Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samtykkeerklæring i f. m. indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger m.v.

 

Beskrivelse

Region Nordjyllands retningslinjer for indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger gennemgår reglerne i Sundhedslovens kapitel 9.

 

Indhentning af samtykke

Som udgangspunkt kræver videregivelse af fortrolige helbredsoplysninger mv. patientens samtykke. Ved udveksling af oplysninger i forbindelse med behandling af patienten er mundtligt samtykke tilstrækkelig – er det i forbindelse med andre formål kræves som hovedregel et skriftligt samtykke.

 

Til støtte for håndteringen af kravet om skriftligt samtykke til indhentning og videregivelse af sundhedsoplysninger til andre formål (sundhedsloven § 43), har Psykiatrien udarbejdet en samtykkeerklæring.

 

Samtykkeerklæringen skal udfyldes i den aktuelle videregivelsessituation. Der udfyldes en samtykkeerklæring, hver gang nye sundhedsoplysninger ønskes indhentet/videregivet til fx pårørende eller kommune.

 

Samtykket skal være konkretiseret, så det klart og tydeligt fremgår, hvad der meddeles samtykke til. Det skal af samtykket fremgå, hvilke typer oplysninger, der må indhentes/videregives, til hvem og til hvilke formål.

 

Det forventes, at personalet forudgående har informeret patienten generelt om reglerne for tavshedspligt og indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger – samt drøftet behovet for videregivelse af oplysninger med patienten, hvorved patientens grundlæggende holdning er kendt.

 

Videregivelsessituationer, hvor der ikke kræves skriftligt patientsamtykke

Udveksling af helbredsoplysninger med andre sygehuse eller praktiserende læge/speciallæge kan ske med mundtligt samtykke (journalføres) eller eventuelt uden samtykke, når det er nødvendige oplysninger til brug for et aktuelt behandlingsforløb eller er et udskrivningsbrev til praktiserende læge eller henvisende praktiserende speciallæge. Patienten kan frabede sig, at oplysninger udveksles uden samtykke. Har patienten udnyttet denne ret, skal mundtligt eller skriftligt samtykke indhentes og journalføres. Se nærmere sundhedsloven § 41 stk. 2 nr. 1 og nr. 2, jfr. § 41 stk. 3

 

Patienten skal informeres om sin ret til at nægte videregivelse i de anførte 2 situationer – enten direkte af sundhedspersonen eller ved generel information, fx informationsmateriale, som bliver udleveret på sygehuset.

 

Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse med behandling af patienter kan foretages ved opslag i elektroniske systemer, når oplysningerne er nødvendige i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Patienten kan frabede sig, at oplysninger indhentes uden samtykke. Se sundhedsloven § 42 a og det centrale PRI dokument (retningslinje for adgang til helbredsoplysninger i elektroniske systemer)

 

Dokumentation

Indhentede og underskrevne samtykkeerklæringer opbevares i patientjournalens bilagsmappe.

Formål

At der i psykiatrien sker korrekt indhentning og dokumentation af patienters samtykke i forbindelse med udveksling af helbredsoplysninger mv., fx til sociale myndigheder, skole, bopælskommune og pårørende.

 

Referencer

Lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24/09/2016 – Sundhedsloven, kapitel 9

Retningslinje for indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger

Retningslinje om adgang til helbredsoplysninger i elektroniske systemer