Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdspladsvurdering gravide

 

Nr.

 

Arbejdssted

Billeddiagnostisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn

Sikkerhedsgruppe

Billeddiagnostisk Afdeling i Frederikshavn

Arbejdsleder

AMIR-gruppen

SiR

 

Dato

 

 

1. Identifikation : Generel APV ved graviditet

Denne arbejdspladsvurdering gælder følgende:

Generel APV ved graviditet

 

 

7. Gennemførelse af valgt(e) løsning(er)

Hvilke(n) varig(e) løsning(er) har sikkerhedsgruppen valgt

1.

Samtale med nærmeste ansvarlige leder om individuelle forhold

2.

Checkskema for gravide og ammende (udfyldes)

3.

Herefter planlægning af arbejdstid og arbejdsopgaver

4.

Skifter dosisfilm hver måned

Der udleveres Sundhedsstyrelsens pjece ”Dosisgrænser for personale medicinsk røntgendiagnostik”

  • • Vejledning for gravide og ammende

  • • Anbefaling for gravide og ammende

 

Midlertidig(e) foranstaltning(er) indtil varig løsning er på plads

 

Hvad skal vi gøre?

Hvem gør det?

Inden hvornår?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering

 

2.

Checkliste

Er det et problem?
Sæt x hvis ja

1:

Støj, fx. fra maskiner, udstyr, ventilation, akustikforhold

x

2:

Vibrationer, fx. fra håndværktøj, maskiner, køretøjer

x

3:

Belysning, fx. dagslys, blænding, reflekser, farver

 

4:

Indeklima, fx. temperatur, træk, "tør" luft, statisk el

 

5:

Indretning, fx. pladsforhold, inventar

 

6:

Tunge løft, fx. beboere, patienter, varer, maskiner

x

7:

Arbejdsstillinger/bevægelser, fx. fastlåst, knæliggende, vrid, træk, skub, arbejde over skulderhøjde, rækkeafstande

x

8:

Ensidigt gentaget arbejde, fx. hyppige gentagelser af samme arbejde, oplevelse af ensformighed

 

9:

Bruger/klientkontakt, fx. krav om følelsesmæssig involvering, arbejde med mennesker med reducerede funktioner

 

10:

Tidspres, fx. afleveringsfrister, mange, evt. samtidige opgaver

 

11:

Alenearbejde, fx. nattevagt, isoleret arbejde

 

12:

Vold, fx. fysisk/psykisk vold, chikane, introduktion, instruktion

 

13:

Arbejdstider, fx. vagter, aften/nat/weekend

x

14:

Samarbejdsforhold, fx. ledelse, medarbejdere, kollegaer, eksterne

x

15:

Uddannelsesforhold, fx. tilstrækkelig, relevant, instruktion, introduktion

 

16:

Informationsniveau, fx mangelfuld eller sen information

 

17:

Arbejdets tilrettelæggelse, fx. Planlægning, koordinering, egenkontrol, ansvarsbyrde

 

18:

Stoffer og materialer, fx. gasser, kemiske produkter, støv, ventilation, affald, instruktion, opbevaring, brugsanvisninger

 

19:

Biologiske forhold, fx. smittefare, mikroorganismer, biologisk materiale, instruktion

 

20:

Maskiner, fx. skærende eller bevægelige dele, klemningsfare, instruktion, nødstop, afskærmning, kontrol

 

21:

Tekniske hjælpemidler, fx. kraner, transportmateriel, lifte, instruktion, eftersyn, vedligehold

 

22:

Intern transport og færdsel, fx. terræn og gulve, nødudgang, stigninger, instruktion

 

23:

Håndtering, fx. kanyler, emner, materialer, instruktion

 

24:

Opholdsrum/omklædning, fx. rengøring, pladsforhold, bad/toilet

 

25:

Eksplosions-/brandfare, fx. Gas

 

26:

Røntgenstråler

x

27:

Magnetfelt

x

 

3. Problemer, risici og sygefraværsvurdering

Helbredsmæssige gener, symptomer, overtrædelse af love, anvisninger, regler, aftaler mv. samt beskrivelse af om der har været eller er risiko for arbejdsmiljørelateret sygefravær

Generende påvirkninger/belastninger
Ulykkesrisiko

Punkt 6

TUNGE LØFT: Der kan i flere arbejdssituationer være tunge løft i forbindelse med arbejdet (spoler i MR) og forflytning af patienter.

 

Punkt 7

ARBEJDSSTILLINGER: Der forekommer ind imellem arbejde, hvor der foretages vrid, træk, skub og arbejde over skulderhøjde.

 

Punkt 13

ARBEJDSTIDER: Vagt-/natarbejde, lange arbejdsdage, skiftende arbejdstider kan være en belastning for den gravide.

 

RISICI ved punkterne 6,7,13: Øget belastning af den gravide.

 

Punkt 26

RØNTGENSTRÅLER: Arbejdet på billeddiagnostisk afdeling indebærer, at det ind imellem er nødvendigt at opholde sig i rum, hvor der bruges ioniserende stråling. Dette skal undgås under graviditet.

 

RISICI: Stråleskader på fosteret

 

Punkt 27

MAGNETFELT: Historisk har MR-skanning været anvendt i mere end 30 år. Der er ikke påvist biologisk effekt i celler under deling udsat for magnetiske feltstyrker. Det vil sige, at der ikke er påvist effekt hverken på den gravide eller fosteret.

Trods ovenstående anbefales i lighed med andre MR-enheder, at gravide IKKE opholder sig indenfor 5 gauss-linjen* når skanneren arbejder.

Den gravide kan godt overtræde 5 grauss-linjen*, for at lægge patienten op og tage ned af lejet, men skal udenfor 5 gauss-linjen* når selve MR-skanningen starter.

Inden man starter med at arbejde med MR- oplyses man om, at det er op til den enkelte person, om de vil overtræde 5 gauss-linjen* hvis man er gravid. Der bliver gjort opmærksom på, at ISMRM (International Society for Magnetic Resonance in Medicine) komite for sikkerhed siger god for ovenstående anbefaling, men der kan aldrig udstedes garantier.

Det således være op til den enkelte, om man følger sig tryg ved situationen. Hvis man ønsker det, kan der blive tale om forflytning til anden modalitet i graviditetsperioden.

 

Kildemateriale:

*MRIO in practice (third edition)

*www.ismrm.org

*www.mrisafety.com

 

RISICI: Påvirkning af fosterets makroceller

 

4. Positive sider ved arbejdet

Tidligere gennemførte forbedringer

Anvendte forebyggelsesprincipper

Goder ved arbejdet

For at imødegå de ovenfor belyste problemer, henstilles det fra afdelingsledelsens side at medarbejdere i den forplantningsdygtige alder er opmærksom på betydningen af tidlig meddelelse om graviditet.
Efter meddelelsen om graviditet er det derfor nødvendigt, at den ansvarlige leder i samarbejde med den gravide medarbejder vurderer hvilke arbejdsopgaver den gravide kan udføre under hensyntagen til:
Tunge løft, arbejdsstillinger, arbejdstider, røntgenstråler (se sundhedsstyrelsens pjece: Dosisgrænser for personale Medicinsk røntgendiagnostik) magnetfelt.

 

 

5. Årsagsanalyse.

Graviditet hos medarbejdere i den forplantningsdygtige alder.

 

6. Hvilke løsningsmuligheder viser årsagsanalysen?

Løsningsforslag

Prioritet og tidshorisont

1.

Punkt 6 TUNGE LØFT
Det henstilles, at man bruger de hjælpemidler, der er til stede i afdelingen, glidebræt, -madras, lift osv.
Udfør aldrig forflytninger alene.

 

Samtalen foretages straks efter meddelelse om graviditet.

2.

Punkt 7 ARBEJDSSTILLINGER
Man bør (som altid) sørge for altid at være opmærksom på at have gode arbejdsstillinger under udførelse af arbejdsopgaver.

 

Samtalen foretages straks efter meddelelse om graviditet.

3.

Punkt 13 ARBEJDSTIDER
Under samtalen med afdelingens ansvarlige leder kan der laves aftale om arbejdstider (aften/nat eller lange vagter).

 

Samtalen foretages straks efter meddelelse om graviditet.

4.

Punkt 26 RØNTGENSTRÅLER
Under samtalen med afdelingens ansvarlige leder kan der laves aftaler om at undgå arbejdsopgaver, hvor der er øget risiko for at opholde sig i rum med ioniserende stråling.

Der gøres opmærksom på, at den gravide kan fortsætte med de hidtidige arbejdsopgaver uden særlige foranstaltninger, når fosterdosis med sikkerhed er mindre en 1 mSv.
Der tages udgangspunkt i personens dosimetermålinger fra foregående år.

 

Samtalen foretages straks efter meddelelse om graviditet.

5.

Punkt 27 MAGNETFELT
Under samtalen med afdelingens ansvarlige leder kan der laves aftale om at undgå arbejdsopgaver i rummet, hvor MR scanneren er placeret. Se yderlig under punkt 3, punkt 27.

 

 

- gå herfra til forsiden og udfyld rubrik 7: Gennemførelse af valgte løsninger