Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienttransport med sundhedsfaglig ledsagelse af patienter fra Regionshospital Nordjylland Hjørring til andet sygehus

Beskrivelse

For patienter med nedsat organfunktion, som er ABC-stabile, og som skal transporteres fra Regionshospital Nordjylland til andet sygehus gælder, at ansvaret for at bestille, planlægge og levere de nødvendige personaleressourcer påhviler den behandlingsansvarlige læge på den afgivende afdeling/afsnit.

For patienter hvor der er indikation for ledsagelse af anæstesiologisk uddannet personale gælder:

  • • Det er den behandlingsansvarlige læge på afgivende afdeling/afsnit der stiller indikationen for transport

  • • Anæstesilægen fastsætter ledsageniveau

  • • Såfremt der anvendes specialapparatur, eksempelvis ekstern pacing, er den behandlingsansvarlige læge ansvarlig for at indstille apparaturet og såfremt der vurderes at være behov for justering eller anden betjening under transporten at stille ledsagepersonale med kendskab til apparaturet til rådighed.

Anæstesiledsagede transporter og herunder niveau for ledsagepersonale indgår i prioritering i forhold til eventuelle øvrige uopsættelige opgaver internt på sygehuset.

 

Se i øvrigt bilag ”Tjekliste - Ekstern transport” til dette dokument

Definition af begreber

ABC stabil: ABC står for Airway, Breathing og Circulation.

Ved ABC stabil patient forstås i denne sammenhæng en patient som:

  • •  selv kan holde frie luftveje,

  • •  har acceptabel eller habituel iltmætning

  • •  har stabilt blodtryk


Behandlingsansvarlig læge: Stamafdelingens læge, så længe patient er indlagt på en af stamafdelingens afsnit. Når patienten er indlægges på Intensivt afsnit har Anæstesiens læge hovedansvaret for patienten.

Vitale organer: Organer der understøtter vejrtrækning og cirkulation, her benævnt ABC - Airway, Breathing og Cirkulation.

Formål

Formålet med nærværende PRI dokument er en lokal præcisering af det regionale dokument ”Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager”.

Referencer

Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Rekommandation for ledsaget ambulancetransport

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin og Dansk Cardiologisk Selskabs Retningslinier for præhospital og interhospital transport af hjertepatienter

Anæstesiledsagede patienttransporter.