Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til indlagte patienter som har fået foretaget en frigørende operation i albuen – albue release

 

 

1. Formål1

2. Definition af begreber1

3. Beskrivelse1

3.1 Patientgruppe1

3.2 Overordnet fremgangsmåde2

3.3. Før patientkontakt2

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere2

3.3.2 Specielle forholdsregler2

3.4 Fysioterapeutisk undersøgelse2

3.4.1 Formål2

3.4.2 Indhold2

3.4.3 Konklusion3

3.5 Fysioterapeutisk behandling3

3.5.1 Indhold3

3.6 Relevant tværfagligt samarbejde3

3.7 Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling4

4. Referencer4

 

 

1. Formål 

Formålet med instruksen er at beskrive fysioterapi til indlagte patienter opereret med albue release med henblik på at

 • • sikre, at de fysioterapeutiske ydelser er præget af kvalitet og sammenhæng

 • • sikre ensartede fysioterapiske ydelser til målgruppen

 • • sikre, at alle fysioterapeuter på Aalborg Universitetshospital, særligt fysioterapeuter i OE Team, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandling af patienter efter en albue release operation.

 

2. Definition af begreber

Kinetec (CPM maskine): Maskine der passivt bevæger albueleddet igennem.

CPM: Contineous Passive Movement

 

3. Beskrivelse
 

3.1 Patientgruppe

Instruksen retter sig imod patienter, der har modtaget en release operation i albueleddet indlagt på Aalborg Universitetshospital, Farsø. Operationen udføres grundet den manglende bevægelighed i albueleddet. Patienterne er typisk kendetegnet ved at have pådraget en skade mod leddet, hvorefter ledkapsel og ledbånd i albuen er blevet stive(1,2). Patienten har typisk gennemført et fysioterapeutisk behandlingsforløb i minimum 3 måneder før operationen, hvor der ikke har været tilstrækkelig effekt af den ikke-kirurgiske behandling(3).

 

3.2 Overordnet fremgangsmåde

Patienten er forud for operationen set af læge ved forundersøgelsen, hvor det operative forløb er præsenteret. Patienten møder ind på operationsdagen og er typisk indlagt de følgende dage, hvis kirurgen ønsker, at træningen i Kinetec skal være det primære træningsredskab.

Fysioterapeuten tilstræber, at præinstruere patienten i brugen af Kinetec maskinen, hvis det er muligt ift. tidspunktet for operationen. Efter operationen igangsætter fysioterapeuten den videre træning i Kinetec maskine. Hvis patienten først er tilbage på stuen efter Fysio- og Ergoterapiafdelingens mødetider, fortsættes træningen med Kinetec af plejepersonalet på 04. Hvis dette er tilfældet sikrer fysioterapeuten, at plejepersonalet, der er tilkoblet patienten, er instrueret i at påtage denne opgave.

Patienten tilses af fysioterapeuten to gange dagligt i den tid, han/hun er indlagt. For at opnå bedst mulig resultat af behandling med Kinetec maskine er det nødvendigt, at patienten er tilstrækkelig smertedækket. Før udskrivelsen instruerer fysioterapeuten patienten i øvelser fra udleveret træningsprogram. Fysioterapeuten har særligt fokus på smerte, ødemprofylakse, bevægelighed og funktionsniveau i det opererede albueled under behandlingen. Fysioterapeuten henviser til og udarbejder specialiseret genoptræningsplan til nærmeste sygehus.

 

3.3. Før patientkontakt

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Fysioterapeuten indhenter oplysninger om patienten:

 • • Skadesforløb og årsag

 • • Diagnose(r) og eventuelle komorbiditeter

 • • Operationsbeskrivelse

 • • Operatørens postoperative plan, herunder specielle forholdsregler, såsom belastningsrestriktioner

 • • Almene tilstand efter operationen, eksempelvis blodtryk, konfusion, kvalme og smerter

 • • Funktionsevne før operationen, herunder passive og aktive ledbevægelighed i albueled, jobsituation samt fritidsinteresser

 

3.3.2 Specielle forholdsregler

Patienten har efter operationen begrænset funktion i den opererede albue, men må aktivt bruge armen i det omfang, som er muligt inden for smertegrænsen. Det er vigtigt, at patienten forstår betydningen af instruktionen samt opnår forståelse for at prioritere bevægetræningen. Patienten må de første 2 måneder ikke udsætte albuen for hård fysisk belastning og bør derfor undgå tunge løft, skub og træk.

 

3.4 Fysioterapeutisk undersøgelse

3.4.1 Formål

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand specielt med fokus på smerte, hævelse, bevægelighed og funktionsniveau i albueleddet. Fysioterapeuten afklarer desuden patientens ressourcer og motivation for genoptræning.

 

3.4.2 Indhold

Til denne patientgruppe er indholdet i den fysioterapeutiske undersøgelse som følger:

Anamnese

Fysioterapeuten har særlig fokus på følgende hos patienten:

 • • Patientens beskrivelse af smerter samt smertestillende medicin

 • • Tidligere funktions-/ aktivitetsniveau

 • • Patientens jobsituation

 • • Sociale relationer

 • • Evt. Tidligere erfaring og effekt af behandling af albuen

 • • Patientens forventninger til og mål med behandlingen

 • • Endvidere vurderes patientens ressourcer, motivation og samarbejdsevner

 

Inspektion

Fysioterapeuten har særlig fokus på følgende:

 • • Patientens vegetative reaktioner, hudens farve, svedsekretion, kvalme og svimmelhed

 • • Hævelse og hæmatom med relation til albueled

 • • Muskelfylde med relation til albueled

 

 

Funktionsundersøgelse og test af ledbevægelighed

Fysioterapeuten har særlig fokus på følgende under funktionsundersøgelser, f.eks. under diverse mobiliseringer:

 • • Patientens aktuelle funktionsniveau ift. den opererede albue

 • • Overholdelse af albueregime ved forflytninger

 • • Passive og aktive bevægeudslag i albueled

 

Fysioterapeuten retter især fokus imod den bevægeretning, hvor patienten postoperativ havde indskrænkning inden operationen. Dertil har fysioterapeuten fokus på strækkeevnen (ekstension), som ofte er nedsat og besværet hos denne patientgruppe.

 

3.4.3 Konklusion

Hvis fysioterapeuten observerer manglende fremgang i bevægeudslaget over albuen, eller hvis patienten har udtalte smerter, som besværliggør den fysioterapeutiske intervention, kontaktes opererende læge.

 

3.5 Fysioterapeutisk behandling

Formålet med den tidlige postoperative behandling er opretholde det bevægeudslag i albuen, som operationen resultererede i.

 

De overordnede formål er som følgende:

 • • Sikre at patient er velmobiliseret, f.eks. ind/ud af seng

 • • Forebygge postoperative gener og komplikationer

 • • Sikre at patienten er velinstrueret i og kan mestre albue-release regimet og træningsprogrammet

 • • Sikre at patienten lærer teknikker til at kontrollere evt. ødem

 • • Sikre at patienten er sufficient smertedækket ellers tages kontakt til læge eller plejepersonale

 

 

3.5.1 Indhold

 

Træningsterapi

Træningen under indlæggelsen består primært af passiv bevægelighedstræning i Kinetec maskine, som trænes 4-6 gange/døgn af 30 min. varighed. Patienten varetager selv denne træning efter en grundig instruktion af fysioterapeuten. Fysioterapeuten tilstræber, at se patienten flere gange dagligt, hvor der evalueres på træningen ved brug af Kinetec. Det er væsentligt, at patienten er godt smertedækket for at opnå størst mulig effekt af bevægelighedstræningen. Patienten instrueres i at opnå størst mulig bevægeudslag ved brug af Kinetec. Patienten informeres desuden om, at vedkommende skal forvente, at der udløses smerter under bevægetræningen, men at disse smerter skal reduceres efter endt træning.

Patienten instrueres før udskrivelsen i øvelser ud fra øvelsesprogrammet ”Sådan træner du efter albue release-operation”(4) med henblik på optimal smertebehandling, ødemprofylakse og bevægelighedstræning. Patienten er indlagt, indtil vedkommende er tilstrækkelig smertedækket og mestrer selvtræning. Hjemmeøvelserne skal udføres minimum 2 gange 10 gentagelser, 4-6 gange dagligt.

 

3.6 Relevant tværfagligt samarbejde

Under indlæggelsen er tæt tværfaglig samarbejde med læge og plejepersonale nødvendigt for at sikre, at patienten er sufficient smertedækket til at kunne træne intensivt og hermed vedligeholde det opnåede bevægeudslag i albueleddet. Hvis fysioterapeuten oplever, at patienten giver udtryk for ikke at være tilstrækkeligt smertedækket under øvelsesterapi inddrages læge eller plejepersonalet, hvorefter smertebehandlingen justeres.

 

3.7 Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Patienten er typisk indlagt 1-5 dage, afhængig af operationens omfang og patientens tilstand. I enkelte tilfælde udskrives patienten på operationsdagen. Længden af indlæggelsen er en lægefaglig beslutning, men vurderes også tværfaglig ud fra observationer fra plejepersonale og fysioterapeut.

Fysioterapeuten udarbejder som udgangspunkt en specialiseret genoptræningsplan medmindre andet aftales med læge og patient. På dagen før udskrivelse skal fysioterapeuten tage kontakt pr. mail til trænende sygehus og varsle, at patienten skal opstarte specialiseret genoptræning inden for 7 dage efter udskrivelsen. Når patienten har opnået tilfredsstillende bevægelighed, overgår patienten evt. til almen genoptræning i bopælskommunen. Patienten indkaldes til postoperativ kontrol på sygehuset, hvis lægen vurderer dette relevant. Ved denne kontrol kan fysioterapeuten tilkaldes, hvis lægen finder dette relevant.

 

4. Referencer

 1. 1. Aldridge JM 3rd, Atkins TA, Gunneson EE, Urbaniak JR. Anterior release of the elbow for extension loss. J Bone Joint Surg Am. 2004 Sep;86(9):1955–60.

 2. 2. Cohen MS, Schimmel DR, Masuda K, Hastings H 2nd, Muehleman C. Structural and biochemical evaluation of the elbow capsule after trauma. J shoulder Elb Surg. 2007;16(4):484–90.

 3. 3. Streubel PN, Cohen MS. Open surgical release for contractures of the elbow. J Am Acad Orthop Surg. 2015 Jun;23(6):328–38.

 4. 4. Nordjylland R. Sådan træner du albuen efter albue - releaseoperation [Internet]. [cited 2020 Apr 14]. Available from: https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/fysio-og-ergoterapi/pjecer/-/media/Hospitaler/AalborgUH/Specialer-og-afsnit/Ergoterapi-og-Fysioterapiafdelingen/Pjecer/Ortopaedkirurgi/Albue/Sådan-træner-du-albuen-efter-albue-releaseoperation.ashx