Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter ved arteriografi eller PTA

 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i sygeplejen til patienter, der skal have foretaget radiologisk undersøgelse og/eller behandling.

Definition af begreber

 • • Arteriografi er en røntgenundersøgelse, hvor man via et kateter, indlagt i arteria femoralis, indsprøjter kontrast i blodåresystemet, så der fremkommer et billede af kredsløbet. På baggrund af undersøgelsen og klinikken vurderer karkirurger og radiologer, hvilken behandling patienten kan tilbydes.

 • • Skulle der vise sig mulighed for Percutan Transluminal Angioplastik (PTA), som er en ballonudvidelse, foretages dette sandsynligvis i samme seance. PTA kan foretages både med eller uden stent afhængig af karret/arteriosklerosens beskaffenhed.

 • • e-GFR er et udtryk for nyrefunktionen korrigeret for alder og køn, og opgives i LABKA for alle personer over 18 år. Hos patienter med akut nyrepåvirkning er e-GFR ikke pålidelig, da værdien ændres over timer. Når der bestilles se-creatinin i LABKA, vil der automatisk fremgå udregnet e-GFR i LABKA.

 

 

Beskrivelse

Patienten møder til indlæggelse samme dag, som undersøgelsen foretages. Hvis patienten er blevet tildelt den første undersøgelsestid i Røntgenafdelingen kl. 8.30, vil patienten være blevet bedt om at møde kl. 7.30, ellers vil indlæggelsestidspunktet være kl. 8.00.

I enkelte tilfælde kan patienten møde dagen før undersøgelsen. Fx ved forhøjet e-GFR og behov for væsketerapi.

 

Før undersøgelsen:

 
Information/undervisning og medinddragelse:
 • • Det sikres, at der er udleveret informationspjece enten i forundersøgelses-ambulatoriet eller tilsendt med indkaldelse. Såfremt patienten ikke har fået pjecen, udleveres den og gennemgås.

 • • Patienten informeres om årsagen til løfterestriktion efter undersøgelsen og forholdsregler ved blødning. Det sikres endvidere, at patienten har givet samtykke til a-grafi og eventuel PTA behandling.

 

HUD/VÆV

Der foretages tryksårsscreening og evt. intervention i henhold til lokal instruks.

 

Ernæring

Inden kontrastinjektion opfordres alle patienter til at drikke rigeligt døgnet inden undersøgelsen, for at minimere kontraststoffets påvirkning af nyrerne. Hvis det efter sygeplejefagligt skøn vurderes, at patienter ikke kan drikke tilstrækkeligt pr. os, vælges følgende hydreringsregime jf. anbefaling fra røntgen afdelingen:

Isotonisk NaCL 1-1,5 mg/kg/time i mindst 6 timer inden og 6 timer efter intravaskulær kontrast.

 

Observation/overvågning:

Urinen stixes af sygeplejerske for albumin, blod og sukker.

Patienten TOKS scores, inklusiv blodtryksmåling i begge arme, og der måles evt. blodsukker.

 

Grundlæggende sygepleje:

Evt. ernæringsscreening ved indlæggelsen hvis patienten er indlagt over 24 timer.

KRAM-screening og evt. –intervention i henhold til PRI-dokument: ”KRAM-screening og –intervention i Karkirurgisk Afdeling”

 

 

Speciel sygepleje:
 • • Der foretages identifikation og sættes armbånd om håndleddet af patienten.

 • • Der måles blodsukker hos diabetespatienter.

 • • Patienten iføres skjorte med plastknapper, underbukser og strømper.

 • • e-GFR skal være målt indenfor en uge forud for undersøgelsen, og patienter med eGFR 60 ml/min/1,73 m2 betragtes som havende normal nyrefunktion, og må få kontrast intraarterielt. Såfremt værdien ligger under dette, følges hydreringsregime jf ovenstående.

 

Ved nedsat e-GFR bør førstevalg af undersøgelsesmetode være MR-scanning, medmindre der er tvingende grunde til andet – eksempelvis pacemaker.

Bagvagt eller radiolog kontaktes, hvis det ikke fremgår af journalen, at undersøgelsen skal gennemføres trods nedsat e-GFR. For diabetespatienter bør e-GFR ikke være under 60 ml/min/1,73 m2. Er værdien nedsat, skal e-GFR kontrolleres postradiologisk næste dags morgen, enten hos egen læge eller i sengeafsnittet. Patienten opfordres derfor til at drikke rigeligt efter undersøgelsen, og hydreringsregime følges, hvis dette ikke skønnes muligt.

 

 
 
Lægemiddeladministration:
 • • Patienten er ikke fastende til undersøgelsen, og skal derfor have sin vanlige medicin, dog med undtagelse af diuretika.

 • • Såfremt patienten angiver uro/nervøsitet tilbydes denne tbl. Dormicum 3,75 mg/7,5 mg ud fra et sygeplejefagligt skøn.

 • • Der anlægges venflon til administration af smertestillende medicin. Der medsendes ampul Morfin/Ketogan. Sygeplejersker opretter rammeordination i CCS på inj. Morfin 2,5 mg i.v. p.n. eller inj. Ketogan 1,25 mg i.v. p.n.

 • • For patienter med diabetes i behandling med Metformin eller kombinationspræparater indeholdende Metformin gælder, at såfremt e-GFR er under 60 ml/min/1,73 m2 skal de pausere med medicinen 48 timer inden behandlingen. Alle patienter skal uanset e-GFR værdien holde pause med Metformin 48 timer efter undersøgelsen.

Patienterne skal have kontrolleret e-GFR næste dags morgen enten hos egen læge eller i sengeafsnittet.

 • • Patienter i antikoagulationsbehandling skal holde pause med tbl. Marevan i 3 dage og tbl. Plavix i 5 dage forud for undersøgelse. Der måles INR på undersøgelsesdagen, og svar skal foreligge inden undersøgelse. Overstiger INR 2,5 konfereres med radiologisk bagvagt, som tager stilling til gennemførelse/udsættelse.

 

Efter undersøgelsen:

 

Information og undervisning:
 • • Patienten skal være T.L. i 2 timer efter indgrebet.

 • • Hovedgærdet må eleveres 10 – 15 grader, og patienten skal ligge stille. Dette af hensyn til blødningsrisiko ved aktivitet.

 

Observationer:
 • • Efter endt undersøgelse observeres patientens almene tilstand, og der måles blodtryk og puls. Indstiksstedet observeres for evt. blødning eller hæmatom hver halve time de første 2 timer. I tilfælde af blødning komprimeres proksimalt for indstikssted i 10 minutter. Såfremt der efterfølgende stadig er blødning kontaktes vagthavende læge.

 • • Den perifere cirkulation kontrolleres, og der observeres for smerter.

 

Speciel sygepleje:

Plasteret over indstiksstedet skal sidde i 24 timer, hvilket patienten informeres om i tilfælde af udskrivelse samme dag.

Er der anlagt venflon, fjernes denne inden udskrivelse.

 

Udskrivelse:
 • • Patienten kan udskrives samme dag, som undersøgelsen er foretaget, hvis der er en anden voksen og handledygtig person i hjemmet til næste dags morgen, obs. eventuelt kontrol e-GFR.

 • • Transport kan foregå siddende i almindelig bil.

 • • Hvis patienten udskrives samme dag informeres om, at der fremsendes brev indenfor 2-5 dage.

 

PTA med stentanlæggelse:

Hvis ovennævnte indgreb er foretaget, skal patienten have inj. Fragmin 2500 IE 2 timer efter indgrebet.

 

 

Referencer:

Retningslinje for intravaskulær anvendelse af jodholdige kontraststoffer

http://pri.rn.dk/pri/AaS/OC/RA/Sider/34361f44-a055-4fe1-a815-ae72d1a13938.aspx?sf=41c9ef6c-6901-4289-8fe1-dfa5a807899e

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardplejeplan for patienter til radiologisk indgreb

SYGEPLEJEFAGLIG CHECKLISTE OG STANDARDPLEJEPLAN FOR PATIENTER, DER SKAL HAVE FORETAGET RADIOLOGISK INTERVENTION.

 

Mål:    At sikre høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i

sygeplejen til patient, der skal/har fået foretaget radiologisk

intervention.

 

Sign. = plan fulgt  A= afvigelse * = se statusarkSep. = afsluttet behandling

 

Handlesøgeord

 

Dato/

Sign.

 

 

 

Information og undervisning

Indlæggelsessamtale med patienten iht. instruks

 

 

 

 

Der er indhentet samtykke til radiologisk intervention

 

 

 

 

 

Sikre at informationspjece er udleveret

 

 

 

 

 

Patienten er modtaget i og informeret om afdelingen

 

 

 

 

 

Patienten er tilbudt hjælp/støtte til evt. rygestop

 

 

 

 

 

Patienten er informeret om årsagen til løfterestriktioner

 

 

 

 

 

Patienten er informeret om forholdsregler ved blødning

 

 

 

 

 

Oprettelse af individuel sygeplejejournal

 

 

 

 

 

TOKS score dokumenteres i CCS

 

 

 

 

 

Identifikationsarmbånd med stregkode påsat

 

 

 

 

Observationer

Kram-screening og evt. -intervention

 

 

 

 

Speciel sygepleje

Tryksårsscreening og evt. intervention

 

 

 

 

 

Anlægge venflon til smertebehandling på Røntgenafdelingen

 

 

 

 

 

e-GFR måling maks. 1 uge gammel. Hvis under 60 ml/min/1,73 m2 gives i.v. væske i henhold til hydreringsregime, såfremt patienten ikke kan drikke tilstrækkeligt

 

 

 

 

 

For diabetespatienter: Blodsukkermåling

 

 

 

 

 

For AK-behandlede patienter: INR-måling

 

 

 

 

 

Administration af vanlig medicin (undtagen Diural) forud for indgreb

 

 

 

 

 

Introduktion til VAS lineal og evt. administration af smertestillende

 

 

 

 

Lægemiddel administration

Der medgives ampul Morfin/Ketogan til brug i Røntgenafdelingen. Rammeordination oprettes i CCS.

 

 

 

 

 

Ved behov administreres tabl. Dormicum (3,75 mg/

7,5 mg)

 

 

 

 

 

Diabetespatienter i behandling med Metformin eller kombinationspræparater indeholdende Metformin, skal holde pause med præparatet 48 timer inden undersøgelse, hvis e-GFR er under 60 ml/min/1,73 m2. Alle skal holde pause 48 timer efter undersøgelsen

 

 

 

 

 

Sikre at patienten er informeret om resultat/plan. Såfremt patienten udskrives samme dag sendes brev i løbet af 2-5 dage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information og undervisning

 

Udlevere udskrivningspjece.

 

 

 

 

Koordinering

Patienten må mobiliseres kl.

 

 

 

 

Træning

Almen tilstand

 

 

 

 

Observationer

Blodtryk og puls måles hver halve time de første 2 timer efter undersøgelsen

 

 

 

 

 

Indstikssted observeres (hæmatom/blødning)

 

 

 

 

 

Perifer cirkulation

 

 

 

 

 

Venflon fjernet

 

 

 

 

Speciel sygepleje

 

Plaster må fjernes efter 24 timer

 

 

 

 

 

Evt. kontrol af e-GFR næste dag hos egen læge/i sengeafsnittet, hvis udgangsværdien var for lav

 

 

 

 

 

Hvis der er foretaget PTA med stentanlæggelse administreres inj. Fragmin 2500 IE 2 timer efter indgrebet.

 

 

 

 

             Opdateret den 18.05.2021/tlr