Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bronkoskopipatienter i Lungemedicinsk Dagafsnit – sygepleje

 

 

Formål

At de pt., der er henvist, føler sig skriftligt og mundtligt velinformeret om forundersøgelse, indlæggelsesforløb og efterforløbet.

 • • Patienten får tilsendt skriftligt materiale om undersøgelsen sammen med indkaldelsen, så patienten er forhåndsorienteret både om undersøgelse og bronkoskopitidspunkt.

 • • At sygeplejersken bruger sin faglighed for at give patienten et ukompliceret bronkoskopi- og efterforløb med udgangspunkt i standardplejeplanen

 

Beskrivelse

Forundersøgelse/information

Patienten informeres om:

 • • Mødested/mødetid

 • • Faste (ingen røg og fast føde) 4-6 timer før undersøgelsen. Patienten må drikke indtil 2 timer før, dog ikke mælkeprodukter

 • • Gennemgang af proceduren med udgangspunkt i informationsmaterialet

 • • Er patienten indlagt, observeres ½ time hvorefter retur til afdeling. Observation 1 time efter undersøgelsen, i observationsstuen, hvor patienten fortsat er fastende. Er alt ok, kan patienten efterfølgende udskrives

 • • Let måltid før udskrivelsen

 • • Patienten må ikke køre bil 24 timer efter undersøgelsen

 • • Hvis patienten er i AK- behandling, skal der holdes pause i henhold til retningslinjer for håndtering af antitrombotisk behandling ved elektiv bronkoskopi og transbronkial biopsi

 • • Der stiles mod INR <2,0 ved bronkoskopi uden biopsier

 • • Der stiles mod INR <1,5 ved bronkoskopi med biopsier

 • • Ved insulinbehandlet diabetes må patienten ikke tage sin insulin om morgenen. Der skal måles fasteblodsukker og opsættes GIK-drop i henhold til instruks

 • • Ved tabletbehandlet diabetes pauserer patienten til efter undersøgelsen

 • • Information om kontaktsygeplejerske og udlevering af kort

 • • Negativ Covid test – ellers tages forholdsregler ifølge instruks

 • • Kort drøftelse om patientens sociale netværk, samt vanlig hjælp, som noteres i NordEPJ

 • • Ved forundersøgelsen måles BT, puls og saturation samt højde og vægt

 • • Lungefunktionsundersøgelse udføres (Spirometri)

 • • Der udføres diffusionsmåling på de patienter der vurderes operable

 • • Der tages blodprøver og EKG i henhold til lægefaglige retningslinjer

 

Sygepleje ved bronkoskopi

Patientmodtagelse

 • • På undersøgelsesdagen skal der tages akut INR hvis patienten er i AK-behandling (holder pause)

 • • Patienten får hospitalstøj på og lægges i seng

 • • Patientens identitet kontrolleres og der påsættes armbånd. Desuden sikrer man sig, at patienten er fastende og velforberedt

 • • Der måles blodtryk, puls og saturation

 • • Der anlægges venflon og opsættes NaCl-drop til langsomt indløb

På undersøgelsesstuen

 • • Patienten lejres bedst muligt på undersøgelseslejet

 • • Der monteres elektroder og saturationsmåler samt blodtryksmanchet

 • • Derefter udføres bronkoskopien efter lægefaglig instruks

 • • Der er to sygeplejersker med ved undersøgelsen. Den ene assisterer lægen med det instrumentelle

 • • Den anden sygeplejerske tager sig af patienten, observerer ilttilførslen, behovet for beroligende medicin og håndterer prøvematerialet

 • • Observationsskema påføres de målte værdier og den anvendte medicin. Desuden noteres start- og sluttid og hvor længe patienten skal være fastende. Derudover hvilket næsebor der er brugt

Efter undersøgelsen

 • • Inden patienten returneres til observationsstuen kontrollerer sygeplejersken: blodtryk, puls, bevidsthedstilstand, respiration og saturation

 • • I tilfælde af fortsat ilttilførsel eller efterfølgende røntgen af thorax, noteres dette på observationsskemaet. I særlige tilfælde kontaktes stamafdelingen telefonisk

 • • Læge og sygeplejerske aftaler i samråd om patienten er stabil nok til at gå på Lungemedicinsk Opvågningsafsnit

 • • Patienten køres tilbage til observationsstuen eller stamafdeling

Sygepleje efter bronkoskopi

 • • Undersøgelsen er forbundet med meget få komplikationer, men patienten skal observeres i 1 time, da der er lille risiko for blødning, at lungen kan punktere og at patienten kan have bivirkninger af den givne medicin

 • • Puls- og blodtryksmåling måles 3 gange med 15 minutters interval. Derudover efter behov

 • • Respiration, saturation og bevidsthedstilstand observeres

 • • Patienten holdes fastende, indtil det noterede tidspunkt, pga. af risiko for fejlsynknig

 • • Patienten kan have blodtilblandet opspyt i kortere tid efter undersøgelsen, oftest kun det første døgn

 • • Se i øvrigt i patientinformationspjecen

Ved assistance bronkoskopi (patient fra anden afdeling)

 • • Blodprøver og EKG. Sikre at INR er i niveau

 • • Drop med NaCl

 • • Hospitalsskjorte og strømper

 • • BT og puls

 • • Tlf.nr. til kontaktperson i afdelingen

 • • Hvis relevant gives beroligende medicin inden undersøgelsen

 • • Udleveret informationsmateriale til patienten

 • • Negativ Covid test

 

Se i øvrigt under forundersøgelse/information

 

Referencer

Observation af patienter i Lungemedicinsk observationsstue