afsnit om desinfektion.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsmateriale på ydersiden

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar)

 • • Rengøringsudstyr

  • • Desinficeres

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring og inden stuen forlades aftages værnemidler og der udføres håndhygiejne (2.1).

Se afsnit om desinfektion.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj og kirurgisk maske, sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synligt ren og håndtag desinficeres inden transport. Se afsnit om desinfektion. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler (2.2) under transporten. Der skal udføres håndhygiejne (2.1) efter transporten

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. løft, anvendes værnemidler (2.2)

 • • Patienten føres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes.

Rengøring efter undersøgelse/behandling

 • • Vandrette patientnære flader rengøres

 • • Kontaktpunkter f.eks. håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres. Se afsnit om desinfektion

 • • Gulve pletdesinficeres efter spild og rengøres ved behov.

Kriterier for ophævelse af isolation

 • • Isolation kan ophæves, når patienten har været feberfri i ét døgn, såfremt patienten ikke får febernedsættende medicin. Kontrolprøver er ikke påkrævet.

 • • For svært immundefekte (hæmatologiske patienter i aktiv kemoterapi, organtransplanterede samt HIV-patienter med CD <300) kan smitsomhed vare længere end 5 dage. Derfor forbliver disse patienter isolerede indtil udskrivelse, eller til der foreligger 2 negative influenza PCR fra relevant prøvemateriale udtaget senere end 5 dage fra 1. prøve. Der testes 1-2 gange ugentligt. Der bør være 3 dage mellem de opfølgende prøver.

 

Det understreges, at beslutning om forlængelse eller skift af antiviral terapi afgøres klinisk og ikke af supplerende influenza-undersøgelser.

Forholdsregler for ophævelse af isolation

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation.

Se afsnit om desinfektion.

Rengøring og desinfektion

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres efterfølgende. Se afsnit om desinfektion

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletrulle kasseres

 • • Èngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Rengøringsudstyr

  • • Rengøres og desinficeres efterfølgende. Se afsnit om desinfektion

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose.

Seng, dyne, pude, forhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

  • • Aftørbar pude rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves. Se afsnit om desinfektion

 • • Gardiner sendes til vask ved synlig forurening

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk, anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afsnittets instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres manuelt efterfølgende

  • • Rektaltermometre desinficeres som beskrevet i retningslinjen Digitale termometre (8.6).

Se afsnit om desinfektion.

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsheden, rengøres og desinficeres

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Se afsnit om desinfektion.

Blade og aviser

Kasseres.

Procedure ved mors

 • • Ved istandgørelse opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Ved transport, se afsnit om Undersøgelse og behandling uden for isolationsstuen

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Referencer

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Hentet 04-11-2019.

 

Vejledning til læger og andet sundhedspersonale om influenza A (H1N1 v). VEJ nr 9773 af 30/09/2009. Hentet 04-11-2019.

 

New CDC Study Compares Severity of Illness Caused by Flu A and B Viruses. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Disease.

Hentet 04-11-2019.