Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolation på enestue (4.1.2)

Formål

Isolation på enestue har til formål at forebygge og begrænse smittespredning til andre patienter og personale ved risiko for kontaktsmitte og dråbesmitte.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Generelt

Patienter, som er isoleret, har samme ret til undersøgelse og behandling som øvrige patienter.

Denne retningslinje beskriver isolation på enestue og omhandler flere sygdomme, som kræver isolation, se retningslinje Liste over sygdomme, som kræver isolation 4.1.1.

Isolation og ophør af isolation er en lægeordination og skal dokumenteres i patientens journal og skal revurderes med fastlagte intervaller, eller der skal foreligge en plan for ophævelse af isolation.

 

Udover de Generelle smitteforebyggende retningslinjer 3.2 skal følgende overholdes

Sengestue

 • • Patienten isoleres på enestue og døren holdes lukket

  • • Efter aftale med Infektionshygiejnen kan døren i individuelle tilfælde stå på klem

 • • Patienter koloniseret/inficeret med samme mikroorganisme kan isoleres på samme flersengsstue efter aftale med Infektionshygiejnen

 • • Patienten skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres efter hvert brug

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk fjernes fra stuen

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvoraf det fremgår, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode der skal anvendes, se bilag Isolation 4.1.2

 • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at anvende værnemidler, men skal instrueres i at foretage håndhygiejne, før stuen forlades

 • • Hvis besøgende deltager i patientplejen, skal personalet instruere de besøgende i at foretage håndhygiejne, samt i brugen af værnemidler.

Håndhygiejne

 • • Der skal foretages håndhygiejne når værnemidler er aftaget og før stuen forlades, se retningslinje Håndhygiejne 2.1.

 • • Patienter instrueres i at foretage håndhygiejne. Ikke-selvhjulpne patienter tilbydes hjælp fx i forbindelse med måltider og efter toiletbesøg/brug af bækken.

Værnemidler

Kontaktsmitte

 • • Ved direkte patientkontakt og kontakt med alt udstyr/inventar skal der anvendes

  • • Èngangshandsker, se retningslinje Håndhygiejne 2.1.

  • • Èngangsovertrækskittel, se retningslinje Værnemidler 2.2

  • • Ved risiko for stænk og sprøjt anvendes kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir, se retningslinje Værnemidler 2.2

Dråbesmitte

 • • Ved direkte patientkontakt og kontakt med alt udstyr/inventar skal der anvendes

 

Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges

Brug af værnemidler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor man ikke har direkte fysisk kontakt med patienten

og inventar/udstyr, fx for at give en kort besked eller aflevere mad.

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning).

 • • Ved isolation for Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus og Sapovirus skal der anvendes et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning).

 • • Rektaltermometre desinficeres som beskrevet i retningslinjen Digitale termometre 8.6.

 

Snavsetøj

 • • Snavsetøj kan enten lægges i snavsetøjspose på stuen, hvorefter posen lukkes og opbevares i skyllerum/affaldsrum, eller snavsetøjspose kan stå i isolationsenheden, og posen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus, eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

 • • Almindelig bestik og service anvendes

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

 • • Der anvendes éngangshandsker ved håndtering af snavset bestik og service, se retningslinje Håndhygiejne 2.1.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder som PC, PDA, tablet, og mobiltelefon skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen.

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Se afsnit om desinfektion.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsmateriale på ydersiden

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (fx håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar)

 • • Rengøringsudstyr desinficeres efter brug. Se afsnit om desinfektion

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring og inden stuen forlades, aftages værnemidler og der udføres håndhygiejne.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj, og sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Forbindinger skal være tørre og tætsluttende

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren og håndtag desinficeres inden transport. Se afsnit om desinfektion. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under transporten. Der skal udføres håndhygiejne efter transporten, se retningslinje Håndhygiejne 2.1.

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt ved fx løft, anvendes værnemidler, se retningslinje Værnemidler 2.2

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes

 • • Hygiejnisk oversigt for OP/anæstesi, se bilag Hygiejniske forholdsregler på operationsstuen i forhold til patienter som er isoleret på stamafdeling (specifik for VRE, Vancomycin resistente enterokokker).

Ambulant behandling af patienter med en smitsom sygdom

 • • For patienter, som kommer fra hjemmet, bør den henvisende instans informere om bærertilstand

 • • Ophold i ventearealer skal minimeres

 • • Udstyr på undersøgelsesstuen (inden for 1 meters afstand til patienten), fjernes eller tildækkes

 • • Ved direkte patientkontakt, fx løft, anvendes værnemidler, se retningslinje Værnemidler 2.2

Rengøring efter undersøgelse/behandling uden for isolationsstuen og ved ambulant behandling

 • • Vandrette patientnære flader (inden for 1 meter til patienten) og kontaktpunkter, fx sengeborde, håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres

 • • Gulve pletdesinficeres efter spild og rengøres ved behov.

Se afsnit om desinfektion.

 

Forholdsregler for ophævelse af isolation

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men forsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation.

Se afsnit om desinfektion.

Rengøring og desinfektion

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Èngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har haft adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Rengøringsudstyr desinficeres. Se afsnit om desinfektion

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose.

Seng, dyne, pude, forhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

  • • Aftørbare puder rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsenheden eller når isolationsregimet ophæves. Se afsnit om desinfektion

 • • Gardiner sendes til vask ved synlig forurening

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afsnittets instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres efterfølgende

Se afsnit om desinfektion.

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Se afsnit om desinfektion.

Blade og aviser

Kasseres.

Procedurer ved mors

 • • Ved istandgørelse opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Ved transport, se afsnit om Undersøgelse og behandling uden for isolationsstuen

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Referencer

SSI: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infekti-oner og bærertilstand i sundhedssektoren – tilgået 28. august 2020