Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Varicer - patientforløb

Formål

At sikre sammenhæng og kvalitet i patientforløb for patienter med varicer.

 

Definition af begreber

Patientforløb: Bygger på et tværfagligt standardiseret forløb, hvor patientens samlede kontakt med Veneklinikken, herunder visitation, forundersøgelse, operation/behandling og pleje indgår. Forløbet har bl.a. fokus på patientens medansvar for sin egen pleje og behandling, samt sundhed frem for sygdom.

Ultralydsscanning: Duplexscanning/triplexscanning af venesystemet med henblik på verificering af flowretning, for at påvise evt. refluks og insufficiens af såvel dybe som overfladiske vener.

 

Beskrivelse

Henvisning til Veneklinikken

 • • Henvisninger modtages fra praktiserende læger, speciallæger, ambulatorier eller andre afdelinger som almindelig post eller Edifact-postkasse i AS400.

 • • Kirurgisk Sekretariat registrerer og opretter henvisningerne.

 • • Den specialeansvarlige overlæge visiterer henvisningerne.

 • • Kirurgisk sekretær indkalder patienterne til forundersøgelse i Veneklinikkens ambulatorium.

 • • Kirurgisk sekretær medsender relevant informationsmateriale.

 • • Kirurgisk sekretær klargør journaler, bookinglister og mulige behandlingstider til ambulatoriet senest dagen før forundersøgelse i Veneklinikkens ambulatorium.

 

Forundersøgelse i Veneklinikkens ambulatorium

 • • Patienten bliver i veneklinikkens ambulatorium undersøgt af en speciallæge med særlig viden om varicer. Læger i hoveduddannelsesforløb kan varetage forundersøgelser under forudsætning af, at der er supervisionsmulighed hos speciallæge.

 • • Patienten får uddybet anamnesen, specielt mhp. symptomer og comorbiditet. Desuden foretages en objektiv undersøgelse, hvilket altid indbefatter en ultralydsundersøgelse af det/de ben, patienten har symptomer i.

 • • Patienten bliver orienteret om undersøgelsesresultatet og behandlingsmuligheder, som kan være kompressionsstrømper, skumbehandling, varmekateterbehandling eller operativ behandling.

 • • Patienten skal orienteres om, at åreknuder er ufarlige og at evt. behandling tilbydes for at afhjælpe generne, rent kosmetisk behandling tilbydes ikke.

 • • Såfremt kompressionsstrømper er eneste mulige behandling, får egen læge meddelelse om, at patienten kan få dem bevilliget af kommunen og at patientens egen læge bedes ansøge om tilskud til anskaffelse af sådanne

 • • Hvis patienten kan tilbydes operation, skal patienten informeres om behandlingsmåde og risici i form af infektion, hæmatom, nervepåvirkning og føleforstyrrelser, der ofte er forbigående. Ved parvaresektioner skal patienten orienteres om lille risiko for peroneusparese, der i værste fald kan medføre dropfod. Betydende tromboemboliske komplikationer i den dybe vene og CNS er yderst sjældne. Patienten skal forstå og acceptere behandlingsforløbet.

 • • Såfremt patienten tilbydes operation af begge ben, skal behandlingsplan for hvert ben anføres, samt hvilket ben, der skal opereres først

 • • Medicin, der skal gives i forbindelse med indgrebet ordineres og dokumenteres.

 • • Indikationer og behandlingsstrategier følger de retningslinjer, der fremgår af de seneste europæiske guidelines (ref. 1)

 • • Forundersøgelsesresultat og evt. journaloptagelse dokumenteres i EPJ.

 • • Journalen sendes tilbage til kirurgisk sekretær, som opretter patienten i et ambulant forløb og klargør journalen til operationsdagen.

Fastsættelse af operationsdato

 • • Kirurgisk sekretær kontaktes pr. tlf. m.h.p. bookning af operationsdato som fastsættes i samråd med patienten.

 • • Kirurgisk sekretær indkalder patienterne til behandling og medsender relevant informationsmateriale.

Forberedelse til operation og forløb i Dagkirurgisk Afsnit

 • • BT og puls måles, BMI udregnes og anføres på anæstesiskema

 • • Anæstesijournal klargøres til anæstesitilsyn

Prøver i Klinisk Biokemisk Adeling

Anæstesiforberedelse

 • • Pt. går på plan 2 til venterum ved afd. OM2.

 • • Sygeplejersken i Kirurgisk Ambulatorium kontakter anæstesilæge/anæstesisygeplejerske og denne informerer patienten om anæstesiform, forløb og svarer på evt. spørgsmål.

 • • Præanæstesiologiske tiltag ordineres.

Indlæggelsessamtale ved sygeplejerske

 • • Sygeplejersken fra Veneklinikkens Ambulatorium informerer patienten om Dagkirurgisk Afsnit, fasteregler, operationsdagens forløb (mødetid, klargøring til operation, opvågningsforløb og udskrivningssamtale), samt svarer på spørgsmål fra patienten.

 • • Patienten informeres endvidere om, at en pårørende skal kunne hente patienten efter operation, og at patienten anbefales at sidde på bagsædet med benet oppe.

 • • Sygeplejersken informerer patienten om postoperativ smertebehandling (jf. instruks om postoperativ medikamentel behandling til Dagkirurgiske patienter).

 • • Der tages mål til kompressionsstrømpe, som patienten får med hjem ved udskrivelse efter operation.

 • • Indlæggelsessamtalens indhold dokumenteres i EPJ.

Laboratoriesvar/svar fra Klinisk Biokemisk Afdeling (Labka svar)

Præoperativ modtagelse og klargøring af patient

 • • Patienten møder i forhallen og hentes der, af den plejeansvarlige kontaktperson.

 • • Der laves en kort indlæggelsessamtale, hvor der bl.a. afklares, om patienten er fastende, patienten identificeres iht. gældende regler om patientidentifikation (der påsættes armbånd), og sikres at patienten har truffet aftale med én pårørende, der kan hente ham/hende.

 • • Patienten informeres om dagens forløb

 • • Patienten tilbydes en opfølgende telefonopringning 2 dage postoperativt (iht. lokal instruks)

 • • Aftaler og sygeplejehandlinger dokumenteres i EPJ.

 • • Patienten klæder om til sygehusets tøj, og i den forbindelse raserer patienten det ben som skal opereres og evt. i lysken – Sygeplejersken informerer om procedure herfor.

 • • Efter patienten er kommet i seng anlægges Venflon

 • • På operationsdagen undersøger den opererende kirurg patienten, markerer og optegner de synlige varicer på det ben, der skal opereres

 • • Såfremt den opererende kirurg ikke mener, at det indgreb, der er planlagt ved forundersøgelsen, er det korrekte indgreb at foretage, skal dette journalføres med begrundelse, og det skal også fremgå, at patienten er orienteret og har givet samtykke hertil.

 • • Ændringer eller supplerende medicinordinationer skal journalføres og begrundes.

 • • De operative indgreb foretages i overensstemmelse med de retningslinier, der fremgår af de seneste europæiske guidelines (ref. 1).

 • • Der gives præ-medicin efter ordination fra anæstesilæge

Operation

 • • Inden patienten hentes ind på operationsstuen klargør operationssygeplejersken instrumenterne (jf. lokal instruks) der skal bruges ifølge de aktuelle ”opskrifter”.

 • • Patienten hentes til operation af anæstesisygeplejerske, patienten går ind på operationsstuen, hvor han/hun modtages af operationspersonalet (jf. lokal instruks).

 • • Patienten lejres på operationslejet (jf. lokal instruks).

 • • Patienten identificeres i henhold til lokal instruks.

 • • Operationspersonalet sikrer, at patienten har talt med kirurgen og at operationsfeltet er markeret.

 • • Anæstesipersonalet bedøver patienten, og når patienten sover desinficeres operationsfeltet (jf. lokal instruks) og der lægges steril afdækning på.

 • • Der holdes time-out.

 • • Relevant apparatur tilkobles (jf. lokale instrukser).

 • • Al anvendt materiale og instrumenter tælles (jf. sundhedsstyrelsen retningslinjer og lokale instrukser).

 • • Efter endt operation påsættes forbinding (jf. lokal instruks) og patienten vækkes, og lejres herefter i sengen med eleveret fodende.

 • • Alle udførte handlinger dokumenteres i Operationsdokumentation i EPJ, herunder evt. besked til Dagkirurgisk Afsnit.

 • • Patienten køres ind i Dagkirurgisk Afsnit til observation og postoperativ pleje.

 • • Hvis patienten opereres i lokalanæstesi og anæstesipersonalet derfor ikke deltager på operationsstuen, følges desuden lokal ”instruks for sygepleje til patienter i lokalanæstesi og undersøgelser”

Postoperativ observation

 • • Anæstesisygeplejersken giver rapport til den dagkirurgiske sygeplejerske

 • • Patienten observeres efter gældende instruks

 • • Forbindinger tjekkes for gennemsivning

 • • Dokumentation på scoreskema og anæstesiskema.

 • • Patienten tilbydes mad og drikke og herefter seponeres venflon.

 • • Patienten mobiliseres i afsnittet i ca. 20-50 min.

 • • Ved gennemsivning af forbinding på benet, forstærkes denne. Forbindingen i lysken skiftes iht. instruks: Skiftning af forbinding på rene, suturerede sår de første 24 timer postoperativt (PRI)

 • • Patienten informeres om nødvendigheden af vandladning før udskrivelse

 • • Observation og behandling af smerter i henhold til VAS-scoring og instruks: Postoperativ medikamentel behandling til dagkirurgiske patienter.

Udskrivelsessamtale

 • • Patienten informeres om operationen, herunder seponering af forbinding, evt. suturfjernelse, misfarvning af benet, infektionstegn, nervepåvirkning, flebitis samt føleforstyrrelser, der ofte er forbigående. Desuden informeres om anvendelse af kompressionsstrømpe, mobilisering og postoperativ smertebehandling.

 • • Ved problemer/tvivlsspørgsmål efter udskrivelsen kan patienten kontakte Afsnittet/Veneklinikken og udenfor dennes åbningstid vagtlægen.

 • • De patienter der har fået foretaget operation i vena saphena parva gebetet og patienter, der efterfølgende skal opereres i modsatte ben skal til ambulant kontrol ca. 3 måneder efter operationen.

 • • Såfremt patienten skal til ambulant kontrol skal det anføres, om det skal være hos sygeplejerske eller hos læge. Normalt er kontrol hos sygeplejerske 3 måneder postoperativt.

 • • Udskrivelsessamtale dokumenteres i EPJ.

Postoperativ telefonkontakt

 • • Hvis patienten har ønsket at blive ringet op 2 dage postoperativt gøres dette; indholdet af samtalen bestemmes af patientens spørgsmål.

 • • Postoperativ telefonkontakt dokumenteres i EPJ.

Evt. kontrol

 • • Patienten indkaldes til kontrol via Kirurgisk Sekretariat.

 • • Såfremt der har været postoperative komplikationer, skal de journalføres

 • • Kontrol dokumenteres i EPJ

 • • Journal sendes til Kirurgisk Sekretariat, som afslutter patienten.

 • • Efter behandling og evt. kontrol indberetter kirurgisk sekretær til venedatabasen.

 

Referencer

 1. 1. de seneste europæiske guidelines - http://www.ejves.com/article/S1078-5884%2815%2900097-0/pdf

 2. 2. Postoperativ medikamentel behandling, Dagkirurgisk afsnit, Frederikshavn

 3. 3. modtagelse af elektive patienter, Regionshospital Nordjylland - https://pri.rn.dk/Sider/6346.aspx