Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af patienter med bulimia nervosa (BN)

 

Beskrivelse

Bulimia nervosa F50.2 defineres ved nervøs spiseanfaldstilbøjelighed mindst to gange per uge i mindst 3 måneder med efterfølgende vægtregulerende adfærd i alvorlig grad, herunder excessiv motion, korterevarende faste, misbrug af laxantia, provokerede opkastninger, diuretika samt andre stoffer. Hos patienter med sukkersyge kan der eventuelt være misbrug af Insulin.

Bulimi Nervosa atyoica F50.3 anvendes såfremt patienten ikke opfylder alle kriterierne for F50.2 men gennemgående skønnes at have denne lidelse.

 

Undersøgelse

Undersøgelse bør foretages med omhyggelig anamnese, afdækning af aktuelle symptomer samt evt. komorbiditet desuden skal gennemføres lægelig klinisk vurdering inklusive neurologisk undersøgelse. Blodprøver og ekg i henhold til Sundhedsstyrelsens rekommandationer, i LABKA: startpakke anorexi evt supplerende undersøgelser afhængig af patientens symptomer. Ved forundersøgelse anvendes ofte følgende interviews;

BAB-A (Bedømmelse af anoreksi og bulimi (anamnese og status))

BAB-B (Bedømmelse af anoreksi og bulimi- Baggrund)

BAB-S (Bedømmelse af anoreksi og bulimi-Somatisk anamnese og status)

BAB-F (Bedømmelse af anoreksi og bulimi- Forælderinterview)

Evt. PSE- Present state examination eller Kiddie sads.

Evt. Eating Disorder Inventory(EDI), Global Assessment and Functioning(GAF)(voksne) eller GAPD (børn og Unge). Der kan efter behandling er afsluttet overvejes anvendt samme interviews med henblik på evaluering og vurdering.

 

Behandling

Formålet med behandlingen er at opnå fuld remission, initialt med symptomreduktion, herunder af overspisningsepisoder og anden kompensatorisk adfærd, etablering af normaliseret spisemønster med opnåelse af normalvægt samt at diagnosticere og behandle eventuelle somatiske og psykiatriske komplikationer og komorbiditet.

 

Følgende behandlingselementer bør inddrages på de forskellige niveauer:

  • • Psykoedukation, kostvejledning, initialt standardvejledning evt. kan individuel kostplan udfærdiges ved diætist.

  • • Somatisk kontrol herunder vægtkontrol, klinisk vurdering, blodprøver, EKG og andre parakliniske undersøgelser efter skøn samt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens Retningslinjer herunder knogletæthedsundersøgelse.

  • • Medicinsk vurdering af evt. behov for supplerende undersøgelse ved mistanke om somatiske komplikationer.

  • • Behandlingsmål er ved undervægt vægtøgning med ½-1 kg pr. uge indtil målvægt er opnået, hvorfor afklaring af målvægt er væsentlig. Ved normal- eller overvægt er målet vedligeholdelse af vægten.

  • • Medicin, generelt kosttilskud: multivitamintablet 1x1 tablet dagligt. Eventuel vitaminer som ved anoreksi ved svær bulimi.

  • • Psykofarmakologisk primært ved svære tilfælde evt. indikation for SSRI-præparat (Fontex,) med henblik på at reducere overspisningsepisoder og opkastninger. Fluoxetin er præparat med bedst dokumenteret effekt, hvorfor dette bør vælges med mindre der er kontraindikationer, typisk dosis 40-60 mg hos voksne, maksimal effekt opnås først efter 12-16 uger, men der bør efter 8 uger være begyndende effekt, ellers bør anden behandling overvejes indiceret. Den psykofarmakologiske behandling bør være supplerende behandling og skal understøttes af relevant psykoterapi, enten individuelt, i gruppe eller miljøterapeutisk samt forudgås og ledsages af psykoedukation.

  • • Psykoterapi: primært gruppeterapi baseret på kognitive principper, herunder væsentligt fokus på psykoedukation, ved yngre og hjemmeboende patienter suppleret med familiesamtaler.

  • • Evt. fysioterapeutisk ressourceorienteret undersøgelse og behandling.

  • • Socialrådgiverbistand kan tilbydes evt. iværksættelse af anden relevant behandling herunder tandlægebehandling.

  • • Samtaler medinddragende netværk herunder netværksmøder samt inddragelse af relevante andre instanser herunder evt. sagsbehandler.

 

Ambulant behandling

Hos de fleste patienter er et ambulant behandlingstilbud tilstrækkeligt.

Voksne patienter der er visiteret til behandling på hovedfunktionsniveau (hovedparten af henviste patienter) følger pakkeforløb for bulimi. Regionsfunktionspatienter får individualiseret tilbud med de elementer, der er beskrevet ovenfor.

 

Behandling under indlæggelse

Patienter med alvorlige, invaliderende symptomer, selvmordsfare, alvorlige somatisk eller psykiatrisk komorbiditet, eller hvor ambulant behandling ikke har været tilstrækkelig, kan tilbydes korterevarende indlæggelse mhp. bedring af den somatiske og psykiske tilstand, herunder undgåelse af opkastninger og etablering af regelmæssige måltider.

 

Definition af begreber

BAB-A (Bedømmelse af anoreksi og bulimi (anamnese og status))

BAB-B (Bedømmelse af anoreksi og bulimi- Baggrund)

BAB-S (Bedømmelse af anoreksi og bulimi-Smoatisk anamnese og status)

BAB-F (Bedømmelse af anoreksi og bulimi-Forælderinterview)

BMI- Body Mass Index = vægt / (h*h)

LABKA anorexi startpakke: fremgår i LABKA

Formål

At give retningslinjer for undersøgelses- og behandlingsforløb af patienter med bulimia nervosa typica og atypica F50.2 og F50.3.

Såfremt patienterne fremstår svært undervægtige vil der være betydeligt overlap med behandling i forhold til F50.0.

Retningslinjen er gældende for undersøgelse og behandling af BN-patienter op til 30år.

 

Referencer:

Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling. SST. 2005.
NBV: Anorexia nervosa og andre spiseforstyrrelser, Dansk Endokrinologisk Selskab

Psykiatriloven (instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland)

Forældreansvarsloven

Selvmordsrisiko: vurdering, intervention og forebyggelse i Psykiatrien

Vagtinstruks og indlæggelsesprocedurer for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Somatisk undersøgelse i ambulatoriet for spiseforstyrrelser

Behandling af patienter med anoreksi

Samarbejde mellem Endokrinologisk afd. og Aalborg Psykiatriske Sygehus