Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering og afregning for udenlandske patienter, samt oprettelse af erstatnings-CPR-numre i Børneafdelingen.

 

Beskrivelse1

Målgruppe1

Formål1

Definition af begreber1

Erstatnings-cpr-nummer:1

Midlertidigt erstatnings-cpr-numre:1

Beskrivelse af særlige forhold2

Patientidentifikation2

Udskiftning af CPR-nummer2

Erstatnings-CPR-nummer2

Oprettelse af erstatnings-CPR-nummer i NordEPJ3

Principper for oprettelse af erstatnings-CPR-nummer4

Særlige regler for asylansøgere4

Erstatnings-cpr-nummer til nyfødte4

Afregning for udenlandske patienter4

Referencer5

 

Beskrivelse

Dette dokument beskriver hvordan du opretter erstatnings-CPR i NordEPJ.

Et erstatnings-CPR skal altid oprettes direkte i NordEPJ. Det må ikke oprettes i regionens CPR-komponent, det da således ikke kan overføres til NordEPJ.

 

Målgruppe

Dokumentet henvender sig til klinikere og sekretærer.

 

Formål

At sygeplejersker og sekretærer i Børneafdelingen kan oprette erstatnings-CPR-numre.

 

Definition af begreber

Erstatnings-cpr-nummer:
Dannes på baggrund af information om navn og fødselsdato. Anvendes ved habile, kontaktbare patienter, som kan identificeres på fulde navn og fødselsdato.

 

Midlertidigt erstatnings-cpr-numre:
Anvendes som midlertidig unik identifikation af traumepatienter og inhabile patienter, som IKKE selv kan oplyse fødselsdato, for - og efternavn og som ikke kan identificeres ved hjælp af pårørende eller andre med personligt kendskab til patienten.

Anvendes i katastrofesituationer med mange tilskadekomne, som en midlertidig metode til unik identifikation af patienter.

 

Beskrivelse af særlige forhold

Patientidentifikation

I henhold til fælles regional retningslinje ” Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland, skal der anvendes RØDT ARMBÅND til patienten, når patienten identificeres med erstatnings-cpr-nummer, (herunder midlertidigt erstatnings-cpr-nummer), som på et senere tidspunkt forventes udskiftet.

Dette øger opmærksomheden på den midlertidige identifikation.

Når patienten er identificeret og erstatnings-cpr-nummer, (eller midlertidigt erstatnings-cpr-nummer), udskiftes til patientens officielle cpr-nummer, følges procedure jf. ”Påsætning af identifikationsarmbånd” i ovenstående retningslinje. Patienten beholder begge armbånd på indtil patienten udskrives. Det røde armbånd viser det udskiftede erstatnings-cpr-nummer. Det hvide armbånd viser det ”nye”, gældende cpr-nummer. Dette følges indtil barnets udskrivelse eller i minimum tre dage.

Således sikres at prøvetagninger, undersøgelser mv. som er bestilt på erstatnings-cpr-nummer, (eller midlertidigt erstatnings-cpr-nummer), kan udføres uden genhenvisning, da patienten fortsat bærer den identitet, som blev anvendt på bestillings/henvisnings tidspunktet.

Anvendes erstatnings-cpr-nummeret til turister eller udlændinge med midlertidigt ophold, kan hvidt armbånd anvendes. I denne situation vil identificeringen på erstatnings-cpr-nummeret være varig og erstatnings-cpr-nummeret udskiftes ikke.

 

Udskiftning af CPR-nummer

Ved anvendelse af erstatnings-cpr-numre og midlertidige erstatnings-cpr-numre gælder det, at så snart patienten kan identificeres med sit officielle cpr-nummer, skal alle registreringer i de anvendte systemer flyttes til patientens officielle cpr-nummer. Dette omtales i NordEPJ som en ”sammenfletning af cpr-numre”, og må kun gennemføres ved nøje kontrol af, at der flettes til korrekte cpr-oplysninger.

Ved udskiftning af erstatnings-cpr-nummer sikrer funktionalitet i NordEPJ, at der refereres til patientens officielle cpr-nummer ved senere opslag på det anvendte erstatnings-cpr-nummer.

Vær opmærksom på, at det kun er enkelte brugerroller, der har rettigheder til at udskifte et erstatnings-cpr, hvorfor det er en forudsætning, at der foreligger brugerrettighed til dette.

Se i øvrigt information om udskiftning af erstatnings-cpr-nummer i Vejledning til anvendelse af erstatnings-cpr på hospitaler i Region Nordjylland i afsnit 3.

 

Erstatnings-CPR-nummer

Anvendes eksempelvis til udenlandske turister eller andre udlændinge, som opholder sig i Danmark og som ikke er blevet tildelt et dansk cpr-nummer. Det kan også anvendes i tilfælde, hvor de sidste 4 cifre er ukendte hos en borger med et officielt cpr-nummer.

 

Oprettelse af et erstatnings-cpr-nummer skal som udgangspunkt altid ske direkte i NordEPJ. Der gælder særlige forholdsregler ved oprettelse af et erstatnings-cpr-nummer i tilfælde, hvor der er nødadgang til NordEPJ. Se afsnit 1.2.1.

 

Oprettelse af et erstatnings-cpr-nummer forudsætter at fødselsdato, køn og fulde navn er kendt.

Før oprettelse af eller anvendelse af erstatnings-cpr-numre i andre systemer end NordEPJ, skal der altid være foretaget opslag af, om det pågældende erstatnings-cpr-nummer findes i forvejen i NordEPJ:

  • • Dette for at sikre, at erstatnings-cpr-nummeret ikke er oprettet og anvendt til anden patient!

  • • Dette for at sikre sig viden om, hvorvidt der er foretaget udskiftning til officielt cpr-nummer eller andet erstatnings-cpr-nummer.

 

Når patienter tildeles et erstatnings-cpr-nummer, skal såvel patient som eventuelle pårørende informeres herom. Formålet er at patienten/pårørende ved eventuel senere hospitalskontakt kan informere personalet om, at patienten er tildelt et erstatnings-cpr-nummer. Derved forsynes patienten ikke med flere erstatnings-cpr-numre, ligesom der er mulighed for at udskifte i it-systemerne, hvis patienten (efterfølgende) er tildelt et officielt cpr-nummer.

Ved udskrivelse/afslutning af ambulant undersøgelse medgives forældrene barnets erstatnings-CPR-nummer til brug ved senere henvendelser.

Ved eventuelle sprog barriere kan skema med oversættelser til andre sprog end dansk bruges (se bilag).

 

Oprettelse af erstatnings-CPR-nummer i NordEPJ

Erstatnings-cpr-numre, oprettes som følgende:

Når data er indtastet, genererer NordEPJ automatisk de sidste fire cifre (løbenummeret).

 

Fra organisatorisk kontekst vælges menulinjen ’Funktioner’. Vælg herefter ’Opret patient med erstatningspersonnummer’.

 

Udfyld stjernemarkerede felter i dialogboksen og klik ’OK’ for at genere et erstatnings-cpr-nummer

 

Billede 15

 

Udfyld stjernemarkerede felter i dialogboksen og klik ’OK’ for at genere et erstatnings-cpr-nummer

 

Billede 16

 

I den fremkomne dialogboks ’Rediger personoplysninger’ udfyldes de stjernemarkerede felter.

 

Bemærk: information om patientens adresse ikke skal udfyldes i denne dialogboks, da det skal vedligeholdes via regionens CPR-komponent.

 

Billede 8

 

Når der klikkes ’OK’, navigeres automatisk til patientens journal, hvor det generede erstatnings-cpr-nummer kan aflæses.

 

Billede 17

 

 

Principper for oprettelse af erstatnings-CPR-nummer

 

1. – 6. ciffer

Fødselsdato

7. ciffer

0 hvis patienten er født i år 1900 – 1999
5 hvis patienten er født i år 1800 – 1899
6 hvis patienten er født efter 1.1.2000

8. ciffer

Forbogstav i patientens efternavn.

9. ciffer

Forbogstav i patientens fornavn

10. ciffer

Lige tal for kvinder (0,2,4,6,8) Ulige tal for mænd (1,3,5,7,9)

 

Hvis barnet ikke er døbt, oprettes erstatningscpr-nummeret med moderens initialer som 8. og 9. ciffer.

Særlige regler for asylansøgere

Se afsnit 1.3

 

Erstatnings-cpr-nummer til nyfødte

Se afsnit 1.4

Afregning for udenlandske patienter

Når udenlandske børn bliver indlagte, skal der udfyldes et oplysningsskema for patienter uden bopæl i Danmark. Desuden skal der tages kopi af barnets (samt evt. en forælders) blå sygesikringsbevis/forsikringspolice. Oplysningsskema + kopi lægges enten ved journalen eller gives direkte til sekretæren.

Oplysningsskemaerne forefindes i Børnemodtagelsen, hvor børnene som oftest ses først.

Sygeplejerskerne i Børnemodtagelsen udleverer skemaet. Ved indlæggelse i døgnafsnittet, tjekkes om skemaet er udfyldt og afleveret. Vær især opmærksom hos børn som er blevet overflyttet fra en anden sengeafdeling direkte til døgnafsnittet.

Referencer

Vejledning til anvendelse af erstatnings-cpr på hospitaler i Region Nordjylland