Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vestimulation med Syntocinon-drop


 

Definition

  1. 1. Fødslens første stadium regnes fra veernes begyndelse til orificium er 10 cm. Fremgang defineres primært ved orificiums dilatation.

Består af:

Latensfasen: Fra veernes begyndelse til orificium 4 cm.

Aktivfasen: Fra orificium 4 cm og der er veer, som medfører fremgang i orificiums dilatation.

  1. 2. Fødslens andet stadium: Fra orificium 10 cm til barnet er født. Fremgang defineres primært ved fosterets nedtrængen i fødselsvejen.

Består af:

Nedtrængningsfasen: Fra orificium 10 cm til den fødende begynder at presse.

Uddrivningsfasen: Fra den fødende begynder at presse til barnet er født.

 

Dystoci betyder manglende fremgang.

Det er afgørende for diagnostik og behandling, om man har foster i hovedstilling, en førstegangsfødende efter uge 37 + 0 dage, eller det er en flergangsfødende.


Målgruppe
Jordemødre og læger.
 


Formål
Behandle dystoci uden at få hyperstimulation.
 


Diagnosticering af dystoci (=vesvækkelse)
Diagnosen dystoci kan ikke stilles før orificium er dilateret mindst
4 cm.

Indikation for Syntocinon-drop:

1.

Vesvækkelse med utilstrækkelig progression.

2.

Afkortning af fødselsvarigheden f.eks. ved temperaturforhøjelse, mors ønske. Kan give øget risiko for hyperstimulation og oplevelse af smerte og ubehag.

Det er god praksis at gøre hindesprængning før stimulation med Syntocinon-drop.

Ved højtstående caput med risiko for navlesnorsfremfald kan der gøres kontrolleret hindesprængning, alternativt sættes Syntocinondrop med henblik på at få caput længere ned.


Kontraindikationer
:

1.

Tegn på mekanisk misforhold.

2.

Afvigende/patologisk CTG. Se nedenfor.

3.

4.

Tidligere korporalt sectio eller operationer der kan sidestilles hermed

Som hovedregel opsættes ikke Syntocinon-drop, hvis der er over eller lig 5 veer/10 min. Det kan være indiceret med Syntocinon-drop, hvis der er vepause på 1 min. og der med korte veer.

Der skal være sufficient overvågning af fosterhjertelyden.

Der skal konfereres med læge.
 

 

Komplikationer:

1.

Hyperstimulation med eller uden asfyksi. Der foreligger hyperstimulation, hvis der er mere end 5 veer på 10 minutter.

2.

Uterusruptur.

 


Metode

CTG:

1.

20 minutters CTG før opsætning af Syntocinon-drop i udvidelsesfasen, mindst 10 minutter i presseperioden.

2.

Ved afvigende/patologisk CTG er forudsætning normalt skalp-pH/skalp-laktat. STAN kan evt. tilkobles.

3.

CTG kontinuerligt, når Syntocinon-drop er tilkoblet.


Status:

1.

Orificium’s dilatation beskrives.

2.

Caput’s stand og rotation beskrives. Rotation kan evt. bedømmes ved ultralydsscanning.

3.

Findes tegn på mekanisk misforhold?

4.

Kvindens behov for væske, føde, smertelindring, blæretømning og søvn vurderes.

5.

Tidspunkt for næste status aftales med kvinden og journalføres.

6.

Næste status senest efter 2 timer.


Syntocinon-dosis:

1.

10 IE Syntocinon i 1000 ml NaCl.
Droppet infunderes med pumpe. Start 20 ml/time / 3,3 ml/min.

2.

Udvidelsesperioden:
Dosis øgning med 20 ml/time hvert 20. minut (20-40-60-80-100-120-140-160-180) til effekt på veerne og progressionen, maximalt 120-180 ml/time. Droppet skal ikke konsekvent øges til 180 ml/time. Indikator for infusionshastigheden er progressionen. Der må højst være 5 veer på 10 minutter.

3.

Uddrivelsesperioden:
Dosis øges hvert 10. minut til maks. 5 veer på 10 minutter, start 20 ml/time. Der øges med 20 ml/time. .
Dosisøgning til maximalt 180 ml/time. 180 ml/time svarer til 0.03 IE/min.. Maksimal dosis Syntocinon 40 IE alt i alt pr. døgn. Syntocinon i navlevenen til at fremme placentas fødsel tæller ikke med, da der kun går meget små mængder over i moderens blod.

4.

Ved intravenøs infusion af Syntocinon indtræder effekten gradvis. Steady state efter 20-40 minutter.

5.

Ved gode veer + progression bør dosis reduceres. Samme takt som beskrevet oven for.

6.

Effekten observeres. Drop øges ved behov.

7.

Ved tegn på asfyksi: Ændring i afvigende/patologisk CTG-mønster, patologisk skalp-pH/skalp-laktat.
STAN-event: Sluk drop.

8.

Ved hyperstimulation: Sluk drop. Ved normal CTG kan stimulation med Syntocinon genoptages, hvis der højst er 5 veer på 10 minutter, og hvis indikationen fortsat er til stede.

9.

Varighed af effekt efter ophør med Syntocinon-infusion ca. 20 minutter.


Sectio antea:

1.

Risiko for ruptur øget ved brug af Syntocinon-drop.

2.

Maksimal tid uden progression 2 timer når Syntocinon-drop er på maks., eller der er sufficiente veer.


Mangegangsfødende: Mere end eller lige femtegangsfødende:

1.

Har større risiko for uterusruptur også uden cikatricer i uterus.

2.

Ved vesvækkelse afventes om veerne rejser sig af sig selv.

3.

Syntocinon-drop kan opsættes. Øges hvert 30. minut og kun til 90 ml/time. Kan øges efter konference med fødegangsvagt.

4.

Vær ekstra opmærksom på tegn på mekanisk misforhold. Syntocinon som vestimulation er da kontraindiceret.

5.

Efter barnets fødsel kan Syntocinon-drop anvendes op til 180 ml/time som hos alle andre fødende. (se særskilt instruks: Blødning post partum


Hyperstimulation:

1.

Asfyksi kan være tegn på hyperstimulation. Sluk for Syntocinon-drop.

2.

Der må højst være 5 veer på 10 minutter.

3.

Der skal være en pause på 1-2 minutter mellem veerne.

4.

Behandling: Seponer Syntocinon-drop. Er dette ikke nok, da inj. Bricanyl 0,25 mg (0,5 ml) i.v. eller i.m./Salbuvent 0,25 mg i.m., 0,1 mg i.v.

Kan gentages.


Syntocinon-hindesprægning/vandafgang-Minprostin/Misoprostol:

1.

Efter hindesprægning kan der opsættes Syntocinon-drop efter 1-2 timer.

2.

Efter spontan vandafgang kan der opsættes Syntocinon-drop efter 1-2 timer.

3.

Der skal gå 4 timer mellem oplægning af Minprostin/Misoprostol og Syntocinon-drop.


Bemyndigelse:
Jordemoderen kan uden lægeordination opsætte Syntocinon-drop.
Ved tvivl konfereres med afdelingsjordemoder eller læge.


Syntocion-drop pakken:

Før opsætning af S-drop er følgende opfyldt:

1.

Tjek-ind er gennemgået.

2.

Fosterstilling, -stand og -rotation er beskrevet.

3.

Der er utilstrækkelig progression på grund af utilstrækkelige veer

4.

CTG-overvågning er begyndt, beskrevet og klassificeret.

5.

Planlagt tidspunkt for første statusopfølgning er noteret og aftalt med den fødende.

6.

Løbende overvågning: Der foretages regelmæssig vurdering af progressionen og CTG. Ved utilfredsstillende progression, afvigende/patologisk CTG eller flere end 5 veer på 10 minutter beskrives handling.


Sandbjerg 2013. Syntocinon.

Sundhedsstyrelsen: National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystocin: 2014

Margrethe Møller, august 2015