Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Varicer – klassisk operation i GA - patientforløb

Formål

At sikre sammenhæng og kvalitet i patientforløb for patienter med varicer.

Varicebehandling foregår vanligvist i lokal bedøvelse, idet det er den bedste og sikreste modalitet. I helt særlige tilfælde kan der efter lægeligt skøn arrangeres generel anæstesi via ad hoc aftale med Anæstesiafdelingen. Det kan eksempelvis dreje sig om en infantil autisme, hvor kompressionsbehandling ikke kan gennemføres.

 

Definition af begreber

Patientforløb: Bygger på et tværfagligt standardiseret forløb, hvor patientens samlede kontakt med Veneklinikken, herunder visitation, forundersøgelse, operation/behandling og pleje indgår. Forløbet har bl.a. fokus på patientens medansvar for sin egen pleje og behandling, samt sundhed frem for sygdom.

Ultralydsscanning: Duplexscanning/triplexscanning af venesystemet med henblik på verificering af flowretning, for at påvise evt. refluks og insufficiens af såvel dybe som overfladiske vener.

 

Beskrivelse

Pt. modtages og forundersøges som vanligt.

Se venligst ”Endovenøs termisk behandling af varicer”.

Omfanget af særlige hensyn identificeres og håndteres i samråd med Anæstesiafdelingen. Der lægges en skræddersyet plan for den enkelte patient, hvad angår behandling, anæstesiforberedelse og efterforløb.

Afhængigt af valg af behandlingsmetode informeres patient eller værge om risici og komplikationer. Informationen følger afdelingens vanlige standarder. Se igen venligst ”Endovenøs termisk behandling af varicer”.

 

Indlæggelsessamtale ved sygeplejerske

 

Nedenstående justeres, så det passer til den plan, som er lagt for den enkelte patient.

 • • Sygeplejersken fra Veneklinikkens Ambulatorium informerer patienten om Dagkirurgisk Afsnit, fasteregler, operationsdagens forløb (mødetid, klargøring til operation, opvågningsforløb og udskrivningssamtale), samt svarer på spørgsmål fra patienten.

 • • Patienten informeres endvidere om, at en pårørende skal kunne hente patienten efter operation, og at patienten anbefales at sidde på bagsædet med benet oppe.

 • • Sygeplejersken informerer patienten om postoperativ smertebehandling (jf. instruks om postoperativ medikamentel behandling til Dagkirurgiske patienter).

 • • Der tages mål til kompressionsstrømpe, som patienten får med hjem ved udskrivelse efter operation.

 • • Indlæggelsessamtalens indhold dokumenteres i EPJ.

Laboratoriesvar/svar fra Klinisk Biokemisk Afdeling (Labka svar)

 

Præoperativ modtagelse og klargøring af patient

 • • Patienten møder i forhallen og hentes der, af den plejeansvarlige kontaktperson.

 • • Der laves en kort indlæggelsessamtale, hvor der bl.a. afklares, om patienten er fastende, patienten identificeres iht. gældende regler om patientidentifikation (der påsættes armbånd), og sikres at patienten har truffet aftale med én pårørende, der kan hente ham/hende.

 • • Patienten informeres om dagens forløb

 • • Patienten tilbydes en opfølgende telefonopringning 2 dage postoperativt (iht. lokal instruks)

 • • Aftaler og sygeplejehandlinger dokumenteres i EPJ.

 • • Patienten klæder om til sygehusets tøj, og i den forbindelse raserer patienten det ben som skal opereres og evt. i lysken – Sygeplejersken informerer om procedure herfor.

 • • Efter patienten er kommet i seng anlægges Venflon

 • • På operationsdagen undersøger den opererende kirurg patienten, markerer og optegner de synlige varicer på det ben, der skal opereres

 • • Såfremt den opererende kirurg ikke mener, at det indgreb, der er planlagt ved forundersøgelsen, er det korrekte indgreb at foretage, skal dette journalføres med begrundelse, og det skal også fremgå, at patienten er orienteret og har givet samtykke hertil.

 • • Ændringer eller supplerende medicinordinationer skal journalføres og begrundes.

 • • De operative indgreb foretages i overensstemmelse med de retningslinier, der fremgår af de seneste europæiske guidelines (ref. 1).

 • • Der gives præ-medicin efter ordination fra anæstesilæge

Operation

 • • Inden patienten hentes ind på operationsstuen klargør operationssygeplejersken instrumenterne (jf. lokal instruks) der skal bruges ifølge de aktuelle ”opskrifter”.

 • • Patienten hentes til operation af anæstesisygeplejerske, patienten går ind på operationsstuen, hvor han/hun modtages af operationspersonalet (jf. lokal instruks).

 • • Patienten lejres på operationslejet (jf. lokal instruks).

 • • Patienten identificeres i henhold til lokal instruks.

 • • Operationspersonalet sikrer, at patienten har talt med kirurgen og at operationsfeltet er markeret.

 • • Anæstesipersonalet bedøver patienten, og når patienten sover desinficeres operationsfeltet (jf. lokal instruks) og der lægges steril afdækning på.

 • • Der holdes time-out.

 • • Relevant apparatur tilkobles (jf. lokale instrukser).

 • • Al anvendt materiale og instrumenter tælles (jf. sundhedsstyrelsen retningslinjer og lokale instrukser).

 • • Efter endt operation påsættes forbinding (jf. lokal instruks) og patienten vækkes, og lejres herefter i sengen med eleveret fodende.

 • • Alle udførte handlinger dokumenteres i Operationsdokumentation i EPJ, herunder evt. besked til Dagkirurgisk Afsnit.

 • • Patienten køres ind i Dagkirurgisk Afsnit til observation og postoperativ pleje.

 • • Hvis patienten opereres i lokalanæstesi og anæstesipersonalet derfor ikke deltager på operationsstuen, følges desuden lokal ”instruks for sygepleje til patienter i lokalanæstesi og undersøgelser”

Postoperativ observation

I samråd med Anæstesiafdelingen aftales skræddersyet plan for den enkelte patient.

Nedenstående er vejledende.

 

 • • Anæstesisygeplejersken giver rapport til den dagkirurgiske sygeplejerske

 • • Patienten observeres efter gældende instruks

 • • Forbindinger tjekkes for gennemsivning

 • • Dokumentation på scoreskema og anæstesiskema.

 • • Patienten tilbydes mad og drikke og herefter seponeres venflon.

 • • Patienten mobiliseres i afsnittet i ca. 20-50 min.

 • • Ved gennemsivning af forbinding på benet, forstærkes denne. Forbindingen i lysken skiftes iht. instruks: Skiftning af forbinding på rene, suturerede sår de første 24 timer postoperativt (PRI)

 • • Patienten informeres om nødvendigheden af vandladning før udskrivelse

 • • Observation og behandling af smerter i henhold til VAS-scoring og instruks: Postoperativ medikamentel behandling til dagkirurgiske patienter.

Udskrivelsessamtale

 • • Patienten informeres om operationen, herunder seponering af forbinding, evt. suturfjernelse, misfarvning af benet, infektionstegn, nervepåvirkning, flebitis samt føleforstyrrelser, der ofte er forbigående. Desuden informeres om anvendelse af kompressionsstrømpe, mobilisering og postoperativ smertebehandling.

 • • Ved problemer/tvivlsspørgsmål efter udskrivelsen kan patienten kontakte Afsnittet/Veneklinikken og udenfor dennes åbningstid vagtlægen.

 • • Såfremt patienten skal til ambulant kontrol skal det anføres, om det skal være hos sygeplejerske eller hos læge. Normalt er kontrol hos sygeplejerske 3 måneder postoperativt.

 • • Udskrivelsessamtale dokumenteres i EPJ.

 

Postoperativ telefonkontakt

 • • Hvis patienten har ønsket at blive ringet op 2 dage postoperativt gøres dette; indholdet af samtalen bestemmes af patientens spørgsmål.

 • • Postoperativ telefonkontakt dokumenteres i EPJ.

 

Evt. kontrol

 • • Patienten indkaldes til kontrol via Kirurgisk Sekretariat.

 • • Såfremt der har været postoperative komplikationer, skal de journalføres

 • • Kontrol dokumenteres i EPJ

 • • Journal sendes til Kirurgisk Sekretariat, som afslutter patienten.

 • • Efter behandling og evt. kontrol indberetter kirurgisk sekretær til venedatabasen.

 

Referencer

Udredning og behandling af varicer i Veneklinikken i Frederikshavn justeres løbende og lægger sig tæt op ad nationale – og europæiske retningslinjer.