Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Observation af patienter i Lungemedicinsk observationsstue

 

 

Formål

 • • At indsamle data før invasiv undersøgelse

 • • At observere patienter i forbindelse med invasive undersøgelser

 • • At udskrive patienter i samme habituelle tilstand som ved ankomsten

 • • At kunne handle korrekt i tilfælde af komplikationer efter invasive undersøgelser

 • • At udskrive patient

 

Definition af begreber

EBUS - Endobronkial ultralydsskanning

EUS - Oesophagus

ENB - Elektromagnetisk navigations bronkoskopi

GA - General anæstesi

LA - Lokal anæstesi

Antidot - Modgift

Ak-behandling - Antikoagulerende behandling

CT-skanning - En computerstyret røntgenundersøgelse

EKG - Elektrokardiogram

INR - INR (International Normalised Ratio) er en blodprøve, hvor man undersøger blodets evne til at koagulere

 

Beskrivelse

Forberedelse

Patienten forberedes til undersøgelsen ved forundersøgelsen - sygepleje til patienter, der kommer i Lungemedicinsk Ambulatorium.

Blodprøver, EKG + spirometri er godkendt i Clinical Suite.

Evt. AK.- behandling er i niveau - ifølge instruks til hhv. finnål på røntgen, fleksibel bronkoskopi.

 

Modtagelse af patient til bronkoskopi/ENB/EBUS i GA/LA

Patienten møder til aftalt tid i reception 1.

Sygeplejersken modtager patienten her og følger patienten og evt. pårørende til observationsstuen. Sygeplejersken sikrer sig patientens identifikation, at patienten er fastende og informeret om forestående undersøgelse.

Patienten får hospitalstøj på og får en seng.

Pårørende vises ventefaciliteterne. Der aftales, hvor og hvornår patienten kan hentes efter undersøgelsen.

EBUS patienter, der skal i GA, får en operationsskjorte, og patienten må ikke bære nogen form for smykker.

Eget tøj og værdigenstande låses inde i skab og patienten beholder selv nøglen.

Sygeplejersken udfører herefter de procedurer, der er aftalt i standard-plejeplanen i forbindelse med den planlagte undersøgelse under punktet ”undersøgelsesdagen”.

 

Efter undersøgelsen

Patienten kommer retur til observationsstuen umiddelbart efter undersøgelsens ophør.

Patienten monitoreres med BT, puls og iltsaturation. Der måles værdier og respirationsfrekvensen tælles lige efter, at patienten ankommer til observationsstuen.

Primærsygeplejersken giver rapport om undersøgelsesforløbet.

Patienten observeres i henhold til den instruks der foreligger for den givne undersøgelse.

Observationerne dokumenteres på observationsskemaet.

Hvis der er behov for yderligere dokumentation gøres dette i Clinical Suite.

 

Observationer

Efter modtagelse, monitorering og rapport observeres: Bevidsthedsniveau, kredsløb, respiration, smerter og blødning.

Bevidsthedsniveau

 • • Helt vågen, klar og orienteret

 • • Husker eller har delvis amnesi for undersøgelsen

 • • Sovende, men kan let vækkes

 • • Sover tungt

Kredsløb

 • • Puls, frekvens, rytme

 • • BT

 • • Temperatur og farve: Varm/kold, bleg/blussende, tør/klam, cyanose

Respiration

 • • Fri respiration, besværet respiration

 • • Tilladelig hoste, ingen bronkospasmer

 • • Iltsaturation

 • • Frekvens

Smerter

 • • Identificer og lokaliser smerten

 • • Få patienten til at beskrive smerten

 • • Ukendte eller kendte (kroniske)

 • • Jagende, murrende, sviende, stikkende

 • • Konstante eller intermitterende

 • • Lette eller kraftige

Blødning

Blodig ekspektoration

 • • Ingen

 • • let

 • • tiltagende

 

Kvalme

I øvrigt

Patient skal faste indtil det noterede tidspunkt på observationsskemaet. To timer efter lokal bedøvelse i svælget, af risiko for fejlsynkning

Ved patienter med diabetes kan sygeplejersken på eget initiativ måle blodsukker.

 

Handlinger ved afvigelser i forbindelse med invasive undersøgelser

 • • Ved iltdesaturation < 90 % gives ilt indtil niveau fra indlæggelsen er opnået

 • • Ved fortsat desaturation måles arteriepunktur, og der konfereres med læge om evt. indlæggelse

 • • Ved bronkospasmer gives system 22 og fortsat observation af respirationen

 • • Ved blodtryksfald, BT under 60 diastolisk og 90 systolisk øges infusionshastigheden af isotonisk Nacl. Observation af BT. Udvides til hvert 10 minut. Ved fortsat blodtryksfald lejres patient i trendelenburg. Læge kontaktes

 • • Ved pulsstigning udvidelse af observationstiden til udgangspunkt af puls niveau fra før invasiv undersøgelse

 • • Ved fortsat høj pulsniveau kontaktes læge

 • • Ved lette smerter i thorax kan der gives tablet Panodil 1 gram

 • • Ved alvorlige smerter overvejes om patienten kan have fået en pneumothorax, og der konfereres med læge om evt. behov for røntgen af thorax

 • • Ved apnøe perioder konfereres med bronkoskopør/læge om behov for antidot

 • • Fortsat observation til respirationen er som ved indlæggelsen

 • • Ved hæmoptyse observeres mængde, ved tiltagende hæmoptyse kontaktes bronkoskopør/læge med henblik på injektion af tranexamsyre

 • • Ved ændring af bevidsthedsniveauet konfereres med bronkoskopør/læge om behov for indlæggelse

 

Det tilstræbes, at patienten er velbefindende, og at de målte værdier er som ved indlæggelsen.

Tilknyttede vagthavende lungemedicinsk læge og ved patienter i fuld anæstesi – tilknyttede anæstesilæge har sammen med sygeplejersken på observationsstuen ansvaret for overvågning og monitorering.

Ved kritisk forværring af en patients tilstand er lægen ansvarlig for det videre forløb og eventuelle tiltag - kritiske observationsfund

Udskrivelse af Patient

Inden udskrivelse

 • • Tilbydes patienten mad og drikke, og det observeres om patienten spiser og drikker uden fejlsynkning

 • • Seponeres venflon

 • • Armbånd fjernes fra patienten

 • • Patienten informeres om det normale efterforløb, og hvor patienten skal henvende sig, hvis der tilstøder komplikationer

 • • Patienten informeres om tidspunktet for svar samtale, og igen opfordres patienten til at tage pårørende/ven med til samtalen og at patienten møder i reception 1. Desuden udleveres der et svar kort med tid og sted. Ved telefonisk/skriftligt svar udleveres en seddel om dette til patienten

 • • Hjemtransport sikres