Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SectioElektivt sectio
Elektivt sectio planlægges til 8-10 dage før beregnet termin.
Anæstesiologisk tilsyn på B11. Præbookingskema udfyldes i Obstetrisk Ambulatorium.
Plads reserveres på operationsprogrammet med angivelse af anæstesiform.
Elektivt sectio planlægges som 1. eller 2. operation på dagens program.
Patienten meldes på B11 og Fødegangen.
Samtykke til evt. blodtransfusion indhentes.

Ved tvivl om indikation for elektivt sectio fremlægges journalen på obstetrisk morgenkonference.

NB: Ved foster i underkropspræsentation og tværleje:
Fosterstillingen vurderes ved ultralyd om morgenen før operationen. (Ved indlæggelse fredag og operation mandag udføres ultralyd mandag morgen). Ved ultralydsundersøgelsen bestemmes kun præsentation, ikke fosterbiometrier.
Ved hovedstilling aflyses operationen, og patienten afventer spontane veer.
Patienten informeres om dette.
Hvis fødselsmåden skal være sectio uanset fosterpræsentation, skal der ikke gøres ultralyd.

Monitorering af fosterhjertelyd
Jordemoder lytter hjertelyd på operationsdagen - enten på afdelingen eller på operationsgangen.
CTG ved akutte sectio.
 

Anæstesiform

1.

Regional anæstesi foretrækkes, da det giver færrest komplikationer for mor og barn.
Ved placenta praevia individuel vurdering i samarbejde med Anæstesiologisk Afdeling.

2.

Ved placenta praevia, med placenta på bagvæggen, kan sectio gøres i regional anæstesi. Ved placenta på forvæggen, eventuelt generel anæstesi.

3.

Sectio på maternelt ønske altid i regional anæstesi.


Faste ved elektivt sectio

1.

Kvinden må spise indtil kl. 24.00.

2.

Kvinden må drikke klare væsker indtil kl. 06.00. Klare væsker: Vand, juice (uden frugtkød), kaffe, te, saftevand eller sportsdrik. Kvinden må ikke drikke mælk.

3.

Kvinden må ryge indtil kl. 06.00.


Ovenstående gælder også for kvinder med diabetes.

Kvinder med type 1 diabetes, insulinkrævende type 2 diabetes eller insulinkrævende gestationel diabetes kan sove hjemme natten før sectio, hvis hun er velreguleret, og de geografiske forhold tillader det.
Hvis der er medicinsk indikation for at fravige, ordineres det af operatør eller anæstesilæge.

Elektivt sectio i generel anæstesi

1.

BAC-test, BF-test og hæmoglobin kun på indikation. Se særskilt instruks

2.

Journalen sendes på OP kl. 17.00 dagen før operationen.

3.

På operationsdagen borttrimmes pubesbehåring til øverste symfysekant.

4.

Tablet Zantac (Rinitidin) 150 mg kl. 22.00 samt kl. 07.00 til alle patienter.

5.

På operationsdagen tages blodtryk, puls og temperatur, og patienten iklædes frakturskjorte.

6.

Journalen lægges på OP inden kl. 08.00 på operationsdagen.

7.

Patienten skal lade vandet lige inden, hun køres på OP.

8.

Anæstesiskema følger patienten.

9.

Når patienten køres på OP, tilkaldes jordemoder fra Fødegangen.

10.

Jordemoder kalder pædiatrisk forvagt fra OP.

11.

Faderen kan ledsage moderen. Se senere.

12.

Navlesnors-pH laves på Fødegangen.


Elektivt sectio i epidural analgesi/spinal analgesi

1.

Indlæggelse og procedure i øvrigt som ved elektivt sectio i generel anæstesi.

2.

Tablet Zantac (Ranitidin) 150 mg kl. 22.00 samt 150 mg kl. 07.00 til alle patienter.

3.

I.v. drop og i.v. infusion af NaCl på OP.

4.

Kateter à demeure

5.

Ved elektivt sectio i regional anæstesi, hvor et normalt barn forventes, skal pædiatrisk forvagt ikke kaldes. Jordemoderen har ansvaret for barnet, som ved normale vaginale fødsler og tilkalder hjælp efter behov. Se arbejdsinstruks vedrørende ”Behandling af nyfødte

6.

Ved elektivt sectio i regional anæstesi ved gemelligraviditet skal pædiatrisk forvagt adviseres.

7.

Jordemoder suger barnet ved behov.

8.

Anæstesiologisk Afdeling stiller genoplivningsbord frem og kontrollerer installationerne i forbindelse hermed. Personalet fra Fødegangen sørger for oprydningen af bordet.

Hud mod hud

 Kvinder, der vurderes egnede, tilbydes sectio, hvor barnet lægges direkte hud mod hud.Informationen gives i Obstetrisk Ambulatorium eller GODA.
 

Akut sectio

1.

Ved akut sectio, hvor barnet ikke er påvirket, skal forløsningen ske i roligt tempo og barnet tillades at få placentatransfusion og evt. skrige spontant, før navlesnoren overklippes. Navlesnoren kan ”malkes”. Se instruks ”Afnavling”.

2.

Ved akut sectio med påvirket barn overgives barnet til jordemoder, pædiater og narkosepersonale hurtigst muligt. Pædiater står for evt. sen afnavling.

3.

Vagthavende speciallæge vurderer og ordinerer sectio og tager beslutning om specielle ordinationer.
Vagthavende speciallæge beslutter, hvordan sectioet skal meldes: Grønt, gult eller rødt. Rødt sectio meldes som ”rødt sectio GA” eller rødt sectio regional”.
Der kan gives inj. Bricanyl 0,25 mg i.v. eller i.m. eller Salbuvent 0,25 mg i.m., 0,1 mg i.v. som vehæmmende behandling i ventetid på sectio. OBS forskellig dosis i.m. og i.v.

Da stoffet er kardilaterende øges peroperativ blødning, og der kan opstå atoni på grund af den vehæmmende virkning

NB: Anæstesiologisk afdeling skal altid orienteres om Bricanyl-/Salbuventbehandling.
 

Zantac

Gives ved elektivt sectio, grønt sectio og subakutte sectio.

 1. 1. Elektivt sectio:

Tablet Zantac (Rinitidin) 150 mg kl. 22.00 aftenen før operationen og 150 mg kl. 07.00 på operationstagen.

 1. 2. Grønt sectio, subakut sectio:

Inj. Zantac 50 mg i.v.

 

Profylaktisk antibiotika-behandling
Gives rutinemæssigt til alle, der forløses ved sectio:
Cefuroxim
1,5 g intravenøst gives umiddelbart før hudincisionen:

BMI under 30:

Cefuroxim 1,5 g intravenøst (Zinacef).

BMI over eller lig 30:

Cefuroxim 3 g intravenøst.

Hvis blødningen overstiger 1,5 l, eller operationen varer mere end 3-4 timer, skal ovenstående dosis gentages.

Ved type 1 penicillinallergi gives Clindamycin 900 mg. Blandes i 100 ml NaCl og gives over 20-30 minutter.
Hvis blødningen overstiger 1,5 l, eller operationen varer mere end 3-4 timer, skal Clarithromycin eller Clindamycin gentages.
Akut sectio:

Ved temperaturforhøjelse i fødslen og indikation for Cefuroxim suppleres med Metronidazol 1 g i.v. ved sectio.

Efter sectio gives efter 8 timer endnu en dosis af Cefuroxim og Metronidazol.


Syntocinon og sectio
Der gives før eller efter placentas fødsel koncentreret Syntocinon-drop 10 IE i 100 NaCl.

Løber ind over 10 minutter.


Klargøring af fødende til akut sectio
Se i øvrigt action cards:

Når sectioet er ordineret, orienteres den fødende og faderen om, hvad der skal ske. Dette så fyldestgørende som situationen tillader.
Samtykke til blodtransfusion indhentes, hvis der bestilles BAC-test eller BF-test.

1.

Der anlægges venflon og opsættes inf. NaCl. 1000 ml.

2.

BAC-test og hæmoglobin kun på indikation.

3.

Ved grønt sectio samt mindre hastende akutte sectioer gives, så snart sectio er ordineret, Zantac (Ranitidin) 50 mg i.v. (Zantac 25 mg/ml, 2 ml opblandes med NaCl til 20 ml og gives over 2 minutter). Hvis patienten ikke forløses inden 6 timer, gentages dosis.
Ved gult og rødt sectio kan Zantac ikke nå at have effekt (kræver mindst 30 minutter).

4.

Narkoseskema udfyldes. Se bilag.

5.

Patienten meldes kort til B11, som bedes om at gøre en seng klar til OP.

6.

Journal med narkoseskema lægges under patientens hovedpude.

7.

Når patienten forlader Fødegangen, tilkaldes pædiater til OP.

8.

Navlesnors-pH laves på Fødegangen.Fødejordemoder

1.

Den jordemoder, som passer patienten, bliver på stuen efter sectioet er ordineret, og forbereder patienten til sectio sammen med sygehjælper/SOSA.

2.

Smykker fjernes.

3.

Neglelak fjernes.

4.

Pubesbehåring indtil øverste symfysekant borttrimmes.

 


Rødt sectio: (Tidsramme 15 min.)

Lejring på OP:     Venstre sideleje

Fosterhjertelydsmonitorering på OP:  Ja

Time out (mhp. evt. omklassificering af sectio-farve):Ja

Anæstesivalg: (Med mindre speciel risiko 1): Regional anæstesi

såfremt man kan holde sig indenfor den fastsatte tidsramme (15 minutter) – det være sig spinal eller ”top up” epidural.

 

Ved god hjertelyd, og ud fra en samlet obstetrisk vurdering, kan der ved ”time out” omdøbes til gult sectio med deraf følgende ændret tidsramme for såvel anæstesi som kirurgi.

 

I specielle tilfælde kan vagthavende obstetriker og anæstesilæge aftale, at indgrebet skal foretages i universel anæstesi, f.eks. uterusruptur med mistanke om totalruptur (og påvirket hjertelyd), abruptio (og påvirket hjertelyd) samt navlesnorsfremfald uden puls.

Eller tidligere fastsatte kontraindikationer mod regional analgesi. I så tilfælde

Lejring på OP:     Venstre drejet rygleje

Fosterhjertelydsmonitorering på OP:  Nej

Time out (mhp. evt. omklassificering af sectio-farve):Nej

Anæstesivalg: (med mindre kontraindiceret) Generel anæstesi

 

 

ACTION CARD – RØDT SECTIO GRAD 1

Generelt

 • • Alle involverede kaldes via ”alle kald”

 • • Pt. køres på OP så snart rødt sectio er ordineret

 • • Obstetrisk læge har ledelsesansvar på forløbet

 • • Rødt sectio foretages altid på OP og altid på OP-leje

 • • Obstetrikeren melder ”rødt sectio, GA” eller ”rødt sectio, regional”

 

Mål

 • • Barnet skal være født indenfor 15 min. efter sectioordination

 

Fødejordemoder

 • • Bliver hos pt. på fødestuen og følger denne til OP-stuen

 • • Monitorerer hjertelyd ved CTG ved ”rødt sectio, regional”

 • • Hjælper med lejring af patient (knæpude) og anlæggelse af KAD

 • • Fjerner skalpelektrode når pt. er klar til afspritning

 • • Foretager afspritning af hænderne. Får herefter overtrækskittel og sterile handsker på

 • • Optæller navleklemmer og oplyser OP personalet om antallet

 

Sygehjælper/SOSA fra Fødegangen

 • • Drager omsorg for patientens mand – hvad enten han bliver på Fødegangen eller følger patienten på OP

 • • Finder OP-tøj til manden

 • • Bringer blodprøve til Fødegangen til analyse af NS-pH

 • • Giver data (køn og fødselstidspunkt) til Fødegangen til oprettelse af CPR på barnet

 

Obstetrisk læge

 • • Bliver på fødestuen og følger patienten til OP. Har ledelsesansvar. Holder styr på tiden

 • • Indhenter samtykke fra patienten

 • • Vurderer behov for inj. Bricanyl/Salbuvent

 • • Så snart anæstesilægen er til stede, gives der kort rapport om situationen

 • • Obstetrikeren melder ”rødt sectio, GA” eller ”rødt sectio, regional”

 • • Ordinerer CTG på OP ved ”rødt sectio, regional”

 • • Meddeler afvigelser til OP’s standardprocedure for desinfektion af huden

 • • Foretager afspritning af hænderne og får kittel på. Er herefter behjælpelig på stuen

 

Afdelingsjordemoder

 • • Udløser ”rødt sectio”-kald

 • • Noterer meldetidspunkt fra vægtelefon

 • • Har ansvaret for at journalen følger pt. på OP

 • • Har ansvaret for at BAC-test bliver taget/ordineret, hvis dette er indiceret iht. instruks

 • • Melder pt. på B11

 

Anæstesilægen

 • • Laver anæstesitilsyn på Fødegangen eller OP. Videreformidler meldingen ”rødt sectio, GA” eller ”rødt sectio, regional”

 • • Rødt sectio, regional: Når pt. er på lejet gøres ”time-out”: Fastholdes melding ”rødt sectio, regional”? Anæstesilægen vurderer, sammen med obstetrikeren, dette på basis af de tilgængelige informationer

 • • Rødt sectio, GA: Hvis der ikke er anæstesiologiske kontraindikationer mod GA foretages dette umiddelbart. Anæstesilægen har luftvejsansvaret. Der gøres ikke ”time-out”

 

Anæstestisygeplejersker

 • • Står for den primære kommunikation med kvinden under indledning og under operation

 • • Tilfører ilt ved ptt. i sideleje (rødt sectio, regional)

 • • Assisterer ved øvrige anæstesiologiske opgaver

 

Operationssygeplejersker

 • • Foretager afspritning af hænderne og får kittel på

 • • OP-sygeplejerske nr. 2 anlægger på indikation KAD på pt.

 • • Aflæser fødselstidspunkt på vægtelefon. Tidspunktet noteres på tavle

 

Bioanalytikeren

 • • Tilkaldes hvis der skal tages BAC-test og hæmoglobin

 • • Går på OP og tager blodprøver der

 

Portør

 • • Kaldes via ”rødt sectio”-kald

 • • Går på Fødegangen, kører pt. til OP, hjælpe pt. over på lejet, lejrer iht. meldingen (rygleje ved ”rødt sectio, GA/sideleje ved ”rødt sectio, regional”) og henter ny seng på B11

 

 

Gult sectio: (Tidsramme 30 min.)

 

Eksempler på situationer, hvor der skal kaldes gult sectio

 1. 1. Føtal distress undtagen bradykardi

 2. 2. Svær præeklampsi

 3. 3. Abruptio

 4. 4. Placenta prævia med blødning

 5. 5. Afvigende CTG og STAN-events

 

Lejring på OP      Venstre sideleje

Fosterhjertelydsmonitorering på OP:   Ja

Time out (mhp. evt. omklassificering af sectio-farve): Ja

Anæstesi: (Med mindre omklassificering til anden sectiofarve):Regional analgesi

såfremt man kan holde sig indenfor den fastsatte tidsramme (30 min.)

 

Ved dårlig hjertelyd foretages ved ”time out” beslutning om evt. ændring til rødt sectio (se ovenstående).

 

ACTION CARD – GULT SECTIO GRAD 2

Generelt

 • • Anæstesilæge, portør, anæstesipersonale og operationspersonale kaldes via “alle kald”

 • • Pt. køres på OP så snart gult sectio er ordineret

 • • Obstetisk læge har ledelsesansvar for forløbet

 

Mål

Barnet skal være født indenfor 30 min. efter sectioordination

 

Fødejordemoder

 • • Bliver hos pt. på fødestuen, klargør pt. i samarbejde med sygehjælper/SOSA

 • • Følger pt. på OP

 • • Monitorerer hjertelyd ved CTG

 • • Kalder pædiater

 • • Fjerner skalpelektrode når pt. er klar til afspritning

 • • Hjælper med lejring af patienten (knæpude) og anlæggelse af KAD.

 • • Foretager afspritning af hænder på OP. Får herefter overtrækskittel og sterile handsker på

 • • Optæller navleklemmer og informerer OP personale om antallet.

 

Sygehjælper/SOSA fra Fødegangen

 • • Henter rekvisitter, som skal bruges i forhindelse med klargøring af patienten til sectio. Finder sectiotelefon

 • • Trimmer pubesbehåring

 • • Klargør vugge og sectiokurv

 • • Hjælper jordemoderen med forefaldende arbejde på fødestuen

 • • Finder OP-tøj til manden

 

Obstetrisk læge

 • • Indhenter samtykke fra pt.

 • • Bliver på stuen og har ledelsesansvar. Holder styr på tiden

 • • Vurderer behov for Bricanyl/Salbuvent

 • • Orienterer anæstesilægen ved specielle omstændigheder

 • • Har ansvar for at der bliver fundet en assistent

 • • Følger pt. til OP

 • • Går i vask

 • • Har ansvaret for at pædiateren får information

 

Afdelingsjordemoder

 • • Aktiverer alle kald

 • • Noterer meldetidspunkt (tid på vægtelefon)

 • • Har ansvaret for at journalen følger patienten

 • • Har ansvaret for at hæmoglobin og BAC-test bilver taget, hvis dette indiceret ift. instruks

 • • Anlægger venflon og opsætter Ringer/NaCL

 • • Gør anæstesiskema klar

 • • Melder pt. til B11

 • • Adviserer pædiaterne ved behov

 

Anæstesilægen

 • • Laver anæstesitilsyn på patienten på Fødegangen eller på OP

 • • Når pt. er på lejet: ”Time–out”: Fastholdes melding ”gult sectio”?

 

Anæstesisygeplejersker

 • • Har den primære funktion ift. kommunikationen med kvinden/parret

 

Operationssygeplejersker

 • • Foretager kirurgisk håndvask/afspritning efter standardprocedure

 • • Guider, sammen med jordemoder, kvinden ved anlæggelse af regional analgesi

 • • Anlægger KAD

 • • Foretager huddesinfektion på patienten efter OP’s standardprocedure

 • • Aflæser fødselstidspunkt på vægur og noterer tidspunktet på tavle.

 

Portør

 • • Kører pt. på OP og hjælper pt. over på lejet

 • • Henter ny seng fra B11

 

Grønt sectio: (tidsramme 1 time)

 

Eksempler på situationer, hvor der skal kaldes grønt sectio

Situationer uden skønnet føtal risiko:

1.

Disproportio foeto-pelvina.

2.

Planlagt elektivt sectio i begyndende fødsel.

3.

Præeklampsi uden føtal distress.

4.

Insufficientia placentae uden akut føtal distress.

 

Lejring på OP:      Venstre sideleje

Fosterhjertelydsmonitorering på OP:   Ja

Time out (mhp. evt. omklassificering af sectio-farve): Ja

Anæstesi: (med mindre omklassificering til anden sectio-farve): Recional analgesi

 

Ved dårlig hjertelyd eller ud fra en samlet obstetrisk vurdering foretages ved ”time out” beslutning om evt. ændring til rødt eller gult sectio (se ovenstående).

Ved ændring til rødt eller gult sectio kan regional blokade anlægges, såfremt man kan holde sig indenfor den fastsatte tidsramme – det være sig spinal eller ”top up” epidural.

 

 

ACTION CARD – GRØNT SECTIO GRAD 3

Mål

 • • Barnet skal være født indenfor 60 min. efter sectioordination

 

Fødejordemoder

 • • Bliver hos pt. på fødestuen, klargør pt. i samarbejde med sygehjælper/SOSA

 • • Følger pt. på OP

 • • Monitorerer hjertelyd ved CTG

 • • Kalder pædiater

 • • Fjerner skalpelektrode når pt. er klar til afspritning

 • • Hjælper med lejring af patienten (knæpude) og anlæggelse af KAD

 • • Foretager afspritning af hænder på OP. Får herefter overtrækskittel og sterile handsker på

 • • Optæller navleklemmer og oplyser OP personalet om antallet.

 

Sygehjælper/SOSA

 • • Henter rekvisitter som skal bruges ifm. klargøring af pt. til sectio

 • • Pubesbehåring trimmes

 • • Klargør vugge og sectiokurv

 • • Hjælper jordemoderen med forefaldende arbejde på fødestuen

 • • Finder OP-tøj til manden

 

Obstetrisk læge

 • • Indhenter samtykke fra pt.

 • • Har ledelsesansvar. Har ansvar for tiden

 • • Vurderer behov for Bricanyl/Salbuvent

 • • Orienterer anæstesilægen ved specielle omstændigheder

 • • Kalder sin assistent

 • • Går i vask

 

Afdelingsjordemoder

 • • Kalder OP, anæstesilæge og evt. bioanalytiker

 • • Har ansvaret for at jr. følger pt.

 • • Har ansvaret for at hæmoglobin og BAC-test bliver taget, hvis dette er indiceret ift. instruks

 • • Anlægger venflon og opsætter Ringer/NaCL

 • • Giver Zantac 50 mg i.v.

 • • Gør anæstesiskema klar

 • • Kalder portør i vagttiden

 • • Melder pt. til B11

 

Anæstesilæge

 • • Koder/kalder anæstesisygeplejerskerne

 • • Laver anæstesitilsyn på pt. på Fødegangen

 • • Når pt. er på lejet: ”Time-out”: Fastholdes melding ”grønt sectio”?

 

Anæstesisygeplejersker

 • • Har den primære opgave ift. kommunikation med pt.

 

Operationssygeplejersker

 • • Sender OP-portør til Fødegangen (i dagtiden)

 • • Tilkalder resten af OP-personalet

 • • Foretager kirurgisk håndvask/afspritning efter standardprocedure

 • • Anlægger KAD

 • • Foretager huddesinfektion på pt. efter OP’s standardprocedure

 • • Aflæser fødselstidspunktet på vægteleforn og skriver dette på tavlen.

 

Portør

 • • Dagtid: Går fra OP til fødestue

 • • Vagttid: Kaldes fra Portørcentralen af afdelingsjordemoder

 • • Kører pt. til OP og hjælper med lejring

 • • Henter seng på B11

 

Arbejdsinstruks ved ordination af akut sectio hos patient på sengeafdeling

Sectio ordineres af obstetrisk læge

1.

Rødt og gult sectio:
Afdelingsjordemoder tilkaldes.
Afdelingsjordemoder udfører vanlige opgaver i henhold til actioncard for rødt og gult sectio.

Aktiverer allekald og har ansvar for evt. BAC-test og journal.
Tilkalder jordemoder til fødslen.
Såfremt afdelingsjordemoderen ikke kan forlade Fødegangen, udfører sygeplejerske ovennævnte.
Sengeafdelingens personale assisterer fødejordemoderen i klargøring af patienten.
Sengeafdelingens personale får elevatoren til etagen og holder den der, til patienten er klar til at køre på OP.
Herudover arbejdes efter actioncard for rødt og gult sectio. Se disse.

2.

Grønt sectio:
Patienten køres på Fødegangen. Der kaldes efter vanlig procedure.

3.

Andre akutte sectio:
Obstetrisk læge har ansvar for tilkald.


Tilkald

Sectioknap: Der vil stå ”rødsec” eller ”gulsec” på display

Kodenumre:

1.

Operationssygeplejerske på kode 416.

2.

Anæstesilæge på kode 500.

3.

Portør på tlf.nr. 6-6060.
Hvis portøren ikke svarer, ringes til informationen på tlf.nr. 6-0021. Informationen kalder portøren.

4.

Obstetrisk assistent på kode 404 eller 406.

5.

Bioanalytiker på tlf.nr. 6-4934.

6.

Pædiatrisk forvagt på kode 302.

7.

Neonatalvagt på kode 304. Ved fødsel fra fulde 22 uger til fulde 32 uger og truende/påvist svær asfyksi.


Kaldeprocedure ved akutte obstetriske situationer på Fødegangen

Alle, der har kodenummer, skal altid kodes!!!

1.

Anæstesilægen på kode 500.

2.

Anæstesisygeplejersken på kode 505.

3.

Pædiatrisk vagt på kode 302.

4.

Obstetrisk læge på kode 400.

5.

Neonatalvagt på kode 304.

6.

Dårligt barn: Tryk på ”Dårligt barn”-knap på fødestuen.


Forholdsregler for fædre, der ønsker at deltage ved elektivt sectio i generel
anæstesi eller elektivt akut sectio i regional anæstesi

1.

Faderen kan deltage ved såvel akutte som elektive sectioer i regional anæstesi.
I enkelte tilfælde af akutte sectioer kan det være uhensigtsmæssigt at have faderen
med, men det skal være undtagelsen.

med, men det skal være undtagelsen.

 

 

2.

Faderen omklædes til operationstøj.

3.

Faderen informeres af jordemoderen om, hvorledes han skal forholde sig under opholdet på Operationsgangen.

 

4.

 

Faderen følger moderen, når hun i sengen bliver kørt over til Operationsgangen.

 

 

 

 

5.

Ved indgangen til Operationsgangen sørger jordemoderen for, at faderen iføres hue og træsko.

 

6.

Sectio i regional anæstesi:
Når moderen er kørt ind på operationsstuen, anbringes faderen ved moderens hovedgærde til venstre. Faderen overværer anlæggelse af blokaden. Det er meningen, at faderen skal være hos moderen under fødslen, og at de sammen skal modtage barnet. Det er ikke meningen, at faderen skal overvære operationen. Han skal derfor instrueres i at blive siddende.

 

 

 

 

7.

Sectio i generel anæstesi:
Faderen kan følge kvinden til OP. Han skal vente i indsovningsrummet og overværer altså ikke forløsningen.
Efter forløsningen følger faderen jordemoderen sammen med barnet.

 

 

 

 

Forslag til operationsteknik ved sectio

1.

Lavt tværsnit i huden.
Det vil sige et overfladisk, lige tværsnit (ca.
17 cm langt) 3 cm distalt for en linie, der forbinder spinae iliacae anterior superior. På dette sted er fascien ikke bundet, men bevæger sig frit henover muskulaturen, idet vi er over tilhæftningen af mm. pyramidales.

2.

Subcutis incideres i midtlinien med en ca. 2-3 cm lang incision ned i rectusskeden. Subcutis skal ikke fridissekeres fra fascien.

3.

Med kniv lægges lille tværincision i fascien. Incisionen forlænges til begge sider med saks, idet man lader saksen glide under det subkutane væv uden at lædere det. Herved skånes subkutane kar og nerver. På grund af incisionens niveau er der ikke behov for at løsne fascien fra rektusmuskulaturen.

4.

Muskelbugen adskilles digitalt.

5.

Peritoneum parietale åbnes digitalt, idet den strækkes mellem de to pegefingre, indtil der opstår et lille hul, og åbningen udvides digitalt i cranial caudal retning.

6.

Peritoneum viscerale incideres 1 cm over omslagsfolden i ca. 12 cm=s bredde, og blæren refouleres eventuelt.

7.

Uterus åbnes og ledende fosterdel og barn fødes. Sen afnavling. Navlesnoren ”malkes” evt. Der tages navlesnors-pH. Se instruks ”Navlesnors-pH

8.

Hvis oversigtsforholdene er gode, lades uterus in situ, ellers løftes uterus ud. Der gives 10 IE Syntocinon i 100 ml NaCl før eller efter placentas fødsel. Løber ind over 10 minutter.

9.

Placenta fødes spontant, eventuelt ved let træk i navlesnoren eller ekstern kompression af uterus (fjerens eventuelt manuelt ved rigelig blødning).
Kaviteten gåes efter med serviet ved mistanke om hinderester.

10.

Uterotomien lukkes i 2 lag fortløbende (vicryl 0).

11.

CV måles, hvis der er indikation herfor, og uterus placeres igen i abdomen. Koagler fjernes med sug og manuelt, idet man undlader at tørre op intraperitonealt. Herved påvirkes tarmene mindst muligt og postoperativ tarmparalyse reduceres. Fostervandet har antiseptisk effekt og blodet resorberes.

12.

Peritoneum viscerale og parietale lukkes ikke.

13.

Omentet lægges ned foran uterus og fascien lukkes med fortløbende sutur (vicryl 2-0).

14.

Huden sutureres eller stables efter afdelingens vanlige retningslinier.


Tromboseprofylakse ved akut og elektivt sectio

1.

Elektivt sectio:

a.

Kvinder med BMI over eller lig 27.

b.

Svær præeklampsi.

c.

Ved risikofaktorer.

2.

Alle akutte sectio:
Der gives lavmolekylær Heparin:

Fragmin 5.000 IE subkutant x 1 dgl.

40-90 kg

4.500 IE Tinzaparin dgl./ 40 mg Enoxaparin dgl./

5.000 IE Dalteparin dgl.

Klexane 40 mg subkutant x 1 dgl.

91-130 kg

7.000 IE Tinzaparin dgl./ 60 mg Enoxaparin dgl./

7.500 IE Dalteparin dgl.

Innohep 4.500 IE subkutant x 1 dgl.

131-170 kg

9.000 IE Tinzaparin dgl./ 80 mg Enoxaparin dgl./

10.000 IE Dalteparin dgl.

 

 

 

Injektionen gives 4 timer efter, at epidural/spinal kateter er fjernet. Behandlingen seponeres, når kvinden er mobiliseret, typisk efter 2 døgn, dvs. efter 2 injektioner med 24 timers mellemrum.

 

3.

 

 

Kvinder der før fødslen er i antikoagulationsbehandling

 

a.

Kvinder i profylaktisk LMWH-behandling:
Der bør være et interval på mindst 12 timer mellem sidste profylaktiske dosis og spinal/epidural blokade (Fragmin 5000 i.e., Klexane 20-40 mg x 1, Innohep 4500 IE x 1).
Ved elektivt sectio gives sidste dosis således dagen før operationen og genoptages 6-8 timer efter operationen.
Epiduralkateter kan fjernes 12 timer efter indgift af LMWH med et 4 timers interval til næste dosis.

 

b.

Kvinder i terapeutisk LMWH-behandling det vil sige:
Fragmin 5000 IE x 2 daglig eller mere, Innohep 4500 IE eller mere daglig.
Klexane 40-80 mg x 2 daglig.
Pause med antikoagulationsbehandling 24 timer inden anlæggelse af epidural/spinal anæstesi.

 

c.

Kvinder i behandling med ufraktioneret Heparin:
Regional anæstesi kan anvendes, når koagulationsparametrene er normaliseret
Heparinbehandling genoptages 6-8 timer efter anlæggelse af regional anæstesi.

 

d.

Antivitamin K-derivater:
Ved INR værdier under eller lig med 1,4 skønnes der ikke at være nogen risiko ved anlæggelse af regional anæstesi eller fjernelse af epidural kateter.

 

e.

Lav dosis Acetylsalicylsyre:
Ved formodet normalt trombocytniveau er der ikke risiko for spinal hæmatom
ved regional anæstesi.

 

f.

NSAID præparater:
Der er aktuelt ingen data, der tyder på øget risiko for spinal hæmatom ved anlæggelse af regional anæstesi.


Ovennævnte vedrørende regional anæstesi og kvinder i antikoagulationsbehandling er generelle anvisninger. Den enkelte anæstesilæge kan i hver situation afveje den fortsat meget ringe risiko for spinal hæmatom mod fx risiko for aspiration af ventrikelindhold hos en ikke-fastende patient, ligesom obstetrisk læge kan drøfte med anæstesiafdelingen, hvad der er bedst for den enkelte patient.