Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Primær total hoftealloplastik (THA)

 

Formål

At opnå et standardiseret forløb i forbindelse med primær total hoftealloplastik (THA), hvad angår udredning, operationsindikation, patientinformation, operation, postoperativ plan og efterkontroller, for herved at undgå manglende information eller ordinationer, og derved nedsætte risikoen for fejl i forløbet.

Definition af begreber

Primær total hoftealloplastik: førstegangsoperation med indsættelse af total hofteledsprotese.

Fremgangsmåde

Udredning:

Klinisk undersøgelse med anamnese og objektiv undersøgelse.

Anamnese:

Gangdistance, hvile- eller natlige smerter, funktionssmerter, analgetica forbrug, symptom-varighed, funktionsniveau, idrætsaktiviteter, trappegang, sko/strømper, sociale forhold herunder bolig og arbejdssituation.

Objektiv undersøgelse:

Generel objektiv status, Hofte: Gang, hudforhold, benlængde, måles i stående stilling, idet korteste ben klodses op, så bækkenet er i vater, (brug et vaterpas, hvis du er i tvivl) benlængde forskellen er så højden på klodserne, OBS fuld ekstension af både hofter og knæ (BESKRIV: Knæ-, ankel- eller foddeformiteter). Alternativt kan længden skønnes i liggende stilling, dette dog forbundet med stor usikkerhed.

Bevægelighed beskrives: (patienten i fladt rygleje) Ekstension-fleksion, abduktion-adduktion, indadrotation-udadrotation.

Impingement-test: (rygleje) Positiv hvis maksimal fleksion og samtidig indadrotation udløser de smerter i lysken, som patienten kender.

Ober’s Test: (sideleje) Positiv ved stram tractus ilio-tibialis (indikerer et trochanter major-problem)

FABER Test (Flexion Abduction External Rotation): (rygleje) Positiv for hoftelidelse, hvis der udløses lyskesmerter, positiv for sacro-iliaca-problem, hvis der udløses smerter i den region.

Lasègue Test: (rygleje) Positiv hvis fleksion i hoften mellem 30 og 70 grader medfører udstrålende smerter i nervus ischiadicus-området. Tyder på lumbal discus-problematik.

Underekstremiteterne beskrives grundigt: Taktil sensorik, reflekser, pulsforhold, muskelstyrke, tilstand af de tilgrænsende led (knæ og lænd).

 

Billeddiagnostik:

Røntgen af bækken AP med ”kugle” og axial optagelse af aktuelle hofte.

Evt. MR-artrografi (mistanke om labrum læsion, caputnekrose)

CT: Ved mistanke om impingement (udmåling af α-vinkel) og ved usædvanlige anatomiske forhold.

PRI: Slidgigt i hoften - røntgenvejledning

 

Biokemi: Ifald der findes operationsindikation: væsketal, Hb, infektionstal, BS, EKG, U-stix, BAC-test.

Differential diagnoser: Bursitter, tendinitter, intern/ekstern springhofte, synovit, dysplasi, labrum læsion, femuroacetabular impingement, ryglidelser, inguinal/femoral hernier, Leriche syndrom (aterosklerotisk okklusiv lidelse i aorta abdominalis og/eller arteriae iliacae medførende claudicatio, muskelatrofi og/eller impotens).

Indikation: For at der kan findes indikation for indsættelse af THA, kræves sædvanligvis væsentlige smerter, der typisk lokaliseres i lyske og/eller glutealregion evt. med udstråling til knæ, nedsat funktion, og derudover kræves artrose-forandringer på røntgen (eller MR/CT).

Valg af protesekoncept bestemmes primært af patientens alder, aktivitetsniveau, køn, knoglekvalitet og grundlidelser.

Såvel femurstem som acetabularkomponent kan fikseres ucementeret eller cementeret med polymetylmetacrylat knoglecement.

Protesekoncepter:

PRI: Hofte algoritme (bilag)

 

Artikulationer:

Metal caput, polyethylen acetabular liner/cup: Den kombination, der er bedst dokumenteret. Anvendes til patienter med lavt til moderat funktionsniveau, og til patienter, hvor såkaldte hard bearings er kontraindiceret. CAVE: Slid, der medfører slidpartikler, som mistænkes for at medføre osteolyse og deraf følgende aseptisk løsning. Der anvendes oftest Highly crosslinked polyethylen (PE) liner mhp. at reducere sliddet.

Metal on metal (MOM): Anvendes ikke længere i Danmark.

Double mobility cup: Metal/polyartikulation, hvor lineren danner led med såvel cuppen og et 28 (22) mm modulært ledhoved. Lineren og ledhoved presses sammen således, at ledhoved-størrelsen svarer til lineres indre diameter. Herved mindskes risikoen for luksation. Denne artikulation anvendes til patienter, hvor der forventes at være stor risiko for luksation. Linere er som udgangspunkt IKKE highly crosslinked PE, men kan fås i dette, med E1 vitaminbehandling.

Ledhoved-størrelse: Størst muligt. Som standard således 32-36 mm metalhoved.

Protesekonceptet fastlægges altid efter en individuel vurdering og efter aftale med patienten.

Komplikationer: Infektion (<1 %) blødning, hæmatom, kar-/nervelæsion, DVT, Anisomeli (benlængdeforskel), luksation (få %), fraktur, proteseløsning.

Forundersøgelse: Når der er fundet indikation for THA, optages journal, og der informeres om operation, forventede resultat, protese-overlevelse (15 års overlevelse mere end 95 %) og væsentlige komplikationer. Der udfyldes operationstilmelding samt skema med præoperative data til hofteregistret (via JointBase). Der udleveres relevante pjecer. Patienten forespørges om evt. tilladelse til knogledonation og blodtransfusion, og der foretages anæstesilæge-tilsyn. Ved væsentlige medicinske problemer henvises til medicinsk tilsyn. Ved relevante ikke akutte medicinske problemer henvises til egen læge. Der findes tid til tværfagligt informationsmøde ca. 2 uger før den berammede operationsdag (fraset Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg) for patient og pårørende, og ved den lejlighed tages også blodprøver (væsketal, type og forlig, CRP, EKG). Urinstix tages først ved indlæggelsen.

Templating: Foretages i TraumaCad mhp. protesestørrelse og type, samt offset og benlængde. Templating giver også information om evt. behov for specialkomponenter, som straks skal bestilles i samarbejde med OP-personalet

PRI: Præoperativ planlægning ved hjælp af røntgenbilleder

Medicin: Vanlig medicin og medicin jf. standard for THA (der findes en pakke i medicinmodulet). NSAID- præparater pauseres 4-10 døgn forud for operationen, og om muligt mindst 6 uger postoperativt.

P-Net: Sådan forholder du dig mht. pause med smertestillende medicin inden din operation

Tromboseprofylakse, AK-behandling mm.: PRI: Tromboseprofylakse ved ortopædkirurgi.
Infektionsprofylakse: PRÆOPERATIV I.V. CEFUROXIM, dosis efter vægt; <80 kg = 1500 mg/81-120 kg = 2250 mg/121-160 kg = 3000 mg. Administreres som det første, når patienten kommer på OP-stuen. Hvis der vælges anden antibiotika, skal det kortfattet begrundes i journalen.

Blødningsprofylakse: PRI: Blødningsprofylakse ved THA

Indlæggelse og operation: Lejring i sideleje. Operationen foretages i sideleje via bagre adgang. Kapslen og udadrotatorer løsnes klods på knoglen mhp. efterfølgende reinsertion. Protesekomponenter indsættes, således at der tilstræbes, at acetabularkomponenten indsættes i 45° (40°-55°) abduktion og 25° (20°-30°) anteversion. Femurkomponenten indsættes i 15-20° anteversion. Efter prøvereposition vælges ledhoved med passende halslængde, idet der stiles mod genoprettelse af femoralt off-set, korrektion af benlængdeforskel, fuld ekstension, ingen forreste instabilitet, og at hoften på 90° fleksion kan indadroteres mindst 45°-55° uden at luksere. Hvis pt. er knogledonor tages postoperativt knoglebanksblodprøver. Skema til hofteregisteret udfyldes.

Postoperative forløb: Patienten mobiliseres hurtigst muligt, oftest på operationsdagen med fuld støtte, og relevant hjælpemiddel. Der skal foreligge postoperativ røntgenkontrol (bækken og relevant hofte i 2 planer) inden udskrivelsen. Udskrivelse når patienten er færdiginstrueret af fysio- og ergoterapeut typisk efter 1-2 dage. Hjemtransport kan foregå siddende i bil. Fjernelse af agraffer efter 10 dage ved egen læge eller hjemmesygeplejerske. Der tilrådes anvendelse af krykkestokke mindst 6 uger postoperativt, og i den periode frarådes det, at patienten fører bil.

Ambulant kontrol:

3 mdr. kontrol: Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg ved læge.

Ortopædkirurgisk Afdeling i Farsø og Frederikshavn: Fysioterapeut. I specielle tilfælde dog hos operatør.

Når patienten afsluttes, informeres der om mulige komplikationer i form af infektion, luksation og aseptisk løshed, og om symptomer herpå, og rådes til at søge læge, hvis disse opstår. Såfremt patienten har accepteret dette og indskrevet sin e-mailadresse i JointBase, vil der blive fulgt op med årlige internetbaserede kontroller, som i tilfælde af faldende funktionsniveau kan medføre yderligere kontakt fra ambulatoriet. 

Referencer

Referenceprogram for total hoftealloplastik

Hofteundersøgelse

Ober’s Test

FABER Test

Lasègue test