Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning i brug af KMA web-svar / WWBakt

Indholdsfortegnelse

Formål1

Beskrivelse af KMA web-svar / WWBakt1

Brugere1

Anvendelse af patientoplysninger2

Adgang til programmet2

Anbefalet skærmindstilling2

Log på programmet via ikon på skrivebord2

Online hjælp3

Programmets opbygning3

Fanen FIND PATIENT3

Fanen VIS LABSVAR4

MiBa-knappen5

Fanen REKVIRER PRØVER5

Fanen POST5

Fælles indbakke(r)6

Fanen VEJLEDNING7

Fanen NYHEDER8

Afslut programmet8

Definition af begreber8

Referencer8

 

Formål

At give brugere af KMA web-svar / WWBakt et overblik over programmets funktioner og hvordan disse anvendes. Der findes to adgange til systemet

Via Clinical suite hvor der findes et WWBakt ikon eller direkte til WWbakt via et skrivebords ikon.

Beskrivelse af KMA web-svar / WWBakt

KMA web-svar / WWBakt er en web-baseret overbygning til det mikrobiologiske laboratoriesystem ADBakt, der giver rekvirenten adgang til:

  • • At søge på egne patienters mikrobiologiske prøvesvar og få dem præsenteret på en let og overskuelig måde.

  • • At rekvirere mikrobiologiske undersøgelser og printe rekvisition på PTB-blanket.

  • • At printe egne mikrobiologiske prøvesvar ud via en indbygget mailfunktion, der adviserer rekvirenten når der er nye mikrobiologiske svar klar til udskrift. Kun ved personlig adgang (skrivebords ikon)

  • • Nyheder og Vejledninger fra Klinisk Mikrobiologi.

Billede 26Brugere

Alle brugere af Clinical Suite har adgang til systemet via mikrobiologi-ikonet.

Har man behov for en personlig adgang til eks. rekvirering af skylleprøver på endoskoper, så kan man kontakte Klinisk Mikrobiologi. Ved forfald kan IT Support også være behjælpelig med dette.

Brugerens rettigheder er styret via en fordefineret brugerrolle.

Anvendelse af patientoplysninger

De sundhedspersoner, der anvender nærværende IT-system, har adgang til en række personhenførbare helbredsoplysninger. Der må kun hentes oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af en patient, og patienten ikke har benyttet sin ret til at sige fra overfor indhentning af oplysningerne.

Vedrørende tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger henvises der i øvrigt til kapitel 9, §§ 40 + 41 i 'Sundhedsloven'1. Se loven i sin helhed på www.retsinfo.dk

Endvidere henvises til ”Adgang til helbredsoplysninger i elektroniske systemer2 for Region Nordjylland.

Adgang til programmet

På skrivebordet ligger et ikon, der hedder KMA web-svar:
 

Billede 21

 

Ikonet findes ligeledes i Clinical Suite:

 

Picture 2

Anbefalet skærmindstilling

For at få det mest optimale skærmbillede og dermed programfunktionalitet, anbefales det at anvende en skærmopløsning på computeren på min. 1024 x 768 pixels.

Skærmindstillingen kan bl.a. ændres vha. Start-menuen, Kontrolpanel, Skærm og under fanen Indstillinger eller højreklik på skrivebordet, vælg egenskaber og fanen Indstillinger.

Log på programmet via ikon på skrivebord

Indtast Bruger-id og derefter tabulator-knappen for at komme videre til feltet Adgangskode eller flyt med musen. Tabulatorknappen sidder som regel til venstre for bogstavet 'Q' på tastaturet og viser symbolet med to pile som peger i hver sin retning.

Vær opmærksom på at der er forskel på små og STORE bogstaver!

Indtast adgangskoden. Tryk på tabulator-knappen eller Enter.

Der fremkommer nu feltet Rekvirent, der viser hvilken afdeling/afsnit, din adgang gælder til:

Billede 23

 

Klik enten på Login knappen eller tryk Enter.

Bemærk at programmet, af sikkerhedsgrunde, automatisk lukker efter 5 min., hvis ikke det er blevet anvendt.

 

Man kan ændre sin adgangskode ved at klikke på knappen Skift adgangskode. Her bliver man bedt om at indtaste sin nye adgangskode og gentage den.

Husk at skifte den tildelte adgangskode, når man begynder at anvende programmet.

Online hjælp

Overalt i programmet kan man få online hjælp ved at klikke på knappen help eller funktionstasten F1.

Programmets opbygning

Programmet består overordnet af nogle funktioner, som er tilgængelige vha. faner, f.eks:

VIS LABSVAR, REKVIRER PRØVER, VEJLEDNING, NYHEDER og evt. FIND PATIENT, BRUGER samt POST.

Det er brugerens adgangsrettighed, der afgør, hvor mange af fanerne, der er synlige.

 

Når programmet åbnes via skrivebords ikon, vil det altid være fanen FIND PATIENT, der er aktiv. Så længe der ikke er indtastet et CPR-nr., vil højre del af skærmbilledet vise indholdet fra fanen Nyheder.

Fanen FIND PATIENT

Denne fane er indgangen til at søge på prøvesvar.

Indtast patientens CPR-nr. i feltet Personnummer. Klik på knappen Søg eller tryk Enter.

Programmet springer nu automatisk til fanen VIS LABSVAR.

Det er også muligt at søge på navn, men det kan give mange søgeresultater, hvis det er drejer sig om almindeligt forekommende navne.

Søgefeltet ”Prøve nummer” kan kun anvendes, hvis man kender prøvens interne nummer i laboratoriet.

 

Billede 32

 

document

Viser en oversigt over nye svar ankommet til den aktuelle rekvirent.

Bemærk: Funktionen er ikke fuldt integreret for alle rekvirenter. Dette ændres når alle sygehuse overgår til elektronisk rekvisition.

Fanen VIS LABSVAR

Kontroller i øverste venstre hjørne, at det er den rette patient, der er på skærmen!

Prøvesvarene kan vises på flere forskellige måder. Man vælger mellem de forskellige visninger ved at klikke på ikonerne til venstre under fanerne.

Billede 30

 

Prøvesvarene kan vises:

ur

kronologisk, sorteret i mapper, én for hvert årstal, der findes prøvesvar på patienten.
Seneste prøvesvar vises øverst. Hvis programmet ikke starter med denne visning, klik da på ikonet ur. Mappen åbnes og lukkes ved at klikke på den.

ptyp

sorteret efter prøvemateriale

culture

sorteret efter resultat

calendar

viser en resultatkalender, der giver overblik over resultaternes tidsmæssige sammenhæng


På resultatkalenderen kan man se patientens resultater afbildet som punkter på en tidslinie. Det er muligt at zoome ind og ud, bladre op og ned og fra side til side. Man kan også vælge at få vist detaljer om det enkelte resultat ved at klikke på et resultat.

Kalenderen viser et udsnit af patientens sygehistorie (måned/år eller et antal år afhængigt af zoomfaktor). Når man åbner kalenderen vises det seneste resultat yderst til højre med den zoomfaktor du senest har valgt.

 

filter

Åbner mulighed for at definere et filter. Hvis der er valgt et filter, vil dette blive vist med warning. En eventuel filtrering slår også igennem på kalenderen.

kumsvar

Åbner mulighed for at se prøvesvarene som kumulerede svar, der kan printes ud som en oversigtsliste.

closed open

Alle mapper kan åbnes og lukkes ved klik på mappe ikonerne

 

Uanset hvordan man ønsker prøvesvaret vist, åbnes prøvesvaret ved at klikke på det og svaret vil blive vist i højre del af skærmbilledet i samme layout som det udprintede svar.

 

Eksempel på et prøvesvar:

KMA web-svar Prøvesvar

 

Med knappen Udskriv kopi til højre i skærmbilledet, er det muligt at udskrive et kopisvar.

Se evt. også online-hjælpen ved at klikke på ikonet help.

MiBa-knappen

Med MiBa-knappen (Picture 20),er det muligt at søge svar fra andre klinisk mikrobiologiske afdelinger og Statens Serum Institut (dog ikke 100% komplet for SSIs vedkommende).  Knappen er kun tilgængelig, såfremt der findes svar på mikrobiologiske undersøgelser foretaget uden for Region Nordjylland.

Fanen REKVIRER PRØVER

Se venligst vejledning ”Rekvirer prøver Mikrobiologi”.

Fanen POST

Kun brugere med rettighed til at udprinte prøvesvar har adgang til denne fane.

 

KMA websvars / WWBakts interne mailsystem giver mulighed for at sende prøvesvar til afdelingens fælles postkasse(r) i forbindelse med svardistribution.

Det er hurtigt at se, om der er ny post, da det vil være markeret med en rød prik () på mappen Fælles indbakke.

 

Billede 29

 

Mapperne foldes ud og foldes sammen ved at klikke på dem. Man kan også klikke på de to knapper øverst til venstre som viser henholdsvis en åben og lukket mappe, og dermed åbne og lukke alle mapper.

Den enkelte meddelelse åbnes ved at klikke på den.

Generel beskrivelse af mailfunktionen, se venligst online-hjælpen help.

Fælles indbakke(r)

Brugeren kan have adgang til en eller flere Fælles indbakke(r).

En Fælles indbakke åbnes ved at klikke på mappen.

Den kan indeholde Nye svar, Læste svar og arkiverede svar. Tallene i parentes angiver antallet af meddelelser.

 

I højre side af skærmen vises de modtagne meddelelser. Af oversigten fremgår det: hvem meddelelsen er fra, dato, emne, status og type af meddelelse:

 

Billede 1

 

Ved at klikke på den enkelte meddelelse, åbnes den:

WWBakt ps

 

Programmet vil nu indlæse svarene, og i proces linjen nederst på skærmen kan man se, hvor mange af det totale antal svar, der er indlæst.

Afhængig af antallet af svar, kan det tage et lille øjeblik.

Når alle svar er indlæst, vises Udskriv-dialogboksen på skærmen. I baggrunden vises prøvesvarene:

 

Picture 25

 

Vælg evt. printer og tryk på Udskriv.

Svarene bliver nu udskrevet på den valgte printer, og vinduet lukkes.

 

Meddelelsen flyttes automatisk fra Nye svar til Læste svar.

Når en meddelelse om nye svar er ældre end én uge, flyttes den automatisk fra læste svar til arkiverede svar.

Det er muligt at slette modtagne svar. Det er op til den enkelte rekvirent at lave sine egne rutiner for, hvor ofte man vil slette modtagne meddelelser.

Fanen VEJLEDNING

Fanen Vejledning giver direkte adgang til Klinisk Mikrobiologis vejledninger som findes i laboratorievejledningen og i PRI.

 

Billede 3

 

Klik på det aktuelle emne i venstre side, og vejledningen åbnes.

 

Billede 5

Fanen NYHEDER

Fanen Nyheder giver adgang til at se nyheder fra Klinisk Mikrobiologi.

Nyhederne kan være inddelt i emner, placeret i undermapper.

Den seneste nyhed vil altid være vist øverst på listen.

 

Billede 31

Afslut programmet

Afslut programmet efter endt brug ved at klikke på Afslut yderst til højre under fanerne.

Programmet vil nu vende tilbage til login billedet og kan lukkes på krydset i øverste højre hjørne af skærmen.

Hvis programmet står ubenyttet i en længere periode, vil siden lukkes ned og i stedet vises Internet Explorer-siden "The page cannot be found".

Definition af begreber

KMA websvar / WWBakt: se afsnittet ”Generelt om KMA web-svar / WWBakt”.

MiBa = Den Danske Mikrobiologidatabase. Med MiBa får man det fulde overblik over patientens mikrobiologiske prøver fra hele Danmark.

Referencer

  1. 1. Sundhedsloven. www.retsinfo.dk

  2. 2. Adgang til helbredsoplysninger i elektroniske systemer. www.pri.rn.dk